Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 554

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4038 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/373/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2019 4037 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/356/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce
2019 4036 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/355/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 13 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej
2019 4035 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/353/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 3670 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/290/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
2019 3685 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/345/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce
2019 3684 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/343/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek w Kielcach i nadania statutu
2019 3683 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/342/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Dom dla Dzieci” w Kielcach i nadania Statutu
2019 3682 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/341/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamyk” w Kielcach i nadania Statutu
2019 3681 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/340/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach
2019 3680 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/337/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2019 3679 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/304/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy "Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych" rondu w Kielcach
2019 3678 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/300/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 17 w Kielcach
2019 3677 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/299/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 15 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej
2019 3676 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/298/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 13 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej
2019 3675 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/297/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 12 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej
2019 3674 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/296/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 5 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej
2019 3673 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/295/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 3672 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/294/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2019 3671 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/291/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni
2019 3669 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/289/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 3668 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/287/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi przy ulicy Dobrzyńskiej i ulicy Sandomierskiej w Kielcach
2019 3252 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XVII/286/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2019 3251 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XVII/284/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 3089 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XVI/249/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenia rodzajów usług, zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu, dla mieszkańców Gminy Kielce
2019 3060 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XVI/273/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2019 3050 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XVI/250/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce
2019 3033 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/248/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „ Dobra Chata” w Kielcach i nadania statutu
2019 3032 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/247/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach
2019 3031 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/244/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Kielce
2019 3030 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/243/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce oraz określenia granic ich obwodów
2019 3029 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/217/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce
2019 3028 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/214/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 3008 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XVI/216/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
2019 2737 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/212/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2019 2736 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/208/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 2569 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/191/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową oraz podziemnym garażem wielostanowiskowym w Kielcach u zbiegu ulic: Wojska Polskiego i Nowej
2019 2568 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/189/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2019 2567 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/188/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2566 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/187/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 2565 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/185/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2326 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/183/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 2273 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr X/154/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce
2019 2257 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr XII/159/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 1931 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr X/155/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce
2019 1930 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr X/143/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych w Kielcach
2019 1929 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr X/142/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg powiatowych w Kielcach
2019 1928 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr X/141/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach,  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto Kielce, w czasie przekraczającym ten wymiar
2019 1415 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IX/135/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia na 2019 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce
2019 1416 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IX/137/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Kielcach oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 1414 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IX/115/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 1341 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 1076 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/109/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 1075 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/104/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce
2019 1074 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/103/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1073 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/84/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2019 1072 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/81/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2019 1071 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kielce w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
2019 1070 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce
2019 1069 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia symboli Miasta Kielce oraz insygniów Prezydenta Miasta Kielce i Przewodniczącego Rady Miasta Kielce
2019 787 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019r.
2018 4649 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/52/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2018 4648 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/48/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 4650 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/53/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2018 4652 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/55/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania
2018 4651 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/54/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 4403 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/43/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2018 4402 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/42/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2019-2023"
2018 4401 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/39/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 4400 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/38/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 4399 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/34/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Kielce
2018 4398 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/30/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach
2018 3661 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXII/1379/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Kieleckiej Rady Seniorów
2018 3660 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXII/1378/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy Władysława Franasia ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
2018 3598 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LX/1333/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” na obszarze miasta Kielce
2018 3534 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LXI/1369/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 3533 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LXI/1363/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 3298 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LX/1361/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego "Cedzyna" w Kielcach
2018 3264 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LX/1332/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach
2018 3241 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1323/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce
2018 3240 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1322/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3239 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/1320/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 3242 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1327/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2018 3245 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1336/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce
2018 3244 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1329/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2018 3243 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1328/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
2018 3039 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIX/1316/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.2: Centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej” na obszarze miasta Kielce
2018 2893 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr LIX/1310/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zespół Leczenia Środowiskowego w Kielcach
2018 2873 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LIX/1313/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek w Kielcach i nadania statutu
2018 2818 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/1295/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Zachód - Obszar Niewachlów II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach
2018 2731 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1304/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 2732 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1308/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 2729 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1298/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 2730 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1303/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2018 2735 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1317/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2018 2736 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1318/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kielce
2018 2733 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1309/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
2018 2734 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1315/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2728 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1296/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Przemysława Gosiewskiego na terenie miasta Kielce
2018 2502 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/1294/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 2194 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LVII/1290/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2018 2193 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LVII/1277/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce
2018 2192 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LVII/1275/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 2017 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1263/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta Kielce”
2018 2015 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1259/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 2016 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1261/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
2018 2020 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1266/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Samorządowego Programu Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych
2018 2019 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1265/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, zmienionej uchwałami Nr XLII/746/2013 z 14 marca 2013 roku, Nr LXV/1158/2014 z 4 września 2014 roku, Nr XVII/326/2015 z 10 grudnia 2015 roku
2018 2018 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1264/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2018 2014 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LV/1235/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego”
2018 1756 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LV/1234/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 1556 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIV/1205/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach
2018 1108 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1232/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1107 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1231/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1106 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1219/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach położonych na nieruchomościach o niejednorodnym własnościowo stanie prawnym gruntu
2018 1105 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1213/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 1104 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1211/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia na 2018 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce
2018 1103 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1210/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014-2018"
2018 1102 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1209/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce
2018 1101 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1208/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2018 1100 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1206/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
2018 1099 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1204/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Kielcach oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 1098 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1203/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 796 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr LIII/ 1195/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 747 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr LII/1190/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2018 740 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr LI/1140/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kielce na lata 2018-2021
2018 731 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/1169/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 732 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/1180/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych Miasta Kielce
2018 733 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/1193/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 419 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1146/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy Niwy Lisowskie ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
2018 418 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1145/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Kalcytowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 417 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1141/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
2018 416 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1139/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 415 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1138/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach,  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto Kielce, w czasie przekraczającym ten wymiar
2018 414 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1135/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2017 4149 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/1125/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 4150 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/1130/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018r.
2017 3978 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/1103/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 3979 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/1107/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3980 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/1110/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2017 3509 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1093/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2017 3508 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1089/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3507 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1088/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 3257 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1072/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 19 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Geodetów" rondu w Kielcach
2017 3256 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1069/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2017 3254 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1056/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 3255 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1058/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
2017 2817 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1008/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Generała Władysława Andersa i Krzemionkowej oraz ustalenia ich przebiegu
2017 2816 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1007/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2017 2819 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1011/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Cichociemnych - Spadochroniarzy Armii Krajowej" rondu w Kielcach
2017 2818 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1010/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Prezydenta Kazimierza Sabbata" rondu w Kielcach
2017 2812 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLV/981/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2017 2811 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/925/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2017 2815 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1006/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2017 2813 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/999/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 2825 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1017/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Edwarda Taylora" ulicy w Kielcach
2017 2824 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1016/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Pamięci Męczeństwa Kresowian" rondu w Kielcach
2017 2827 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1021/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2017 2826 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1018/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Uniwersytecka" ulicy w Kielcach
2017 2821 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1013/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych" rondu w Kielcach
2017 2820 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1012/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Pułkownika Jana Zientarskiego" rondu w Kielcach
2017 2823 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1015/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" rondu w Kielcach
2017 2822 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1014/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Majora Ignacego Skowrona " rondu w Kielcach
2017 2398 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/977/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2017 2399 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/985/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Kielcach
2017 2396 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/928/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 2397 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/929/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2400 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/987/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" na „Ojca Kolumbina Tomaszewskiego”
2017 2403 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/996/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2017 2404 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/997/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2017 2401 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/994/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2017 2402 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/995/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski” z nazwą zamienną w języku angielskim: „Geoland of The Holy Cross Mountains”
2017 2193 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/922/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kielce
2017 2192 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/918/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 1935 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/913/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Kielce z 22 marca 2017 r. dotyczącego zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentu „ Plan Działania dla Miasta Kielce bazujący na jego potencjale endogenicznym”
2017 1931 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/899/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 1930 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/898/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 1932 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/902/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2017 1934 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/905/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Piekoszowskiej, Żytniej, Ogrodowej i Seminaryjskiej oraz ustalenia ich przebiegu
2017 1933 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/904/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic: Malików, Szajnowicza-Iwanowa i Grunwaldzkiej oraz zmiany przebiegu ulicy Malików
2017 1910 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/854/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR 2 – Bodzentyńska, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, IX Wieków Kielc”
2017 1804 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/892/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2017 1802 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/873/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 1801 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/872/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 1803 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/874/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce
2017 1805 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/893/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 1806 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/894/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 1676 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce
2017 1675 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/848/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Kielce
2017 1674 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/847/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce
2017 1673 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/846/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 1638 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/813/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ulica Biskupa Mieczysława Jaworskiego" na obszarze miasta Kielce
2017 1639 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/814/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR 1 – ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA, MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA, CICHA”
2017 1338 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/844/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 1208 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/816/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia na 2017 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce
2017 1207 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/815/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w Komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2017 1206 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/805/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
2017 1205 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/804/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach
2017 1204 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/803/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach
2017 1203 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/802/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Środowisk Twórczych w Kielcach
2017 1202 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/801/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 1201 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/800/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1200 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/797/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1199 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/794/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 823 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/792/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 751 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/787/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2017 750 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/775/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 513 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/748/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2017 512 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/747/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury „Białogon”
2017 511 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/739/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 516 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/773/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. zatwierdzająca Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Kielce w dniu 9 stycznia 2017 r.
