Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 57

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3775 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 231/XXXV/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków,dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza
2018 3681 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3674 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
2018 3672 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Smyków
2018 3673 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smyków
2018 3652 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Smyków oraz zasad ich używania
2018 3640 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 237/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 3341 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr 232/XXXV/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Smyków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3330 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 230/XXXV/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3057 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr 227/XXXIV/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2445 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 224/XXXII/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków
2018 2444 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 222/XXXII/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 2349 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 223/XXXII/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków
2018 2348 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 221/XXXII/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, publicznych oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnegoprowadzonych przez Gminę Smyków
2018 2347 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 215/XXXII/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2010 3678 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 207/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3679 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 210/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
2010 3221 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 209/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3220 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 208/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2714 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr Nr 201/XXVII/2010 Rady Gminy w Smykowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2715 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr 203/XXVII/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
2010 2090 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr 192/XXVI/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2091 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr 194/XXVI/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXIV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2010 1881 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr 189/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gminazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków
2010 1725 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr 186/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1521 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 188/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Smyków na stałe obwody głosowania
2010 1486 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 179/XXIV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2010 1484 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 176/XXIV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1485 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 178/XXIV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Smyków oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 1086 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 183/XXIV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Smyków na okręgi wyborcze i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Smyków
2010 750 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr 169/XXIII/2010 Rady Gminy w Smykowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2010 rok
2010 423 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 166/XXII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 424 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 167/XXII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 148/XX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2010 421 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 163/XXII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 422 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 164/XXII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 236 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr 148/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2010 132 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 160 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2009 3785 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 156/XXI/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3784 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 155/XXI/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3786 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 157/XXI/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3367 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr 151/XX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 lutego 2009r. dotyczącej ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Smyków
2009 3368 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr 152/XX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 3366 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr 146/XX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2784 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr 136/XIX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Smyków
2009 2782 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr 133/XIX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 125/XVIII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 kwietnia 2009r.
2009 2783 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr 134/XIX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2259 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr 125/XVIII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1367 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2009 1366 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr 116/XVII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1368 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr 121/XVII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Smyków
2009 904 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr 114/XVI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2009 rok
2009 878 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 113/XVI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 877 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 111/XVI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2008r. w spawie przyjęcia zmian w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Smyków na lata 2007-2015
2009 876 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 176 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr 107/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
2009 116 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 106/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków
2009 115 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 100/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok