Obwieszczenie Nr OR - I.120.4.1.2014
Starosty Skarżyskiego

z dnia 14 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 24a ust. 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) ogłaszam, że projekt operatu opisowo-kartograficznego, wykonany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych dotyczących budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych na terenach zabudowanych, w obrębach ewidencyjnych: Krzyżka i Mostki, położonych w jednostce ewidencyjnej: Suchedniów - obszar wiejski, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków ujawnione w w/w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, zgłaszać Staroście Skarżyskiemu zarzuty do tych danych.

 

 

 

Starosta Skarżyski


Michał Jędrys