Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 500

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4352 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie na skrzyżowaniu ulicy Targowej i ulicy Tadeusza Kościuszki
2019 4128 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr LXVII/543/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej, przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Staszów osobom, o których w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r., poz. 2369)
2019 4127 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów
2019 4126 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 4125 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr xvi/134/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Oględów
2019 4124 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie przy ulicy Krakowskiej
2019 3760 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3759 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów
2019 3761 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Staszów
2019 3763 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Staszów
2019 3762 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr xv/130/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych
2019 3758 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/125/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 3366 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3365 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 3195 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3178 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 3179 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2872 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok
2019 2786 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 2787 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2585 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2019, położonego w miejscowości Jasień - zbiornik Chańcza- plaża główna
2019 2584 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 2579 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 2266 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie Gminy Staszów
2019 2265 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 1904 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 1420 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 1373 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody
2019 1372 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów
2019 1371 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019
2019 1355 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 993 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów
2019 992 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 948 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 947 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 496 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 495 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 498 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
2019 497 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 311 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 302 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2018
2019 301 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 4644 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 4294 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów
2018 4293 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 4292 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 3861 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LXXIV/577/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 3830 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów
2018 3649 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXXII/568/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 3650 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXXIII/573/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 3651 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXXIII/575/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów
2018 3568 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/569/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 3324 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/566/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 3323 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/561/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 3028 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXX/557/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Staszów
2018 3027 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXX/556/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Staszów
2018 3026 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXX/553/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 3018 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr LXX/555/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2018 2900 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LXIX/550/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów
2018 2899 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LXIX/548/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 2666 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LXVII/537/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok
2018 2667 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LXVIII/546/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 2369 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXVII/543/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej, przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Staszów osobom, o których w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
2018 2368 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXVII/540/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 2207 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/535/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 1981 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LXV/531/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 1968 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/527/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 1969 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/529/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania
2018 1895 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LXII/526/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów
2018 1894 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LXII/525/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Staszów, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 1893 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LXII/523/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 1751 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr LXI/519/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1750 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr LXI/518/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1549 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/508/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
2018 1550 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/510/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2018 1547 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/498/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 1548 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/501/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2018
2018 1551 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/511/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
2018 1554 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/515/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1555 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/516/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Staszów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1552 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/512/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 1553 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/514/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1059 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/496/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 892 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/491/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Staszów na lata 2018-2022
2018 891 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
2018 890 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/488/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 457 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/480/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 458 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/483/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2018 179 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 178 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LV/473/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2017
2018 177 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LV/471/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2018 176 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LV/469/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 4121 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LIV/467/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 4040 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr LIII/464/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 3555 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LII/453/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018 rok
2017 3554 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LII/452/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 3553 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LII/450/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 3552 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LII/449/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 3360 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/448/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 3359 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/447/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 3358 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/446/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3357 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/443/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 3230 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr L/437/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 3048 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/423/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 2808 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 2662 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/415/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2661 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/414/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2660 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 2431 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/395/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 2432 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/399/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/329/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 2433 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/400/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2017 2322 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XLV/386/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok
2017 2191 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/392/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2017
2017 2190 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/390/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 2004 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 1814 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
2017 1813 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 1601 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/370/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 1276 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/357/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 1084 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/361/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1082 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/359/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1083 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/360/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 869 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/350/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 605 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 604 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 603 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 357 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 356 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 331 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2016
2017 330 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2017 329 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 334 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 333 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 332 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/311/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4124 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4123 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Staszowie
2016 4122 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 3830 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 3829 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 3651 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/179/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3650 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3265 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 3266 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 3267 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLVIII/469/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2016 2939 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2858 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2699 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/249/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2692 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/250/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2691 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/246/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2590 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2466 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów
2016 2465 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2464 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2463 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2092 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2063 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2015 rok
2016 2062 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2015 rok
2016 1796 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXV/216/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 1797 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXV/218/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale NR XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka”
2016 1625 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 1431 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 1188 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 1017 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/196/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 884 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.
2016 883 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Staszów na lata 2016–2020.
2016 882 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 603 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/182/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 604 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 605 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/185/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 356 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/180/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2016 355 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/179/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 354 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 73 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 72 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2015
2016 71 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 4175 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 4134 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/161/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3534 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/154/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2016
2015 3533 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/148/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 3487 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3486 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/152/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3485 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 3484 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/150/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3164 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 2937 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie
2015 2936 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/124/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 2457 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie nadania statutu Staszowskiemu Ośrodkowi Kultury w Staszowie
2015 2456 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody
2015 2455 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/117/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2015 2458 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/121/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2015 2454 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/114/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 2257 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 2084 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok
2015 2083 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2015 2082 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 2081 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok
2015 1845 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 1848 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1847 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 1846 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 1566 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 1565 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/56/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 1185 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 935 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2015 934 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 680 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/24/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 639 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 640 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 487 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 170 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok.
2015 169 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2014
2015 168 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 3457 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/5/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 3456 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/3/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 3231 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LVII/569/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
2014 3230 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LVII/567/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 2971 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/553/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 2656 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/545/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2014 2657 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/546/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia jej przebiegu.
2014 2655 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/543/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 2660 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/549/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XLVI/453/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów - Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
2014 2659 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/548/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 385134T ul. Karpackiej w Staszowie.
2014 2658 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/547/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Staszów w miejscowości Kurozwęki oraz ustalenia ich przebiegu.
2014 2409 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LIV/537/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 2214 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/524/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 2215 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/527/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Staszów
2014 2216 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/533/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia ich przebiegu.
2014 2108 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/511/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2013 rok
2014 2065 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LII/517/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 2064 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LII/512/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2013 rok
2014 1681 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr L/504/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 1680 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr L/501/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 1223 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/486/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 385098T kategorii drogi gminnej
2014 1222 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/484/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2014 1221 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/483/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1220 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/482/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/281/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1219 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/478/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 967 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/475/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/416/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 966 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/474/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/415/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 965 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/473/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 964 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/472/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2014 963 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/471/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/357/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2014 962 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/469/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 961 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/467/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 701 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/463/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 700 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/460/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów
2014 699 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/458/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 197 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/452/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok.
2014 196 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/447/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2013.
2014 198 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/453/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów - Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
2014 195 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/445/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 4246 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/437/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 4247 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/439/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4248 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/442/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.
2013 3751 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/429/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 3750 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/427/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 3343 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 3252 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/413/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 3251 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/412/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 3173 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/419/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/403/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3172 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów - Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
2013 3171 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/416/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3170 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/415/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3042 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/403/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3000 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLI/401/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 2772 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/399/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2771 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/394/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2013 2770 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/392/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 2769 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/387/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2012 rok
2013 2768 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/386/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2012 rok
2013 2465 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 2451 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/383/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Staszów
2013 2450 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów - Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
2013 2226 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/356/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu "Małopolskie"
2013 2196 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 2197 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2198 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/372/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Staszów na lata 2013-2017.
2013 2195 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 1950 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1949 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1948 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2013 1947 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/355/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ronda w Staszowie, przy zbiegu ulic Targowej, Kolejowej i obwodnicy południowej
2013 1946 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/354/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy obwodnicy południowej w Staszowie
2013 1945 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/353/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2013 1944 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/352/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2013 1943 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/351/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2013 1942 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2013 1882 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/342/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 1883 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/344/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013
2013 1488 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/339/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1487 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/331/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 1207 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2013 1206 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/324/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 964 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 738 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. zmienionej Uchwałą nr XXIX/283/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym utworzonym przez Gminę Staszów
2013 737 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 736 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów
2013 735 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/314/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2012.
2013 734 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2013 485 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 16 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 4026 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/293/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 3812 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 3809 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/299/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3813 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3815 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3814 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3646 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/298/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3645 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3644 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/296/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3643 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/295/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2013
2012 3611 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3612 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3613 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym utworzonych przez Gminę Staszów
2012 3136 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/291/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 3110 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/279/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2961 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania.
2012 2962 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.
2012 2849 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2012 2850 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2843 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2656 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2657 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2524 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2012 2514 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2513 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2478 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXV/252/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/318/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Staszów
2012 2317 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2077 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2076 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 1901 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie utworzenia straży miejskiej
2012 1839 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2011 rok.
2012 1831 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 1830 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2011 rok.
2012 1823 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/228/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia strefy ruchu na parkingach oraz placach postojowych przy Hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2012 1628 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/218/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
2012 1627 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/216/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 1484 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2012.
2012 1389 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, sposobu ustalenia opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia o stanowieniu ich wysokości
2012 1388 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów.
2012 1325 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/210/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Staszów.
2012 1324 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/200/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 1159 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 1155 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/187/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian nazw ulic
2012 1154 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian nazw ulic
2012 1026 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/189/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 1025 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/186/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian nazw ulic
2012 1024 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym utworzonych przez Gminę Staszów.
2012 1023 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/177/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1022 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/174/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 664 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 547 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2012 548 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2011.
2012 133 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/149/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2012 132 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/148/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 3518 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/152/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3517 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/151/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012
2011 3520 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/154/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3519 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/153/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3340 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/136/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 3341 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2011 3142 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2011 2993 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 2994 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli prowadzonych przez Gminę Staszów
2011 2748 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 2612 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 2531 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/85/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 2532 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2011 2265 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2010 rok.
2011 2264 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2010 rok.
2011 2266 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 2268 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Staszów
2011 2267 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1713 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Woli Osowej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach
2011 1712 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 1711 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 1714 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Oględowie Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach
2011 1717 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1716 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.
2011 1715 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów.
2011 1337 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1336 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 1339 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli prowadzonych przez Gminę Staszów.
