Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 58

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4366 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 4367 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/79/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łagów
2019 4368 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr uchwałę nr III/25/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 2997 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr LII/421/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 maja 2018 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Łagów w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3000 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/35/07 Rady Gminy Łagów z dnia 23 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia uprawnień, rodzajów usług i zasad ustalania cen i opłat przy przejazdach osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu mikrobusem
2019 2998 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Łagów oraz określenie zasad zwrotu poniesionych kosztów
2019 2999 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego w Woli Łagowskiej
2019 2996 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2019 rok
2019 2458 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2457 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków
2019 2348 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
2019 2347 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2019 rok
2019 2353 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów
2019 2352 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2351 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łagów
2019 2350 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łagów
2019 2349 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/387/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1810 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2019 rok
2019 1814 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1813 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego w woli łagowskiej
2019 1812 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Łagów
2019 1811 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1086 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI / 46 /19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/17 Rady Gminy Łagów z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Senior-WIGOR przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku
2019 1085 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 814 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2019 rok
2019 599 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 474 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2019 rok
2019 248 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4647 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Łagów „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2018 4645 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4646 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 4221 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/213/16 Rady Gminy Łagów z dnia 01 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę
2018 4222 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/213/16 Rady Gminy Łagów z dnia 01 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę
2018 4207 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/212/16 Rady Gminy z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2018 4205 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4204 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2019 rok
2018 4206 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 3747 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/456/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/357/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Łagów
2018 3370 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LVI/445/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 22 września 2018 r. uchylająca uchwałę Nr LV/438/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych o należnościach pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
2018 3371 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LVI/447/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łagów
2018 3369 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LV/439/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łagów
2018 3133 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/440/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Łagów
2018 3132 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/438/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych o należnościach pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
2018 2498 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LIII/428/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2244 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII/421/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Łagów w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2243 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII/420/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łagów
2018 2242 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII/419/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 maja 2018 r. akt utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łagowie
2018 1898 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LI/409/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łagów
2018 1256 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/402/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łagów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1255 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/401/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łagów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1254 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów
2018 1253 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łagów
2018 947 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 835 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2018 rok
2018 837 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 836 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych o należnościach pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
2018 541 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/387/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 542 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/357/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Łagów