Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 408

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4939 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/129/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 4938 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
2019 4937 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/125/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 4353 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zaliczenie Gminy Strawczyn do III okręgu podatkowego
2019 4279 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu
2019 4278 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Strawczyn
2019 4277 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 3997 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 3813 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których Gmina Strawczyn jest organem prowadzącym
2019 3812 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 r.
2019 3814 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie
2019 3816 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2019 3815 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019
2019 3169 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 r.
2019 3100 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 r.
2019 3101 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2019 3102 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2019 2789 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2788 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 2403 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
2019 2402 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2401 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2019 2400 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/344/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Strawczyn
2019 2399 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 1625 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 1624 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1623 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 1629 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku
2019 1627 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2019 1626 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia granic ich obwodów
2019 1628 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIII/230/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 1008 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/55/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1007 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 1009 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 1011 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku"
2019 1010 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn
2019 752 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/322/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 751 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 750 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 749 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 748 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr iV/42/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 747 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Strawczyn na lata 2019-2022”
2019 746 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 217 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 175 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 174 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2019 177 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 176 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Strawczyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4551 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczynek
2018 4550 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczyn
2018 4549 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ruda Strawczyńska
2018 4548 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Promnik
2018 4547 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgorek
2018 4546 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgór
2018 4545 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedźwiedź
2018 4544 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Małogoskie
2018 4543 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźniaki
2018 4542 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Korczyn
2018 4541 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Hucisko
2018 4540 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chełmce
2018 4539 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 4358 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/81/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4357 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 3710 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 3621 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Strawczyn
2018 3435 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Strawczyn”
2018 3434 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 3090 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/352/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2018 3089 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 2683 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 2684 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Strawczyn
2018 2477 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022
2018 2446 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 r.
2018 2167 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/330/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczyn
2018 2166 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/329/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2018 2165 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLI/324/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 9 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 r.
2018 1963 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLI/324/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 r.
2018 1479 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/323/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2018 1478 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/322/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1477 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/321/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1476 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/320/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1475 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/319/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Strawczyn
2018 1474 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/317/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2018 roku"
2018 1473 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/315/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 r.
2018 721 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2018 720 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 719 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 724 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn
2018 723 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 722 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn”
2018 223 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 196 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn
2018 195 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2018 194 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 193 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 3927 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
2017 3926 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3925 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 3924 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 3313 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3312 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 3314 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2017 3316 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/195/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn
2017 3315 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie
2017 2936 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2017 2935 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie
2017 2934 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 r.
2017 2620 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2017 2619 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2506 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn
2017 2505 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 2507 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2017 2509 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2017 2508 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2017 2148 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Strawczyn
2017 2147 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2017 2146 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2017 2145 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/191/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn
2017 2144 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/80/2015 Rady Gminy w Strawczynie z 4 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis
2017 2143 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 1818 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie
2017 1817 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 1394 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 1395 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 971 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 970 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2017 roku"
2017 973 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2017 972 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 644 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn
2017 643 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 642 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2017 641 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn
2017 640 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 r.
2017 144 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/295/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Strawczyn
2017 143 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/296/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 142 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
2017 141 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn
2017 140 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok
2017 139 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2016 4027 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych
2016 4026 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 4025 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu
2016 4024 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok
2016 3802 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strawczyn
2016 3801 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2016 3800 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3799 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2016 3798 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3797 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3232 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn
2016 3231 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 r.
2016 3028 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 r.
2016 2698 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn
2016 2697 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 r.
2016 2211 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok
2016 1699 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie oraz nadania jej Statutu
2016 1698 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu
2016 1697 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 r.
2016 1696 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2016 1189 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok
2016 1190 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/111/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Strawczynie
2016 1191 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/112/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie
2016 704 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2016 703 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku"
2016 316 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok
2016 307 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2016 310 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
2016 309 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Niedźwiedź przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 433/1
2016 308 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Strawczyn
2015 4063 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Strawczyn
2015 4062 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 3804 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 3803 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3802 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis
2015 3801 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3800 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3799 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3263 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 2967 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2015 2966 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 2622 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 2159 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/30/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 2158 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/55/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn
2015 2157 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/49/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 1741 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr XI/42/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 1611 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 1408 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2015 1407 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1406 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 1336 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 1335 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn
2015 1334 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2015 roku"
2015 1333 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/26/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 865 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
2015 864 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 182 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr V/13/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2015 181 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 180 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr V/10/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2014 3604 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/8/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie sołectwa Promnik
2014 3603 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/7/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 3602 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/5/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 3045 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/310/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 3029 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XL/314/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 2746 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 2528 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 2100 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
2014 2099 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 2102 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 2101 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Strawczyn
2014 1721 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 1371 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1370 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strawczyn
2014 1369 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2014 roku"
2014 1368 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 1095 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017
2014 1098 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1097 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 1096 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 296 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2014 295 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2013 4152 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 3800 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 3801 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3329 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3328 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 3331 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Strawczyn na lata 2014-2017"
2013 3330 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie
2013 3200 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 r.
