Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 165

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1988 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale NR LIX/61/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018r. dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2019 586 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2018 4674 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2018 4675 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3503 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/71/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2018 2977 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LIX/60/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 2978 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LIX/61/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 2324 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/44/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/151/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny Fundament”
2018 1609 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LII/25/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2018 1327 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/23/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2018 911 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr L/14/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika nr 5
2018 39 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/109/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Moniuszki - Żeromskiego" na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 11 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/122/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior + przy ulicy Norwida 17 w Skarżysku – Kamiennej
2017 3804 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/102/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Skarżyska – Kamiennej
2017 449 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/6/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej plut. Ludwika Gruszczyńskiego ps. „Gruszka”
2017 448 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/5/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2016 2976 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/84/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1975 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/65/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2016 1153 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/26/2016 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2015 3513 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny Fundament”
2015 3514 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna
2015 3467 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3466 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3465 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3184 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/119/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLIII/72/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej zmienionej Uchwałą Nr XIII/98/2015 z dnia 3 września 2015 r
2015 2863 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
2015 2613 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, które zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2015 2244 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2014 3616 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 2925 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/106/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna
2014 2923 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/101/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego
2014 2922 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/99/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2455 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/83/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie : przyjęcia Programu Oddłużeniowego i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją.
2014 2425 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/73/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2014 2427 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/84/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2014 2219 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/62/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2014 1640 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr L/42/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej.
2014 1057 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/24/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/50/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 maja 2008r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc regionalną i zmiany uchwały Nr XXXI/137/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/50/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc regionalną.
2014 1056 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/17/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: ustalania zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Skarżysko – Kamienna składników mienia do korzystania
2014 1055 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
2014 95 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/102/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/89/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie : zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
2014 94 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/100/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2014 92 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/94/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2014 rok
2013 4268 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/89/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
2013 4030 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/80/2013 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2013 2824 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/43/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/20/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2013 1010 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie:ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko - Kamienna.
2012 3951 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/95/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3063 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/89/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2012 3024 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/84/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3023 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/83/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 3022 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/82/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1895 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/56/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska -Kamiennej
2012 1894 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/55/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Aptecznej 7
2012 1719 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/38/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2012 roku
2012 1666 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/44/2012 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr LIV/101/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna
2012 1665 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/43/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
2012 1664 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/28/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2012r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
2012 1530 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/24/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/97/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 932 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/14/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego.
2012 931 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/9/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2012r. sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2012 rok
2012 706 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/5/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej
2012 363 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej.
2012 362 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej.
2012 361 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia Mieczysława Filipowskiego wielofunkcyjnemu lodowisku w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Konarskiego 34
2012 366 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własność gminy.
2012 365 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko - Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 364 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2012 rok.
2012 173 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krakowska-Południowa” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2012 172 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/100/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w Skarżysku-Kamiennej
2012 171 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich i Klubie Dziecięcym utworzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2012 170 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 169 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej.
2011 3423 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/128/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3381 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie : nadania imienia "Skwer Kolejarzy", placu przy pomniku "Zaślubin z Morzem" przy ulicy Niepodległości.
2011 3178 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3177 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3180 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 3179 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 2974 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/9/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 2719 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 1 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2011 2602 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 2103 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 1732 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/69/2010 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko - Kamienna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1733 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2011 1532 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krasińskiego-Okrzei” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
2011 860 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2011 rok
2011 861 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania
2011 818 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika po wschodniej stronie” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2011 808 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/2/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania imienia gen. Antoniego Hedy - Szarego rondu przy zbiegu ulic Armii Krajowej, Krasińskiego, Konarskiego
2011 809 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/59/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2011 810 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/100/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej oraz nadania utworzonej jednostce Statutu.
2011 261 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2011 rok
2011 262 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej.
2010 3717 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/102/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko-Kamienna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2010 3716 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/101/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie :działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna
2010 3715 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/100/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w Skarżysku-Kamiennej
2010 3720 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/109/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
2010 3719 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/105/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3718 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/103/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2010 3204 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIV/98/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3205 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIV/99/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 2947 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/72/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń, warunków oraz sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
2010 2946 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/71/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" w Skarżysku-Kamiennej
2010 2945 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/69/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarżysko-Kamienna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2950 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/77/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko-Kamienna.
2010 2949 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
2010 2948 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/73/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/13/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne i prawne.
2010 2897 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LII/89/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa oraz prezydenta miasta.
2010 2898 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LII/90/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie regulaminu Targowisk Miejskich w Skarżysku-Kam.
2010 2895 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LII/87/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2010 2896 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LII/88/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/42/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2010 2210 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/57/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 2211 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/58/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna
2010 1718 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/34/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr 1 /1/2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 12 lutego 2003 roku.
2010 1717 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/33/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Budżetowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej.
2010 1720 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/39/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Plac Floriański” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2010 1719 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/38/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2010 1373 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/42/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2010 1374 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/43/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2010 1375 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/44/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1221 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/13/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne i prawne.
2010 1220 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/9/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Warszawska 54
2010 1222 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/16/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2010 1224 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/24/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII/46/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania przez Gminę Skarżysko- Kamienna usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków stanowiących własność osób fizycznych realizowanej ze środków budżetu gminy
2010 1223 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/23/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie regulaminu Targowisk Miejskich w Skarżysku-Kamiennej
2010 926 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/116/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
2010 752 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/2/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2010 rok
2010 582 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/121/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2010 rok
2009 3994 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/109/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3770 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/105/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2009 3763 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/92/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 3762 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/91/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 3761 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/90/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 3764 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/93/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3769 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/104/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/24/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 w sprawie przyjęcia gminnego programu "Mocny fundament"
2009 3768 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/100/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnościami gruntowymi i przesyłu
2009 3767 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/99/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3765 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/96/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/2007 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnie Miejskie z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Aptecznej 7
2009 3766 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/98/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzątami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 3298 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/75/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2009-2014 oraz wydzielenia wchodzących w skład tego zasobu lokali socjalnych
2009 3299 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/83/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej.
2009 3300 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/87/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2009r. zmiany Uchwały Nr XXVIII/106/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 października 2008 roku o opłacie targowej
2009 2785 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/58/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku Kamiennej
2009 2786 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/64/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2009 2528 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/61/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 2529 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/62/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Skarżysko-Kamienna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 2350 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/59/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2009 2195 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/38/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2009 1166 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/6/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Akacjowa 1
2009 1165 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/2/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna na 2009 rok
2009 1081 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/29/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia w dniu 7 czerwca 2009r. na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wyborów do Parlamentu Europejskiego
2009 1083 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/31/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 1082 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/30/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 999 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/20/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna
2009 998 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/19/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2009r. w sprawi przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 734 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 733 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2009 735 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/32/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2005r. dotyczącej sposobu gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi oraz reguł ustalania stawek czynszu za ich wynajęcie oraz załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2009 736 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej
2009 305 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/129/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/19/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006r. w sprawie: zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2009 103 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/08 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2008r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych dla zawodników przez Gminę Skarżysko-Kamienna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 101 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/111/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/73/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.09.2000 dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej
2009 102 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/112/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2009 18 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/137/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/50/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc regionalną