Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1179

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3612 2019-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.79.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/56/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał w części obejmującej § 9 pkt 3
2019 3581 2019-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.43.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Secemin (plan 1)
2019 3573 2019-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 58/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2019 3562 2019-09-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce - Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki
2019 3547 2019-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2019 r. o sprostowaniu błędu
2019 3425 2019-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.67.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLII/257/2018 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2019 3407 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.77.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 66/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 września 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk
2019 3391 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.4.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2019 r. stwierdzam nieważność całości uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Bęczków”
2019 3390 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.45.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2017 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/190/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29.03.2017r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3389 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.44.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2017 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/189/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29.03.2017r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3354 2019-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.77.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – w części dotyczącej § 2 w zakresie słów „każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego”
2019 3343 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.40.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr X/48/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia
2019 3344 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.41.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody – obszar „A”
2019 3337 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.36.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2019 3340 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.38.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/113/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
2019 3342 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.39.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary – tereny inwestycyjne, zwanej dalej planem, tj. : - § 10 ust. 3 uchwały, - wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście, jak i na rysunku - załączniku Nr 1 do uchwały), dotyczących działek nr ewid.: 82/11, 93, 94 (obręb Jasienica), 388/1, 389, 416/1, 416/2, 416/3 (obręb Świniary), położonych na terenie przemysłu i usług przetwórstwa rolno – spożywczego, oznaczonego symbolem PU.
2019 3158 2019-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2019.
2019 3092 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.71.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 3093 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.75.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 3077 2019-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Oleśnica w okręgu wyborczym nr 9
2019 3062 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.72.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/53/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne w części obejmującej § 1 pkt 1 i pkt 3
2019 3063 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.73.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/83/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kije w całości
2019 3064 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.74.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/84/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kije na lata 2019 - 2024 w całości
2019 3051 2019-07-29 Porozumienie Porozumienie nr 53/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty
2019 2984 2019-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.69.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/116/19 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/570/2018 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2019 2888 2019-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.68.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/45/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+, funkcjonującego na terenie Gminy Brody w Stykowie, ul. Świętokrzyska 23
2019 2895 2019-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach w okręgu wyborczym nr 2
2019 2896 2019-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chęcinach w okręgu wyborczym nr 12
2019 2820 2019-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.67.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr RG-X/93/19 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne” w całości
2019 2741 2019-07-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 4/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego
2019 2654 2019-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2019 2653 2019-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2019 2598 2019-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.64.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IX/73/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządowymi o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2019 2599 2019-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr ZNAK SPN.III.4130.26.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VII/91/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2019 2596 2019-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2
2019 2582 2019-06-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora – Panią Małgorzatę Kiebzak zwanym w treści Porozumienia „ŚOW NFZ”
2019 2561 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu wyborczym nr 10
2019 2562 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów w okręgu wyborczym nr 5
2019 2560 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.65.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/31/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gowarczów
2019 2559 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/43/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy w Skarżysko-Kamienna”
2019 2558 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.62.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – w części określonej w, § 3, § 4 i § 5
2019 2481 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 7
2019 2417 2019-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.61.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/71/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Mirzec - w części określonej w załączniku do uchwały dot § 4 ust. 1-9
2019 2416 2019-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.60.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój w części dotyczącej § 1 pkt 2
2019 2355 2019-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach
2019 2271 2019-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.21.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Rogów
2019 2272 2019-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/31/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Łączna
2019 2267 2019-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VII/36/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2019 2161 2019-05-13 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: Marcina Piwnika – Starosta, Wojciecha Dzieciucha – Wicestarosta, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3384), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2160 2019-05-13 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: Starostę Opatowskiego – Tomasza Stańka, Wicestarostę – Małgorzatę Jalowską zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3149), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2089 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 7
2019 2015 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: Paweł Faryna – Starosta, Maria Barańska – Wicestarosta zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3151), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2023 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.54.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - w części określonej w załączniku Nr 2 do uchwały dot. ust. 3, 6 ,16 i 20
2019 2022 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.53.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/48/19 uchwały Rady Gminy w Seceminie z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie w całości
2019 2020 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: Pana Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Panią Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3044), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2019 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanym przez: Józef Żółciak - Starosta, Leszek Guzal - Wicestarosta zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3383), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2021 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: Piotra Babickiego - Starostę Starachowickiego, Dariusza Dąbrowskiego - Wicestarostę Starachowickiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3045), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2018 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym” a Zarządem Powiatu w Kielcach reprezentowanym przez: Starostę Kieleckiego - Mirosława Gębskiego, Wicestarostę - Tomasza Plebana przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Klusek zwanym dalej „Przejmującym” do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 234), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2017 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego reprezentowanym przez: Marzenę Dębniak - Starostę, Andrzeja Jabłońskiego - Wicestarostę przy kontrasygnacie skarbnika powiatu – Magdaleny Zieleń, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2016 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 235), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2014 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: Jerzego Kolarza - Starostę Buskiego, Stanisława Klimczaka - Wicestarostę Buskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3337), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 1969 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.51.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia Konecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w dniu 1 września 2019 r.