2011 1338 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/210/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Staszów o nazwie: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie”, zmienionej uchwałą Nr XXXI/301/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 stycznia 2005 roku i uchwały Nr LIII/428/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku
2011 1026 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 1027 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2011 770 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2011rok
2011 769 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2011 r.
2011 771 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego.
2011 773 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów
2011 772 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 376 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2010.
2011 375 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2011 378 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dopłaty do opłat za odprowadzanie ścieków
2011 377 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki zmienionej Uchwałą Nr LXXX/714/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2010 r.
2011 248 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2011 249 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2011 119 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVIII/687/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011.
2010 3822 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr LXXX/713/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 3823 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr LXXX/714/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki.
2010 3824 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr LXXX/715/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 3588 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXIX/704/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 3501 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/683/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom
2010 3500 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/671/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 3503 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/703/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 3502 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/684/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/659/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów
2010 3262 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXXIX/705/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/419/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na obszarze gminy Staszów
2010 3161 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/686/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2010 3162 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/687/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011
2010 3082 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXVII/679/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3025 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LXXVII/677/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów.
2010 2899 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LXXVI/668/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 2900 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LXXVI/670/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania.
2010 2635 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LXXV/658/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 2636 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LXXV/659/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów
2010 2526 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LXXII/583/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progarmu Profliaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok dla Gminy Staszów
2010 2527 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LXXIII/607/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na os. "Na Stoku" oraz numeracji nieruchomości w gminie
2010 2445 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXXIII/609/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpieliska usytuowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Wilga" będącego w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie
2010 2444 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXXIII/602/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 2447 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXXIV/613/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Staszów i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
2010 2446 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXXIV/611/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1975 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/586/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w formie dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.
2010 1974 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/584/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/532/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
2010 1977 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/588/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.
2010 1976 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/587/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1673 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LXXI/572/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie : absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za 2009 rok
2010 1674 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LXXI/573/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1461 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LXX/569/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1394 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXXI/574/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Staszów na okręgi wyborcze.
2010 1395 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXXI/575/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Staszów stałych obwodów głosowania.
2010 1396 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXXI/576/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów.
2010 1322 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LXIX/556/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1321 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LXIX/555/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1121 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/553/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1023 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr LXVI/539/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1024 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr LXVII/544/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 842 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr LXV/532/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Staszowie na rok 2010
2010 841 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. dla Gminy Staszów
2010 844 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr LXV/534/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 843 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr LXV/533/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: określenia wysokości dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w formie dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.
2010 504 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/522/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 502 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/518/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2010 503 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/519/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2009
2010 341 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr LXII/515/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok.
2010 186 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr LXI/503/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/318/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Staszów
2010 185 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr LXI/497/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2010 1 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr LXII/516/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2009 4116 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LIX/490/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 4117 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LIX/491/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 4083 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLI/501/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 4080 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LXI/498/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2010
2009 4082 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LXI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2009 4081 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LXI/499/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4084 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LXI/502/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/420/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie poboru opłat targowych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2009 3702 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/479/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3703 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/482/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznejw Staszowie
2009 3579 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LVII/461/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3580 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LVII/462/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3292 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LVI/454/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3291 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LVI/451/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3246 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/464/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr LV/450/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach
2009 3028 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr LV/444/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3029 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr LV/445/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 2997 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr LV/450/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach
2009 2913 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/435/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 2712 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr LIII/422/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 2713 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr LIII/423/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 2714 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr LIII/428/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/210/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Staszów o nazwie: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie”, zmienionej uchwałą Nr XXXI/301/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/210/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Staszów o nazwie: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie”
2009 2460 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr LII/405/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 2461 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr LII/407/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2459 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr LII/404/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w formie dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku
2009 2258 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr LI/403/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany uchwały nr XLVIII/391/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2009 2257 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr LI/402/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 2253 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr LI/401/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2008 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2008 rok
2009 1972 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1741 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2009 1742 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/392/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania drogom gminnym nazw oraz ustalenia i aktualizacji ich przebiegu na terenie gminy Staszów
2009 1743 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1737 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1738 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia ich przebiegu
2009 1736 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1475 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr L/399/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania
2009 1478 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1238 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XLV/369/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/228/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 sierpnia 2004 roku
2009 1237 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XLV/368/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1027 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 972 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/363/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 973 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2008
2009 913 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/360/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 912 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w formie dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku
2009 424 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/343/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 423 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/342/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 422 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/341/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 grudnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/177/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Staszowie na 2008 rok
2009 341 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 342 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XLI/334/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ronda u zbiegu ulic: Opatowskiej, Mariana Langiewicza i Rakowskiej w Staszowie
2009 343 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XLI/335/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy Rajskiej w Staszowie
2009 344 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XLI/336/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy Źródlanej w Staszowie
2009 183 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XL/315/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 19 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok
2009 13 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/318/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Staszów