Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 392

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5132 2019-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/122/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Ćmielów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
2019 5131 2019-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/121/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
2019 5130 2019-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/120/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5129 2019-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/119/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5128 2019-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/118/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ćmielów i zagospodarowania tych odpadów w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5127 2019-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/117/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2019 5126 2019-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/115/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 4358 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/101/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Ćmielów
2019 4357 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 4356 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/300/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ćmielów
2019 4355 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondom na terenie miasta Ćmielów i miejscowości Wólka Wojnowska, gmina Ćmielów
2019 3838 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie
2019 3837 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ćmielów
2019 3836 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2019 3841 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 3840 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3839 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Ćmielowie
2019 3534 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 3363 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 3218 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
2019 3219 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XV/86/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 3220 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ćmielów
2019 3107 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Ćmielów
2019 2977 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 2839 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/69/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2840 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Ćmielów
2019 2841 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 2571 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 2226 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 2225 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2019 r.
2019 2224 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/59/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów
2019 2223 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/307/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków , w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów
2019 2222 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1900 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019 r.
2019 1552 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2019 roku
2019 1551 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1553 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ćmielów
2019 1555 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 1554 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2019 941 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 943 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 942 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 785 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie
2019 786 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ćmielów
2019 784 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok
2019 405 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2019 406 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2019 295 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2019 294 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4590 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4591 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4592 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 4470 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4471 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2018 4113 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 3941 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LX/339/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 3716 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LIX/337/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 3478 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2018 roku
2018 3477 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie
2018 3479 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018 r.
2018 3211 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LVII/324/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 3063 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LVI/321/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 2833 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LV/317/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 2832 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LV/316/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jej jednostkom podległym
2018 2831 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/310/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa
2018 2422 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/312/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 2317 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LIII/307/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów
2018 2318 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LIII/308/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 2316 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LIII/305/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 2129 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LII/301/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Ćmielów
2018 2098 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/299/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2097 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/298/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Ćmielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2096 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/297/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2018 2101 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/303/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 2100 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/302/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 2099 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/300/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ćmielów
2018 1727 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LI/295/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 1211 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/292/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
2018 1210 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/290/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 1209 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/284/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1208 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/283/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 828 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2018 roku
2018 829 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 561 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/271/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2018  rok
2018 562 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/274/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 564 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
2018 563 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/275/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2018 236 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/264/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 237 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/267/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 3763 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/260/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3764 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 3535 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLV/257/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 3446 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 3244 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 3047 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 3046 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/153/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3045 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/150/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2017 2549 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 2548 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2547 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2546 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2303 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XL/231/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 2027 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 2026 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 2029 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów
2017 2028 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie
2017 1644 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2017 1645 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 1324 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1039 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym , dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2017 1040 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym
2017 1041 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 775 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 559 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów.
2017 558 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów.
2017 557 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017  rok.
2017 120 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 121 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 122 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 3834 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 3493 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 3492 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/47/2007 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3491 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3490 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 3182 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 października 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Ćmielowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie”
2016 3183 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 2875 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 2874 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ćmielów
2016 2877 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 2876 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizowania na Stadionie Miejskim w Ćmielowie meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej”
2016 2494 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 2493 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2492 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2016 2491 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2016 2490 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2489 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2016 2488 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 2487 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/ 150 /2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2016 2189 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 1983 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie
2016 1984 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 1982 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 1722 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 1721 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa
2016 1535 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej
2016 1536 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Nalazka w Ćmielowie
2016 1420 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2015 z dnia 20 listopada 2015r. Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie opłaty targowej
2016 1419 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016r.
2016 1310 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 1288 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/120/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
2016 770 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 771 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/333/2014 z dnia 02 października 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie
2016 615 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 525 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2016 rok
2016 243 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/76/2015 z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec
2016 244 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 4220 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ćmielów przez inne niż Gmina Ćmielów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4219 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym
2015 4055 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 3531 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 3453 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 3436 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.
2015 3431 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3432 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3435 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3434 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2015 3433 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 3043 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec
2015 2747 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 2718 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Ćmielów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2391 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 2346 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Ćmielów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2075 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 1 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 2074 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 1 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2015 2034 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
2015 2035 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 1828 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 1473 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 1474 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 maja 2007r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Ćmielów
2015 1475 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 1010 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2015 1009 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 1008 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym.
2015 960 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustanowienia tytułu HONOROWY OBYWATEL MIASTA ĆMIELOWA.
2015 607 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 606 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 603 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 376 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2015 rok
2015 377 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2015 165 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 3476 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Ćmielów przez inne niż Gmina Ćmielów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
2014 3475 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 3092 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 3009 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3010 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 3011 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2014 2756 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą - Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie
2014 2755 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.
2014 2754 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2014 2753 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 2667 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/207/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2014 2668 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2013r. dotyczącej inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2406 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 2388 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2014 2176 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.
2014 2175 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 1922 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 1921 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/308/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jednostkom podległym.
