Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 255

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3330 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2019 3329 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/92/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2019 3328 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/91/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Działoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3312 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/90/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Działoszyce
2019 3161 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/145/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 2900 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działoszyce
2019 2518 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce
2019 2517 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 1888 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Działoszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 1832 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Działoszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 1831 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2019 1830 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1829 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 459 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 426 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia metody ustalania opłaty oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2019 348 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 347 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 4463 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce
2018 4462 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4461 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4460 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 2251 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/261/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Działoszyce
2018 1717 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LV/243/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Działoszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1418 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/246/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic na terenie Gminy Działoszyce
2018 1417 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/244/ 2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Działoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1416 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/241/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2018 304 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LII/224/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2018 35 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr LII/223/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 34 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr LII/222/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 3530 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/218/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Działoszyce
2017 2471 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/193/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2017 1326 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1325 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce
2017 1328 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2017 1329 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/174/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad naliczania i waloryzacji czynszu dzierżawy lub najmu nieruchomości oraz budynków stanowiących własność Gminy Działoszyce oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata
2017 1327 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/170/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach
2017 327 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2017 307 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2017 308 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok
2017 309 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Działoszyce
2017 34 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4120 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Działoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 4119 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Działoszyce
2016 4118 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/149/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4117 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 3397 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Działoszycach
2016 3373 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce
2016 3371 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2016 3275 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach
2016 3184 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 2349 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 2230 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr xxiii/111/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 2101 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Działoszycach ul. Szkolna 5.
2016 1945 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 1644 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie mian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 1544 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XX/103/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2016 1308 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 1206 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych gminy Działoszyce do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i zmiany niektórych innych uchwał
2016 1080 2016-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Działoszyce
2016 416 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 381 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca Statut Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach
2016 380 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Działoszycach ul. Szkolna 5.
2016 379 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowo - rekreacyjnego.
2016 277 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 276 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2016 54 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach
2016 53 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Działoszyce - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach
2016 56 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Działoszyce na lata 2016-2020 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Działoszyce
2016 55 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/78/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Działoszyce
2015 4048 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce.
2015 4034 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 3819 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3818 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3817 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 3816 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3288 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 3071 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 3008 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce
2015 3007 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2973 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 2408 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok.
2015 2197 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce.
2015 2145 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2144 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 1688 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok Nr IV/15/2014
2015 1330 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok Nr IV/15/2014
2015 1203 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce
2015 1130 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca Statut Gminy Działoszyce
2015 1053 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2015 374 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia metody ustalania opłaty oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2015 375 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2015 337 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2014 rok
2015 336 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LV/268/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na rok 2014 Nr XLII/222/2013
2015 335 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LIV/265/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na rok 2014 Nr XLII/222/2013
2015 334 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LII/263/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok
2015 333 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/261/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok
2015 321 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 268 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 200 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia metody ustalania opłaty oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2014 3546 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok
2014 3545 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr LIII/264/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok
2014 3517 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3516 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 3515 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2381 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr L/258/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/253/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Działoszycach i zmiany niektórych innych uchwał
2014 2265 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/253/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Działoszycach i zmiany niektórych innych uchwał
2014 2148 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/252/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 1431 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/234/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok
2014 1427 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2014 1403 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce.
2014 1367 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/232/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 402 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 401 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
2014 374 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2014 rok
2014 373 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLI/209/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok Nr XXXII/165/2012
2014 146 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok Nr XXXII/165/2012
2014 97 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013r. uchwała zmieniająca uchwałę z sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach.
2014 96 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania uchwały Nr XLI/212/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 4270 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 4271 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 4272 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016.
2013 4269 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 4249 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Działoszyce
2013 3532 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/207/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 9 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXI/158/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2013 2953 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2952 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2951 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok
2013 2594 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce.
2013 2437 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg
2013 2414 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie sposobu i zakresu wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1842 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Działoszyce na lata 2011-2015 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Działoszyce
2013 1841 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2013 1582 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce.
2013 854 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok
2013 526 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce.
2013 525 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 432 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 431 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działoszyce
2013 430 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na ternie Gminy Działoszyce niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2013 370 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok
2013 256 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2013 79 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok
2013 5 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2013 4 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3899 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok
2012 3870 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3869 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego.
2012 3864 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016
2012 3854 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2012 3178 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Działoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nymerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3177 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Działoszyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3176 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok
2012 3072 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie okreslenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 3036 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 2557 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012
2012 2526 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok
2012 2246 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2012 2196 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach
2012 2133 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2012 2132 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2012 2072 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowo- rekreacyjnego
2012 2011 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Działoszyce.
2012 1969 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok Nr X/96/2012
2012 1968 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr X/96/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2012 rok
2012 812 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr X/99/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działoszyce oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych.
2012 810 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 809 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 808 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/70/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 807 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/66/11 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 806 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 805 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działoszyce oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych.
2012 804 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr X/37/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2011 Nr V/19/2011
2012 803 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 736 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr X/102/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Działoszyce lub jej jednostkom organizacyjnym.
2012 78 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 5 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 4 2012-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3 2012-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 2 2012-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego.
2011 3292 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Działoszycach
2011 3137 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 2 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 3138 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2914 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Działoszyce.
2011 2789 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr LII/215/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLI/177/2010
2011 2790 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2011 Nr V/19/2011
2011 2791 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 2 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Działoszyce.
2011 2371 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce
2011 2372 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków
2011 2369 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2011 2370 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2375 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Działoszyce na lata 2011-2015 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Działoszyce
2011 2376 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Działoszyce
2011 2373 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
2011 2374 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 1828 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2011 rok.
2011 746 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb wypłacania nagród dla nauczyczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2011 210 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr L/207/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
2011 211 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr LI/212/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2011 209 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/202/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2011 207 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/192/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2011 208 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/200/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2011 212 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr LI/213/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 206 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/189/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2011 216 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2011 215 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego
2011 213 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr LII/216/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.
2011 214 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2848 2010-10-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/194/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Działoszyce lub jej jednostkom organizacyjnym.
2010 2381 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/188/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2010 2165 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/183/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLI/177/2010 Rady Miejskiej w Dziłoszycach z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2010 rok
2010 2164 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/182/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Działoszyce
2010 2163 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLI/177/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2010 rok.
2010 2166 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianai zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1289 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/174/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 1174 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/173/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2010 710 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.
2009 4172 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 3775 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3778 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/168/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Działoszyce
2009 3776 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/166/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3777 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/167/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego
2009 3710 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/163/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania Statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach
2009 3709 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/162/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 3708 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/161/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 3403 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/160/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 3402 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 3126 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/158/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 3125 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 3051 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 3055 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2009 3056 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/155/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Działoszyce, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 3054 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2009 3053 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2009 3052 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/150/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 2954 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/143/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 2955 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/144/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 2895 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 2661 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 2256 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 2254 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 2255 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2009 2251 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2006-2011
2009 2250 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/121/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 2170 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działoszyce
2009 1859 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/118/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1860 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/119/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce
2009 1647 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 1648 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 1382 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 763 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 762 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Działoszyce lub jej jednostkom organizacyjnym
2009 761 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2009 514 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2009 149 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 października 2008r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce uprawnień w zakresie postanawiania o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2009 93 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok