Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 142

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 629 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2019 rok
2018 4569 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4448 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2018 4447 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku
2018 4445 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 4451 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXI/105/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2016 roku, zmienionej uchwałą NR XXII/113/2106 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 czerwca 2016 r., określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 4450 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczegowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programe "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4449 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Opatowiec” na lata 2019-2023
2018 4446 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3842 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr L/271/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatowiec
2018 3732 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/264/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Opatowiec
2018 2358 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Opatowiec konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statutu miasta miejscowości Opatowiec
2018 2176 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i plaówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2018 1507 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opatowiec na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1506 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1508 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/234/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2018 roku
2018 1510 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/237/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2018 1509 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opatowiec za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Opatowiec
2018 749 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XL/222/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
2018 98 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/225/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Opatowiec
2017 2474 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 1839 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu
2017 1840 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1170 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1169 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opatowiec na rok szkolny 2017/2018
2017 1168 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnych oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2017 roku
2017 1171 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1174 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2017 1173 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełnijącym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2017 1172 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opatowiec na rok szkolny 2017/2018
2016 3190 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2016 2408 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec
2016 2407 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2406 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 2405 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec
2016 2410 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2016 2409 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2017 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2016 określające szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2016 1763 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2016 1764 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2016 1082 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2016 738 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2016 737 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnych oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2016 roku
2016 636 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2016 rok
2015 2690 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 17 września 2015r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówką osobową na terenie Gminy Opatowiec
2015 2689 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/53/2015 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 17 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2015 2259 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2015 1488 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków: rolnego,leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
2015 1254 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2015 roku
2013 3216 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Opatowiec publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2013 3003 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2013 2577 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2576 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok
2013 2204 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec
2013 2203 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok
2013 1134 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok
2012 2568 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 2567 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec
2012 2483 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Opatowiec
2012 2421 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 2225 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
2012 1985 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 1962 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2012 1721 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 1419 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2012 -2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 1418 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Opatowiec"
2012 1421 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 1420 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 1164 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatowiec
2012 1137 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 1136 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 1135 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 916 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
2012 593 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2012 160 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2012 159 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Opatowiec i jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilno - prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 3953 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 3395 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/88/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3394 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/87/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3396 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3398 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3397 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2011 3231 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 3100 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 3099 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 3102 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie : Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2011 3101 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Opatowiec publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 2726 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 sierpnia 2011r. sprawie zmiany uchwały Nr 111/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec.
2011 2725 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2011 2728 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 2727 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec
2011 2381 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 1863 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 1864 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu
2011 1865 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
2011 1652 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 1373 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 4 marca 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 1374 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 1375 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 692 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy O p a t o w i e c z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
2011 691 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
2011 694 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych Nr 002582T, Nr 002569T, Nr 002577T kategorii dróg gminnych
2011 693 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 180 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 181 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 179 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 177 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XL/185/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 178 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XL/188/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 126 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3708 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/181/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2817 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXVIII/172/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2658 2010-09-24 uchwala Uchwala nr XXXVI/168/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2659 2010-09-24 uchwala Uchwala nr XXXVII/169/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2657 2010-09-24 uchwala Uchwala nr XXXV/167/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie terminu likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie
2010 1879 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 1880 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 1700 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przedłużenia terminu likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie
2010 505 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2010 131 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie
2010 130 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Opatowcu
2010 129 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2009 4006 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
2009 4005 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3405 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
2009 3180 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2009 3181 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2827 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
2009 2826 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia statutu i regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2009 2237 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1992 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Opatowiec
2009 1941 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie podziału drogi gminnej Nr 002577 T na dwa odcinki
2009 1939 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec
2009 1940 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2009 1938 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/116A/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1438 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
2009 1440 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom
2009 1439 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody z urządzeń sieci komunalnej i odprowadzanie ścieków w gminie Opatowiec
2009 968 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 967 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/96/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 401 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
2009 402 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 400 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/96/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok