Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 33

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4181 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/90/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4182 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/91/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Nowa Słupia
2019 4183 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/96/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nowa Słupia w prawo własności tych gruntów
2019 3772 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/83/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia
2019 3771 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/82/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3773 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/84/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3775 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/87/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 3774 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/86/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej
2019 3435 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/76/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3434 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/74/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2019 3433 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/73/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3001 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XIV/67/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2678 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/61/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia oraz inne organy, a także określenia granic ich obwodów
2019 2677 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/58/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2359 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/44/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat a także trybu ich pobierania
2019 2358 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/40/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1997 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/37/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1996 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/36/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi
2019 1995 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/35/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia
2019 1994 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/32/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1431 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/29/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Nowa Słupia
2019 1430 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/27/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1429 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/26/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie „Moje Boisko Orlik 2012”
2019 1428 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/23/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/36/2018 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 1427 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/22/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLIX/15/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia
2019 1426 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/21/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2019 1425 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/20/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 928 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/17/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2019 roku.’’
2019 926 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/11/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2019 rok
2019 927 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/15/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 504 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/2/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok
2019 505 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/3/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany załączników do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 506 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/4/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości