Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 71

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1261 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutów sołectw z terenu gminy Sobków
2019 1260 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Sobków instrumentem płatniczym
2019 1263 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sobków
2019 1262 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobków w 2019 roku"
2019 1258 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1259 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 665 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2019 rok
2019 609 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej poprzez prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2018 4457 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 4459 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4458 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków w 2019 roku
2018 4456 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2018 4455 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sobków
2018 3348 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LI/320/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobków
2018 3350 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LI/322/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobków
2018 3349 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LI/321/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2018 2992 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/312/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2018 2993 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/313/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2991 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/310/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sobków
2018 1937 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa
2018 1486 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectwa Brzegi i części sołectwa Sokołów Dolny
2018 1453 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sobków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1452 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sobków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1070 2018-03-16 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Sobków z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 966 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w 2018 roku ze środków budżetowych 2017 roku
2018 926 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
2018 925 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobków w 2018 roku”
2018 924 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sobków i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2487 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobków
2014 2366 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2365 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/369/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 1520 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
2014 998 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/349/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 997 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/348/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 484 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/344/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 483 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 482 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 348 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2014 rok
2013 4343 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
2013 4053 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego obszarze gminy Sobków.
2013 4052 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
2013 3369 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 3368 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3367 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków
2013 3113 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3075 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa.
2013 2624 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/295/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków
2013 2623 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2622 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2013 2621 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/260/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2013 2181 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2180 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/280/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie
2013 2179 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 1811 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
2013 1310 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 1309 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2013 1245 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2013 rok
2013 946 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Sobków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 945 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Sobków i zasad zwrotu poniesionych wydatków.
2013 469 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/238/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/132/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 433 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków
2012 3979 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobków.
2012 3978 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3878 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego obszarze gminy Sobków.
2012 3877 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXVIII/132/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 3708 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sobków
2012 3630 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 3153 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/227/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3152 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/226/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobków.
2012 3151 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/225/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 26 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3150 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/224/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.