Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 296

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3991 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr LIII/299/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2019 3990 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3364 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie nr XXXVI/189/2017 z dnia 30 maja 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2019 3122 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3123 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30.08.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały/punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów
2019 2867 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2866 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2611 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2065 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/ 43 /2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2064 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2063 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2068 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2019 2067 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2019 2066 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25.02.2019r w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Waśniów w 2019r.
2019 1180 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2019 1179 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2019 r.
2019 1178 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/36 /2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 803 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2019 802 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Waśniów
2019 801 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Waśniów
2019 800 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 799 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 798 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 387 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waśniów
2019 386 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2019 rok
2018 4713 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4712 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2018 4711 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4710 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4709 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4708 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4614 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3895 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/299/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2018 3901 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIV/308/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3900 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/307/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów
2018 3899 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/306/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3897 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/303/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy WAŚNIÓW w 2019 roku
2018 3896 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/301/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3898 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/305/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/130/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 3521 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/296/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3522 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/298/2108 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Waśniów
2018 3262 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/293/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2764 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2377 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/288/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli doradztwa zawodowego, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2018 2376 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Waśniów
2018 2375 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/284/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Waśniów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2374 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/280/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2284 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1944 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2018 1943 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1942 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/267/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Waśniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1939 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2018 1938 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1414 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Waśniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1413 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr xlv/259/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 937 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2018r.
2018 936 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 935 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów
2018 407 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2018 rok
2018 368 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3731 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3730 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/238/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2017 3729 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/237/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy WAŚNIÓW w 2018 roku
2017 3199 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3200 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Waśniów lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
2017 3142 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/230/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waśniów
2017 3141 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/229/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr VI/36/2003 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2017 3140 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/227/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Waśniów instrumentem płatniczym
2017 3139 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/224/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3138 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/222/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Waśniów dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2017 2734 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 217 /2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2735 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały/punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów
2017 2368 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie nr XXXVI/189/2017 z dnia 30 maja 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2017 2369 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2233 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2016r.
2017 2232 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1958 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1959 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2017 1960 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXIII/179/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2017 roku
2017 1621 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1390 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1021 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1022 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1023 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2017r.
2017 815 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 172 /2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 814 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXI/165/2016 Rady Gminy Waśniów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 789 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie
2017 241 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 130 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr VI/36/2003 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2016 4203 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2017 rok
2016 4202 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3875 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2016 3522 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy WAŚNIÓW w 2017 roku.
2016 3521 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3523 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3525 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/187/2005 z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie zaliczenia dobrowolnych wpłat dokonywanych przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy Waśniów jako zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia nieruchomości w sieć wodociągową.
2016 3524 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych Gminy Waśniów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2016 3152 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3153 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2854 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2853 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2537 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2536 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów
2016 2538 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2540 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2539 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2535 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2336 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2015r.
2016 2266 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XV/69/2015 Rady Gminy Waśniów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
2016 2265 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1817 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1502 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych
2016 1501 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1235 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2016r.
2016 1236 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1049 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/96/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXVI/220/2006 z dnia 27.04.2006r w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Waśniów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2016 1050 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie
2016 1048 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/94/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 477 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2016 rok
2016 304 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Waśniów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 305 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2016 rok
2016 303 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/77/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2016 302 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2016 236 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 rok
2015 3610 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3405 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2015 3404 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2015 3403 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3402 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/64/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Waśniów
2015 3401 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/63/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego
2015 3069 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Waśniów na lata 2015-2018"
2015 3068 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m ² pasa drogowego dróg gminnych Gminy Waśniów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2015 3067 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2015 r.
2015 3018 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 rok
2015 2490 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/50/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 rok
2015 2195 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2015 2196 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr VIII/32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1807 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/36/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2015 1582 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości ipodatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1581 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2015 1319 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2015r.
2015 1318 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/26/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 rok
2015 716 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2015 418 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2015 rok
2015 201 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 rok
2014 3607 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wasniów na 2014 rok
2014 3346 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 3239 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LVI/299/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawiew zmiany Uchwały Nr LIV/292/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Waśniów przez inne niż Gmina Waśniów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 3238 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LVI/298/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 3078 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/295/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 3073 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/291/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/262/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Waśniów lub jednostkom podległym
2014 3072 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/289/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 rok
2014 3075 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/293/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Waśniów
2014 3074 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/292/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Waśniów przez inne niż Gmina Waśniów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 3013 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LIV/290/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego
2014 2747 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LIII/283/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 2530 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LII/282/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Waśniów za osiągnięte wyniki sportowe
2014 2529 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LII/279/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 2327 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr LI/277/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 rok
2014 2276 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr L/270/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 2257 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/263/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2013
2014 2136 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/266/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Waśniów
2014 2135 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/265/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Waśniów do kategorii dróg gminnych
2014 2112 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Waśniów lub jednostkom podległym
2014 2111 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 1835 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy waśniów na 2014 roku
2014 1577 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 1514 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2014r.
2014 1513 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 rok
2014 783 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2014 rok
2014 556 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 555 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 554 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 85 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 4337 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waśniów na 2013 rok
2013 4210 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/223/ 2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Waśniów.
2013 4209 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/ 221 / 2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Waśniów.
2013 4208 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 4207 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII /219/ 2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego.
2013 3973 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 3609 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XL/210/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 3448 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 września 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy w Waśniów z dnia 13.03.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów
2013 3447 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XXVI/130/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waśniów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 3446 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 3445 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 2828 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXXIV/174/2013 z dnia 13.03.2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2827 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 rok
2013 2570 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy w Waśniowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2515 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 2304 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2013r.
2013 2242 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA REALIZACJĘ TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW AZBESTOWYCH POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH LUB ZMAGAZYNOWANYCH NA OBSZARZE GMINY WAŚNIÓW
2013 2241 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie
2013 2238 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 1936 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XXVI/130/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waśniów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 1853 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 1852 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Waśniów.
2013 1851 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1850 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1849 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1848 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1847 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/20133 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rada Gminy w Waśniowie uchwala co następuje:
2013 943 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2013 rok.
2013 903 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2013 904 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 905 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawiew uchwalenia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Waśniów”
2013 357 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na lata 2012 rok
2013 167 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2013 2 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości
2013 1 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3968 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości  na terenie gminy Waśniów.
2012 3967 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Waśniów.
2012 3966 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego.
2012 3230 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Waśniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3231 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Waśniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
2012 3100 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 3080 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 2833 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waśniów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 2712 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/120/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2012 2653 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga
2012 2652 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr VI/36/2003 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2012 2651 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 2242 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2012 2238 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 1861 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 1663 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2012r.
2012 1662 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 1524 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX /97 /2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XIV/74/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1523 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 949 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III /13/2006 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13.12.2006r w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Waśniów
2012 948 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych w Mominie i Sarniej Zwoli oraz zmianie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
2012 947 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 721 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2012 359 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2012 158 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 3842 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 3705 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jeko podstawa do wymiaru podatku rolnego.
2011 3704 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3706 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Waśniów.
2011 3708 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XV/75/2011 z dnia 25.11.2011 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3707 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25.11.2011 r. Nr XV/77/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Waśniów.
2011 3127 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 2546 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 2547 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Waśniów lub jej jednostkom podległym
2011 2497 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 2351 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 1701 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 1637 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XIV/74/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1636 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 1639 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1638 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Waśniów na lata 2011-2015"
2011 1571 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 1441 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały R ady Gminy w Waśniowie nr VI/22/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 1006 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 476 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 416 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 2807 2010-10-13 Uchwała Uchwała nr XLV/230/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Waśniów przez inne niż Gmina Waśniów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2010 2808 2010-10-13 uchwala Uchwala nr XLVI/231/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XLV/227/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 2585 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLV/229/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2584 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLV/227/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 1487 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 1090 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XL/207/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 927 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 547 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2010 289 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010 288 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2010 53 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/191/2009 dotyczącej określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 4245 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 4246 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów na lata 2010-2032”
2009 4248 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4247 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 4157 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 3629 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Mominie i Gimnazjum w Mominie
2009 3625 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 3628 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012”, którego częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012”
2009 3010 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/154/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009
2009 3009 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2834 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2606 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2605 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2413 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie
2009 2412 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Placówek Oświaty w Waśniowie
2009 2414 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2252 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009
2009 2206 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2207 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr VI/36/2003 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2009 2205 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 1594 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 1347 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 1348 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 1349 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1335 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Waśniów
2009 1011 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 1010 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2008 rok
2009 483 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2008 rok
2009 484 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2008 rok
2009 57 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2008 rok