2014 1920 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/305/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
2014 1834 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 1809 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1810 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1811 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2014 1636 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 1409 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 1410 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2014 950 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 949 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/210/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczącej określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2014 736 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2014 rok.
2014 609 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta i Gminy Ćmielów.
2014 608 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2014 607 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 606 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 605 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 604 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.
2014 224 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XXXII/255/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 26 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2014 25 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/256/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 4292 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 4150 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 4149 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2013 4148 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 4147 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4146 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3720 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie.
2013 3684 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 3683 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2013r. dotyczącej inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3682 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 3450 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 2996 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2013 2997 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2998 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 2662 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
2013 2606 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII /234/ 2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 2329 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 2115 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 1541 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 1522 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2013 roku
2013 1521 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2013 1366 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2013 1365 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2013 1364 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1363 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1362 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2013 1333 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 997 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 rok.
2013 766 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa.
2013 661 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2013 567 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 383 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2013 162 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.
2012 3925 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2012 3924 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3901 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 3430 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3429 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3432 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XXXIX/289/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 3431 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2012 3194 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2994 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 2845 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 2771 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XX/169/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 2363 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 2357 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 1930 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
2012 1900 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków , w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów ,zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.
2012 1819 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 1367 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2012 roku.
2012 1279 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 1108 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/134/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 1107 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2012 1106 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.
2012 1105 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok.
2012 518 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2012 519 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 397 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników  bezodpływowych
2012 236 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2012 14 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/95/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2012 13 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/97/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 3859 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 3408 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3407 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3409 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2011 3411 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 3410 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XXXIX/289/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego
2011 3249 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI /91/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr.X/83/2011 z dnia 30 września 2011r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ćmielów na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.
2011 3194 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Ćmielów
2011 3053 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr X /81/ 2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 3054 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ćmielów na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.
2011 2935 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 rok.
2011 2936 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 2095 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 2094 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 2097 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Ćmielowie
2011 2096 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2011 1286 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 1287 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 maja 2007r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Ćmielów.
2011 1123 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jej jednostkom podległym
2011 1122 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 1125 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie.
2011 1124 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów
2011 853 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów
2011 852 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 851 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok
2011 856 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 855 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.
2011 854 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/206/2006 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia dopłat do biletów dla emerytów i rencistów oraz honorowych krwiodawców mieszkańców Miasta i Gminy Ćmielów na środki lokalnego, krajowego transportu zbiorowego.
2011 542 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III /7/ 2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2011 541 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 543 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie
2011 306 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów.
2011 191 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 03 grudnia 2009r. Nr XXXIX/286/2009 w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 3575 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie
2010 3576 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/364/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 3355 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010r.
2010 3254 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2730 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2010 2731 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2010 2732 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII / 356 / 2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 2492 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/212/2008 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmieloiwie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 2493 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 350/ 2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 2041 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/340/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010r.
2010 2042 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/342/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2013
2010 2043 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/344/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych odcinków dróg gminnych do kategorii dróg wewnętrznych
2010 1773 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze
2010 1740 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV /339/ 2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 1556 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ćmielowa.
2010 1557 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 1548 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 1547 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2010 rok
2010 1351 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/337/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania.
2010 1111 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/299/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Wojnowice – Drygulec położonej w gminie Ćmielów
2010 796 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/319/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów
2010 474 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/307/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/2009 w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piaski Brzóstowskie gmina Ćmielów
2010 473 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/305/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009 r.
2010 467 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/296/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 475 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/308/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grójec gmina Ćmielów
2010 472 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piaski Brzóstowskie gmina Ćmielów
2010 469 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/298/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Wojnowice – Drygulec na terenie Gminy Ćmielów
2010 468 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/297/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 471 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/301/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli działających na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2010 470 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/299/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Wojnowice – Drygulec położonej w gminie Ćmielów
2010 196 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/228/2009 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ćmielów
2010 195 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009 r.
2010 71 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/306/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/286/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 4152 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009 r.
2009 4032 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286//2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 4031 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4035 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 4034 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 4033 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2009 3504 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 3336 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 2942 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 2843 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 2844 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie
2009 2842 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum w Ćmielowie
2009 2533 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 2532 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2009 2149 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2008 rok
2009 2150 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 1847 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ćmielów
2009 1848 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. W sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Ćmielów
2009 1845 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 1846 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2009 1414 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/234/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 1416 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/239/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXXIII/206/2006 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia dopłat do biletów dla emerytów i rencistów oraz honorowych krwiodawców mieszkańców Miasta i Gminy Ćmielów na środki lokalnego, krajowego transportu zbiorowego
2009 1415 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/235/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/227/2009 z dnia 22 stycznia 2009 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1170 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/217/2008 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
2009 1168 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1169 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ćmielów
2009 1167 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok
2009 758 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2008r.
2009 759 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
2009 760 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów
2009 412 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2008r.
2009 413 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
2009 414 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2009
2009 199 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2008r.
2009 198 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
2009 148 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 91 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2008r.