Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 313

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4283 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 4282 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/102/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4281 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3885 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 139/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn
2019 3884 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka – Ścignia - Wzdół Plebański od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową numer 0584T do kategorii drogi gminnej
2019 3883 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2020
2019 3882 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3720 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/53/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Bodzentyn
2019 3509 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka – Ściegnia - Wzdół Plebański od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową numer 0585T do kategorii drogi gminnej
2019 3508 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bodzentyn
2019 3507 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3148 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3131 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn
2019 3132 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn
2019 3133 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej (ulicy Piłsudskiego) położonej w miejscowości Bodzentyn do kategorii drogi gminnej
2019 3130 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
2019 2934 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2933 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2932 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Bodzentyn
2019 2931 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2930 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
2019 2790 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2480 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2019 roku
2019 2479 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie pomników przyrody ożywionej położonych na terenie Gminy Bodzentyn oraz ustanowienia pomnika przyrody
2019 2478 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie pomników przyrody nieożywionej położonych na terenie Gminy Bodzentyn
2019 2477 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2019 2476 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2475 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2302 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2146 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2147 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2148 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) zlokalizowanego w miejscowości Śniadka
2019 2149 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody grupy drzew olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.)
2019 1718 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn
2019 1717 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2019 roku
2019 1716 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk w 2019 roku na terenie Gminy Bodzentyn
2019 1715 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1611 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu placu targowego przy ulicy Suchedniowskiej w Bodzentynie
2019 1228 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1208 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn
2019 1207 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 1206 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzentyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 547 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 487 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 488 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 489 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bodzentyn
2019 391 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/28/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2019 rok
2019 367 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2019 340 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 339 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/30/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/72/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie i nadania jej statutu
2018 4734 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4694 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Bodzentyn w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 4695 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4696 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4602 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4601 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4224 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 4223 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4225 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr III/31/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2018 3838 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/85/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3707 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr X/80/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia interesantów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn
2018 3706 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr X/76/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3708 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr X/81/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Bodzentyn
2018 3412 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/70/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3413 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/75/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2019
2018 3062 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
2018 3061 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2995 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2018 2756 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/56/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2757 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/60/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018
2018 2546 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr V/44/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Bodzentyn”
2018 2486 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/54/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018
2018 2485 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/53/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2484 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2190 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/43/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018
2018 2189 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2188 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
2018 1775 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1776 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn, zmieniona uchwałą Nr V/38/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn, uchwałą Nr II/13/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn i uchwałą Nr XII/85/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn
2018 1587 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Sosnowa” w Wilkowie
2018 1586 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Zadworska” w Bodzentynie
2018 1585 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2018 roku
2018 1584 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1583 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn instrumentem płatniczym
2018 1582 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 952 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 951 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 954 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 953 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 507 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 276 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2018 rok
2018 275 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3691 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3692 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr III/31/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2017 3512 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3511 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2017 3510 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3382 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/82/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3383 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn, zmieniona uchwałą Nr V/38/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn i uchwałą Nr II/13/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn.
2017 3384 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 3100 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/67/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3062 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/77/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
2017 3060 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/73/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2017 3064 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/79/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
2017 3063 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/78/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Gminy Bodzentyn
2017 3061 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/74/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2018
2017 2498 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr X/60/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2496 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr X/63/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Wilków na terenie Miasta i  Gminy Bodzentyn
2017 2424 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/55/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2276 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/47/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
2017 2256 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/49/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2257 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn zmienionej uchwałą Nr XI/75/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016 r.
2017 1964 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr VI/37/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1679 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2017 1678 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie stanowiącym załącznik Uchwały Nr IV/20/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 marca 2016 r.
2017 1677 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1359 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1358 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1360 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
2017 1362 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/29/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie
2017 1361 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2017 roku
2017 951 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 950 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 805 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr II/14/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych w miejscowości Wzdół Rządowy, Wiącka, Wzdół Parcele, Bodzentyn, Orzechówka i Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
2017 804 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr II/13/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 417 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr I/3/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2017 rok
2017 418 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr I/5/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie stanowiącym załącznik Uchwały Nr IV/20/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 marca 2016r.
2017 31 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania imienia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie
2017 30 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn
2017 29 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2017 28 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 3694 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr III/31/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2016 3693 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.
2016 3692 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 3691 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3272 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania imienia skwerowi przy Kaplicy w Wilkowie
2016 3273 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/72/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie i nadanie jej statutu
2016 3274 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2016-2032”
2016 2996 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/81/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w publicznych szkołach na terenie gminy Bodzentyn dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzentyn
2016 2997 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/83/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2017
2016 2681 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/71/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika - statutu samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
2016 2649 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/75/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 2648 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/72/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie i nadanie jej statutu
2016 2461 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr X/68/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bodzentyn
2016 2460 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr X/67/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2459 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr X/66/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 2458 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr X/65/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Stara Wieś do kategorii drogi gminy Bodzentyn
2016 2457 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr X/62/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie nadania statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
2016 2143 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/58/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/78/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, zmienionej uchwałą Nr III/21/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 2050 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 1943 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, liczby punktów i zasad ich usytuowania na terenie gminy Bodzentyn.
