Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 91

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 10 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 9 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Sobków ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. sprawie zmiany w uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 6 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w 2019 roku ze środków budżetowych 2018 roku
2018 280 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2018 rok
2017 3994 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa
2017 3430 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków w 2018 roku.
2017 3431 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2017 3404 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków na lata 2017-2032”
2017 3377 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3376 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/78/2015 Rady Gminy Soków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 3378 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sobków
2017 2918 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobków
2017 2917 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2532 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sobków
2017 2530 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2531 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1994 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2017 1592 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
2017 797 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 796 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Soków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 591 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 590 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2017 589 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobków
2017 373 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny, gmina Sobków
2016 4228 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2017 rok
2016 4098 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sobków na lata 2017-2022
2016 4076 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 4077 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI / 144 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3336 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sobków
2016 3335 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków w 2017 roku
2016 2946 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/123/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Sobków za pośrednictwem zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków
2016 2943 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Sobków do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 2726 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sobków na lata 2016-2019”
2016 2676 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2675 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Soków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 2081 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2082 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2016 2076 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sobków, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2075 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków
2016 2074 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Sobków, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2073 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1760 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sobków
2016 1759 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Sobków jest organem prowadzącym
2016 1758 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sobków
2016 1330 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Sobków za pośrednictwem zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków
2016 1331 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2016 953 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 954 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 805 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych na terenie Gminy Sobków
2016 806 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w statucie zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie
2016 395 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 291 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2016 rok
2015 4194 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w 2016 roku ze środków budżetowych 2015 roku
2015 4103 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 3338 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. określenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2015 3285 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków w 2016 roku
2015 3286 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 3269 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3271 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3270 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3268 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2847 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sobków na lata 2011-2016
2015 1520 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1519 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1522 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sobków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 1521 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobków
2015 1131 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 1132 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 1088 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2015 1087 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1086 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 925 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 926 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 699 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015 rok
2014 3563 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr IV/9/2014 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków na 2015 rok
2014 3289 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/377/2014 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sobków.
2012 3369 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/223/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sobków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2551 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/207/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IX/97/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 05 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników komunalnych oraz stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym przez przewoźnika wykonującego publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Sobków.
2012 2127 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/197/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
2012 1871 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVI/182/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego część terenu sołectwa Mzurowa i teren sołectwa Szczepanów.
2012 1615 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/171/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobków na lata 2012 - 2016
2012 937 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/162/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2012 936 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/160/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 935 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sobków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2012 934 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/154/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2012 rok
2012 568 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w 2012 r. ze środków budżetowych 2011 r.
2012 569 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/151/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 185 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sobków.