2019 1966 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/59/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 11 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid.: 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17
2019 1957 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.13.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/53/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy II na terenie gminy Pawłów
2019 1962 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.12.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/69/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice-Scholasteria na terenie gminy Masłów
2019 1959 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.11.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/54/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów
2019 1955 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.10.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr V/52/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów
2019 1893 2019-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim
2019 1845 2019-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich
2019 1844 2019-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 50/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania do realizacji zadań związanych z  programem „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3)
2019 1843 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.42.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/10/2019 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego – w całości
2019 1842 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie, w części obejmującej § 21 ust. 4 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały
2019 1464 2019-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr II/11/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie statutów sołectw: Adamów, Brody, Budy Brodzkie, Bór Kunowski, Dziurów, Jabłonna Kuczów Krynki, Lipie, Lubienia, Młynek, Przymiarki, Ruda Rudnik, Staw Kunowski, Styków
2019 1419 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowej Słupi w okręgu wyborczym nr 5
2019 1385 2019-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2019 r.
2019 1368 2019-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.5.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno-Parcele”
2019 1359 2019-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich
2019 1339 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/64/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 24 stycznia 2019 r. sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019- 2022”
2019 1338 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr V /4/2019 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna – w części określonej w § 2
2019 1337 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 1336 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wąchock w części określonej § 11 ust. 3 i ust. 6 zdanie drugie oraz § 12 ust. 9 pkt 5 Statutu Miasta i Gminy Wąchock, stanowiącego załącznik do uchwały
2019 1242 2019-03-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.3.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IV/18/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
2019 1240 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 1
2019 1032 2019-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2019 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora – Panią Małgorzatę Kiebzak, zwanym w treści Porozumienia „ŚOW NFZ”
2019 919 2019-02-19 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 maja 2018 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora – Panią Małgorzatę Kiebzak, zwanym w treści Porozumienia „ŚOW NFZ"
2019 859 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.27.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w statucie Gminy Tarłów
2019 858 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.26.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, - w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 857 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.22.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III /20/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 856 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 855 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 854 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.17.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 627 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 624 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.11.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 623 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.10.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior + w Gminie Zawichost oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior + w Czyżowie Szlacheckim – w części dotyczącej punktów 1 i 2 działu „Nadzór nad działalnością Klubu Senior +” oraz ustępu 1 działu „Postanowienia końcowe” Załącznika nr 1 do Uchwały
2019 622 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.9.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/29/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu „w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”
2019 621 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/10/2018 r. Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w części określonej w § 3 ust. 2 uchwały
2019 628 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 626 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.14.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 625 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.13.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/42/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/73/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia jako jednostki obsługującej oraz nadania mu statutu
2019 620 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr. III/13/2018 r. Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie Seniora + przy ulicy Rynek 12 w Skarżysku Kamiennej
2019 619 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/8/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/43/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego w całości
2019 602 2019-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kijach w okręgu wyborczym nr 15
2019 601 2019-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu wyborczym nr 13
2019 461 2019-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.89.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2019 430 2019-01-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.90.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 428 2019-01-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 10/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego
2019 404 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smyków w okręgu wyborczym nr 15
2019 396 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.101.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr RG-III/11/18 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka – Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2019 395 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.94.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr L/271/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatowiec
2018 4626 2018-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
2018 4586 2018-12-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego opatowskiego i  sandomierskiego
2018 4570 2018-12-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce – Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki
2018 4469 2018-12-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 5/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego
2018 4295 2018-12-10 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Ostrowieckim do porozumienia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 4196 2018-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce do Porozumienia Nr 1/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi.
2018 4195 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 56/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez Pana Szczepana Skorupskiego – Wójta Gminy Zagnańsk, zwaną dalej „Gminą”
2018 4194 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 55/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice, reprezentowaną przez Pana Szymona Sidora – Wójta Gminy Wojciechowice, zwaną dalej „Gminą”
2018 4193 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 54/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wiślica, reprezentowaną przez Pana Stanisława Krzak – Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, zwaną dalej „Gminą”
2018 4192 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 53/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Szydłów, reprezentowaną przez Pana Jana Klamczyńskiego – Wójta Gminy Szydłów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4191 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 52/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica, reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zycha – Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, zwaną dalej „Gminą”
2018 4190 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 51/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec Zdrój, reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa – Wójta Gminy Solec Zdrój, zwaną dalej „Gminą”
2018 4189 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 50/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Domińczaka – Wójta Gminy Sobków, zwaną dalej „Gminą”
2018 4188 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 49/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia Konecka, reprezentowaną przez Pana Roberta Wielgopolan – Wójta Gminy Słupia Konecka, zwaną dalej „Gminą”
2018 4187 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 48/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sadowie, reprezentowaną przez Panią Marzenę Urban-Żelazowską – Wójta Gminy Sadowie, zwaną dalej „Gminą”
2018 4186 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 47/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Rytwiany, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Forkasiewicza – Wójta Gminy Rytwiany, zwaną dalej „Gminą”
2018 4185 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 46/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka, reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę – Wójta Gminy Ruda Maleniecka, zwaną dalej „Gminą”
2018 4184 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 45/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pawłów, reprezentowaną przez Pana Marka Wojtas – Wójta Gminy Pawłów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4183 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 44/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatowiec, reprezentowaną przez Pana Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec, zwaną dalej „Gminą”
2018 4182 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 43/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Oksa, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Sobonia – Wójta Gminy Oksa, zwaną dalej „Gminą”
2018 4181 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 42/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Obrazów, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Tworka – Wójta Gminy Obrazów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4180 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 41/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn, reprezentowaną przez Pana Pawła Zagaję – Wójta Gminy Nowy Korczyn, zwaną dalej „Gminą”
2018 4179 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 40/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy Nowa Słupia, zwaną dalej „Gminą”
2018 4178 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 39/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Michałów, reprezentowaną przez Pana Mirosława Walasek – Wójta Gminy Michałów, zwaną dalej „Gminą”.
2018 4177 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 38/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Masłów, reprezentowaną przez Pana Tomasza Lato – Wójta Gminy Masłów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4176 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 37/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łoniów, reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacz – Wójta Gminy Łoniów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4175 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 36/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łagów, reprezentowaną przez Pana Pawła Marwickiego – Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4174 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 35/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Lipnik, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Grządziel – p.o. Wójta Gminy Lipnik, zwaną dalej „Gminą”
2018 4173 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 34/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kluczewsko, reprezentowaną przez Pana Rafała Pałkę – Wójta Gminy Kluczewsko, zwaną dalej „Gminą”
2018 4172 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 33/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów, reprezentowaną przez Pana Marka Goździewskiego – Wójta Gminy Klimontów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4171 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 32/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Iwaniska, reprezentowaną przez Pana Marka Staniek – Wójta Gminy Iwaniska, zwanym dalej „Gminą”
2018 4170 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 31/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów, reprezentowaną przez Pana Stanisława Pacochę – Wójta Gminy Gowarczów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4169 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 30/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gnojno, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Janik – Wójta Gminy Gnojno, zwaną dalej „Gminą”.
2018 4168 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 29/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy, reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek – Wójta Gminy Dwikozy, zwaną dalej „Gminą”
2018 4167 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 28/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami imogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Czarnocin, reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek – Wójta Gminy Czarnocin, zwaną dalej „Gminą”
2018 4166 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 27/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody, reprezentowaną przez Panią Marzenę Bernat – Wójta Gminy Brody, zwaną dalej „Gminą”
2018 4165 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 26/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria, reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka – Wójta Gminy Bogoria, zwaną dalej „Gminą”
2018 4164 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 25/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bliżyn, reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię – Wójta Gminy Bliżyn, zwaną dalej „Gminą”
2018 4163 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 24/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bieliny, reprezentowaną przez Pana Sławomira Kopacz – Wójta Gminy Bieliny, zwaną dalej „Gminą”
2018 4161 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 22/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Dziubka – Burmistrza Gminy Włoszczowa, zwaną dalej „Gminą”.