2013 3089 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn
2013 3088 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3087 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3086 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 2841 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 2643 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie sołectwa Promnik
2013 2493 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2413 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/181/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź
2013 2412 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn
2013 2411 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2013 2410 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 r.
2013 1819 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 1818 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1817 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1816 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1815 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn”
2013 1814 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2013 roku"
2013 1813 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 1568 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn
2013 1567 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczyn
2013 1569 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn
2013 1571 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn
2013 1570 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn
2013 1402 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 929 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn
2013 930 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn
2013 931 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź
2013 725 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 443 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2013 53 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn
2013 52 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn
2012 3890 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 3539 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3538 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3537 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXi/169/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3313 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn.
2012 3312 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn.
2012 3311 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn.
2012 3316 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/160/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn
2012 3315 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn
2012 3314 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn
2012 3232 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XX/163/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3099 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/161/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 2784 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2740 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 2538 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017
2012 2539 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 2540 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
2012 2492 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 2141 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"
2012 2140 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"
2012 2113 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 1957 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
2012 1699 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 1456 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 1457 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017
2012 1458 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn
2012 1184 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 698 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 697 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 579
2012 696 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczynek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmce oznaczonej numerem działki 1419/1
2012 695 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 540
2012 694 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 255/2
2012 693 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1078
2012 692 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1077
2012 691 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn
2012 690 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2012 470 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Strawczyn
2012 107 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2012 108 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strawczyn
2012 109 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/85/011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc" oraz przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy Kielce
2011 3617 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3616 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3615 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2011 3620 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru
2011 3619 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3618 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3298 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 2969 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 2970 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 2618 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 2619 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn
2011 2620 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn
2011 2189 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 2190 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/271/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie”
2011 1915 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2011 1914 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 1917 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
2011 1916 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2011 1517 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 1518 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2011 1144 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011r.
2011 1143 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn
2011 1142 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn
2011 1147 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn
2011 1146 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2011 1145 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 814 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 529 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2011 530 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010
2011 531 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strawczyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 129 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/341/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 130 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/151/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 44 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.
2010 3681 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 3680 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
2010 3383 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/335/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
2010 3382 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/333/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 3381 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/332/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 3386 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2010 3385 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3384 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/336/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie
2010 3047 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/322/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Korczyn
2010 3046 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/321/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Hucisko
2010 3049 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/324/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Małogoskie
2010 3048 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/323/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźniaki
2010 3044 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn
2010 3040 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/303/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 3045 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/320/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chełmce
2010 3056 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/331/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczynek
2010 3050 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/325/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedźwiedź
2010 3043 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/310/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgór przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerami działek 48/1 i 48/2
2010 3055 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/330/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczyn
2010 3042 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/309/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 860/1
2010 3041 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn
2010 3052 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/327/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgorek
2010 3051 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/326/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgór
2010 3054 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/329/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ruda Strawczyńska
2010 3053 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/328/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Promnik
2010 2580 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/299/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 2581 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/300/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/294/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
2010 2582 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/301/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/264/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Chełmce na terenie gminy Strawczyn
2010 2054 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.
2010 1907 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 1818 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
2010 1819 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2010 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
2010 1714 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 1715 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 1408 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn
2010 1195 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 977 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 603 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu istniejących dróg na terenie gminy Strawczyn
2010 604 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Chełmce na terenie gminy Strawczyn
2010 605 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn
2010 600 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2010 601 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009
2010 602 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/228/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn
2010 606 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Promnik na terenie gminy Strawczyn
2010 607 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Strawczynek na terenie gminy Strawczyn
2010 214 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce I na obszarze gminy Strawczyn
2010 215 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na obszarze gminy Strawczyn
2010 213 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn
2010 212 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/209/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn
2010 42 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2010 43 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXX/265/06 - „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn”
2009 3873 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 3874 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie" i nadania statutu: "Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie"
2009 3773 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3774 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3732 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/207/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy Strawczyn
2009 3733 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/220/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 3735 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/229/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie
2009 3734 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/228/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn
2009 3164 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 2856 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2855 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn
2009 2854 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 2295 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
2009 2292 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 2293 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Strawczyn
2009 2294 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn
2009 1842 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 1650 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 1649 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXV/176/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn
2009 1381 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-uczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1375 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 1142 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/154/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 405 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok
2009 406 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/153/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 55 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/144/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok