Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 232

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5168 2019-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
2019 5167 2019-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 5165 2019-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2019 5164 2019-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
2019 5166 2019-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5169 2019-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr V/30/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 4339 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice
2019 4335 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2019 4338 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego
2019 4336 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4337 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wojciechowice
2019 3696 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3695 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Wojciechowice
2019 3164 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019
2019 2604 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wojciechowice
2019 2603 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2221 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wojciechowice za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2019 2220 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 2219 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojciechowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1183 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1182 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI /35/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2019 roku
2019 1181 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI / 33 /2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 902 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wojciechowice na 2019 rok
2019 888 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/ 30/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XLV/232/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 118 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV / 22 /2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)
2019 119 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV / 25 / 2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr III/12/2018 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 117 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV / 21 / 2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ‘’Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019 – 2023’’
2018 4491 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4490 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wojciechowice
2018 4493 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2018 4492 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 3746 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice
2018 3047 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wojciechowice
2018 2819 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/231/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojciechowice, w obrębie Smugi, na działkach ewidencyjnych numer: 40/7, 39/5, 40/8, 39/6, 40/4, 39/4
2018 2777 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI /241/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2778 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/243/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wojciechowice
2018 2776 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/238/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 2751 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę Wojciechowice
2018 2752 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Wojciechowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2753 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/244/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2018 2550 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLV/232/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXV/178/2017 z dnia 6 października 2017r  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2018 1561 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/ 215/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wojciechowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1562 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wojciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1563 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2018 roku
2018 636 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/209/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie gminy Wojciechowice oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 635 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/206/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 634 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/205/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
2018 633 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/204/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 632 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/203/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 631 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/202/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2018 rok
2018 44 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXVIII/193/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 43 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXVIII/194/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2017 3955 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 3956 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3957 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2017 3476 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2017 3475 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3166 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXVII/174/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2017 2765 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2764 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/89/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice
2017 2763 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXIX/149/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wojciechowice
2017 2358 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojciechowice
2017 2357 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 1512 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Wojciechowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1511 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2017 roku
2017 1514 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1513 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wojciechowice
2017 1510 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wojciechowice
2017 472 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2017 rok
2017 461 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Wojciechowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 460 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wojciechowice
2017 459 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicacach
2017 273 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia nieruchomości gminnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi w całości przedmiot najmu lub dzierżawy
2017 274 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Wojciechowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3859 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2016 3787 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3786 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3785 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017
2016 3329 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 października 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/110/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg gminnych
2016 2763 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 9 września 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli wspomagających oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 2518 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 2519 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechowice na lata 2015-2018 ”
2016 1828 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechowice na lata 2015-2018 ”.
2016 1827 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1826 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 1825 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2016 1824 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1823 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1822 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 1821 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice
2016 996 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2016 875 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2016 roku
2016 494 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/88/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wojciechowice na lata 2012-2017
2016 493 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2016 rok
2016 269 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/67/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 268 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3951 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXVII/174/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2015 3950 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Wojciechowice i zasad zwrotu poniesionych wydatków
2015 3949 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2015 3722 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3721 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
2015 3724 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3723 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2015 3010 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/49/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 16 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXVII/174/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2015 1819 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wojciechowice
2015 1553 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/88/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wojciechowice na lata 2012-2017
2015 772 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2015r
2015 773 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach NR XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 459 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechowice na lata 2015-2018”
2015 458 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2015 rok
2014 3041 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 2447 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXVII/174/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2014 1720 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2014 1073 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wojciechowice
2014 868 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2014r.
2014 752 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2014 rok
2014 587 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci świadczenia rzeczowego i pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz dożywiania dla dzieci objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 586 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2013 4079 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3984 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 222 / 2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3983 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
2013 3177 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechowice
2013 2722 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 2721 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2013 2720 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/177/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2013r.
2013 2520 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2013 2146 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2145 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2013 2147 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
2013 2149 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2148 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1802 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1801 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1800 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.
2013 1799 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1798 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1797 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2013 1359 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1358 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2013r.
2013 1357 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wojciechowice.
2013 1356 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 1355 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Wojciechowice oraz określenia granic ich obwodów.
2013 1275 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojciechowicach.
2013 1131 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2013 rok
2013 401 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3916 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3917 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Wojciechowice na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów ,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3452 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3451 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2012 3450 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012r. będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013
2012 3137 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2820 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wojciechowice na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2660 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2550 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice.
2012 2347 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wojciechowice
2012 2348 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1876 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1569 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1381 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2012r.
2012 1303 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1094 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1093 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg gminnych.
2012 865 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2012 rok
2012 657 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechowice
2012 493 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2012 492 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2012 491 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 396 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wojciechowice
2012 346 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 3 listopada 2011r. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2012 55 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 54 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wojciechowice na lata 2012-2017
2012 53 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 69 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 68 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/85/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice.
2012 67 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/86/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3832 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3621 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów w 2011r. będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012
2011 3622 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2011 3623 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3129 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2699 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
2011 2700 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2211 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1881 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1882 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy materialnej dla uczniów
2011 1581 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie statutów sołectw
2011 1499 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2011r. zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 1500 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/17/2011 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2011 rok
2011 1078 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/17/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2011 rok
2011 783 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2011 547 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 202 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXV/83/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 3788 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/177/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2010 3671 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/176/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów w 2010r. będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2011
2010 3560 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/171/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach.
2010 3562 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/175/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/156/2006 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Komunalnego w Bidzinach.
2010 3561 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/173/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3132 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/167/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Wojciechowice - aktualizacja na lata 2009-2012.” i „Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Wojciechowice 2009-2012 – aktualizacja.”
2010 2920 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLIV/168/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2723 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/163/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie projektów aktów prawa miejscowego gminy Wojciechowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2725 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/166/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. uchylająca uchwałę Nr XXV/84/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 2724 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/165/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2341 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLII/160/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2340 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLII/159/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wojciechowice
2010 2032 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLI/158/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1662 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XL/152/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1347 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/145/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1346 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/136/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2010 rok
2010 1091 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/143/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechowice
2010 596 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/134/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 290 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr xxxvi/132/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2010 44 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/125/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r
2009 4097 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/130/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów w 2009 r. będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2010
2009 3274 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/124/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3173 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/121/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2009 3174 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/122/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom nagród finansowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 3171 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/118/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/104/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wojciechowice
2009 3172 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/119/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2636 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/115/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice
2009 2634 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/112/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych gminy i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej
2009 2635 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/113/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2394 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXX/109/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/156/2006 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Komunalnego w Bidzinach
2009 2395 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXX/110/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 1998 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/104/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wojciechowice
2009 1946 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wojciechowice 2009-2032”
2009 1644 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/91/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 2 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2009 rok
2009 871 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/87/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 485 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/86/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 268 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 177 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/88/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/83/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie: ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 41 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/84/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 40 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/78/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok