Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 489

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4203 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 4003 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/126/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 3643 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/112 /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3616 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Opatów
2019 3617 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3614 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2019 3615 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3618 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3621 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 3622 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 3619 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3620 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Opatów
2019 3216 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
2019 3180 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Opatów
2019 3119 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 3118 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 3121 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Karwowie
2019 3120 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2019 2659 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 2658 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 2657 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 2519 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 2409 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Opatów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2019 2408 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX /83/2109 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2019 roku
2019 2407 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 2406 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2405 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2019 2028 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Opatów pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie i nadania jej statutu
2019 2027 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2026 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolu publicznym oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 2025 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do realizacji wyodrębnionej części budżetu Gminy Opatów na 2020 rok w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców Gminy Opatów
2019 2024 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 1733 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 1732 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII /56 /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2019 roku
2019 1731 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2019 1730 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Opatów instrumentem płatniczym
2019 1729 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 1618 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2019 1068 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 670 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 669 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów
2019 668 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 667 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 666 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 358 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2019 rok
2019 357 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 356 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 355 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV / 22 / 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2019 354 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV / 21 / 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 4127 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2018 4129 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Opatów
2018 4130 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3646 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX /419/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatów
2018 3645 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/ 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Osiedla Nr 1  w Opatowie
2018 3644 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX /416 /2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów
2018 3643 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/414/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3642 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/413/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3641 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3291 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/410/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3290 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/406/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3289 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/405/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych w Mieście i Gminie Opatów
2018 3288 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3287 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2810 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/399/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2809 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/398/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Opatów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2808 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/397/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Opatów
2018 2807 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów
2018 2806 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów
2018 2805 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców gminy Opatów dotyczących „Budżetu obywatelskiego Gminy Opatów na rok 2019”
2018 2804 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2803 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2589 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/388/ 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatów
2018 2588 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2018 2587 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2586 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2018 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2585 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2074 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2077 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV/376/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2076 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV/375/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2075 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1802 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1801 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/365/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów
2018 1804 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta i gminy Opatów w roku 2018
2018 1803 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/367/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów
2018 1734 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1733 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1732 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1735 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1738 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/362/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1737 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/361/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1736 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/360/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1560 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII /352/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2018 roku
2018 1557 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII / 349 /2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1558 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII /350 / 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1559 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/351/ 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Opatów na lata 2018-2021
2018 1068 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/347/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2018 – 2022”
2018 1067 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/345/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1003 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wymysłów”, gmina Opatów
2018 625 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/343/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2018 rok
2018 624 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/339/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 318 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Opatów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 246 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2018 245 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2018 244 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/323/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 3621 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 3601 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Opatów
2017 3365 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 3366 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3020 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów
2017 3019 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 2613 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 2360 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 2361 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2017 2163 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 1904 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 1682 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych parkingów miejskich znajdujących się na terenie Opatowa
2017 1683 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 1681 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego w przedszkolu publicznym oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2017 1641 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 1368 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX /262/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2017 roku
2017 1367 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Opatowie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2017 1366 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów
2017 1365 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1364 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 896 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
2017 801 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2017 800 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 499 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII /246 /2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2013 - 2017"
2017 498 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2017 167 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 166 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2017 169 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2017 rok
2017 168 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów
2016 3867 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 3688 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3687 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Opatów
2016 3302 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 3303 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Jałowęsach
2016 3263 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca załącznik Nr 1D do uchwały Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2016 3027 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Opatów oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2016 3026 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 2701 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 2677 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
2016 2678 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2016 2543 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 2542 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 2226 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 1717 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/176/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 1718 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody
2016 1455 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 1056 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2016 1055 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opatów
2016 1054 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Opatowie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2016 905 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII /158 /2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2016 roku
2016 904 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII/ 157/ 2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Opatów
2016 527 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 218 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2016 rok
2016 217 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/137/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 216 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 215 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/133/ 2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 4121 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3690 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2015 3689 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3688 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 3687 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3686 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Opatów
2015 3187 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 3186 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2015 3185 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
2015 2749 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/104 / 2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 2748 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/100 / 2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 2719 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2330 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 2329 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2015 2328 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI /90/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 2020 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 2021 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
2015 1854 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2015 1803 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 1805 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2015 1804 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 1564 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 1560 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2015 1558 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
2015 1559 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2015 1563 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 1562 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1561 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1274 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 1273 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 1272 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII / 42/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2015 roku.
2015 895 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2015 854 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 853 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VI / 38 /2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2015 809 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI / 37 / 2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1794 położonej w Opatowie
2015 510 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 509 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 502 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 221 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok
2015 190 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2015 191 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 3507 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 3481 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy Opatów
2014 2888 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIX/453/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2887 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIX/451/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2717 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/445/ 2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania Nr 3
2014 2716 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/442/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2718 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/446/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2720 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody
2014 2719 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/447/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2715 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/441/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2475 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LVII/437/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2476 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LVII/440/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2355 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX /384 /2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2014 roku
2014 2334 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr LVI/435/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2203 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LV/434/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmiany opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2014 2202 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LV/424/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku
2014 2201 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LV /423/ 2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Brzeziu
2014 2200 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LV/421/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1961 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIV/419/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1960 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIV/411/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1859 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LIII/407/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1818 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/403/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2014 1817 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/401/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1819 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/404/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2014 1821 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/406/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
2014 1820 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/405/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Opatowie
2014 1622 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr LI/399/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1470 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/395/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 1473 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/398/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Programu gospodarowania. mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2013 - 2017"
2014 1472 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/397/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2014 1471 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/396/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1469 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/394/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2014 1468 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/391/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1144 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIX / 386 / 2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Opatowie
2014 1143 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIX / 385 /2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 844 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 492 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 491 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2014 rok
2014 494 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
2014 493 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 4439 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 4440 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 4441 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 4438 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
2013 4437 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2013 4429 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3971 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/354/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3970 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/353/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Opatów
2013 3969 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/350/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów
2013 3968 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/349/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 3967 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy Opatów
2013 3966 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/347/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3965 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3623 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3622 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3621 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3620 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3619 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2013 3618 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3286 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3282 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/322/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3281 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/319/20013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2013 3283 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/323/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. w sprawie zaliczania dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
2013 3285 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/330/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad usytuowania na terenie Gminy Opatów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 3284 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/324/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Opatów
2013 3050 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXXII/316/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3049 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXXII/315/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2867 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXXI/312/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2744 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXX/309/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2743 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXX/302/ 2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Opatów na lata 2013-2016
2013 2742 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXX/298/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2741 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXX / 297 / 2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2397 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 287 / 2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2053 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1812 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1603 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów.
