Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 78

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3822 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia statutu dla gminnej jednostki organizacyjnej Żłobek Samorządowy „KRAINA MALUSZKA”
2019 3821 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy o nazwie Żłobek Samorządowy „KRAINA MALUSZKA”
2019 3825 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie
2019 3823 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gmine Sędziszów
2019 3464 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów
2019 3463 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 3462 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 3461 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr X/81/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3460 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 3459 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2019 3458 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2019 3457 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 2942 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/315/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 04 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Sędziszów
2019 2941 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Sędziszów
2019 2940 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwałe Nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2939 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 2938 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2019 2937 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2899 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 2744 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2743 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę własną Nr V/40/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 2742 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2593 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę własną Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1645 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 1644 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 1643 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 1642 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego na terenie gminie Sędziszów w 2019 roku
2019 1641 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Sędziszów w 2019 roku
2019 1640 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów w 2019 roku”
2019 1331 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę własną Nr XII/82/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1230 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1175 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sędziszów
2019 1174 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2019 1173 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego
2019 1172 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 1171 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 1170 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sędziszów
2019 280 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 279 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 278 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 277 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2019 rok
2018 4097 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej postawę do ustalenia podatku rolnego
2018 4095 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 4098 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4096 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 4094 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3686 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów
2018 3685 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3519 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sędziszów
2018 3129 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 4 września 2018 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziszów
2018 3128 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla Gminy Sędziszów
2018 3127 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sędziszów
2018 3126 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sędziszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2281 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowego ozaczenia taksówek na terenie gminy Sędziszów
2018 1947 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Sędziszów w 2018 roku
2018 1918 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sędziszów
2018 1606 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XL/284/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1471 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/279/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2018 rok”
2018 867 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sędziszów
2018 866 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiazujacych w postępowaniu rekrutacyjnym i  w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2018 865 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów
2018 864 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki w ośrodku pomocy społecznej
2018 863 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 3500 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów
2017 3499 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sędziszów instrumentem płatniczym
2017 3498 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXIX/195/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2017 rok”
2017 3497 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego
2017 3496 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 3495 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017 3494 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3003 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 0187T Sędziszów - Grązów
2017 3004 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów
2017 2723 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze publicznej
2017 2722 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
2017 2724 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2017 2726 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2725 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2166 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów