Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 200

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4120 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
2019 4121 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4123 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/100/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Małogoszcz, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Małogoszcz
2019 4119 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2019 4122 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Małogoszcz
2019 3440 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, ubiegających się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 3439 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2019 3438 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 3437 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2019 3436 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3441 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 2713 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2467 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/ 57/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Małogoszcz
2019 1695 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr O.22.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
2019 1696 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2019
2019 1694 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/ 38 /19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1693 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Małogoszcz
2019 873 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 473 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2019 236 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta i Gminy Małogoszcz „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 237 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/ 21/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
2018 4287 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 4286 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4285 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r
2018 4052 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 31/299/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz
2018 3745 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 31/297/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małogoszcz
2018 3700 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 31/300/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Małogoszcz
2018 3668 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 29/290/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3A Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2018 3275 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 29/293/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz
2018 3217 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 29/288/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małogoszcz
2018 3214 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 29/284/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2018 3215 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 29/285/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Małogoszcz oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Małogoszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3216 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 29/287/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2688 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 28/278/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
2018 1618 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 25/256/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1619 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 25/257/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1521 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 25/262/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małogoszcz na lata 2016-2020”
2018 1520 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 25/261/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małogoszcz
2018 1519 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 25/260/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2018
2018 1518 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 25/258/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2018 889 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 24/243/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 813 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 24/249/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Małogoszcz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2018 404 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 23/233/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2018 399 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 23/ 241 /17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz
2018 398 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 23/ 237 /17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2017
2018 397 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 23/ 235 /17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu gminy Małogoszcz
2017 3556 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 22/226/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym
2017 3418 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 22/215/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3417 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 22/214/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3420 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 22/218/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 9/74/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3419 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 22/216/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 3397 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2017 3076 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 21/210/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz
2017 2436 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 20/200/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz
2017 1738 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/187/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2017
2017 1734 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/182/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2017 1733 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/181/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów do nowego ustroju szkolnego
2017 1735 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/183/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz w tym liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1737 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/ 186 /17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1736 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/184/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz w tym liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 818 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 18/173/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r
2017 817 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 17/164/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r
2017 652 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 17/158/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 535 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 17/168/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Małogoszcz
2016 4158 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 16/152/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4157 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XVI/151/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz
2016 4103 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 16/150/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz
2016 3415 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 16/146/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3414 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 16/145/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3416 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 16/147/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 3031 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 15/141/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Małogoszczu i utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Miasta i Gminy Małogoszcz pod nazwą „Samorządowe Centrum Oświaty w Małogoszczu”
2016 2515 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 14/ 126/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małogoszcz
2016 2514 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 14/ 125 /16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2517 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 14/128/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2516 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 14/ 127/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2054 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr 13/117/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez gminę Małogoszcz, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 811 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/104/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Małogoszcz
2016 808 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/100/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 807 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/99/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 809 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/101/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w spawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małogoszcz na lata 2016-2020”
2016 812 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/108/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 9/75/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie opłaty targowej
2016 810 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/102/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2016
2016 539 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 10/82/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2016 182 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 10/90/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r
2016 181 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 10/89/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 3643 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 9/74/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3554 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 9/75/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3553 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 9/73/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 3552 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 9/72/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3551 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 9/71/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2972 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr 8/68/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz.
2015 2442 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr 7/ 62 /15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 9/73/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta
2015 1736 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr 5/38/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1055 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 4/30/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2015 1056 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 4/31/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2015
2015 1057 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 4/35/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz
2015 287 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 3/9/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2015 160 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 3/ 17/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany statutu gminy Małogoszcz
2014 2902 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 33/281/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 2901 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 33/280/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 2900 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 33/279/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok .
2014 2761 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 32/271/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz”, obejmującego północno-wschodnią część gminy Małogoszcz
2014 2500 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 32/275/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2014 2297 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 31/267/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”.
2014 1973 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 31/265/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz na okres od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2014 1543 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 29/246/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany nr 1 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego północno – wschodnią część gminy Małogoszcz”, w granicach sołectwa Zakrucze.