2013 1604 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2013 roku.
2013 1601 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1602 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1607 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1608 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Opatów.
2013 1605 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/ 2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1606 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1274 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1273 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1122 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1123 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2013 – 2017”
2013 627 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 626 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 625 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/ 2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 624 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 623 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 622 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2013 375 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2013 373 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2013 374 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 3912 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI / 228 / 2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3811 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 3706 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego.
2012 3653 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 3614 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Opatowie.
2012 3396 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3395 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Opatów.
2012 3398 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 3397 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 3224 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 3225 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów
2012 2715 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2635 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 2583 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 202 / 2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości – garaży oraz określenia kryteriów ich sprzedaży.
2012 2578 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2012 2505 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2012 2504 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 2503 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 2195 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 2194 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów.
2012 2193 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie.
2012 2192 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
2012 2164 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 2003 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 2004 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 1765 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 1755 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania stawek i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich parkowania
2012 1537 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 1538 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatów
2012 1372 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2012 roku.
2012 1288 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów.
2012 1287 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 1114 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów.
2012 1113 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 899 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy O p a t ó w
2012 825 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2012 rok
2012 826 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr L/416/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Opatowie.
2012 719 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 718 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2012 216 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 104 / 2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 215 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 3481 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3480 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Opatów.
2011 3483 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3482 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 3216 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 3217 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 2852 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 2853 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 2601 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 2446 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 2401 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 1958 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów
2011 1885 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 1884 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 1886 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów.
2011 1888 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania .
2011 1887 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2011 1563 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 1470 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
2011 1312 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 1313 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opatów lub jednostkom jej podległym.
2011 1096 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2011 857 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011 rok
2011 858 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2011 336 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2011 338 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2011 337 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2011 104 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3582 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/477/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 3581 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/476/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 3584 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/480/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
2010 3585 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/482/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta i Gminy Opatów na 2011 rok.
2010 3583 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/479/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2010 3427 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/478/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2011 na obszarze Gminy Opatów.
2010 3255 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/469/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 3256 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/470/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2965 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVII/471/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
2010 2734 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LVI/462/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2735 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LVI/468/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2422 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/451/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2421 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/450/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2420 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/449/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2425 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/456/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/335/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.
2010 2424 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/453/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2010 2423 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/452/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2207 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/438/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2206 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/437/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2209 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/445/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2208 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/439/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1960 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/430/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1959 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/429/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1961 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/431/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1963 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/435/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1962 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/432/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1762 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/422/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1761 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/420/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów z wykonania budżetu Gminy za rok 2009
2010 1764 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/428/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Targowisk Miejskich w Opatowie.
2010 1763 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/423/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1392 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LI/427/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 1315 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/415/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Opatów.
2010 1316 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/416/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Opatowie.
2010 1317 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/417/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2010 1312 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/412/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1313 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/413/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1314 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/414/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 995 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/406/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 996 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Opatowa”.
2010 997 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/408/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Opatów.
2010 828 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 829 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 688 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/391/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2010 rok
2010 687 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 540 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/386/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 539 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/384/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2010 542 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/388/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 541 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 543 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/389/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 178 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLV/374/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 177 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 179 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLV/375/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 180 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLV/376/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 4038 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/377/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 3923 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3928 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/368/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2008-2012"
2009 3930 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3924 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3929 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/369/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3926 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
2009 3925 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2009 3927 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/356/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga, psychologa, logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2009 3533 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3316 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLII/348/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3314 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLII/346/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3315 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3312 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLII/344/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3313 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLII/345/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3014 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2900 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2901 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/331/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2902 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/332/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2903 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/333/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2907 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/341/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2904 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/334/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2905 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/335/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenia kryteriów sprzedaży tych lokali
2009 2906 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/337/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów
2009 2473 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2470 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/317/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2469 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2471 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2475 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Opatów oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 2472 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2474 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2468 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/315/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2467 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2049 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2050 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2047 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2048 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2009 1976 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1977 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1982 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia drogi Brzezie - Nikisiałka Duża - Nikisiałka Mała kategorii drogi gminnej
2009 1975 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1980 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1981 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie pozbawienia drogi Brzezie - Nikisiałka Duża - Nikisiałka Mała kategorii drogi gminnej
2009 1978 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1979 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1606 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1605 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1607 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1610 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie pozbawienia drogi Brzezie - Nikisiałka Duża - Nikisiałka Mała kategorii drogi gminnej
2009 1608 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2009 1609 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Opatów
2009 1373 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1374 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 lutego 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2009 1372 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1189 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz w Szpitalu Powiatowym w Opatowie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 1065 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2009 rok
2009 983 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 982 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 935 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 939 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Opatów na lata 2009-2012
2009 936 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 938 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Opatów na lata 2009-2015
2009 937 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/08 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2009 934 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 325 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 324 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2009 326 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 329 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 328 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 327 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok