Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4255 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/ 88/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 149/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4246 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/ 86/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Szydłów, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Szydłów
2019 4086 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/ 82/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia na rok 2020 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2019 4085 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/ 81/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 3830 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/ 74/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 3831 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/ 77/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/ 301/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i  niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłów oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich wykorzystania
2019 3832 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/ 78/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/ 76/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2019 3082 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 71/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szydłowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3081 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 70/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/ 288/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3080 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 69/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szydłów
2019 3079 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 68/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 2622 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/ 66/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2621 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/ 65/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 2324 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/ 60/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej nr 390061T- projektowanej do wydzielenia działki nr 223/a w Szydłowie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 2323 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/ 58/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2019 2132 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 51/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 r.
2019 2133 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 53/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2134 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 56/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/ 37/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1869 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/ 43/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 1751 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/ 45/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłów
2019 1752 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/ 46/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 1100 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/ 42/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/ 6/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/ 328/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłów
2019 1099 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/ 39/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Szydłów za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1098 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/ 38/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1097 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/ 37/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1096 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/ 36/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 764 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/ 32/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2019 roku