Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 314

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3995 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów
2019 3988 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3350 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Ożarowski Bon Żłobkowy”
2019 3349 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3348 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3347 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3065 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów
2019 2908 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 2907 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2812 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Ożarów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 2811 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Ożarowski Bon Żłobkowy”
2019 2809 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2019 roku
2019 2808 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ożarów
2019 2810 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów
2019 1964 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR IV MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA"
2019 1614 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów przez inne niż Gmina Ożarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji
2019 1613 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ożarów
2019 1615 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ożarów
2019 1617 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej Statutu
2019 1616 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 1239 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 1238 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2019 roku
2019 1084 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2019 1083 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 541 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie oraz nadania statutu
2019 540 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 539 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 538 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2019 rok
2019 352 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 351 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców rozpoczynajacych prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Ożarów
2019 350 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”
2018 4691 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 3832 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/384/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 3833 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/385/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów
2018 3835 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/387/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019  rok na terenie Gminy Ożarów
2018 3834 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/386/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok na terenie Gminy Ożarów
2018 3831 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/382/ 2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ożarów
2018 3164 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 września 2018 r. utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, Domu Pomocy Społecznej w Sobowie Filia w Suchodółce oraz Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 2634 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2018 roku
2018 2638 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/359/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior+ w Ożarowie oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior + w Ożarowie
2018 2643 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/327/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2018 roku
2018 2642 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 2641 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ożarów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2640 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/362/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ożarów
2018 2639 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/360 /2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Ożarowie
2018 2637 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/358/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia zakresu działania Dziennego Domu "Senior +" w Ożarowie oraz kryteriów uczestnictwa seniorów w działaniach Dziennego Domu "Senior +" w Ożarowie
2018 2636 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
2018 2635 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/356/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/316/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Ożarów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 2179 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/335/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2180 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie
2018 2133 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
2018 2132 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/342/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2131 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/339/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 2130 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 333/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
2018 1666 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 1450 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1449 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ożarów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 630 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów przez inne niż Gmina Ożarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji
2018 543 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca
2018 544 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Ożarów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 545 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 420 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 134 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/291/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2018 rok
2018 131 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/297/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ożarów lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 130 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/295/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 60 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLI/303 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NrXXV/178/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2017 3603 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018  rok na terenie Gminy Ożarów
2017 3602 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok na terenie Gminy Ożarów
2017 3605 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3604 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 r. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Ożarów
2017 3606 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 3407 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/ 2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2017 roku
2017 3408 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Ożarowa
2017 3410 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca
2017 3409 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 3186 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Cząstkowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Obrębu Ewidencyjnego Wyszmontów w Gm. Ożarów
2017 3168 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 2309 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 1927 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/242 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1928 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 1631 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 1625 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 1542 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1323 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1322 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w Ożarowie
2017 822 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXiX/221/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 821 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/218 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujacych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2017 820 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowianiu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ożarów
2017 410 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2017 rok
2017 411 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 284 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 283 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 134 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Gliniany-Duranów"
2016 4100 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4031 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok
2016 4030 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4033 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 4032 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie
2016 4029 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 3489 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/180 /2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2017 rok na terenie Gminy Ożarów
2016 3488 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/179 /2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok na terenie Gminy Ożarów
2016 3487 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/178 /2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2016 3214 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 3211 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Ożarów
2016 2922 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2923 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 2897 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2896 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2895 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2894 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów
2016 2322 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 2321 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/158 /2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów
2016 2318 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 1572 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 1307 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII /133/ 2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 1068 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
2016 870 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 869 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów
2016 868 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian Statutu Śodowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie
2016 518 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2016 rok
2016 383 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2016 284 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 4102 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2015 4039 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3898 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3509 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok
2015 3510 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zerzwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 3457 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2015 3456 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2016 rok na terenie Gminy Ożarów
2015 3455 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok na terenie Gminy Ożarów
2015 3219 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3218 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania Stautu Ośrodkowi Pomoicy Społecznej w Ożarowie
2015 3217 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3216 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2793 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2715 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2716 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 2717 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ożarów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 2393 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 2239 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jego przebiegu
2015 2240 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2241 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015 1901 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 1902 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/ 54 /2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011r. Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca.
2015 1740 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 928 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 872 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2015 871 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 874 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 873 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 601 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok
2015 317 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 3204 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/357/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3205 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
2014 3206 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmnian w budżecie
2014 3144 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/360/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2015 rok na terenie Gminy Ożarów
2014 3143 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/359 /2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok na terenie Gminy Ożarów
2014 2877 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2876 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 2875 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/350/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2014 2690 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 2546 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLV/333/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 2531 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/331/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2291 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie.
