Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 149

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2944 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2945 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2946 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2926 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr V/12/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2019 2927 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr V/13/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stopnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2928 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr V/15/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1340 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/5/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1334 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/6/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 1333 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/3/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2019 roku”
2019 1019 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/7/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1020 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/8/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 446 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2019 rok
2019 443 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2019 442 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2019 441 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 440 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 439 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy
2018 4419 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Stopnica
2018 4382 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2018 4381 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonego w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4388 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4387 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4386 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/ 16 /2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4385 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2019r.
2018 4384 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 4383 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/81/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2018 4008 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/63/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4007 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/61/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2018 3845 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/53/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3603 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/33/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stopnica
2018 3209 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/55/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 2909 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/50/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/8/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2018 2908 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/49/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy
2018 2907 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/48/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 2906 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/47/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2905 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/46/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stopnica
2018 2904 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/45/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/16/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 2903 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/44/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Stopnica
2018 2902 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/43/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2901 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/39/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2283 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/30/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Stopnica na lata 2018-2021
2018 2234 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/36/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2211 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/34/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stopnica, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe
2018 1693 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/15/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1692 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/14/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 1691 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/13/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1690 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/11/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1689 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/10/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1688 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/9/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2018 roku”
2018 1687 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/8/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2018 785 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/6/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 772 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/2/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 773 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/3/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 774 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/50/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2018 311 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/93/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2018 rok
2018 310 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/91/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 309 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/82/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica
2018 42 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/95/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stopnica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2018 41 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/94/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
2017 3969 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/80/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3970 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/81/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2017 3968 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/78/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu
2017 3967 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/77/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminne Centrum Kultury w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu
2017 3966 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/76/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu
2017 3965 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/75/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica
2017 3964 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/72/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3963 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/71/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2018r.
2017 3962 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/70/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 3486 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/66/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3442 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/61/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/43/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli i zasad ustalania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin
2017 3122 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/55/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/2/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2017 roku”
2017 3123 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/58/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2777 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXV/56/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na jedno dziecko w wysokości wyższej niż wysokość określona na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego niespełniających warunków o których mowa w art. 90 ust 1c
2017 2435 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/45/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2434 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/43/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli i zasad ustalania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin
2017 1954 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/39/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stopnica instrumentem płatniczym
2017 1953 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/34/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1952 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 31/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Stopnica
2017 1951 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2017 1543 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/16/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1522 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/15/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2017 1521 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/13/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica
2017 1524 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/19/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1523 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/17/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 943 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/3/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stopnica na rok szkolny 2017/2018
2017 942 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/2/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2017 roku”
2017 941 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/1/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Stopnica na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
2017 946 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/9/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 945 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/5/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica
2017 944 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/4/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stopnica
2017 816 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Stopnica
2017 367 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/62/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2017 368 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/64/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 371 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/70/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 370 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/69/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2017 369 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/67/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2017 rok
2017 366 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/61/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2017 365 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/59/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy
2016 4064 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/50/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2016 4063 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/49/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4062 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/48/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3909 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/45/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3908 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/44/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2017r.
2016 3907 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/43/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017r.
2016 3428 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/41/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2934 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/37/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2933 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/35/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2932 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/34/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2931 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/33/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Stopnicy
2016 2930 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/30/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 2319 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XV/25/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2274 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/28/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2273 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/27/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty
2016 2272 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/26/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stopnica
2016 2271 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/24/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2016 2270 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/22/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1602 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/8/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2016 1603 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV / 9 /2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1604 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/15/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 711 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII.5.2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2016 roku”
2016 663 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/3/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica
2016 664 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/4/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub rządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 405 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2016 rok
2016 404 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4075 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/21/12 z 17 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2015 4074 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4077 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4076 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 4013 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 3966 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2016r.
2015 3965 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016r.
2015 3968 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3967 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3237 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2913 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2888 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 września 2015r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Stopnica za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2015 2887 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 2886 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2206 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/38 /2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2205 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 19 czerwca 2015r. w spawie zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2015 1727 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 902 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/10/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 901 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/8/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica
2015 900 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 905 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stopnica
2015 904 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Stopnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 903 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/13/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 743 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 742 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/11/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso