Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 386

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4533 2019-11-26 Uchwała Uchwała nr XIII/92/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2019 4537 2019-11-26 Uchwała Uchwała nr XIII/98/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 4536 2019-11-26 Uchwała Uchwała nr XIII/96/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4535 2019-11-26 Uchwała Uchwała nr XIII/95/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2020 r.
2019 4534 2019-11-26 Uchwała Uchwała nr XIII/93/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
2019 4532 2019-11-26 Uchwała Uchwała nr XIII/91/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie
2019 4135 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4134 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2019 4133 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/87/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 4132 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2019 3633 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 3632 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku topola czarna (Populus nigra)
2019 3631 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włoszczowa na lata 2019-2022
2019 3630 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/76/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 3076 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 2662 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Włoszczowa wraz z określeniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2661 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2019 2663 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Włoszczowa
2019 2665 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Włoszczowa w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów klas 7-8 szkół podstawowych
2019 2664 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włoszczowie
2019 2660 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 2322 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 2321 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 2320 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2019 2319 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2318 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/51/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku
2019 1892 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 1891 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1890 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1889 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2019 rok”
2019 968 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 967 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2019 rok"
2019 687 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/73/03 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
2019 57 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok
2019 50 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 49 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2019 48 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszczowa
2019 47 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Włoszczowa
2019 46 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4454 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Włoszczowa „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4453 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
2018 4452 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/110/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 4076 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Włoszczowa i jej jednostkom organizacyjnym
2018 4075 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 3873 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XL/348/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 r.
2018 3794 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/146/16 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2018 3793 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zapewnienie opieki w Samorządowym Żłobku we Włoszczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 3796 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 3795 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/147/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3159 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 3158 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/337/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Włoszczowa
2018 3157 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury we Włoszczowie i Domu Kultury w Kurzelowie w jedną jednostkę o nazwie Dom Kultury we Włoszczowie oraz nadania jej statutu
2018 3156 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 3155 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka we Włoszczowie oraz nadania mu statutu
2018 2526 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 2415 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Włoszczowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2414 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Włoszczowa
2018 2048 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 2047 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/313/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa
2018 2046 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego w 2018 roku
2018 2045 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 2044 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 1768 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa
2018 1767 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 1458 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 1457 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na 11 stałych obwodów do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1456 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 807 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/127/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 806 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/243/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 805 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Włoszczowa lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 820 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/263/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów we Włoszczowie oraz nadania jej statutu
2018 809 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 808 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2018 rok”
2018 21 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Włoszczowa na lata 2018-2022
2017 4166 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 4167 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.
2017 3668 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2017 3667 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/110/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 3666 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 3665 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2017 3664 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2017 3663 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowego Centrum Oświaty we Włoszczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2017 3450 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 3451 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX/270/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 3443 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/263/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów we Włoszczowie oraz nadania jej statutu
2017 3444 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/266/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/146/16 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2017 3445 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/269/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2018 r.
2017 3270 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/53/15 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3269 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 października 2017 r. o zmianie uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2797 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 2796 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej we Włoszczowie zlokalizowanej w Bebelnie oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w części dotyczącej zakresu działania filii w Bebelnie
2017 2799 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 2798 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2116 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2115 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy
2017 2114 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Włoszczowa instrumentem płatniczym
2017 2113 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Włoszczowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.
2017 2112 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 1877 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 1878 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa
2017 1879 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 1196 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/221/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 1195 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/219/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.”
2017 1194 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/218/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1193 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/217/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1192 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/211/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włoszczowa do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 728 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia: kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 727 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia: kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, liczby punktów za każde z kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 726 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych
2017 725 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Włoszczowa lub osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 724 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2017 378 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok
2016 4198 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 4197 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
2016 4196 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 4195 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włoszczowa
2016 3851 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/179/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3617 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/180/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
2016 3618 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/182/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3619 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/183/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 r.
2016 3229 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/173/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 3228 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/170/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 2929 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/167/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 2928 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/166/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2927 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/165/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 2926 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/160/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/146/16 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2016 2925 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/158/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej: Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie i utworzenia jednostki budżetowej: Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie oraz nadania statutu Samorządowemu Centrum Oświaty we Włoszczowie
2016 2809 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/156/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 2388 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 2142 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/152/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów Burmistrza dla zamieszkałych w Gminie Włoszczowa studentów uczelni wyższych
2016 2141 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/150/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 2140 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/148/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” i „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”.
2016 2139 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/147/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 2138 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/146/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2016 2137 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/144/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2016 2136 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/143/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2016 1706 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/139/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 1566 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XV/137/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 924 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/133/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 rok
2016 922 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/130/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia: kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Włoszczowa, liczby punktów za każde z kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2016 923 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/131/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2016 619 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/126/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 618 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/123/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Włoszczowa przez inne niż Gmina Włoszczowa osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 617 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/122/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszczowa, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2016 622 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/129/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Włoszczowa
2016 621 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/128/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2016 rok.”
2016 620 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/127/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XII/120/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Włoszczowa.
2015 4185 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/116/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok
2015 4184 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/114/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
2015 4183 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/113/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok
2015 4182 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/110/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 4181 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/107/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Włoszczowa przez inne niż Gmina Włoszczowa osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4180 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/106/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia: kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Włoszczowa, liczby punktów za każde z kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2015 3357 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/92/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3363 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/102/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Włoszczowa.
2015 3362 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3361 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 3360 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/95/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/303/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3359 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/94/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3358 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/93/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 3356 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/90/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania
2015 3075 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok
2015 2746 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr IX/84/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok.
2015 2743 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Włoszczowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2296 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa
2015 1959 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/71/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Włoszczowa w referendum ogólnokrajowym
2015 1958 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/42/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przejęcia zadania administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1957 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok
2015 1956 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa.
2015 1546 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok
2015 1545 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/54/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2015 1472 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1383 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok.
2015 1225 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/216/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1224 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2015 1223 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok.
2015 1222 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włoszczowa i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 1221 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przejęcia zadania administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1220 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania
2015 1219 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2015 819 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 818 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2015 rok”
2015 817 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Włoszczowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 215 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok.
2015 189 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.
2015 188 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
2015 187 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2015 186 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/7/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Kurzelowie i zmiany uchwały NR XI/81/03 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie nadania statutów samorządowym instytucjom kultury.
2014 3270 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/390/2014 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2014 3252 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/386/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3253 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/387/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3254 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/388/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 2571 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/377/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2014 2570 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/375/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2014 2569 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/370/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włoszczowa na lata 2014-2018.
2014 2574 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/380/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/235/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2014 2573 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/379/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/361/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa
2014 2572 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/378/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury we Włoszczowie i zmiany uchwały Nr XI/81/03 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutów samorządowym instytucjom kultury.
2014 2358 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/351/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/332/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2014 rok”.
2014 1963 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2014 1854 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2014 1853 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/362/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, a także określenia granic obwodów publicznych szkół i gimnazjów
2014 1852 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa
2014 1851 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/229/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 1236 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów Burmistrza dla zamieszkałych w Gminie Włoszczowa studentów uczelni wyższych.
2014 1238 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/338/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2014 1235 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1237 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2014 rok”.
2014 1234 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/216/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1233 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1232 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włoszczowa
2014 761 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2014 760 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2014 rok
2014 305 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 304 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 303 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 4471 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4470 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
2013 4469 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok
2013 4468 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2013 4467 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/227/12 z dnia 27 grudnia 2012r. Rady Miejskiej we Włoszczowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 4466 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta Włoszczowa
2013 3848 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 3847 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3363 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 3362 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy.
2013 2842 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 2826 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXX/244/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 2454 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/226/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 2453 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 2452 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włoszczowa
2013 2157 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2158 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej we Włoszczowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2159 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2013 1900 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/245/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie i zmiany uchwały Nr XI/81/03 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutów samorządowym instytucjom kultury.
2013 1809 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1447 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok
2013 1446 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włoszczowa
2013 1445 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 760 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 574 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 573 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 572 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.
2013 577 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa.
2013 576 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 575 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Włoszczowa
2013 349 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 3906 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/216/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3486 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/207/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy.
2012 3271 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/214/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 3219 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/204/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 3187 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3186 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Włoszczowa położonych w budynku mieszkalnym w Łachowie oraz określenia zasad ich sprzedaży
2012 3163 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/212/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3162 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/211/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2886 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 2459 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/177/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez inny niż Gmina Włoszczowa organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2012 2430 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/184/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 2015 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/166/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 3 kwietnia 2008r.
