Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2606 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin w miejscowości Czostków
2019 1965 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid. 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17.
2019 1848 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 848 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Krasocin
2018 3029 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/387/18 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasocin
2018 2647 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/18 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Olesznie
2018 2601 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXix/372/18 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Krasocin
2018 2292 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/18 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin
2018 1962 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/18 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2015 976 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 3 marca 2015r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
2014 1243 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DĄBRÓWKA 1 na obszarze gminy Krasocin
2014 710 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 314 / 14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 709 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII /313 /14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 708 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII /312 /14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 4256 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/13 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasocinie.
2013 1199 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1975 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/137/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/92/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, w szczególności dodatku mieszkaniowego.
2012 1909 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Kart Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Krasocin.
2012 1908 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/135/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2011 1449 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin.
2010 2198 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/10 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010 51 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 4137 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin
2009 4136 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 3731 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2010 roku.
2009 3730 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/159/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r. i zwolnień od tego podatku.
2009 3729 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 2154 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu i aktualizacji nazw dróg gminnych położonych na terenie Gminy Krasocin
2009 2153 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
2009 1338 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
2009 953 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXV/116/08 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.