2018 4162 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 23/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka – Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost, zwaną dalej „Gminą”
2018 4160 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 21/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków, reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską – Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków, zwaną dalej „Gminą”
2018 4159 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 20/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów, reprezentowaną przez Pana Leszka Kopeć – Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4158 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 19/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skalbmierz, reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza – Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, zwaną dalej „Gminą”
2018 4157 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 18/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów, reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka – Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4156 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz, reprezentowaną przez Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierz, zwaną dalej „Gminą”
2018 4155 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 16/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec, reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, zwaną dalej „Gminą”
2018 4154 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 15/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pińczów, reprezentowaną przez Pana Włodzimierza Baduraka – Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4153 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 14/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chanieckiego – Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4152 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 13/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz, reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz, zwaną dalej „Gminą”
2018 4151 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 12/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Koprzywnica, reprezentowaną przez Pana Marka Jońcę – Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica, zwaną dalej „Gminą”
2018 4150 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 11/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zwaną dalej „Gminą”
2018 4149 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 10/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, zwaną dalej „Gminą”
2018 4148 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 9/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Pana Marcina Piszczek – Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4147 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 8/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce, reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa – Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, zwaną dalej „Gminą”
2018 4146 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 7/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik, reprezentowaną przez Pana Pawła Wójcika – Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, zwaną dalej „Gminą”
2018 4145 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 6/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chęciny, reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny, zwaną dalej „Gminą”
2018 4144 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 5/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zwaną dalej „Gminą”
2018 4143 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Starachowice, reprezentowanym przez Pana Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice, zwanym dalej „Gminą”
2018 4142 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Pana Konrada Krönig – Prezydenta Miasta Skarżysko- Kamienna, zwanym dalej „Gminą”
2018 4141 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, zwanym dalej „Gminą”
2018 4140 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce, zwanym dalej „Gminą”
2018 4128 2018-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.86.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2018 4074 2018-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 1
2018 4073 2018-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koprzywnicy w okręgu wyborczym nr 3
2018 4072 2018-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko Kościelne w okręgu wyborczym nr 9
2018 4071 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.85.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr L/377/2018 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 października 2018r. w sprawie uchwalenia „Zmiany nr IV miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa
2018 4061 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.86.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXIV/525/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4060 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.85.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr /LVII/342/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora Senior+ w Gminie Mirzec
2018 4059 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.84.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/380/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w części określonej w § 4 ust. 1, § 5 ust. 2 w brzmieniu „oraz numeru ewidencyjnego PESEL”, § 6 ust. 2 pkt 3 brzmieniu: ,,numer ewidencyjny PESEL”, § 5 ust. 3, § 6 ust. 5, § 11 ust. 6, § 13, § 16 w brzmieniu „i ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Bogoria następującej po kadencji, w czasie której weszła w życie”
2018 4058 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.83.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu „Senior”+ w Starachowicach oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”
2018 4026 2018-11-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mniów, gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie
2018 4000 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1
2018 4003 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów w okręgu wyborczym nr 11
2018 4001 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2
2018 4002 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszycach w okręgu wyborczym nr 1
2018 3987 2018-11-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.82.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/524/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłów w części obejmującej § 1 ust. 2 lit. c, § 2, § 4, § 7, § 14 ust. 3 i 5, § 15 lit. b, § 20 ust. 1 i 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłów, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 3927 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: 1. Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego 2. Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 235)
2018 3934 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Sobonia – Starostę Koneckiego 2. Andrzeja Marka Lenarta – Wicestarostę Koneckiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 357)
2018 3925 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Kierkowskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego, 2. Ryszarda Barnę – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3203)
2018 3929 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Włoszczowskiego reprezentowanym przez: 1. Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga, 2. Wicestarosta – Zbigniew Krzysiek, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3046)
2018 3933 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanym przez: 1. Michał Skotnicki - Starosta 2. Tomasz Fąfara - Wicestarosta zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3383)
2018 3932 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Starostę - Danutę Krępę 2. Wicestarostę - Marka Pawłowskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3045)
2018 3935 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Pana Jerzego Żmijewskiego – Starostę Skarżyskiego, 2. Pana Artura Berusa – Wicestarostę Skarżyskiego, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3044)
2018 3926 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka – Starosta, 2. Wojciecha Dzieciucha – Wicestarosta, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3384)
2018 3931 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym” a Zarządem Powiatu w Kielcach reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego - Michała Godowskiego 2. Wicestarostę - Zenona Janusa przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Klusek zwanym dalej „Przejmującym” do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 234)
2018 3928 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Wicestarostę – Gustawa Saramańskiego 2. Członka Zarządu – Jacka Dwojaka zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3149)
2018 3930 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek a Prezydentem Miasta Kielce Panem Wojciechem Lubawskim do porozumienia z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., 3150)
2018 3924 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: 1. Edmunda Kaczmarka – Starostę Jędrzejowskiego 2. Janusza Grabka – Wicestarostę Jędrzejowskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3151)
2018 3936 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego Kolarza - Starostę Buskiego 2. Stanisława Klimczaka - Wicestarostę Buskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3337)
2018 3867 2018-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.78.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr LXVI/427/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brzozowa I”
2018 3859 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.80.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/238/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy w całości
2018 3858 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.79.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały LVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022”
2018 3777 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.77.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LX/1336/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce, w części obejmującej § 2 ust. 2 i § 3
2018 3776 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.74.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 231/XXXV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza
2018 3666 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.73.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/243/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Sadowie
2018 3665 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.72.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 291/XLIII/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 września 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkole oraz przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica – w części określonej w § 3 pkt 1 uchwały
2018 3596 2018-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.71.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 290/XLIII/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 września 2018 roku w sprawie określenia czasu pracy nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 3595 2018-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.70.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/278/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3585 2018-10-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego
2018 3520 2018-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.64.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice
2018 3509 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.69.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVIII/305/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi publicznej (gminnej) i ustalenia ich przebiegu
2018 3508 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.68.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2018 r. stwierdza jące nieważność uchwały Nr XXXIX/368/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi (ul.Wyrowce) o długości 842 m położonej w msc. Ćmińsk do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 3487 2018-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.70.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIX/369/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Nr 12 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra nam terenie gminy Miedziana Góra
2018 3355 2018-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.68.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLII/256/2018 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2018 3338 2018-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LII/328/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów w części obejmującej § 1 ust. 2 pkt. 4, § 4 pkt. 9, § 9, § 10, § 18 ust. 3 § 20 ust. 1 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 3337 2018-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.62.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/364/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obowiązujących na terenie Gminy Bogoria w części obejmującej § 4 ust. 2 i ust. 5 uchwały
2018 3336 2018-09-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2018 r.