2012 1899 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX /168/2012 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa
2012 1832 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 1771 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/169/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej we Włoszczowie
2012 1621 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/159/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 1620 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/156/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/120/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r.
2012 1272 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 1080 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/141/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 745 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/120/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 673 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/128/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 574 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/125/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2012 575 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/126/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.
2012 206 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/115/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2012 205 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/103/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2012 140 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/123/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny.
2011 3904 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa
2011 3662 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/108/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3661 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/107/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3664 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 3663 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3329 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/94/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody grupę drzew gatunku dąb szypułkowy w Gminie Włoszczowa
2011 3328 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/93/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do 2016 roku
2011 3331 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/340/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Włoszczowa z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także wskazania organów do tego uprawnionych .
2011 3330 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/97/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2011 2984 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 2759 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa
2011 2682 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa
2011 2681 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 2683 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/77/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. zmieniająca plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, a także określenia granic ich obwodów
2011 2685 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszczowa na lata 2011-2015.
2011 2684 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi
2011 2604 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/ 70/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej
2011 2120 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 2116 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Żelisławice I” na obszarze gminy Włoszczowa
2011 1989 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2011 1988 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 1991 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2011 1990 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszczowa
2011 1763 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy
2011 1762 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2011 1764 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2011 1766 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 1765 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie likwidacji filii w Silpi Dużej, wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. Jana Brożka w Kurzelowie
2011 900 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury we Włoszczowie
2011 899 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej we Włoszczowie
2011 898 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszczowa
2011 903 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 902 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie
2011 901 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Kurzelowie
2011 571 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2010 rok.
2011 572 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr Nr III/10/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010.
2011 219 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 220 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości .
2011 221 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 3164 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/370/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3135 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Włoszczowie – w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 3136 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/357/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie – w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 3133 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
2010 3134 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/355 /10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2010 3137 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie – w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 3140 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2010 rok.
2010 3141 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. uchylająca zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego targowiska miejskiego we Włoszczowie.
2010 3138 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkole Samorządowe w Koniecznie – w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 3139 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/360/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie – w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 3083 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr L/371/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Włoszczowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2885 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLIX/367/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2010 2144 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLV/347/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2010 rok.
2010 1886 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2010 1814 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2010 rok.
2010 1815 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybuumarzania wierzytelności Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Włoszczowa z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1724 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej
2010 984 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/317/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II” na obszarze miasta Włoszczowy
2010 856 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/322/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
2010 855 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/318/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2010-2017
2010 857 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/323/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa
2010 859 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/325/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2010 rok
2010 858 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/324/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/309/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2010 rok
2010 662 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/309/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2010 rok
2010 400 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/316/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 398 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/313/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat za dostarczone ścieki do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
2010 397 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/312/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjmowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów „Kępny Ług” we Włoszczowie
2010 399 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/315/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 4121 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, a także dla zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty
2009 4122 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego targowiska miejskiego we Włoszczowie.
2009 4120 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 4118 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszczowa
2009 4119 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2009 3668 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3669 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 3667 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3666 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3058 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2009 3057 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
2009 3059 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszczowa
2009 3061 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie
2009 3060 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2550 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Radków
2009 2548 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Secemin
2009 2549 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Moskorzew
2009 2546 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2009 2547 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2545 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie
2009 2419 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Włoszczowa
2009 2418 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2051 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1936 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1937 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa i nadania nowego statutu
2009 1717 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie Gminy Włoszczowa
2009 1718 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2009 1719 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2009 1721 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1720 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania częściom dróg publicznych - powiatowych nazwy „Plac Majora Mieczysława Tarchalskiego”
2009 1390 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2009 1389 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszczowa
2009 1391 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2009 1407 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1392 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie Gminy Włoszczowa
2009 1207 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych - ulic położonych w mieście Włoszczowa
2009 1206 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych - ulic położonych w mieście Włoszczowa
2009 1085 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu im. Jana Pawła II we Włoszczowie i w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2009 744 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/199/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2009 rok
2009 634 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/208/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Włoszczowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 632 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/200/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 633 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/201/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 351 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2009 352 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Włoszczowa
2009 350 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok