Uchwała Nr XXXII/616/2012
Rady Miasta Kielce

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie nadania nazw ulicom oraz w   sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i   ustalenia przebiegu dróg w   Kielcach  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm [1] )   ) i   art. 7   ust.1, 2   i 3   w   związku z   art. 10   ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.jedn. Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115, z   późn. zm. [2] )   ) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Nowym ulicom, przedstawionym w   załączniku graficznym nr 1,   nadaje się nazwy:  

1)   Wystawowa,  

2)   Kongresowa  

2.   Przyjmuje się zapisy skrócone nazw wymienionych w   ust. 1   odpowiednio: Wystawowa, Kongresowa.  

3.   Przyjmuje się zapisy w   systemie informatycznym dla ulic wymienionych w   ust. 1   odpowiednio:   Wystawowa, Kongresowa.  

§   2.  

1.   Nowemu odcinkowi ulicy, wybudowanemu na przedłużeniu istniejącej ulicy Bolesława Markowskiego, przedstwionemu w   załączniku graficznym nr 1,   nadaje się nazwę   Bolesława   Markowskiego.  

2.   Przyjmuje się zapis skrócony nazwy wymienionej w   ust. 1   - B. Markowskiego.  

3.   Przyjmuje się zapis w   systemie informatycznym dla ulicy wymienionej w   ust. 1   - Markowskiego.  

§   3.  

1.   Nowej ulicy, przedstwionej w   załaczniku graficznym nr 2, nadaje się nazwę   Mojżesza Pelca.  

2.   Przyjmuje się zapis skrócony nazwy wymienionej w   ust. 1   - M. Pelca.  

3.   Przyjmuje się zapis w   systemie informatycznym dla ulicy wymienionej w   ust. 1   - Pelca.  

§   4.  

1.   Z dniem 1   stycznia 2013 roku zalicza się ulice wymienione w   poniższej tabeli do kategorii dróg gminnych i   ustala się ich przebieg:  

 

L.p.  

Nazwa ulicy  

Przebieg  
 

1  

Wystawowa  

od ul.Batalionów Chłopskich do ul.Kongresowej  

2  

Kongresowa  

od ul. Wystawowej do wjazdu na parking MAKRO  

3  

Bolesława Markowskiego  

od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Wystawowej  

4  

Mojżesza Pelca  

od alei IX Wieków Kielc do ul. Piotrkowskiej  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce  


Tomasz   Bogucki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/616/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/616/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Ulice:   Wystawowa,   Kongresowa   i   Bolesława Markowskiego   zostały wybudowane w   zachodniej części miasta jako ulice usprawniające obsługę komunikacyjną w   rejonie Targów Kielce. Dlatego nazwy pierwszej i   drugiej ulicy nawiązują do nazwy tego obiektu. Nadanie nowemu odcinkowi nazwy Bolesława Markowskiego wynika z   faktu, iż stanowi on przedłużenie istniejącej ulicy o   tej samej nazwie.   Nadanie nazwy Mojżesza Pelca, nowej ulicy położonej w   centrum miasta, związane jest z   uhonorowaniem zasłużonego dla Kielc społecznika.  

Mojżesz Pelc   – kielczanin, doktor medycyny, major Wojska Polskiego, dyrektor żydowskiego szpitala w   Kielcach. Urodzony 6   maja 1888 r. w   Radomyślu Wielkim. W   1919 r. przybył do Kielc, gdzie rozpoczął prywatną praktykę lekarską przy ul. Hipotecznej 8. Podczas I   wojny światowej służył w   armii austro-węgierskiej jako chirurg wojskowy. Odznaczony Żelaznym Krzyżem. W   trakcie wojny polsko-bolszewickiej był lekarzem 4. Pułku Piechoty Legionów. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Kielc wyznaczony przez okupanta na prezesa Judenratu, szybko zrezygnował z   tej funkcji obejmując stanowisko dyrektora szpitala w   gettcie żydowskim przy ul. Radomskiej. Aresztowany przez Gestapo w   czerwcu 1941 r. jako oficer rezerwy Wojska Polskiego. 30 lipca 1941 r. wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego   Auschwitz i   tam zamordowany.  

Nadanie nazw ulicom wprowadzone niniejszą uchwałą zostało pozytywnie zaopiniowane przez zespół d/s nazewnictwa ulic i   placów.  

Wymienione ulice zalicza się do kategorii dróg gminnych, gdyż służą do obsługi lokalnego ruchu drogowego oraz posiadają połączenie z   istniejącą siecią dróg publicznych na terenie miasta. Ulice te posiadają parametry techniczne i   użytkowe odpowiadajace klasie technicznej L (lokalna), przewidzianej dla dróg gminnych.  

Pas drogowy ulicy Wystawowej tworzą działki ewidencyjne oznaczone w   obrębie 0001 numerami: część 477/1, część 479/1, część 480/1, 481/1, 482/1, 483/1, 484/1, 485/1, 486/1, 487/1, 488/3, 488/6, 489/1, 490/1, 491/3, 491/5, 492/1, 493/1, 494/1, w   obrębie 0003 numerami: 361/1, 365/1, 365/3, 366/1, 367, 368/1, 369/2, 369/3, 371/1, 372, 373/1, 374/1, 381/1, 382/1, 383/1, 384/1, 385/1, w   obrębie 0004 numerami: 50/2, 56/7, 57/6, 58/1, 59/6, 60/1, 64/1, 66/2, 68/2, 70/2, 72/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77, 78/11, 78/13, 78/60, 78/62, 78/64, 78/66, część 78/68, część 78/70, 78/76, 78/78, które stanowią własność Gminy Kielce.  

Pas drogowy ulicy Kongresowej tworzą działki ewidencyjne oznaczone w   obrębie 0004 numerami: część 480/1, część 479/1, 496/3, 497/1, 497/2,  498/1, 498/2, 8/3, 9/2, 10/2, 10/3, 13/2, 13/3, 14/1, 15/1, 16/1, 16/5, 17/2, 17/3, 18/6, 18/7, 19/1, 21/7, 21/9, 25/3, 25/5, 28/5, 28/7, 31/3, 31/5, 32/3, 32/5, 39/3, 39/5, 40/1, 41/3, 500/2, 500/3, 311/2, 125/1, 45/9, 125/2, 46/8, 125/3, 125/15, 125/16, 125/17, 125/5, 161/13, 163/7, 118/5, 118/7, 165/5, które stanowią własność Gminy Kielce.  

Pas drogowy ulicy Bolesława Markowskiego tworzą działki ewidencyjne oznaczone w   obrębie 0004 numerami 78/37, 78/19, część 78/72, część 78/68, część 78/74, część 78/70, 78/56, 78/5, 78/80, 78/17, 78/35, 78/36, 78/15, 78/14, 78/50, 78/51, które stanowią własność Gminy Kielce.  

Pas drogowy ulicy Mojżesza Pelca tworzą działki ewidencyjne oznaczone w   obrębie 0010 numerami: część 963/24, 963/15, 963/29, 963/26, 963/18, 967/5, 967/8, 967/10, 979/2, które stanowią własność Gminy Kielce.  

Z uwagi na powyższe - podjęcie uchwały jest uzasadnione.  


[1] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z   2012 r. poz. 567.

 

[2] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w   Dz. U. z   2007 r. Nr 23, poz. 136 i   Nr 192, poz. 1381, z   2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i   Nr 227, poz. 1505, z   2009 r. Nr 19, poz. 100 i   poz. 101, Nr 86, poz. 720 i   Nr 168 poz. 1323, z   2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i   Nr 225, poz. 1466, z   2011 r. Nr 5, poz. 13 i   Nr 159, poz. 945 oraz z   2012 r. Dz. U. poz.472)