2014 2173 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku
2014 2172 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca
2014 1668 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1669 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 1578 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 957 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XL/301/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie : utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 956 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XL/299/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 955 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XL/296/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 954 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XL/292/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 572 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 571 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2014 rok.
2014 570 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 569 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 568 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
2014 309 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2014 rok.
2014 135 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2014 134 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 277 /2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 133 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2014 32 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ”Gliniany-Duranów”
2014 31 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa
2013 4399 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 3930 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/234/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3929 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2013 3928 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2014 rok na terenie Gminy Ożarów
2013 3927 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok na terenie Gminy Ożarów
2013 3633 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 3624 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2013 3540 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 2829 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ożarów za 2012 rok
2013 2666 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 2357 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2216 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca.
2013 2217 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 2218 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1971 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1970 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1973 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
2013 1972 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1666 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmain w budżecie.
2013 1172 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 1171 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210 /2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca.
2013 1154 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2013 rok.
2013 1153 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmain w budżecie.
2013 655 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 654 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 653 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie :określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 652 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 651 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 650 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 649 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
2013 648 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 647 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów
2013 438 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2013 241 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
2013 59 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 58 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Ożarów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3658 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok na terenie Gminy Ożarów
2012 3659 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2013 rok na obszarze Gminy Ożarów
2012 3627 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 171 /2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2012 3251 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3235 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3252 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/166 /2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.
2012 3254 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3253 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3025 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1878 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie:uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2012 roku
2012 1827 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie.
2012 1826 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarów na 2012 rok.
2012 1822 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1810 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV /119/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/105/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok
2012 1809 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok.
2012 1812 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ożarów
2012 1811 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1087 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jego przebiegu.
2012 276 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie
2011 3944 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2011 3945 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie
2011 3749 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2012 rok na obszarze gminy Ożarów
2011 3748 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok na terenie gminy Ożarów.
2011 3751 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 3750 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.
2011 3509 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2011 3510 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie:określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.
2011 3379 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2011 rok.
2011 3380 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie
2011 2647 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie.
2011 2471 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ożarów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 2472 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1985 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie : zmian w Statucie Gminy Ożarów.
2011 1986 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów w granicach sołectw Lasocin – Szymanówka.
2011 1987 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1486 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : określenia kryteriów wyboru inwestycji lub przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczenia
2011 1485 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie:określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1487 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: ustalenia stawek opłat z korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów.
2011 1489 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie
2011 1488 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca.
2011 1169 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1168 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1171 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1170 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2011 rok.
2011 796 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2011 rok
2011 559 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie
2011 194 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Ożarów
2011 36 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok.
2010 3586 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/ 376 /2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : zmian w budżecie.
2010 3327 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/374/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie :obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok na obszarze Gminy Ożarów
2010 3326 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/373/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2011 rok na terenie Gminy Ożarów
2010 3325 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/372/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Ożarów
2010 3324 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Ożarów
2010 2497 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/349 /2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie :podziału Gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Ożarowie.
2010 2496 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/348 /2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie: podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów .
2010 2316 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr L/343/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 2197 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 1774 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie
2010 1775 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie
2010 1149 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1148 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr Nr XLV/316/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 1147 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr Nr XLV/315/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok.
2010 731 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok
2010 418 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2010 417 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2009 4173 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2009 4064 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/283 /2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2010 rok na terenie Gminy Ożarów.
2009 4065 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/284/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2010 rok
2009 4066 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.
2009 3317 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2009 3318 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawioe uchwalenia budżetu Gminy Ozarów na 2009 rok
2009 3192 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Ożarów na 2009 rok.
2009 3193 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie : zmian w budżecie
2009 3190 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 3191 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie : zmiay uchwały Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów
2009 3194 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów na terenie Gminy Ożarów.
2009 3189 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ożarów
2009 3195 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2009 3160 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009r. Zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok.
2009 3161 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmian w budżecie
2009 2537 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2009 2536 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 maja 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok
2009 2331 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów
2009 2332 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów.
2009 1914 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2009 1913 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 marca 2009r. w spawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Ożarów
2009 1369 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sobów gmina Ożarów
2009 1370 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXiX/200/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawada gmina Ożarów
2009 1143 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2009 1062 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie Likwidacji Ośrodka Zdrowia w Lasocinie
2009 1061 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 716 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008r. sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązujący na terenie Gminy Ożarów w roku 2009
2009 331 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2009 153 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zamian w budżecie