2018 3326 2018-09-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego
2018 3263 2018-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach
2018 3191 2018-09-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.60.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice w części określonej w § 3 ust. 1 dot. słów „niezwłocznie”, § 3 ust. 2 dot. słów „niezwłocznie”, § 3 ust. 3, 4 i 5, § 5 ust. 5, § 8 ust. 2, § 14, § 15, § 18 ust. 1 pkt. 2, § 19 i § 20 uchwały
2018 3190 2018-09-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/219/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Radoszyce
2018 3108 2018-09-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak:SPN.III.4130.61.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVII/58/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce
2018 3009 2018-08-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2018
2018 3008 2018-08-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające nieważność części uchwały Nr LIV/310/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa
2018 2988 2018-08-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego
2018 2966 2018-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.42.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVI/346/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
2018 2949 2018-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/443/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2948 2018-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.54.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2018 r. stwierdzające się nieważność uchwały Nr XLIX/293/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach/punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bałtów, w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu: „rozpoczętą”
2018 2947 2018-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.51.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2018roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek
2018 2919 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.51.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIV/232/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów gmina Secemin
2018 2918 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.50.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/231/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin (plan 5)
2018 2916 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.49.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/230/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Marchocice, Międzylesie, Żelisławice, Żelisławiczki (plan 4)
2018 2914 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.48.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/229/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Krzepice, Celiny, Psary Kolonia, Psary Wieś (plan 2)
2018 2872 2018-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.57.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2018 2870 2018-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.56.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVI/247/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2018 2834 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.54.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr LIV/311/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa
2018 2830 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.47.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr LII/492/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej i Browarnej
2018 2828 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.59.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/292/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bałtów i ustalenia liczby godzin dla nauczyciela bibliotekarza, w części obejmującej § 2 uchwały
2018 2812 2018-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.56.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/302/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 2720 2018-07-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2018 r. o sprostowaniu błędów
2018 2705 2018-07-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego
2018 2457 2018-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.45.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LII/329/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2456 2018-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.44.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruda Maleniecka
2018 2399 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.32.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/352/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Podłysica
2018 2407 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.27.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/356/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Lechów
2018 2411 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.30.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/358/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Napęków
2018 2403 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.29.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/354/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Koszary
2018 2401 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.24.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/353/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Stara
2018 2413 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.33.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/359/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Porąbki
2018 2409 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.28.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/357/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Makoszyn
2018 2405 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.23.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/355/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Kakonin
2018 2391 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.22.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/348/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Bieliny
2018 2397 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.21.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/351/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Nowa
2018 2395 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.31.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/350/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Górki Napękowskie
2018 2393 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.26.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/349/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Czaplów
2018 2389 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.25.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/347/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Belno
2018 2341 2018-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2018 2326 2018-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2018 2307 2018-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.42.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec - w części obejmującej § 2 oraz § 3 ust. 1 w brzmieniu: „rozpoczętą”
2018 2271 2018-06-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.41.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w części określonej w § 3 ust. 2 uchwały
2018 2248 2018-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/466/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVII/293/2013 rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2018 2247 2018-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/32/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brody
2018 2200 2018-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Kielcach
2018 2152 2018-06-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora - Panią Małgorzatę Kiebzak
2018 2024 2018-05-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego
2018 2023 2018-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.35.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/478/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia „Żłobka Bajka w Gminie Pawłów” oraz nadania mu Statutu w części określonej w § 13 ust.1 Statutu Żłobka Bajka w Gminie Pawłów, stanowiącego załącznik do uchwały, w zakresie wyrazów „która podlega zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Pawłów”
2018 1999 2018-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/226/18 Rady Gnojno dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w zakresie Lp.1. ujętej w załączniku nr 1 do uchwały
2018 2000 2018-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/286/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu w części dotyczącej § 1 pkt 3
2018 1906 2018-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/18/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 1904 2018-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.14.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018r. w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny
2018 1723 2018-04-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gmin: Busko-Zdrój i Wiślica – należących do powiatu buskiego, oraz części terenu gmin: Pińczów i Złota – należących do powiatu pińczowskiego
2018 1665 2018-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.21.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/200/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinek drogi DK nr 7 od km 525+958 do km 531+446
2018 1487 2018-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.11.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLII/277/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, w granicach sołectwa Brzegi i części sołectwa Sokołów Dolny
2018 1147 2018-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2018 r.