2017 515 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/771/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski” z nazwą zamienną w języku angielskim: „Geoland of The Holy Cross Mountains”
2017 514 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/750/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2016 4227 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017r.
2016 4208 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/732/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 4095 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/723/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce
2016 4094 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/718/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
2016 4093 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/717/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2016 4092 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/715/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4091 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/713/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury „Białogon”
2016 4090 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/707/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 3841 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/656/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE CENTRUM – OBSZAR I.2 CENTRUM – Paderewskiego” na obszarze Miasta Kielce
2016 3458 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/682/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3459 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/683/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3456 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/680/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 3457 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/681/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3460 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/687/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/49/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 3463 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/690/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 3464 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/692/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Kielce
2016 3461 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/688/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 3462 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/689/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 3192 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/652/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 3193 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/654/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady
2016 2880 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/616/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie nadania nazwy "Pułkownika Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki" rondu w Kielcach
2016 2879 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/612/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 w Kielcach przez dzieci, młodzież i ich opiekunów
2016 2878 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/607/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 2883 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/619/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany nazwy "Pułkownika Henryka Połowniaka" na "Króla Władysława Jagiełły" ulicy w Kielcach
2016 2882 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/618/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany nazwy "Stanisława Toporowskiego" na "Marszałkowska" ulicy w Kielcach
2016 2881 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/617/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie nadania nazwy "Majora Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka" rondu w Kielcach
2016 2570 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/605/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 2533 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/553/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 2529 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXiX/577/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 2528 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/576/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 2527 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/575/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kielce działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 2526 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/568/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce
2016 2525 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/550/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce
2016 2190 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/543/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego „Cedzyna” w Kielcach
2016 2164 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/539/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2016 2163 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/536/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 2166 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/545/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjno – Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4
2016 2165 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/540/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce
2016 1862 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/532/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2016 1695 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXV/503/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2016 1694 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXV/502/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce
2016 1693 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXV/500/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 1539 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/498/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 6 maja 2016r. w sprawie utworzenia w mieście Kielce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum gminnego
2016 1323 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/477/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 1324 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/485/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2016 1037 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/446/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2016 1036 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/445/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia na 2016 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce
2016 1035 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/440/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 679 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/437/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2016 671 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/393/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 672 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/398/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na lata szkolne 2016/2017 - 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 673 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/399/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 445 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/346/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 265 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016r.
2016 46 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/330/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 4201 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/289/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PIEKOSZOWSKA III"
2015 4131 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/318/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4116 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/317/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 4115 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/312/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 4117 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr xvii/326/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
2015 4119 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/328/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2015 4118 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/327/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy Sylurska ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
2015 3863 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/316/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Kielce za pomocą karty płatniczej
2015 3862 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/315/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3399 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/310/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3398 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/308/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy "Jana Kamińskiego" ulicy w Kielcach
2015 3397 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/297/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kielce
2015 3396 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/287/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2015 3395 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/286/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2015 3394 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/285/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2015 3393 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/284/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2015 3392 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/283/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania
2015 3391 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/281/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2015 3390 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/279/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 3306 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/258/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 ZAGNAŃSKA - ul. Łódzka” na obszarze Miasta Kielce
2015 3005 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIV/254/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4
2015 2991 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/249/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2990 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/248/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2997 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/272/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2015 2994 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/253/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 2993 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/251/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 2992 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/250/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2989 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/246/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 2998 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/273/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Kielcach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 2999 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/274/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 2995 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/255/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
2015 2996 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/256/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
2015 2686 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/225/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 2687 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/228/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2015 2688 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/229/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 września 2015r. w sprawie zaliczenia ulic w Kielcach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 2396 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XII/208/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 2390 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/222/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 2389 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/220/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia ulic: Szkolnej i Chęcińskiej kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu tych dróg
2015 2388 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/215/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/654/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczególnych warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego
2015 2387 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/209/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
2015 2179 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/201/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 2061 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/205/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 2062 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/206/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
2015 1935 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/180/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
2015 1919 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/178/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 1655 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/168/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy "Stanisława Mikołajczyka" rondu w Kielcach
2015 1654 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/167/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy "Żołnierzy Wyklętych" ulicy w Kielcach
2015 1653 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/166/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany nazwy "Armii Ludowej" na "Rotmistrza Witolda Pileckiego" ulicy w Kielcach
2015 1652 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/157/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2015 1651 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/152/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 1423 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/147/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1422 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/104/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1415 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/150/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
2015 1414 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/145/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2015 1413 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/142/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.
2015 1412 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/141/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Kielce.
2015 1411 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/139/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1410 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/138/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 1169 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/102/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2015 1040 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/85/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 1049 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/106/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4
2015 1047 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/101/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 1046 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/100/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi
2015 1051 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/110/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zaliczenia ulicy w Kielcach do kategorii drogi powiatowej i ustalenia jej przebiegu oraz pozbawienia placu kategorii drogi powiatowej
2015 1050 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/109/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 1048 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/103/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1045 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2015 1044 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/91/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Kielce, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 1043 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/90/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 1042 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/88/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1041 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/87/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1039 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/83/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 1038 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/81/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy "Generała Antoniego Hedy-Szarego" rondu w Kielcach.
2015 786 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/64/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce
2015 636 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr V/59/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych miasta Kielce (plan na lata 2015-2019)”
2015 401 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/58/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2015-2018"
2015 400 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2015 399 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/52/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
2015 398 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/48/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 302 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/46/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 12 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 301 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/42/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015r.
2014 3632 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/37/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2014 3631 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/30/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 3630 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/29/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 3629 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 3090 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/1206/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
2014 3089 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/1204/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce
2014 3088 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/1201/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2014 3087 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/1200/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 2758 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXVI/1198/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 2 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce.
2014 2757 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXVI/1177/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 2 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 2498 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LXV/1158/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej.
2014 2497 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LXV/1154/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 4 września 2014r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2014 2496 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LXV/1153/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2495 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LXV/1152/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 2471 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr LXV/1148/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 2241 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/1109/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 2234 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/1113/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kielce w czasie przekraczającym ten wymiar.
2014 2233 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/1112/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kielce lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2014 2236 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/1115/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
2014 2235 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/1114/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2014 2124 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXII/1099/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘‘PIEKOSZOWSKA III’‘
2014 2039 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LXIII/1107/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi powiatowej oraz pozbawienia ulicy położonej w Kielcach kategorii drogi gminnej
2014 2038 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LXIII/1105/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2037 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LXIII/1103/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 1931 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LXI/1065/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014 – 2020.
2014 1899 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXII / 1096 / 2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie Planu Transportowego gminy Kielce oraz gmin przyległych tworzących wspólną komunikację zbiorową
2014 1840 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LXII/1092/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach
2014 1839 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LXII/1091/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1838 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LXII/1090/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce.
2014 1837 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LXII/1089/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kielce.
2014 1836 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LXII/1086/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 1594 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1084/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy „Artylerzystów” ulicy w Kielcach.
2014 1593 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1083/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy „Leszka Drogosza” ulicy w Kielcach.
2014 1592 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1082/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Kielcach.
2014 1591 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1067/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 1590 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1066/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 1589 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1063/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1588 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1062/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 1445 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1036/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód – Obszar III.5 – ul. Napękowska – od ul. Sandomierskiej do ul. Bohaterów Warszawy” na obszarze Miasta Kielce
2014 1444 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1035/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.9.1 – BIAŁOGON – UL. FABRYCZNA, ALEJA GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH” na obszarze Miasta Kielce
2014 1402 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIX/1045/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich
2014 1401 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIX/1043/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania
2014 1400 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIX/1042/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1399 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIX/1041/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.