2014 1059 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 29/251/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 1058 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 29/245/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2014
2014 343 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr 28/238/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 342 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr 28/237/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w  zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 341 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr 28/236/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 340 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr 27/224/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.
2014 57 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/233/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Małogoszcz
2014 56 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/232/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 55 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/231/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2014 r.
2014 54 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/230/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4145 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 26/218/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małogoszczu
2013 4144 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 26/214/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 4143 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 26/213/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 4142 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 26/212/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok .
2013 2871 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr 21/191/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Małogoszczu
2013 2490 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 21/190/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2013 r.
2013 1862 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 20/179/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 1861 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 20/178/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Małogoszcz przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 1860 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 20/177/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz w 2013 roku
2013 1396 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 19/173/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zasad używania Herbu Miasta i Gminy Małogoszcz.
2013 1395 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 19/172/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz.
2013 940 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 18/155/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.
2013 353 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 18/168/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Małogoszcz przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2013 294 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 17/151/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .
2013 293 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 17/147/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz.
2012 3740 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 17/150/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Małogoszcz.
2012 3739 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 17/149/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Małogoszcz.
2012 3455 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 17/146/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3454 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 17/145/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3453 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 17/144/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok .
2012 2697 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/132/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i logopedów.
2012 2696 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/131/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz .
2012 2695 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/127/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu .
2012 2694 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/124/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Osiedla Nr 2 w Małogoszczu.
2012 2693 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/123/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  Statucie Osiedla Nr 1 w Małogoszczu.
2012 2692 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/122/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Małogoszcz.
2012 2666 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr 15/126/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2665 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr 15/ 125 /12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2186 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr 14/115/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu.
2012 1612 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr 13/105/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa lipa drobnolistna uznanego za pomnik przyrody.
2012 1369 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 12/101/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz w 2012r.
2012 1368 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 12/ 97 / 12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia na terenie gminy Małogoszcz dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2012 782 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 11/84/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.
2011 3657 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3656 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/69/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 3655 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/68/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .
2011 3660 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/73/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta .
2011 3659 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/72/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3658 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/71/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3338 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 8 /61 / 11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 3339 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 8/ 64 /11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Małogoszcz.
2011 2751 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr 7/54/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Małogoszcz.
2011 1288 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr 5/31/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Małogoszczu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 747 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 4/18/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.
2011 748 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 4/ 23/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2011r. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 335 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr 3/17/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz.
2011 167 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 3/ 10/ 10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 32/257/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 168 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 3/11/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 2/14/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 3198 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 32/260/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta .
2010 3195 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 32/257/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3197 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 32/259/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2011 rok
2010 3196 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 32/258/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2600 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr 31/ 252 /10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz.
2010 1527 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 29/235/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małogoszcz za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2010 827 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr 27/224/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 576 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 26/210/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2010 577 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 26/218/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych ,których realizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 578 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 26/222/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu
2010 25 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 26/214/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 25/195/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 26 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 26/215/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 25/198/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta
2009 4232 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr 25/ 202 /09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2009 4231 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr 25/201/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 4233 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr 25/209/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Małogoszczu
2009 4230 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr 25/193/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 3779 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 25/196/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 3760 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 25/198/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta
2009 3759 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 25/197/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2010 rok.
2009 3758 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 25/195/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3514 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr Nr 24/188/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 3101 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr 23/185/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony
2009 3100 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr 23/182/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 3007 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr 21/167/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2009 2349 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 20/165/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009r. Ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Małogoszcz
2009 2348 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 20/162/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009r. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2009 2347 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 20/161/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009r. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małogoszcz za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2009 1569 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 19/153/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Małogoszcz
2009 1568 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 19/152/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz
2009 1567 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 19/147/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 746 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 17/134/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 740 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr 18/144/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 603 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr 17/142/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 205 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 16/118/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 207 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 16/133/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 206 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 16/127/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz (część południowo-zachodnia), na obszarze sołectwa Żarczyce Duże