2016 1942 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzentyn
2016 1855 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1854 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1853 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 1852 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/78/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, zmienionej uchwałą Nr III/21/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 1851 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2016 1710 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego przy ulicy Suchedniowskiej w Bodzentynie
2016 1711 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn
2016 1464 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr V/34/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzentyn oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2016 935 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2016 roku
2016 934 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
2016 686 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr II/13/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV /30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn, zmieniona uchwałą Nr V/28/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn
2016 519 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr I/3/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2016 rok
2015 4136 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 4095 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr III/31/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2015 4094 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/142/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzentyn.
2015 4093 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 4092 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzentyn oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2015 4091 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placu przy ulicy Suchedniowskiej w Bodzentynie
2015 3958 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 3957 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 3956 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 3740 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3741 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 3742 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3702 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.
2015 2789 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2791 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2790 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2788 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2787 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2786 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2785 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2784 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2783 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2782 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2781 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2780 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2779 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2778 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2777 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2776 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2775 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2774 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2773 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2772 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2771 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2770 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2769 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2768 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2767 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bodzentynie
2015 2651 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012 r. numer XI/64/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2650 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2649 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2648 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 2647 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania imienia świetlicy wiejskiej w Wilkowie
2015 2431 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2430 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2429 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2428 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2427 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2426 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2012 R. NUMER XI/64/2012 W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
2015 2201 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr III/31/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2015 1913 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn
2015 1914 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/34/2004 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego w Bodzentynie
2015 1604 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2015 roku.
2015 1505 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn.
2015 1373 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn
2015 1354 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2015 roku.
2015 899 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr I/7/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2015.
2015 216 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 3099 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/47/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 r.
2014 2817 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr X/41/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 10 października 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn
2014 2512 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/39/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2275 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn
2014 2274 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci
2014 1291 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2014 roku
2014 822 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2014
2014 747 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2014 746 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2014 745 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 3926 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/70/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialność pożytku publicznego na rok 2014
2013 3857 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/69/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny
2013 3856 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/68/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 3704 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/65/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Bodzentyn
2013 3451 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr X/63/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie stanowiącym załącznik Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 kwietnia 2010 r.
2013 3041 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/56/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie dotacji przynawanych szkołom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami terytorialnymi i osoby fizyczne
2013 3039 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/57/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bodzentyn
2013 3002 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/54/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kamieniec i Ściegnia"
2013 2416 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/37/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2013 roku
2013 2363 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/26/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bodzentyn
2013 2278 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/40/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśnej
2013 2277 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bodzentynie poprzez likwidację Filii w Śniadce
2013 1911 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr III/23/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzentyn oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 1910 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2013 1908 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr III/20/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 1700 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr X/56/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bodzentyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 1452 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr I/8/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu placu targowego w Bodzentynie
2013 1451 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr I/5/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą: "Podłączenia kanalizacyjne w Woli Szczygiełkowej dla zadania "Ochrona północno-wschodnich terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego - budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Celiny i Wola Szczygiełkowa wraz z budową oczyszczalni ścieków"
2013 1450 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr I/3/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1449 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr I/2/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2013
2013 1191 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2013 1190 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2013 1189 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1188 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1187 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2013 1186 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2013 990 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/70/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 991 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Bodzentyn w realizacji zadania publicznego: utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
2013 992 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/73/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn
2013 3 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XII/72/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012 r. Nr XI/62/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3578 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3577 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.
2012 3576 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/62/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3575 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/61/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 3154 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/53/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez samorządowe przedszkola na terenie Gminy Bodzentyn
2012 2498 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/49/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie
2012 2485 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr VII/45/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przynawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przynawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 2308 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr VI/41/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/20/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, stosowania ulgi z urzędu
2012 1454 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn
2012 1453 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie stanowiącym załącznik Uchwały Nr IV/18/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 kwietnia 2010 r.
2012 1452 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Bodzentyn w realizacji zadania publicznego: utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
2012 1243 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr I/2/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2012
2012 820 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Bodzentyn
2012 77 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3711 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009 r. Nr XII/56/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3710 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 3713 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.
2011 3712 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2599 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe na terenie Gminy Bodzentyn
2011 2600 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej
2011 2156 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Bodzentyn
2011 1962 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr II/18/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn.
2011 1641 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr II/15/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
2011 1658 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr III/31/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn
2011 1519 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr II/19/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
2011 1376 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr II/17/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
2011 1225 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2011.
2011 897 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr I/9/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Bodzentyn
2011 752 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2010r. szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 190 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
2010 3077 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/20/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, stosowania ulgi z urzędu.
2010 1802 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
2010 1594 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w statucie miasta i gminy Bodzentyn
2010 1085 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2010.
2010 983 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: a) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych b) ustalenie przebiegu istniejącej drogi gminnej
2010 701 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.
2009 4278 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/57/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny
2009 4277 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/56/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 4276 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr Nr XII/55/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 r.
2009 4279 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/58/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2761 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/29/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej
2009 2763 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 1427 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr I/6/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2009
2009 1069 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr II/14/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez Gminę Bodzentyn obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2009 1039 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr I/4/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa
2009 838 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XII/67/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bodzentyn
2009 837 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XII/66/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 630 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/59/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.
2009 195 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 5 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/56/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009r.
2009 4 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 18 września 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na lata 2008-2032” dla Gminy Bodzentyn