2018 1037 2018-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.7.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/349/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
2018 1005 2018-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.17.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/280/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2018 roku w części określonej § 8 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 2 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2018 roku, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 904 2018-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich
2018 871 2018-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2018 r. stwierdzające nieważność § 6 uchwały Rady Gminy w Łopusznie nr XXXII/269/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
2018 870 2018-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/278/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2018 869 2018-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.14.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/279/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2018 758 2018-02-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.12.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w części określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały w zakresie słów „którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały” oraz w części określonej § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie słów „którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały”
2018 759 2018-02-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.13.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w części określonej w § 2 ust. 1 uchwały w zakresie słów „którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały”
2018 716 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2018 597 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.10.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017-2020.”, w części określonej w § 4 uchwały w zakresie słów „i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”
2018 596 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.9.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/265/2017 Rady Gminy w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody Krzemionki Opatowskie, w części określonej w § 3 uchwały
2018 595 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.8.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/240/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Falków na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2018 594 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.7.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/305/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018r. w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2018 593 2018-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. o sprostowaniu błędu
2018 592 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.5.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/112/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2018 591 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.3.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/303/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych „Część Wschodnia” – centrum
2018 453 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/101/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok w części określonej w § 3 uchwały
2018 452 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.4.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/102/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w części określonej w § 3 uchwały
2018 364 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.3.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/282/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2018 363 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/422/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów w części określonej w § 10 ust. 3, § 11 ust. 1, 2 i 4 § 18 ust. 1 pkt 1-6, § 20 pkt 1 lit. d, e f i pkt. 2 lit. d i e, § 22 i § 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały
2018 362 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.89.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/249/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminy Tuczępy na lata 2017-2022, w części , tj. § 3 co do słów „i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”
2018 157 2018-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.60.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/316/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2017 4118 2017-12-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.87.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4117 2017-12-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.86.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4116 2017-12-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.85.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4115 2017-12-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.84.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4114 2017-12-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.83.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4107 2017-12-22 Aneks Aneks nr 14 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 4060 2017-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów w okręgu wyborczym nr 1
2017 4059 2017-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.54.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce w zakresie wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście jak i na rysunku)
2017 4051 2017-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.76.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/266/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017r. w określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 4024 2017-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2017 4011 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.82.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4010 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.81.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4009 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.80.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4008 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.79.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4007 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.78.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4006 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.77.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3996 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.52.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/391/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2017 3995 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.51.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIX/261/17 Rady Gminy Sobków z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa
2017 3993 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.50.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/309/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Połaniec – Lipowa”
2017 3991 2017-12-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.75.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/411/17 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 3909 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3896 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3044), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3899 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3384), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3900 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3203), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3901 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3149), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3904 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 234), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3897 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., 3150), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3898 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3151), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3905 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 357), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3906 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3383), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3907 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3046), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3902 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3337), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3903 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 235), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3908 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3045), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3736 2017-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 15
2017 3524 2017-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.73.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/246/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3398 2017-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.43.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2017 3380 2017-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.64.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LV/304/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Kunowie
2017 3379 2017-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi Łatanice-Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2017 3261 2017-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Waśniowie w okręgu wyborczym nr 1
2017 3198 2017-10-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach
2017 3180 2017-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.42.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta
2017 3181 2017-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.61.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/187/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w całości
2017 3130 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany w okręgu wyborczym nr 15
2017 3110 2017-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.59.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń - w części określonej w § 2 ust. 7, § 3 ust. 5 oraz § 5 ust. 4 Regulaminu określającego warunki przyznawania, wysokość stawek oraz zasady wypłacania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Nagłowice dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącego załącznik do uchwały
2017 3109 2017-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.36.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/56/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
2017 2919 2017-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2017 r.
2017 2877 2017-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/178/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno o inne formy wychowania przedszkolnego w części określonej w § 4 uchwały
2017 2742 2017-09-11 Aneks Aneks nr 13 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2670 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica w części określonej w § 1 dot. § 29 ust. 2 i 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku
2017 2669 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.50.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/40/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki
2017 2656 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.34.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/282/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza
2017 2611 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2017
2017 2527 2017-08-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.33.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2017 2519 2017-08-25 Aneks Aneks nr 12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2487 2017-08-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: PNK.I.4130.50.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVII/40/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki .
2017 2405 2017-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.31.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 58/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk
2017 2348 2017-07-27 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2321 2017-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu wyborczym nr 2
2017 2273 2017-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.24.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XXXI/370/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany Nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz tereny cmentarza - Plan H”
2017 2206 2017-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubnice w okręgu wyborczym nr 3
2017 2205 2017-07-05 Porozumienie Porozumienie nr 59/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie powierzenia zadań należących do kompetencji Wojewody Świętokrzyskiego
2017 2126 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2017 2125 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2017 2072 2017-06-28 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2058 2017-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2017 1880 2017-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mniowie w okręgu wyborczym nr 4
2017 1827 2017-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.19.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XXIX/356/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005r.
2017 1633 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/214/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice
2017 1632 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.14.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rybitwy
2017 1629 2017-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.42.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania in odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - w części określonej w § 1 ust. 1, 2 i 3 oraz § 5 ust. 1 załącznika do uchwały
2017 1628 2017-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łopuszno w okręgu wyborczym nr 2
2017 1604 2017-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.41.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/207/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2017 roku w części określonej w § 3 ust. 2 uchwały
2017 1603 2017-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/309/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Kazimierza Wielka na rok 2017
2017 1597 2017-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.39.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/333/17 Rady Gminy Pawłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2017 1279 2017-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.11.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XXVII/342/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Bolechowice – Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji – plan J” dotyczącej wszystkich ustaleń zmiany planu miejscowego w zakresie działki nr ewid. 177/2 obręb 0006 Bolechowice, gmina Sitkówka-Nowiny, położonej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczonym symbolem MN
2017 1119 2017-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie
2017 1042 2017-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2017 r.
2017 1017 2017-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.7.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/145/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn
2017 932 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/180/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Skąpe - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 931 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.32.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/179/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rytlów - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 930 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/166/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Biały Ług-Słomiana - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 933 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/181/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słupia - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 936 2017-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 15
2017 935 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/183/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zaostrów - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 934 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.35.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/182/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wólka - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 921 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.22.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/175/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pilczyca - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 922 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.23.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/174/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pijanów - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 923 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.24.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/173/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piaski - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 918 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/178/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ruda Pilczycka - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 919 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.20.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/177/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radwanów Kolonia - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 920 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.21.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/176/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radwanów Wieś - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 927 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/169/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czerwona Wola Kolonia - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 928 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/168/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czerwona Wola - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 929 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/167/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Budzisław - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 924 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.25.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/172/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Olszówka - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 925 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.26.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/171/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mnin - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 926 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.27.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/170/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Hucisko - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 910 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/286/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej jako jednostki obsługującej jednostki obsługiwane w ramach wspólnej obsługi – jako sprzecznej z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. jedn. Dz. U. 2016, poz. 296 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) w zw. z art. 10b ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym
2017 791 2017-02-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w części określonej w § 3 i § 4 uchwały.
2017 790 2017-02-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2017 742 2017-02-21 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 703 2017-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.13.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/111/2016 Rady Miejska w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 702 2017-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.12.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/211/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 510 2017-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.11.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/128/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2017
2017 434 2017-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasocin w okręgu wyborczym nr 4
2017 391 2017-01-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2017r. uchylające rozporządzenie Nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pińczowskiego i kazimierskiego
2017 345 2017-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.4.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w części określonej od § 1 do § 4 włącznie
2017 314 2017-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/95/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/67/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach w części obejmującej § 5 ust. 5 Regulaminu targowiska w Rudkach gmina Nowa Słupia stanowiącego załącznik do uchwały
2017 315 2017-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały nr 228/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 316 2017-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.3.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały nr XX/158/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 281 2017-01-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2017 45 2017-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.100.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce w części określonej w § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce stanowiącego załącznik do uchwały
2016 4222 2016-12-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pińczowskiego i kazimierskiego
2016 4108 2016-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.97.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 4107 2016-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.139.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Ćmielowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie” w całości
2016 4109 2016-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.99.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Konecka) w części określonej w § 2 ust. 7, § 23 i § 24
2016 3947 2016-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie w okręgu wyborczym nr 3 i nr 8
2016 3666 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 235), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3665 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3151), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3664 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3046), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3663 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3383), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3662 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3045), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3661 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3044), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3660 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3384), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3659 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3203), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3658 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3657 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3149), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3656 2016-12-06 Aneks Aneks nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek a Miastem Kielce na prawach powiatu reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego do porozumienia z dnia 21 października 2015r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 3150) zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3655 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 357), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3654 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 234), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3653 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3337), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3635 2016-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.31.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/148/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 – Jastrzębska Wola w gminie Iwaniska
2016 3477 2016-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.96.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 61/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3375 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.95.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/81/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 października 2016 r. uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 3374 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.94.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność § 1 w części brzmiącej: „zaliczeniem nowych dróg do kategorii dróg gminnych” oraz załącznika nr 1, tabele od nr 1-5 uchwały nr XXVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 września 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce
2016 3372 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.93.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność § 1 pkt od 1 do 5 oraz 7 uchwały nr XXVIII/131/2016 Rady miejskiej w Działoszycach z dnia 30 września 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2016 3370 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.92.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność § 2, zdanie drugie uchwały nr XXXIII/198/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 3369 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.91.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bliżyn
2016 3363 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.25.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzisław
2016 3354 2016-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.62.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/98/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 21.10.2015r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Kliszów
2016 3346 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.89.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 3345 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.88.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XVIII/140/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fałków
2016 3344 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.87.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/187/2016 Rady Gminy Czarnocin z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata 2017-2021
2016 3343 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.86.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXI/206/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekoszów, ze względu na istotne naruszenie prawa
2016 3342 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.85.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/95/2016 Rady Gminy Słupia z dnia 28 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Słupia pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupia oraz nadania jej statutu
2016 3341 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.84.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXI/200/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów, w całości ze względu na istotne naruszenie prawa
2016 3304 2016-11-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2016r. Aneks Nr 8 z dnia 17 października 2016 roku Do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2016 3227 2016-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.76.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/165/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3170 2016-10-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
2016 3155 2016-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.21.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/86/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”
2016 3157 2016-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.81.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radoszyce
2016 3158 2016-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.82.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/111/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/199/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Przedszkola w Radoszycach
2016 3140 2016-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.80.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/215/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu w części
2016 3139 2016-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.79.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne dnia 7 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3125 2016-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2016r. o sprostowaniu błędu
2016 3099 2016-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.78.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Tuczępy „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Tuczępach” w jednostkę budżetową Gminy Tuczępy „Samorządowe Centrum Oświaty w Tuczępach”
2016 3098 2016-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.74.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn w części
2016 2935 2016-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2016 r.
2016 2812 2016-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.70.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/132/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Samborzec publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w części określonej w § 3
2016 2813 2016-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.71.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Warsztatowej w Końskich
2016 2711 2016-09-07 Porozumienie Porozumienie nr 65/2016 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 8 lipca 2016 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Agatą Wojtyszek, a Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Buski – Jerzy Kolarz Wicestarosta Buski – Stanisław Klimczak przy kontrasygnacie - Skarbnika Powiatu – Artur Polniak w sprawie: powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków wynikających z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”
2016 2712 2016-09-07 Porozumienie Porozumienie nr 66/2016 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 7 lipiec 2016 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Agatą Wojtyszek, a Powiatem Starachowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Starachowicki – Dariusz Dąbrowski Wicestarosta Starachowicki - Agata Gałka-Bernacka przy kontrasygnacie - Skarbnika Powiatu - Ewa Bzinkowska w sprawie: powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków wynikających z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”
2016 2700 2016-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2016
2016 2679 2016-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.13.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27.07.2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2016 2680 2016-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.68.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice - w części określonej w § 8 ust. 2, § 15 ust. 4, 5 6 i 7 i § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice, stanowiącego załącznik do uchwały
2016 2630 2016-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.67.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/68/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bodzentyn- w części określonej w § 7, § 8 i § 9
2016 2629 2016-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.66.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/127/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów - w części określonej w § 16 ust. 2 pkt 1), § 18, § 19 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów stanowiącego załącznik do uchwały
2016 2625 2016-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.10.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/105/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna
2016 2617 2016-08-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.65.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/79/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2565 2016-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 11
2016 2566 2016-08-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/126/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Waśniów dla celów zawartych w art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778)
2016 2562 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.59.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Czekaj
2016 2564 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.61.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/55/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 2563 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.60.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/54/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 2561 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/49/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych - w części
2016 2560 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.57.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII /228/2016 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica
2016 2554 2016-08-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.8.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/41/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody
2016 2443 2016-08-01 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2016 2439 2016-07-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.53.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Łopuszno z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2016 2394 2016-07-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
2016 2334 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.51.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/54/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, liczby punktów i zasad ich usytuowania na terenie gminy Bodzentyn.
2016 2333 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.50.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/50/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 2332 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.49.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/52/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2331 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.48.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/104/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn.
2016 2330 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.47.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Słupia ( Konecka) z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
2016 2329 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.46.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/125/2016 Rady Gminy Słupia ( Konecka) z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
2016 2269 2016-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Połańcu w okręgu wyborczym nr 1.
2016 2268 2016-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7.
2016 2251 2016-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
2016 2021 2016-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego dla osób lub rodzin pozbawionych prawa do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
2016 2020 2016-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2016 1947 2016-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie w okręgu wyborczym nr 13
2016 1897 2016-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2016 1888 2016-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasocin w okręgu wyborczym nr 12
2016 1883 2016-06-20 Porozumienie Porozumienie nr 31/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Czarnocin reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1881 2016-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.39.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania - w części określonej w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały
2016 1880 2016-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.38.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/91/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady w Dwikozach w części dotyczącej zapisu w § 4 rozpoczynającego się od słów " i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego"
2016 1879 2016-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/80/16 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.
2016 1829 2016-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach w okręgu wyborczym nr 12
2016 1815 2016-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/25/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 1814 2016-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/26/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Daleszyce
2016 1788 2016-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1767 2016-06-03 Porozumienie Porozumienie nr 49/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Radoszyce reprezentowaną przez Pana Michała Pękalę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”