Sprawozdanie Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2010 rok 

Budżet Gminy Busko – Zdrój został przyjęty uchwałą Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2010 rok. 

Budżet Gminy Busko - Zdrój z chwilą jego uchwalenia wynosił: 

- po stronie dochodów 80.104.963,00 zł 

- po stronie wydatków 93.113.857,00 zł 

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Busku - Zdroju oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w Busku – Zdroju dokonano szeregu zmian w planie zarówno po stronie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany dokonane były poprzez: 

1)Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 23.02.2010 r., 

2)Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 26.02.2010 r., 

3)Uchwałę Nr XXXVII/423/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 25.03.2010 r., 

4)Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 26.03.2010 r., 

5)Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 06.04.2010 r., 

6)Uchwałę Nr XXXIX/435/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 29.04.2010 r., 

7)Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 30.04.2010 r., 

8)Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 18.05.2010 r., 

9)Zarządzenie Nr 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 31.05.2010 r., 

10)Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 11.06.2010 r., 

11)Zarządzenie Nr 47/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 18.06.2010 r., 

12)Uchwałę Nr XLI/452/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 24.06.2010 r., 

13)Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 30.06.2010 r., 

14)Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 20.07.2010r., 

15)Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 11.08.2010 r., 

16)Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 02.09.2010 r., 

17)Uchwałę Nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 23.09.2010 r., 

18)Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 24.09.2010 r., 

19)Zarządzenie Nr 101/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 18.10.2010 r., 

20)Uchwałę Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 04.11.2010 r., 

21)Zarządzenie Nr 111/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 05.11.2010 r., 

22)Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 16.11.2010 r., 

23)Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 19.11.2010 r., 

24)Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 23.11.2010 r., 

25)Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 30.11.2010 r., 

26)Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 09.12.2010 r., 

27)Zarządzenie Nr 138/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 16.12.2010 r., 

28)Zarządzenie Nr 142/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 23.12.2010 r., 

29)Uchwałę Nr II/17/2010 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28.12.2010 r., 

30)Zarządzenie Nr 143/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 28.12.2010 r., 

31)Zarządzenie Nr 147/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 31.12.2010 r. 

Konieczność dokonywania zmian w budżecie za pośrednictwem zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój wynikała przede wszystkim z otrzymanych przez Gminę Busko – Zdrój różnych decyzji przyznających gminie środki finansowe. 

Na koniec grudnia 2010 roku plan dochodów wyniósł 80.089.447,00 zł. Natomiast plan wydatków wyniósł 89.789.809,00 zł. 

Zmiany te związane były z wprowadzeniem do budżetu między innymi: 

1)Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

2)Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

3)Środków Powiatu Buskiego na dofinansowanie organizowanych imprez przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju 

4)Zmniejszenie oświatowej subwencji ogólnej 

5)Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

6)Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

7)„Wolne środki” 

8)Ponadplanowe dochody budżetowe. 

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój do spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2010 roku nastąpiły spłaty pożyczek w wysokości 120.378,66 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, które były zaciągnięte na: 

- budowę oczyszczalni wód deszczowych w ulicy Kwiatowej, Wieniawskiego i Chopina w Busku – Zdroju (Umowa Nr 07094 z dn. 30.10.2007 r.) 32.575,66 zł 

- zakup używanego kompaktora dla potrzeb składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie (Umowa Nr 07117 z dn. 05.12.2007 r.) 55.500,00 zł 

- opracowanie dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Busko – Zdrój” (Umowa Nr 07076 z dn. 08.10.2007 r.) 0,00 zł 

- przebudowę kotłowni węglowej na gazową w budynku Samorządowego Gimnazjum w Podgajach (Umowa Nr 08037 z dn. 20.08.2008 r.) 8.463,00 zł 

- przebudowę kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku – Zdroju, ul. Korczaka 13 (Umowa Nr 08036 z dn. 20.08.2008 r.) 23.840,00 zł 

W 2010 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego bieżącego deficytu. Nie były również lokowane wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

Dochody budżetowe za 2010 rok wykonano w 99,57 % i na plan 80.089.447,00 zł wykonano 79.743.574,97 zł. 

Należy zaznaczyć, iż na plan dochodów bieżących wynoszący: 67.774.668,00 zł wykonano kwotę: 69.674.831,55 zł. Natomiast na plan dochodów majątkowych, który wynosił: 12.314.779,00 zł wykonano kwotę: 10.068.743,42 zł. Szczegółowy obraz wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

Struktura wykonania dochodów budżetowych przedstawia się następująco: 

1)dochody własne(bez udziałów w podatku dochodowym) 28.388.416,56 zł tj.35,6 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów 

2)subwencje 18.854.966,00 zł tj.23,6 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów 

3)udziały w podatku dochodowym 15.209.585,64 zł 

a) osób fizycznych 14.591.111,00 zł tj.18,3 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów 

b) osób prawnych 618.474,64 zł tj.0,8 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów 

4)dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 1.485.298,00 zł tj. 1,9 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów 

5)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.129.390,07 zł tj.12,7 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów 

6)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 49.765,77 zł tj.0,1 % kwoty wykonanych dochodów 

7)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.768.338,91 zł tj.2,2 % kwoty wykonanych dochodów 

8)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (drogi, lodowisko) 1.146.594,00 zł tj.1,4 % kwoty wykonanych dochodów 

9)środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej (na wydatki inwestycyjne) 2.711.220,02 zł tj.3,4 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych 

w tym m.in. refundacja kosztów inwestycji realizowanych przy udziale RPOWŚ na następującą inwestycję: 

- z tytułu budowy sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Dobrowodzie i Kołaczkowicach - 1.769.115,67 zł. 

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach należy stwierdzić: 

DZIAŁ 010 ROLNICTWO - wykonano dochody w wysokości 845.938,88 zł na plan 1.228.254,00 zł. Należy tutaj zaznaczyć, iż w wykonaniu w/w kwoty mieszczą się wpłaty ludności z tytułu realizacji inwestycji wodociągowych, tj. wodociągi: Galów, Baranów, Gadawa, Zbrodzice, Kameduły, Las Winiarski oraz należności za dodatkowe przyłącza wodociągowe – planowana kwota to 10.000,00 zł – wpłacono 15.128,93 zł. Wykonane dochody budżetowe zwiększa również w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 322.014,25 zł. Kwota ta została wykorzystana na realizację określonego zadania zgodnie z w/w ustawą. W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, wpłynęła na rachunek bankowy kwota: 479.864,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Radzanowie”. W 2010 roku nie wpłynęła na rachunek bankowy budżetu gminy kwota: 391.371,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Radzanowie – etap II” (Program PROW, Priorytet: Oś 4 LEADER). Refundacja poniesionych kosztów przesunęła się na rok budżetowy 2011. W tym dziale gmina Busko – Zdrój posiadała również wpływy z tytułu dofinansowania kosztów przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na łączną kwotę: 25.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego). Na rachunek budżetu gminy wpłynęła również łączna kwota w wysokości 3.931,70 zł z tytułu naliczonych odsetek oraz wpływów z różnych opłat ( w tym przekazane środki finansowe od PZU). 

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – na plan 4.500,00 zł wykonano 3.808,01 zł W ogólnej kwocie wykonania mieszczą się dochody przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 3.808,01 zł. 

W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na plan 1.216.914,00 zł wykonano 860.677,20 zł. Wpłynęła kwota: 12.883,20 zł z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu – Zdroju. Również w tym dziale, gmina wykonała dochody na łączną kwotę: 200,00 zł z tytułu koncesji. Wpłynęła również kwota 846.594,00 zł z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych uwzględnionych na liście wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Gmina Busko – Zdrój nie otrzymała w 2010 roku refundacji kosztów na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój – etap I”, ponieważ roboty budowlane rozpoczynają się w 2011 roku (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6207). Natomiast w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów, wpłynęła łączna kwota: 1.000,00 zł tytułem wystawionych not obciążeniowych przez Gminę Busko – Zdrój. 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA -dochody wykonano w 96,81 %, na plan 6.443.000,00 zł wpłynęło 6.237.532,51 zł. Jest to dział, który kumuluje dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, na które składają się wpływy: 

- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 610.209,91 zł 

- z tytułu dzierżawy gruntu, najmu lokali 717.252,13 zł 

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9.624,30 zł 

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, itp.) 3.316,65 zł 

- odsetki 15.047,82 zł 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.798.957,90 zł 

- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. za wycenę gruntów i mieszkań, media itp . 83.123,80 zł 

Pozyskanie dochodów budżetowych w tym dziale za rok 2010 było możliwe dzięki przede wszystkim sprzedaży dwóch działek przy ul. Grotta w Busku – Zdroju. 

