Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 62

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4720 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy w Morawicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2011 2417 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr X/85/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w prowadzonym przez Gminę Morawica Samorządowym Przedszkolu w Morawicy.
2011 2419 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr X/91/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1586 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/261/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2011 1587 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1255 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rada Gminy Morawica z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Morawica oraz jej jednostkom organizacyjnym
2011 870 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rada Gminy Morawica z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/427/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2011 689 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/ 29 /11 Rada Gminy Morawica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 690 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rada Gminy Morawica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2011 688 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rada Gminy Morawica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2011 rok
2011 80 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/ 21 /10 Rada Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2010 3904 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/457/10 Rada Gminy Morawica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2648 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLV/432/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/41/04 Rady Gminy w Morawicy w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy
2010 2532 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/427/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2010 2241 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morawica
2010 1708 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/395/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/348/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30.12.2009 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 1707 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/392/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2010 1706 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/391/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. zmiany uchwały nr II/14/05 Rady Gminy Morawica z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Morawica
2010 1398 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/388/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 1399 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/389/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych
2010 1400 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/396/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosownia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 810 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/356/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 811 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/357/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
2010 809 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/355/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2010 rok
2010 812 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Morawica dla szkół publicznych założonych i prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 663 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 584 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2010 324 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/344/ 09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/332/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
2010 267 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/340/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Morawicy Nr XIII/85/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica
2010 266 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/337/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 232 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/329/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 4251 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/327/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 4252 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Morawica
2009 4151 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3985 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 3984 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 3488 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3489 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Morawica
2009 3490 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/06 Rady Gminy w Morawicy z dnia 26 października 2006r. - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy
2009 2841 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2520 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/284/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2181 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1954 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1636 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/06 Rady Gminy w Morawicy z dnia 17 lutego 2006r. dotyczącej zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych
2009 1635 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1542 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/03 Rady Gminy w Morawicy z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Morawica
2009 1543 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/242/09 Rady Gminy w Morawicy dnia 30 stycznia 2009r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Morawica dla szkół publicznych założonych i prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego
2009 1433 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/231//08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2009 rok
2009 1437 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Morawicy Nr XXIV/213/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1197 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1198 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Morawica dla szkół publicznych założonych i prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego
2009 1127 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/219/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia w roku 2008 wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1126 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/218/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 1090 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/250/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1019 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/248/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Morawica
2009 1021 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1020 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 933 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/212/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 932 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budŜetu gminy na 2008 rok
2009 862 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/226/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 711 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr XXV/220/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica
2009 130 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXII/198/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok