Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 52

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3794 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 3752 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/59//2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce
2019 3753 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Radoszyce
2019 3205 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2019 3193 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/42/2019 z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 3194 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Radoszyce
2019 3197 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 2912 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radoszyce na lata 2019 – 2022
2019 2759 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 1927 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 1658 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2019 roku”
2019 1657 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 1646 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – sali gimnastycznej w Kapałowie 46
2019 1601 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego, lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1530 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach
2019 989 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 308 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2019 rok
2019 169 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radoszyce
2019 168 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Radoszyce „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 167 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 166 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radoszycach
2019 165 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Radoszyce
2018 4627 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 17 grudnia 2018 r. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2018 4613 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 17 grudnia 2018 r. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 4612 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 4479 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II / 12 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek leśny, deklaracji na podatek rolny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
2018 4273 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 4 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 4274 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 10 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce
2018 4275 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 11 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 3734 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI / 228 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Radoszyce
2018 3733 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI / 227 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 3523 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XL / 225 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 3015 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 224 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce
2018 3014 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 222 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 2483 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 219 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce
2018 2482 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 218 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radoszyce
2018 2481 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 217 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radoszyce
2018 2480 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 216 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr V / 19 / 2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2479 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 215 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Radoszyce
2018 2478 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 210 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 1564 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 201 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 1430 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 206 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Radoszyce na lata 2018 – 2020”
2018 1429 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 205 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Radoszyce
2018 1428 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 203 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1427 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 202 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radoszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 894 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 193 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 875 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 196 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach
2018 874 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 195 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach
2018 876 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 197 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2018 roku”
2018 878 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 200 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radoszyce
2018 877 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 199 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminów i miejsca ich składania przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Radoszyce
2018 307 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 191 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2018 rok