Należności wpłacane są z opóźnieniem, po wdrożeniu postępowania egzekucyjnego, o czym świadczy wysokość pobranych do budżetu gminy odsetek, które z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wyniosły 15.047,82 zł. 

W 2010 roku Gmina Busko – Zdrój podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju na zarządzanie m.in.: 

- budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Busko – Zdrój, 

- budynkami i lokalami socjalnymi stanowiącymi własność Gminy Busko – Zdrój lub będącymi w samoistnym posiadaniu Gminy Busko – Zdrój, 

- lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy Busko – Zdrój, znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 

- lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Busko – Zdrój, znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 

- budynkami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Busko – Zdrój, 

- lokalami niezagospodarowanymi stanowiącymi własność Gminy Busko – Zdrój (pustostany). 

W ramach czynności zarządzania budynkami i lokalami Spółka zobowiązana była m.in. do: 

- zawierania w imieniu i na rzecz Gminy umów najmu/dzierżawy na lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, na warunkach przez nią określonych i zaakceptowanych, 

- rozwiązywania umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych w przypadkach określonych w umowach najmu/dzierżawy, 

- windykacji należności czynszowych i innych opłat związanych z najmem/dzierżawą lokali, 

- dokonywanie zmian zawartych umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych w zakresie czynszu oraz opłat niezależnych, 

- prowadzenia pełnej ewidencji księgowej w zakresie pobierania czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe w imieniu i na rzecz Gminy oraz dokonywania rozliczeń opłat na pokrycie kosztów wynikających z najmu w formie zaliczek np. na dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków, dostawę c.o. itp. w przyjętych okresach rozliczeniowych, 

- organizowanie przetargów na dzierżawę lokali użytkowych, 

- zawierania umów na dostawę mediów do budynków (wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazu) oraz odprowadzanie ścieków i odbiór nieczystości stałych, 

- ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Gminy budynków 

- i inne 

Należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne oraz z tytułu opłat niezależnych i czynszu dzierżawnego, a także mediów regulowane były przez lokatorów, najemców/dzierżawców na rachunek Spółki. Spółka przekazywała w terminie do 20 – go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek budżetu Gminy Busko – Zdrój wpływy z tytułu czynszów i mediów uzyskane od lokatorów budynków, najemców/dzierżawców budynków i lokali użytkowych. Za czynności z zakresu zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi Spółka otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w kwocie będącej iloczynem powierzchni budynków i lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych oraz stawki za 1 m2 w kwocie brutto. Spółka zobowiązana została do składania Gminie miesięcznych informacji z wykonywanych czynności. Informacje te zawierały określenie wysokości dochodów, należności, zaległości w zakresie umożliwiającym Gminie Busko – Zdrój sporządzenie sprawozdania Rb – 27 S. Zgodnie z obowiązującą ustawą o gospodarce nieruchomościami Spółka wykonywała czynności związane z zarządem nieruchomością poprzez licencjonowanego zarządcę nieruchomości. Jednocześnie nadmieniam, iż w związku z otrzymaniem interpretacji z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, w 2010 roku kwoty za media nie wpływały na rachunek budżetu Gminy Busko – Zdrój. 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na plan: 5.000,00 zł, wpłynęła z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach łączna kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - cmentarze żołnierskie. 

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA Na plan: 128.739,00 zł, Gmina Busko – Zdrój nie wykonała dochodów budżetowych. Środki te były planowane w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, które nie rozpoczęło się w 2010 roku. 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zdecydowaną większość dochodów stanowią dotacje na zadania zlecone Gminie, które w zakresie obsługi bieżącej wynoszą 204.687,36 zł. Wpłynęła również łączna kwota w wysokości 1.220,00 zł (paragraf 0970), na którą składają się różne wpływy. Natomiast kwota 34.316,75 zł, to wpływy z tytułu refundacji za ogrzewanie. Wpłynęła również kwota 58,90 zł z tytułu 5 % prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za udostępnienia danych osobowych. W związku z przyznaniem Gminie Busko – Zdrój przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotacji na realizację projektu pn. „Finanse samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Gminy Busko - Zdrój” wpłynęła na rachunek budżetu kwota 44.765,77 zł. Miasto Steinheim (Niemcy), które jest koordynatorem projektu wieloletniego sieci miast bliźniaczych, przekazało środki finansowe do budżetu gminy w wysokości: 29.860,30 zł. Na rachunek budżetu gminy wpłynęła łączna kwota: 37.896,81 zł z tytułu organizacji Powszechnego Spisu Rolnego, który był przeprowadzony w 2010 roku. Wpłynęła również kwota: 86.823,62 zł z tytułu realizacji Projektu Nr WND.RPSW.02.03.00-26-017/09 pn. „Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko – Zdrój oraz utworzenie centrum informacji turystycznej”. 

DZIAŁ 751 - obejmuje dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Kielcach. W zakresie tego działu wpłynęła na rachunek budżetu dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości – 5.620,68 zł (rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa). Natomiast w rozdziale 75107 wpłynęła na rachunek budżetu gminy dotacja celowa na łączną kwotę: 133.161,42 zł. Całą tą kwotę Gmina Busko – Zdrój otrzymała na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura wyborów). W rozdziale 75109 wpłynęła na rachunek budżetu gminy dotacja celowa na łączną kwotę: 137.082,80 zł. Tą kwotę gmina otrzymała na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbyły się pod koniec 2010 roku. 

Wpływy w ramach DZIAŁU 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ” wynikające z realizacji mandatów karnych nakładanych przez Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. Na plan 137.254,00 zł wykonano kwotę: 152.102,61 zł. Mandaty często nie są wpłacane samodzielnie, lecz po wysłaniu upomnień, czy też wystawieniu tytułów wykonawczych, dlatego też w roku 2010 pobrano z tytułu kosztów kwotę 1.774,80 zł. W 2010 roku Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju nałożył mandatów na kwotę 69.990,00 zł. Na koniec roku saldo zaległości w mandatach wynosi 27.006,40 zł, natomiast w nadpłatach występuje kwota 5,40 zł. Na zaległości te wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na rachunek budżetu w 2010 roku wpłynęła łączna kwota w wysokości 64.546,90 zł z tytułu mandatów (paragraf 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych). W rozdziale 75412 wpłynęła kwota: 504,00 tytułem różnych dochodów budżetowych. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przekazał na rachunek gminy kwotę: 47.854,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku. Również Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przekazał na rachunek gminy kwotę: 20.000,00 zł, która była przeznaczona na wydatki związane z obroną cywilną (rozdział 75414). W 2010 roku Gmina Busko – Zdrój otrzymała kwotę: 17.422,91 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów na remont świetlicy w Żernikach Górnych. 

Najbardziej znaczącym, jeśli chodzi o źródła finansowania jest DZIAŁ 756 - "DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ". W dziale tym Rada Miejska w Busku – Zdroju na koniec 2010 roku założyła plan w wysokości 31.116.138,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wyniosło 32.718.474,87 zł tj. 105,15 %, a więc o 4,07 % więcej niż wykonanie roku poprzedniego (porównanie do roku 2009). 

Podział dochodów budżetowych w tym dziale to wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rozdział 75615 i od osób fizycznych – rozdział 75616. Zaangażowanie dochodów w tych grupach podatkowych jest porównywalne. Wykonanie wymienionych podatków od osób prawnych, spółek i innych jednostek organizacyjnych wynosi 105,88 %, natomiast od osób fizycznych 115,57 %. Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych były wykonane w następujących procentach w stosunku do założonego planu: 

- podatek od nieruchomości 106,9 % (wykonanie: 6.585.328,23 zł) 

- podatek leśny 102,0 % (wykonanie: 20.397,00 zł) 

- podatek rolny 81,4 % (wykonanie: 14.651,20 zł) 

- podatek od środków transportowych 94,1 % (wykonanie: 470.417,00 zł) 

Ponadto w rozdziale „75615” wpłynęła kwota w wysokości 7.392,00 zł na plan 7.200,00 zł, natomiast w rozdziale „75616” na plan: 2.950,00 zł wpłynęła kwota: 2.950,00 zł. Są to wpływy z PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. W rozdziale „75615” (paragraf 0690) wpłynęła kwota: 308,00 zł tytułem kosztów upomnienia. Natomiast w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie wyniosło 11.531,21 zł na plan: 2.000,00 zł. Zgodnie z otrzymanym sprawozdanie Rb- 27 S od Urzędu Skarbowego, wykazano wykonanie w paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych (minus) 8.641,00 zł. 

Pomimo dobrej realizacji wpływów za rok 2010 pozostają do ściągnięcia zaległości w poszczególnych rodzajach należności, i tak: 

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaległości (z odsetkami) wynoszą 705.495,01 zł z tego między innymi: 

1)Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji Odonów – 56.030,38 zł 

2)Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Kraków, ul. Cechowa 51 - 443.148,40 zł 

3)Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „MAKADAM” S.A. w upadłości, Busko – Zdrój - 91.766,45 zł 

4)Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Busku – Zdroju – 8.064,00 zł 

5)Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Busku – Zdroju – 101.887,47 zł 

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 223.687,89 zł (kapitał bez odsetek) i dotyczą przede wszystkim zaległości zgłoszonej do Sądu w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa „Makadam”, a wartość ta stanowi 196.462,89 zł - należność główna oraz 89.258,92 zł - odsetki za zwłokę. 

Natomiast dochody planowane z podatków i opłat lokalnych zgrupowane w rozdziale 75616 czyli od osób fizycznych są wykonane w większości ponad kwoty planowane, bądź oscylują w granicach planowanych kwot. 

Dotyczy to w szczególności: 

- podatku od nieruchomości, gdzie wykonanie wyniosło 4.086.819,93 zł na plan 3.475.000,00 zł, 

- podatek rolny na plan 1.000.000,00 zł wykonanie wynosi 1.003.364,48 zł, 

- podatek leśny na plan 39.000,00 zł wykonanie wynosi 43.929,82 zł, 

- podatek od środków transportowych – na plan 850.000,00 zł wykonano 953.138,87 zł, 

- podatek od spadków i darowizn na plan 103.000,00 zł wykonano 153.602,25 zł, 

- z tytułu opłaty targowej wpłynęło 113.028,55 zł na plan 90.000,00 zł, 

- z tytułu opłaty uzdrowiskowej na plan 1.335.000,00 zł zainkasowano 1.529.950,77 zł, 

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 700.000,00 zł wykonano 884.884,04 zł, 

- koszty upomnienia - na plan 28.000,00 zł wykonano 19.659,55 zł. 

Dość znaczną kwotę w realizacji budżetu Gminy Busko – Zdrój w zakresie działu 756 uzyskano z wpływów opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej, które planowano w wysokości 1.335.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.529.950,77 zł, a więc w kwotach ponadplanowych. Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie: 65.845,98 zł na plan w wysokości: 41.000,00 zł. 

Wykonanie w kwotach ponadplanowych dotyczyło również realizacji dochodów budżetowych w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym m.in.: 

- opłata skarbowa, gdzie na plan 470.000,00 zł, wykonano 481.880,68 zł, 

- wpływy z opłaty parkingowej wyniosły 189.999,80 zł, podczas gdy plan wynosił 150.000,00 zł, 

- wpływy z opłaty za koncesje i licencje, na plan 900,00 zł, wykonano kwotę: 0,00 zł, 

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień), na plan 1.000,00 zł, wykonano kwotę:2.103,20 zł, 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 45.000,00 zł wykonano 62.620,38 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu m.in. renty planistycznej wykonano: 553,57 zł na plan wynoszący 0,00 zł. 

Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano łącznie 77.960,31 zł na łączny plan w wysokości 43.000,00 zł (dotyczy rozdziału 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw). 

Należy podkreślić, iż w 2010 roku były ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan 717.000,00 zł, wykonano 721.653,26 zł.(100,65 % wykonanie do założonego planu). Zostały wykonane planowane dochody budżetowe w zakresie karty podatkowej, którą to formę opodatkowania realizuje Urząd Skarbowy w Busku - Zdroju. W porównaniu do 2009 roku dochody z tego tytułu są większe o kwotę: 4.028,05 zł. Karta podatkowa nie jest zrealizowana w większych wysokościach ze względu na przechodzenie na inne formy opodatkowania, a także zawieszenie okresowe działalności gospodarczej przez poszczególnych podatników. W 2010 na plan w kwocie 50.000,00 zł zostało wykonane 77.954,11 zł (155,9 % w stosunku do założonego planu – dział 756, rozdział 75601, paragraf 0350). 

Analizując 2010 rok należy stwierdzić, iż był to rok trudny. Bardzo często dzięki współpracy z Radą Miejską w Busku – Zdroju w planowanych dochodach budżetowych dokonywane były korekty w stosunku do założonego budżetu na początku 2010 roku. Realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów Gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna. Podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z czym nalicza się obligatoryjnie odsetki za zwłokę, które w tym dziale pobrano (jak już wspominano wyżej) na kwotę w wysokości 77.960,31 zł. 

Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych zaległości na koniec 2010 roku są znaczne i tak w zakresie podatków od osób fizycznych wynoszą: 

- podatek rolny 247.053,19 zł 

- podatek od nieruchomości 923.230,85 zł 

- podatek leśny 12.611,80 zł 

- podatek od środków transportowych 155.921,08 zł 

W ogólnej kwocie zobowiązań pieniężnych są nie wszystkie zahipotekowane należności w urządzonych księgach wieczystych oraz odsetki za zwłokę na dzień dokonania wpisu. Są to zaległości, w stosunku do których egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna. Zaległości te nie przedawniają się i mogą być ściągane również z następców prawnych. Przy realizacji tego zadania tutejszy organ podatkowy napotyka na trudności z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych, bowiem nie wszystkie nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste, szczególnie jest to odczuwalne w przypadku braku spadkobierców lub trudności w ich ustaleniu. Takie należności mogą się przedawniać, gdyż brak jest adresata doręczenia decyzji wymiarowej, a w konsekwencji tego i wdrożenia postępowania egzekucyjnego. W obecnej chwili zabezpieczenie poprzez wpis w księdze wieczystej dokonywane jest na koniec okresu przedawnienia, gdyż Gmina z tytułu dokonania wpisu ponosi koszty zabezpieczenia. Na zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Jest to praca ciągła. Jednak egzekucja administracyjna często nie przynosi rezultatów i wracają tytuły z protokołem nieściągalności, co również powoduje wzrost zaległości. Obserwuje się również przypadki, że następcy prawni spłacają zaległości zabezpieczone w dziale ksiąg wieczystych tj. hipoteka, często korzystając z rozłożenia na raty. 

Istotnymi dochodami w budżecie gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na plan 15.311.088,00 zł, gmina Busko – Zdrój wykonała kwotę: 15.209.585,64 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan: 14.911.088,00 zł, wykonanie: 14.591.111,00 zł (97,85 % - wykonanie do założonego planu), 

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 618.474,64 zł (154,62 % - wykonanie do założonego planu). 

Należy tutaj podkreślić, iż kwoty tych niewykonanych dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są znaczne i rzutują w znaczący sposób na wykonanie budżetu po stronie dochodów budżetowych. Zrekompensowane jest to ponadplanowymi dochodami w innych źródłach dochodów. Ponadto gmina Busko – Zdrój uzyskała dochody z tytułu: 

- wpływów od zysku od PH-U „LOTOS” Sp. z o.o. w kwocie 8.896,00 zł (rozdział 75605, paragraf 0730), 

- prowizji za przekazywanie w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 5.000,00 zł wykonano 1.405,50 zł (rozdział 75620, paragraf 0970). 

Natomiast na plan w wysokości 29.000,00 zł wpłynęła łączna kwota 22.070,75 zł tytułem m.in. kosztów upomnień. Natomiast w rozdziale 75624 – Dywidendy, wykonano kwotę w wysokości: 2.999,20 zł. Są to wpływy od BPB w likwidacji (2.830,00 zł) oraz od Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Radom (169,20 zł). W rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykonano kwotę: 236,10 zł (m.in. zwrot kosztów sądowych). 

Ponadto w 2010 roku, Gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe w wysokości 18.854.966,00 zł, z czego kwota 16.200.769,00 zł to subwencja oświatowa z Ministerstwa Finansów. 

a) Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.252.299,00 zł 

b) Część równoważąca subwencji ogólnej 401.898,00 zł 

Dodatkowym zasileniem dochodów budżetowych Gminy Busko - Zdrój od roku 2006 jest dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na mocy ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.). Zgodnie z art. 49 wspomnianej wyżej ustawy, gmina uzdrowiskowa otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na plan 1.485.298,00 zł wpłynęła kwota 1.485.298,00 zł. 

Również w zakresie DZIAŁU 758 wpłynęły środki pochodzące z odsetek od środków na rachunku bankowym w B P H. Przy tym wykonaniu dochodów należy podkreślić, iż na plan w wysokości: 193.800,00 zł wykonano: 261.875,66 zł. Uzyskanie tej kwoty było możliwe dzięki lokatom terminowym i tzw. nocnym lokowaniem środków będących na rachunku bankowym zgodnie z zawartą umową. Należy tu nadmienić, że są to tzw. „czyste” dochody bez ponoszenia kosztów obsługi, gdyż zawarta umowa z bankiem takich nie przewiduje. Obsługa rachunków bankowych jest bezpłatna. W rozdziale 75814 – różne rozliczenia, wpłynęła kwota: 48,47 zł na plan: 0,00 zł, tytułem m.in. zwroty za rozmowy telefoniczne. Również w tym rozdziale wykonano łączną kwotę: 96.870,98 zł tytułem wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (paragraf 2990 i 6680). 

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE W tym dziale dochody własne wykonano na łączną kwotę w wysokości: 2.225.275,65 zł. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów oraz paragrafie 0920 – pozostałe odsetki, wykonano łączną kwotę: 62.295,51 zł na plan: 34.003,00 zł. Wpłynęła również dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 30.000,00 zł w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła”. W związku z realizacją wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy edukacyjnej w gminie Busko – Zdrój – Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Kołaczkowicach i Dobrowodzie” Gmina Busko – Zdrój otrzymała refundację poniesionych kosztów w wysokości: 1.769.115,67 zł z Unii Europejskiej z EFRR w ramach RPOWŚ. W rozdziale 80104 – Przedszkola oraz rozdziale 80195 – pozostała działalność, wykonano dochody łącznie na kwotę w wysokości: 12.290,12 zł (dotyczy paragrafów: 0690, 0920, 0970, 0570, 2310). Środki te pochodzą m.in. ze zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola niepublicznego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin na podstawie zawartego porozumienia z tymi gminami oraz kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy. Do końca marca 2009 roku przedszkola działały na terenie gminy jako zakłady budżetowe. Od 01.04.2009 r. przedszkola rozpoczęły swoją działalność jako jednostki budżetowe, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/261/08 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie likwidacji zakładów budżetowych w celu przekształcenia w jednostki budżetowe oraz Uchwały Nr XXIII/262/08 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez Publiczne Przedszkole w Szańcu wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu. W 2009 roku zostały utworzone rachunki dochodów własnych dla przedszkoli, które rozpoczęły działalność jako jednostki budżetowe, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/263/08 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój, które tworzą rachunek dochodów własnych. Te rachunki działały również w 2010 roku. W związku z powyższym wpłynęła na rachunek budżetu łączna kwota w wysokości: 328.250,87 zł, w paragrafie 2400 – jako wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. W rozdziale 80110 – Gimnazja, wpłynęły środki finansowe w wysokości: 16.919,27 zł 

Należy również podkreślić, iż na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota: 460,00 zł. Kwota ta w całości była przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Należy tutaj również nadmienić, iż od początku 2009 roku dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach dofinansowania kosztów kształcenia dla pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy, przestała być przekazywana na rachunek budżetu gminy. Środki te zaczęły wpływać jako środki pozabudżetowe na wyodrębnione subkonto. Na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota: 226.501,21 zł (bez dopisanych odsetek). W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół oraz 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, wykonano łączną kwotę: 5.944,21 zł (dotyczy paragrafów: 0690, 0580, 0920, 0970). 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - w zakresie tego działu na plan w wysokości 1.000,00 zł wpłynęło 929,77 zł, w tym: 

- pozostałe odsetki – 0,33 zł, 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 929,44 zł. 

Dział 852 - "POMOC SPOŁECZNA" to dział, który po stronie dochodów kumuluje większość dotacji na zadania zlecone. Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosił 10.839.926,00 zł, natomiast wykonanie dotacji wynosiło 10.816.145,90 zł. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne. Pozostała kwota dotacji była przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, pomocy w naturze, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i usług opiekuńczych, ubezpieczeń zdrowotnych, a także na sfinansowanie utrzymania dziennego domu samopomocy dla osób na Górce. Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące m.in. w większości z odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności za obiady, z tytułu pobytu osób w DPS, z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej, z tytułu dopisania odsetek na rachunku bankowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju, których łącznie wykonano 249.304,87 zł. 

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na plan w kwocie: 1.356.754,00 zł wykonano łączną kwotę: 1.358.908,41 zł. Środki te były w całości przeznaczone na realizację ramowego projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Busko – Zdrój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na kontynuację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. 

DZIAŁ 854 – dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 171.876,32 zł (plan wynosił 180.022,00 zł) przekazana przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów. 

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale wykonano kwotę: 2.309.488,66 zł na założony plan: 2.266.294,00 zł (101,9 % wykonano w stosunku do planu). Planowano m.in. dochody własne pochodzące z wpływów z tytułu udziału ludności w realizowanej kanalizacji miasta i gminy Busko - Zdrój. Na plan 3.000,00 zł mieszkańcy kanalizowanych wsi i miasta Buska wpłacili łącznie kwotę: 17.342,94 zł. Ponadto w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, gmina wykonała kwotę: 366.360,35 zł tytułem refundacji wydatków budżetowych, które były poniesione przez Gminę Busko – Zdrój w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój” (Fundusz Spójności). W tym dziale wykonano dochody z tytułu m.in.: 

- różnych opłat, odsetek i kosztów upomnienia od należności ludności za przyłącza kanalizacyjne – 234,81 zł (rozdział 90001, paragraf 0690, 0920), 

- różnych dochodów – 38.458,00 zł (rozdział 90003, paragraf 0970 – m.in. wpływy za szalet), 

- m.in. wpływów ze sprzedaży drzewa – 6.308,76 zł (rozdział 90004, paragraf 0920 i 0970), 

- wpływów z opłaty produktowej – 664,15 zł, 

- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju (prace interwencyjne) – 46.810,14 zł 

Gmina Busko – Zdrój pozyskała również środki finansowe w kwocie: 4.836,00 zł na realizację projektu pn. „Odtworzenie cennego dziedzictwa przyrodniczego poprzez podniesienie świadomości mieszkańców obszaru LSR w ramach przedsięwzięcia szkoleniowego realizowanego w Parku Zdrojowym w Busku – Zdroju”. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w rozdziale 90019 Gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe na łączną kwotę: 558.735,16 zł. Do budżetu gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota: 1.267.468,01 zł od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej” (rozdział 90005, paragraf 6290). 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan: 23.200,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu kwota 23.283,00 zł. Powiat Buski przekazał środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury. Również zostały przekazane środki finansowe przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”. 

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport Na plan w wysokości: 350.271,00 zł wpłynęła kwota: 350.274,79 zł. W tej kwocie znajdują się wpływy z : 

- środków obrotowych przekazanych przez Pływalnię Miejską im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju – 50.271,79 zł, 

- odsetki – 3,00 zł, 

- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Pilotażowego Programu Budowy Składanych Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk Stałych „Biały Orlik” - 300.000,00 zł. 

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych należy powiedzieć, że dochody wykonano poniżej planu o łączną kwotę 345.872,03 zł. W niektórych źródłach dochodów można było wprowadzić ponadplanowe dochody. Należy również zaznaczyć, iż w 2010 roku nie zostały wykonane m.in. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 319.977,00 zł w stosunku do założonego planu przez Ministerstwo Finansów. 

Budżet po stronie wydatków wykonano w 90,8 % i na plan 89.789.809,00 zł wydatkowano 81.534.234,07 zł, z tego kwotę 3.083.928,00 zł stanowią wydatki niewygasające, co do których Rada Miejska w Busku – Zdroju ustaliła plan finansowy, a które są zabezpieczone na wyodrębnionym rachunku bankowym, a dotyczą: 

- budowy boiska wielofunkcyjnego w Szańcu – 100.000,00 zł, 

- projektu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 w miejscowości Dobrowoda – 74.300,00 zł, 

- projektu budowy drogi wojewódzkiej Nr 776 Kraków – Busko – Zdrój – 31.268,00 zł, 

- przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 767 Pińczów – Busko – Zdrój – ul. Bohaterów Warszawy – 10.200,00 zł, 

- remontu ul. Jagiellońskiej – 113.000,00 zł, 

- remontu drogi w miejscowości Szczaworyż – 58.000,00 zł, 

- remontu parkingu przy ul. Królowej Jadwigi – II etap – 65.000,00 zł, 

- położenia nawierzchni z destruktu – 198.555,00 zł, 

- budowy ulicy Strażackiej w Zbludowicach oraz budowy parkingu przy ul. Partyzantów w Busku – Zdroju – 221.460,00 zł, 

- usprawnienia systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku – Zdroju – 20.000,00 zł, 

- przebudowy ulicy Przemysłowej w Busku – Zdroju – 44.000,00 zł, 

- budowy ul. Dygasińskiego w Busku – Zdroju II linia zabudowy – 39.295,00 zł, 

- rozbudowy ul. Mikułowickiej w Busku – Zdroju – 32.122,00 zł, 

- rozbudowy systemu komunikacyjnego w Busku – Zdroju – 10.000,00 zł, 

- zadania pn. „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój – etap I” - 178.821,00 zł, 

- podziału nieruchomości – 4.500,00 zł, 

- adaptacji budynku biurowo – mieszkalnego na mieszkania – 150.000,00 zł, 

- zakupu materiałów promocyjnych – 17.000,00 zł, 

- budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Busku – Zdroju – 1.562,00 zł, 

- rozbudowy bazy edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój – 16.000,00 zł, 

- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.528,00 zł (rozdział 85154 i rozdział 90004), 

- instalacji składanego lodowiska sezonowego pn. „Biały Orlik” w Busku – Zdroju – 34.722,,00 zł (rozdział 85154 i rozdział 92601), 

- uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Busko – Zdrój – 1.192.448,00 zł, 

- termomodernizacji gminnych obiektów użyteczności publicznej – 6.527,00 zł, 

- instalacji systemów energii odnawialnej – 16.165,00 zł, 

- budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 107.000,00 zł, 

- przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 767 Pińczów – Busko – Zdrój – projekt oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Warszawy – 19.682,00 zł, 

- dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko – Zdrój – 36.685,00 zł, 

- przebudowy miejskiego placu targowego przy ul. Targowej – 100.000,00 zł, 

- budowy sanitariatów w świetlicach wiejskich w Bilczowie, Kołaczkowicach, Olganowie, Skotnikach Małych, Zwierzyńcu i w Żernikach Górnych – 166.488,00 zł, 

- rozbudowy istniejącego budynku komunalnego posiadającego funkcję remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy środowiskowej o pomieszczenia sanitariatów i szatni oraz budowie zbiornika na nieczystości ciekłe na działce Nr 210/1 w Młynach – 13.600,00 zł. 

Środki budżetowe wydatkowane w 2010 roku to wydatki majątkowe, które stanowią kwotę 20.026.195,15 zł (razem ze środkami niewygasającymi), tj. około 24,56 % w stosunku do ogólnych wykonanych wydatków budżetowych. 

Szczegółowy obraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania. Załącznik ten pokazuje szczegółowo główne zadania inwestycyjne, które były realizowane w 2010 roku. 

W roku 2010 Gmina Busko - Zdrój realizowała zadania przy współudziale środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Do zadań tych należały m.in. następujące inwestycje: 

- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Radzanowie”, 

- „Przebudowa ulic: Langiewicza, Szanieckiej w Busku – Zdroju oraz dróg gminnych Galów – Kopanina i Galów – Jata, 

- „Adaptacja budynku biurowo – mieszkalnego na mieszkania”, 

- „Rozbudowa bazy edukacyjnej w gminie Busko – Zdrój Zadanie II – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowicach, Zadanie III – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrowodzie”, 

- „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej”, 

- „Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. BIAŁY ORLIK w Busku – Zdroju" 

Na uwagę zasługuje również wartość zadań remontowych, na które w 2010 roku wydatkowano kwotę 2.566.621,94 zł, tj. 3,15 % w stosunku do wykonanych wydatków budżetowych (razem z wydatkami niewygasającymi). 

Wydatki bieżące bez remontów w 2010 roku wynosiły 58.941.416,98 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.409.944,24 zł (załącznik Nr 5), dotacje przekazane dla samorządowych zakładów budżetowych – 752.207,42 zł (załącznik Nr 6), dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i jednostek kultury – 2.177.395,00 (załącznik Nr 7), dotacje przekazane dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.256.985,96 zł (załącznik Nr 8). Wydatki budżetowe wykonane są w zdecydowanej większości działów w granicach planowanych kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych zadań gospodarczych zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Busku - Zdroju budżetem wraz z jego zmianami w trakcie roku budżetowego oraz zmianami w budżecie dokonanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój, a szczegółowo przedstawionym w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Pozostałe wydatki bieżące dokonywane były w granicach określonych przez Radę Miejską w Busku – Zdroju. Należy również zaznaczyć, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło: 69.674.831,55 zł, a wykonanie wydatków bieżących: 61.508.038,92 zł. Zatem należy stwierdzić, iż Gmina Busko – Zdrój w 2010 roku spełniła wymóg art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który obowiązuje od 01 stycznia 2011 roku. 

Gmina Busko – Zdrój posiada udziały w Radomskiej Giełdzie Rolnej S.A. w Radomiu na ogólną kwotę: 6.000,00 zł oraz w PHU „LOTOS” Sp. z o.o. w Busku – Zdroju na łączną kwotę: 620.000,00 zł. Posiada również udziały na łączną kwotę: 37.101.500,00 zł w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. 

W ramach budżetu Gminy Busko - Zdrój wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły: 

- plan - 10.154.087,00 zł 

- wykonanie - 10.129.390,07 zł 

W większości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykorzystane były w zakresie opieki społecznej, ponieważ kwota: 9.267.997,31 zł była przeznaczona m.in na sfinansowanie Domu Dziennego Pobytu na Górce, świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki opiekuńcze i specjalistyczne. W zakresie działu 750 – Administracja publiczna, wydatkowano kwotę: 204.687,36 zł, na sfinansowanie zadań przekazanych ustawami do realizacji przez gminę, tj. wydawanie dowodów osobistych, USC itp. Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę: 5.620,68 zł. W zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę: 133.161,42 zł. Natomiast w zakresie przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano kwotę: 137.082,80 zł. 

W zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydano kwotę: 322.014,25 zł. Dotacja ta dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie złożonych wniosków przez rolników. W zakresie rozdziału 75056 była wydatkowana kwota: 37.896,81 zł w ramach przeprowadzonego Powszechnego Spisu Rolnego, który odbył się w 2010 roku. Wszystkie dotacje na wymienione zadania były wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, a szczegółowo omówione zostały w załączniku Nr 3 i Nr 3A do niniejszego sprawozdania. 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 4, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). Realizacja tych zadań prowadzona była w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Busku – Zdroju Nr XXXIII/375/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku. Głównymi zadaniami programu było promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach zajęć sportowych i kulturalnych, budowę, modernizację i urządzanie placów zabaw oraz terenów sportowo – rekreacyjnych, organizowanie i finansowanie pobytu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych na koloniach i obozach z programem psychoterapeutycznym lub profilaktycznym, zmniejszenie degradacji psychofizycznej osób uzależnionych i współuzależnionych, zajęcia w grupie terapeutycznej dla współuzależnionych pracujących w oparciu o profesjonalne programy oraz innych zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na realizację programu w 2010 r. zostały wydatkowane środki z budżetu Gminy Busko – Zdrój na łączną kwotę 650.506,02 zł (dotyczy rozdziału 85153 i rozdziału 85154), z tego: 

1)Dotacje 

- dotacja podmiotowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju – 140.000,00 zł 

- dotacja na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan: 70.000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 66.742,31 zł, w tym: 

a) Buski Ośrodek Trzeźwości otrzymał 50.000,00 zł na zadanie pn. ”Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym” z czego kwota 257,69 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju dnia 14.12.2010 r., 

b) Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Busku - Zdroju, otrzymał 17.000,00 zł na zadanie pn. ”Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej”. 

2)Zadania inwestycyjne: 

Gmina Busko – Zdrój w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeznaczyła kwotę na wydatki inwestycyjne: 148.729,66 zł. (plan wynosił 154.300,00 zł). Kwota ta była przeznaczona na wyposażenie placów zabaw, ogrodzenia placów zabaw oraz na instalację składanego lodowiska sezonowego pn. „Biały Orlik”. Plan finansowy środków związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok stanowiący załącznik do Uchwały XXXIII/375/09 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku zakładał środki finansowe przeznaczone na realizację ww. programu w wysokości 690.000,00 zł. Kwota 44 709,00 zł niewykorzystana w 2009 roku została przeksięgowana na rok 2010 co dało łącznie plan finansowy w wysokości 734.709,00 zł. W zakresie zadań profilaktycznych :realizowano program „Spójrz Inaczej” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w 67 oddziałach czternastu szkół, dla których Gmina Busko – Zdrój jest organem prowadzącym. Program realizowany był w okresie od stycznia do grudnia 2010r. Ponadto dla uczniów szkół z terenu Gminy Busko – Zdrój zostały przeprowadzone spektakle profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi „Granica”, „W zamęcie”, „Komnata czasu”, „Czarodziejska kraina”, „Szanuj zdrowie ratuj życie” oraz programy profilaktyczne „NOE”. Gmina Busko – Zdrój przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” do którego przystąpiły szkoły podstawowe oraz gimnazjalne dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko – Zdrój. Kampania trwała od kwietnia do grudnia 2010 roku. Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W każdej placówce zostały przeprowadzone pogadanki i konkursy plastyczne przez powołaną osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie przedsięwzięcia. W 2010 roku zostały zakupione oraz przekazane dla dzieci z klas najmłodszych oraz z przedszkoli elementy odblaskowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Przez cały rok prowadzone były zajęcia sportowo – rekreacyjne i profilaktyczne w świetlicach w miejscowościach Podgaje, Kameduły, Siesławice. Ponoszone były także koszty związane z funkcjonowaniem (konserwacja, energia elektryczna, dzierżawa łączy) systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Ww. zadania w całości zostały sfinansowane ze środków budżetowych w wysokości 97.452,11 zł. 

W ramach zabezpieczenia czasu wolnego dzieciom i młodzieży zorganizowano: Kolonie z programem profilaktycznym w miejscowości Ciche i Pogorzelica dla 50 dzieci z terenu naszej gminy. Zadanie zostało zrealizowane w okresie wakacyjnym. Uczestnicy kolonii zostali wytypowani przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju. W ramach zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Busko – Zdrój w okresie wakacyjnym prowadzone były zajęcia sportowo – rekreacyjne na boisku przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku – Zdroju oraz na terenie obiektu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Busku – Zdroju w których brało udział średnio 90 osób dziennie. Dla dzieci i młodzieży prowadzone były zajęcia sportowo - rekreacyjne na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju. Z tej formy wypoczynku skorzystało średnio 80 osób dziennie. Od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach otrzymano 25 miejsc na kolonie organizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach w miejscowości Karpacz. Uczestników kolonii wytypował Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju. Gmina ze swych środków zabezpieczyła jedynie dowóz i odbiór uczestników kolonii do Kielc i z Kielc. Ww. zadania w całości zostały sfinansowane ze środków budżetowych w wysokości 92.843,00 zł. W zakresie zadań terapeutycznych sfinansowano dodatkowe zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w Niepublicznej Poradni Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju oraz w Buskim Ośrodku Trzeźwości „Zdrój” w Busku-Zdroju w postaci zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych. Prowadzone były zajęcia edukacyjno - motywacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu, rozpoczynających terapię, w oparciu o osobiste plany terapii z terapeutą uzależnień i współuzależnień; zajęcia terapeutyczne – programu after care dla osób uzależnionych po terapii podstawowej, którzy chcą dalej pracować nad swoją trzeźwością i rozwojem osobistym z psychologiem oraz zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz prowadzeniu punktu konsultacyjnego w sprawach uzależnień i przemocy w rodzinie z psychologiem. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Wykonując ustawę o wychowaniu w trzeźwości na badania zostało skierowane 42 osoby. W celu prawidłowego skierowania na badanie i skierowania wniosku do sądu, komisja podejmuje w granicach prawa wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. W praktyce działania te polegają na przeprowadzeniu rozmów interwencyjno-motywujących z osobami w stosunku, do których toczy się postępowanie oraz z osobami z najbliższej rodziny (domownikami), analizowanie notatek służbowych z interwencji domowych przeprowadzanych przez policję. W okresie od stycznia do grudnia 2010r. wpłynęły 63 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Odbyło się 14 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, zgodnie z planem finansowym, zostały pokryte koszty wykonania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, koszty postępowań sądowych, koszty wynagrodzenia i szkolenia członków GKRPA. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane spektakle profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania narkomanii pod tytułami „Szansa”, „Zakręt” oraz „Odzyskana kolekcja”. Spektakle te zostały przeprowadzone w oparciu o profesjonalne programy profilaktyczne kładące szczególny nacisk na dostarczenie wiedzy o środkach odurzających, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem i możliwościami unikania tych zagrożeń oraz wytrenowanie kilku ważnych umiejętności życiowych: odmawiania, satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające, konstruktywnych zachowań w kontaktach z ludźmi, edukacji antynarkotykowej. W spektaklach brali udział uczniowie Samorządowego Gimnazjum w Podgajach, Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1, Samorządowego Gimnazjum Nr 2, Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Busku – Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju. Na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju w dniu 19 października 2010 roku zostało przeprowadzone szkolenie dla dyrektorów, pedagogów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Busko – Zdrój jest organem prowadzącym. Szkolenie dotyczyło problematyki przeciwdziałania narkomanii w tym, tzw „dopalaczy”. Szkolenie pokazało, że w przeciwdziałaniu narkomanii duże znaczenie ma rozeznanie problemu, etiologii, powstawania nałogu, motywacji wejścia w nałóg. Profilaktyka jest ostatnio w Polsce bardzo skomplikowana ze względu na ciągłą zmianę jakości, ilości i sposobu zażywania środków uzależniających. Działalność zapobiegawcza powinna iść w kierunku polepszenia relacji rodzice - dzieci. Młodzież, która nigdy nie brała narkotyków, otoczona była przez rodziców opieką, życzliwą atmosferą, szacunkiem, przyjaźnią. Duże znaczenie ma także budzenie od wczesnego dzieciństwa zainteresowań, kształcenie systemu wartości, uwrażliwianie na kontakty interpersonalne, empatii, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie. Istotną rolę w zapobieganiu narkomanii mają także wychowawcy i nauczyciele. Powinni oni dostarczać młodzieży interesujących zajęć, które mogą dać im pewne osiągnięcia, pomóc uwierzyć w siebie, rozwijać aktywność, lecz nie powinni zachęcając młodzieży przymuszać do pewnych działań. W szkoleniu udział wzięli dyrektorzy i pedagodzy 19 placówek z terenu naszej gminy. 

Gmina przekazywała ulotki o tematyce przeciwdziałania narkomanii „Brałeś? Nie jedź!”, „Po alkoholu i narkotykach głowa wysiada!”, „Dopalacze mogą Cię wypalić” do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej celem rozpropagowania wśród mieszkańców Gminy Busko – Zdrój. 

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r. wykorzystano kwotę 642.520,02 zł. W 2011 roku Rada Miejska w Busku – Zdroju otrzyma projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, gdzie zostanie Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój zaproponuje zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tzw. „wolnych środków z 2010 roku”. Natomiast w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii w 2010 roku wydatkowano kwotę: 7.986,00 zł na plan 10.000,00 zł. 

Z budżetu Gminy Busko - Zdrój przekazano dotacje (według załącznika Nr 6, 7 i 8) na łączną kwotę w wysokości 4.186.588,38 zł, z czego m.in. dla: 

- samorządowych zakładów budżetowych 752.207,42 zł 

- instytucji kultury 2.124.395,00 zł 

- przedszkola niepublicznego „Smerfuś” w Busku - Zdroju 752.460,36 zł 

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach 29.690,08 zł 

- Pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Busku - Zdroju 77.468,10 zł 

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Szańcu 523,50 zł 

- stowarzyszeń (zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych) – 357.113,81 zł, w tym: 

a) Buski Ośrodek Trzeźwości 49.742,31 zł 

b) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Busku – Zdroju 41.000,00 zł 

c) MUKS UNIA 30.000,00 zł 

d) Polski Związek Wędkarski O/ Kielce 5.000,00 zł 

e) Fundacja Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Przytulisko 16.000,00 zł 

f) Młodzieżowy Klub Sportowy MKS 135.246,38 zł 

g) Bokserski MUKS „RING” 15.000,00 zł 

h) Klub Sportowy „Słoneczko” 23.000,00 zł 

i) Buski Klub Kung -Fu Yantai 3.500,00 zł 

j) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju 3.000,00 zł 

k) Świętokrzyski Klub Amazonki Filia w Busku – Zdroju 3.500,00 zł 

l) PCK Świętokrzyski Zarząd Okręgowy Kielce 2.000,00 zł 

m) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju 11.925,13 zł 

n) Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach 2.999,99 zł 

o) Stowarzyszenie „Nadzieja Dobrowody” 4.000,00 zł 

p) Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 3.500,00 zł 

q) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 4.700,00 zł 

r) Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie 3.000,00 zł. 

Środki dla jednostek powiązanych z budżetem gminy przekazywane były zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu, natomiast do jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – (stowarzyszeń) zgodnie z zawartymi umowami. Stałe wydatki budżetowe w 2010 roku realizowano planowo. 

Wysokość środków przeznaczonych na zadania w zakresie oświaty, a więc przede wszystkim rozdziały: 80101,80110,80114,80146,80195,85401,85495 w 2010 roku wyniosła 19.856.523,67 zł (bez wydatków inwestycyjnych). Subwencja oświatowa wynosiła 16.200.769,00 zł (dochody wykonane). W związku z tym budżet Gminy Busko - Zdrój dofinansował z własnych dochodów budżetowych zadania oświatowe na kwotę 3.655.754,67 zł (bez wydatków na inwestycje i przedszkola). Wydatki inwestycyjne realizowano zgodnie z potrzebami i na warunkach określonych w podpisanych umowach zawsze po wykonaniu robót i przedstawieniu protokołu odbioru częściowego lub końcowego. Przy realizacji wydatków budżetowych w 2010 roku nie zaistniało przekroczenie w żadnej podziałce klasyfikacji budżetowej, za którą groziłaby odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej. 

W 2010 roku Gmina Busko – Zdrój sprzedała dwie działki przy ul. Grotta, natomiast nie powiodła się sprzedaż budynku „OKRĄGLAK”. 

W związku z ubieganiem się przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa; Działanie 1.1 Gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zostało dokapitalizowane w wysokości 7.500.000,00 zł. Na tą okoliczność została podjęta Uchwała Nr XXVI/283/09 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój” oraz Uchwała Nr XXXIII/384/09 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/283/09 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój”. W 2009 roku na zabezpieczenie tak dużego wydatku budżetowego (inwestycyjnego) wprowadzono do budżetu planowany przychód z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości: 7.500.000,00 zł. Na koniec 2010 roku pozostało do spłaty: 6.250.000,00 zł (spłacono łączną kwotę: 1.250.000,00 zł). 

Gmina Busko – Zdrój udzieliła poręczenia do wysokości 13.982.358,31 zł tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju w kwocie 10.000.000,00 zł przeznaczonego na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój” uchwałą Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Busko – Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. Poręczenie udzielone zostało na 10 lat, tj. do dnia 31.12.2019 r. W przypadku zaprzestania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Busku – Zdroju spłat zadłużenia wynikającego z kredytu, Gmina Busko – Zdrój nie będzie podlegała rygorowi natychmiastowej spłaty wymagalnego zadłużenia w/w dłużnika wobec banku i w takim przypadku ponosić będzie odpowiedzialność za wymagalne zadłużenie dłużnika do wysokości udzielonego poręczenia odpowiednio do wysokości i w okresach wykazanych w uchwale. Jednocześnie informujemy, iż obecnie żadna transza w/w kredytu nie została zaciągnięta przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. Pismem znak: IRP/0432/465/2010 z dnia 16.07.2010 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju poinformowało o tym, iż obecnie nie ma konieczności zaciągnięcia w/w kredytu. Bank Ochrony Środowiska wyraził zgodę na aneksowanie umowy kredytowej. 

W 2009 roku Gmina Busko – Zdrój poręczyła kredyt do wysokości: 137.800,00 zł, który był zaciągany przez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider”. Poręczenia dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXI/356/09 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 24 września 2009 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Busko – Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider”. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” pismem znak: SL/2010/81 z dnia 25.05.2010 r. poinformowała, iż w/w kredyt został spłacony w całości. Dnia 27.05.2010 r. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” złożyła wniosek z prośbą o udzielenie poręczenia kredytu wraz z odsetkami. Kredyt w wysokości: 72.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) będzie zaciągnięty przez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider” na realizację na terenie gminy Busko – Zdrój projektu pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywacja” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W związku z powyższym udzielono poręczenia kredytu zaciąganego przez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider” Uchwałą Nr XLI/451/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 24 czerwca 2010 roku, do końca grudnia 2010 roku. 

Stan zadłużenia Gminy Busko - Zdrój (bez udzielonych poręczeń) na dzień 31.12.2010r. wynosi 8.025.308,58 zł, tj. 10,06 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych w 2010 roku. W tej kwocie mieszczą się m.in. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach zaciągnięte na: 

- Opracowanie dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Busko – Zdrój” - 298.568,00 zł, 

- Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Busko – Zdrój etap II – budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Kusocińskiego wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej - 830.738,00 zł 

- Razem pożyczki: 1.129.306,00 zł 

Natomiast zadłużenie Gminy Busko – Zdrój na dzień 31.12.2009 r. wynosiło: 9.770.395,59 zł (bez udzielonych poręczeń). Zadłużeniem gminy Busko – Zdrój na koniec 2010 roku, zmniejszyło się o łączną kwotę: 1.745.087,01 zł w stosunku do roku 2009. 

Pod koniec 2008 roku wpłynął na rachunek budżetu Gminy Busko - Zdrój kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Handlowym z siedzibą w Warszawie w wysokości 1.500.000,00 zł. Kredyt ten był w całości przeznaczony na zapłacenie faktur za roboty budowlane w ramach modernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Na koniec 2010 roku zostały spłacone raty na łączną kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł. Pozostaje do spłaty: 500.000,00 zł. 

