Uchwała Nr XLVII/460/14
Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)[1]), art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)[2]) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Podstawę gospodarowania środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, stanowi niniejsza uchwała.

§ 2. 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o nauczycielu należy przez to rozumieć:

1)nauczycieli zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół, zespole placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów,

2)nauczycieli wymienionych w pkt 1 placówek po przejściu na emeryturę, rentę lub na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

§ 3. 

Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej w wysokości nie mniejszej niż 0,2% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.

§ 4. 

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego.

2. Wnioski według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały wraz z załączoną dokumentacją o przyznanie świadczenia pieniężnego należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31.

3. Świadczenie pieniężne przyznaje Burmistrz.

§ 5. 

1. Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku z:

1)długotrwałą chorobą nauczyciela

2)koniecznością zakupu sprzętu do rehabilitacji, zakupu szkieł korekcyjnych, aparatu słuchowego, dofinansowania usług protetyki stomatologicznej,

3)zaistnieniem innych szczególnych okoliczności uzasadniających jej przyznanie.

Rozdział 2.
Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie pieniężne

§ 1. 

1. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną składa odpowiedni wniosek, do którego załącza:,

1)aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty o chorobie nauczyciela lub poświadczoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji leczenia szpitalnego tj. z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

2)udokumentowane wydatki na leczenie (rachunki/faktury) potwierdzające poniesione koszty leczenia lub zakup sprzętu w roku, w którym nauczyciel występuje z wnioskiem,

3)oświadczenie o dochodach netto przypadających na jednego członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie świadczenia,

4)zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony o zatrudnieniu, a w przypadku nauczyciela emeryta, rencisty lub pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, że nauczyciel był zatrudniony w szkole w czasie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

§ 2. 

1. Po przyznaniu świadczenia pieniężnego ponowny wniosek o jego przyznanie uprawniony nauczyciel może złożyć po upływie roku od dnia przyznania mu świadczenia. Dniem przyznania świadczenia jest dzień, w którym Burmistrz podjął decyzję o przyznaniu świadczenia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie pieniężne może być przyznane uprawnionemu bez zachowania warunku określonego w ust. 1, w ramach posiadanych środków.

§ 3. 

1. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia występuje zainteresowany nauczyciel.

2. Wnioski kierowane są do Burmistrza.

3. Burmistrz przyznaje świadczenie pieniężne w ramach środków przeznaczonych na ten cel corocznie w budżecie Miasta i Gminy Staszów.

4. Wypłata świadczenia pieniężnego nastąpi w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie lub zostanie przekazana na wskazane przez nauczyciela konto bankowe.

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku kalendarzowym, w drugim i czwartym kwartale. Wnioski złożone do dnia 31 marca rozpatrywane są w drugim kwartale, a wnioski złożone do dnia 30 września w czwartym kwartale danego roku.

6. W terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Burmistrz informuje na piśmie wnioskodawców o wysokości przyznanego świadczenia lub jego odmowie.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 1. 

Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 2. 

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kryspin Bednarczyk


Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XLVII/460/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów. Zgodnie z art. 72 ust. 1 niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły przeznacza corocznie w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Uprawnienia, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (art. 72 ust. 4 ustawy). Wykonanie kompetencji przewidzianych w art. 72 ust. 1 dla organu prowadzącego szkoły w odniesieniu do szkół publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego należy do organu stanowiącego tej jednostki. W związku z powyższym Rada Miejska jest uprawniona do określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych w drodze uchwały.


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/460/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały wniosek


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.. U. z 2013r., poz,. 645, poz. 1318.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogloszne w: Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; Dz. U. z 2012 r. poz. 908, poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. 1421.