2014 1398 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIX/1039/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 1103 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1029/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2014 1102 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1020/14 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 1101 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1019/14 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1100 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1018/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2014 1099 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1017/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 826 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1000/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
2014 825 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/998/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2014 824 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/994/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 781 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LVII/1001/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2014 772 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LVII/999/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
2014 361 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr LV/979/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014r.
2014 362 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr LVI/983/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 347 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr LVI/992/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/680/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnym regularnym przewozie osób
2014 346 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr LVI/990/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych w Kielcach przy ul Żniwnej 4
2014 345 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr LVI/989/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 344 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr LVI/988/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2014 244 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr LVI/986/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4453 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014-2018".
2013 4452 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LV/975/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków w Środowiskowych Domach Samopomocy i Ośrodkach Wsparcia Dziennego
2013 4451 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LV/973/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
2013 4450 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LV/970/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 4328 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/968/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 4327 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/967/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 4326 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/966/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi
2013 4325 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/965/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2013 4324 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/952/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką
2013 4323 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/946/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 4307 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/950/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 4306 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/949/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 3813 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/934/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej.
2013 3816 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/940/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany przebiegu ulic zaliczonych do kategorii dróg gminnych, położonych w Kielcach
2013 3815 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/936/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób starszych.
2013 3814 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/935/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków.
2013 3812 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/930/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 3811 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/928/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Kielcach.
2013 3810 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/927/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kielcach
2013 3742 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/915/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2013 3508 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr LI/884/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 3210 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr L/877/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 3211 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr L/882/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009-2013".
2013 3073 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/859/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.1 – NIEWACHLÓW I – ul. Transportowców” na obszarze miasta Kielce
2013 3072 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/858/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Północ - Obszar II.2: Centrum handlowo - usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej"
2013 3071 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/857/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Śródmieście – Obszar I.1.3 Czarnowska, Żelazna - PKS” na obszarze miasta Kielce
2013 2967 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/847/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 2968 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/848/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kielce.
2013 2969 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/849/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
2013 2859 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/825/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Północ – Obszar II: Świętokrzyska – Ciekocka – Park 1”
2013 2767 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/844/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/680/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnym regularnym przewozie osób.
2013 2766 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/839/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 2575 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/824/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany nazw ulic oraz w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii drogi gminnej i ustalenia przebiegu dróg w Kielcach
2013 2574 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/823/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kielcach oraz w sprawie zaliczenia tej ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 2573 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/814/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 2475 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/822/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany nazw ulic w Kielcach
2013 2474 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/821/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic, placów i parków w Kielcach
2013 2473 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/820/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kielcach
2013 2472 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/795/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Historii Kielc w Kielcach
2013 2336 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach.
2013 2294 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/805/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2013 2293 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/786/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 2292 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/784/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej .
2013 2273 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/810/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2272 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/809/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 2271 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/808/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2013 2225 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/778/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski”
2013 2111 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/774/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2112 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/775/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
2013 1975 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/769/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 1974 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/740/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1977 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/783/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi
2013 1976 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/773/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1667 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/767/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód – Obszar III.3 Ostrogórka – Wojska Polskiego” na obszarze miasta Kielce
2013 1643 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/747/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2013 1642 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/746/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 z dnia 06.12.2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej
2013 1641 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/745/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1640 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/744/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2013 1639 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/743/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia na 2013 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 1638 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/738/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 1403 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/726/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 1214 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/736/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 1184 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/723/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób usamodzielnianych w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.
2013 1183 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/720/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Środowisk Twórczych w Kielcach
2013 1182 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/719/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach
2013 1125 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/712/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 10 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 1126 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/713/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia  ich numerów i granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 812 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/716/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 10 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 715 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/708/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013r.
2013 419 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/696/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2013 418 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/695/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych
2013 315 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/691/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Kielce, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 314 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/690/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi
2013 313 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/689/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 312 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/688/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2013 311 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/680/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie: określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnym regularnym przewozie osób
2013 276 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/706/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2013 275 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/698/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 274 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej
2013 273 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/676/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009-2013".
2013 272 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/675/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych utworzonych przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kielcach
2013 271 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/674/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2013 270 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/673/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2013 126 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/700/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2013 11 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/668/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 3876 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/654/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego
2012 3875 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/651/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 3874 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/650/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 3873 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/649/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych w Kielcach przy ul. Żniwnej 4