Zgodnie z podpisaną w dniu 26 czerwca 2009 roku umową oraz aneksami, które dotyczyły środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) Nr 106/27614165/2009/FRIK z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach, został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości: 292.005,14 zł. Kredyt ten przeznaczony był tylko na pokrycie kosztów inwestycji pn. „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko – Zdrój – etap I”. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 1,8750 % w stosunku rocznym. Należy tutaj podkreślić, iż ze względu na niskie oprocentowanie Gmina Busko – Zdrój skorzystała z tego kredytu. Na koniec 2010 roku pozostało do spłaty: 146.002,58 zł. 

W 2009 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7.500.000,00 zł (jak wyżej wspomniano) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój”. Najkorzystmiejsza oferta została złożona przez Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Busku – Zdroju. Kredyt ten wpłynął na rachunek budżetu 13.07.2009 roku. 

Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umorzona została w 23,5 %, tj. w kwocie: 117.773,54 zł pożyczka udzielona na podstawie umowy Nr 094/07 z dnia 30.10.2007 r. na dofinansowanie zadania: „Budowa oczyszczalni wód deszczowych i kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej, Wieniawskiego i Chopina w Busku – Zdroju”. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umorzona została w 29,00 %, tj. w kwocie: 87.000,00 zł pożyczka udzielona na podstawie umowy Nr 117/07 z dnia 05.12.2007 r. na dofinansowanie zadania: „Zakup używanego kompaktora dla potrzeb składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie gmina Busko – Zdrój”. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umorzona została w 25,00 %, tj. w kwocie: 8.463,00 zł pożyczka udzielona na podstawie umowy Nr 037/08 z dnia 20.08.2008 r. na dofinansowanie zadania: „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Samorządowego Gimnazjum w Podgajach gm. Busko – Zdrój” Natomiast Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umorzona została w 25,00 %, tj. w kwocie: 23.839,25 zł pożyczka udzielona na podstawie umowy Nr 036/08 z dnia 20.08.2008 r. na dofinansowanie zadania: „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku – Zdroju, ul. Korczaka 13”. 

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów z tytułu spłaty pożyczek uchwałami Rady Miejskiej w Busku – Zdroju w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2010 rok. W roku 2010 źródłem sfinansowania zwiększonych wydatków była otrzymana pożyczka w kwocie 508.370,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaciągnięta na: 

- uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Busko – Zdrój etap II – budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Kusocińskiego wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej” - 508.370,00 zł. 

W uchwale budżetowej na 2010 rok, w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe była planowana rezerwa w wysokości: 20.000,00 zł. Z kwoty: 20.000,00 zł, kwota 10.000,00 zł była przesunięta do innego rozdziału i wydatkowana. Natomiast w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – rezerwa była planowana kwota: 800.000,00 zł. Była ona zmniejszana Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój, łącznie o kwotę: 776.242,00 zł. 

W Gminie Busko – Zdrój funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, jak również dwie instytucje kultury, które otrzymują dotacje z budżetu gminy. Instytucje kultury to: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Busku – Zdroju. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Gmina Busko – Zdrój przedstawia wykonanie planów finansowych według załączników do niniejszego sprawozdania.(załącznik Nr 14, 15, 16). 

Gmina Busko – Zdrój informuje, iż zgodnie z obowiązującą w 2010 roku Uchwałą Nr XXIII/263/08 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój, które tworzą rachunek dochodów własnych, rachunki dochodów własnych były utworzone w następujących jednostkach budżetowych: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku – Zdroju, Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku – Zdroju, Publiczne Przedszkole w Szańcu wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu. 

Załącznik Nr 9 przedstawia przychody i rozchody budżetu w 2010 roku. 

Załącznik Nr 11 przedstawia plan przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych. 

Załącznik Nr 12 przedstawia zestawienie dochodów i wydatków dochodów własnych. 

Załącznik Nr 13 przedstawia zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów spłaconych w 2010 roku. 

Załącznik Nr 17 przedstawia wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Busko – Zdrój. 

Wydatki na obsługę długu publicznego (rozdział 75702, rozdział 75704), plan 1.302.075,00 zł, wykonanie 328.948,75 zł (25,26 % w stosunku do założonego planu) Wydatki związane z ochroną zdrowia (rozdział 85153, 85154), plan 722.709,00 zł, wykonanie 189.198,12 zł (26,2 % w stosunku do założonego planu) 

Zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Gmina Busko – Zdrój przedstawia informację w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wybranych) - Załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z, Gmina Busko – Zdrój na koniec 2010 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Ogółem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wynosiły 8.025.308,58 zł. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N (sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) Gmina Busko – Zdrój na koniec 2010 roku posiadała należności wymagalne na łączną kwotę: 4.933.455,90 zł. 

Budżet Gminy Busko - Zdrój za 2010 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1.790.659,10 zł, według załącznika Nr 10 do niniejszego sprawozdania. Jednak biorąc pod uwagę rozliczenie przychodów i rozchodów, należności i zobowiązań, które wpływają również na wynik finansowy budżetu należy stwierdzić, że wolne środki wyniosły 6.408.375,50 zł. Zagospodarowanie tych kwot zostało przez Radę Miejską w Busku – Zdroju zaakceptowane. Kwotę 1.418.181,10 zł wykorzystano na pokrycie deficytu budżetowego. 

Należy nadmienić, iż rok 2010 był rokiem bardzo trudnym. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2010 rok, deficyt budżetowy planowano na kwotę: 13.008.894,00 zł. Gminie Busko – Zdrój udało się nie zaciągać planowanych długoterminowych kredytów dzięki wprowadzeniu do budżetu tzw. „wolnych środków”, sprzedaży dwóch działek przy ul. Grotta w Busku – Zdroju oraz przesunięciu realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego na 2011 rok pn. „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój – etap I”. 

Dnia 04.10.2010 r. została podpisana Umowa Nr 17/2010 z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości: 4.800.000,00 zł. Dnia 27.12.2010 r. Gmina Busko – Zdrój zrezygnowała z uruchomienia kredytu długoterminowego w całości. Bank nie naliczył opłat i prowizji z tego tytułu. 

Mimo napotykanych trudności w zakresie realizowanych dochodów budżetowych, wydatki budżetowe zarówno bieżące jak i wydatki inwestycyjne uchwalone przez Radę Miejską w Busku - Zdroju były wykonane. 

W 2009 roku wprowadzono zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, która dotyczyła zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli do poziomu kwot bazowych w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W 2010 roku stosując się do w/w zmian wypłacono pracownikom pedagogicznym jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój należny dodatek uzupełniający w łącznej kwocie 160.937,36 zł. 

Cały czas, na bieżąco były analizowane wpływy budżetowe, jak również wydatki budżetowe. Bardzo często przez cały 2010 rok Rada Miejska w Busku – Zdroju otrzymywała propozycje zmian w budżecie. 

Należy podkreślić, iż analiza budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2010 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Jak już wcześniej wspomniano, nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków budżetowych. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina Busko – Zdrój realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 2.350.826,26 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac płatnych w roku następnym. 

Dzięki współpracy z Radą Miejską w Busku – Zdroju, Gmina Busko - Zdrój zapewniła płynność finansową na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych. 


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY 


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI 


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - DOCHODY 


Załącznik Nr 3A do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik3A.pdf

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - WYDATKI 


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku 


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w budżecie Gminy za 2010 rok 


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz dotacji przekazanych dla samorządowych zakładów budżetowych 


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i jednostek kultury 


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Wykaz dotacji przekazanych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Przychody i rozchody budżetu 2010 roku (wykonanie) 


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Wynik finansowy budżetu 


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych 


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Zestawienie dochodów i wydatków dochodów własnych 


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik13.pdf

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW SPŁACONYCH W 2010 ROKU 


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Sprawozdanie z wykonania PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2010 


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik15.pdf

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BUSKU-ZDROJU 


Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik16.pdf

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2010 


Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik17.pdf

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój 


Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr Fn.B. 3021.68.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik18.pdf

INFORMACJA W ZAKRESIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYBRANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH