Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 241

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4739 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr X.73.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4741 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr X.76.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
2019 4740 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr X.74.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4738 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr X.72.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4737 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr X.71.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2019 4736 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr X.70.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok
2019 4047 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX.68.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2019 4046 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX.64.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok
2019 3602 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno
2019 3603 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno
2019 3601 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII.58.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok
2019 2730 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.56.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Imielno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2729 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.55.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2019 2728 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.54.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2019 2727 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.53.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2726 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.52.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 2725 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok
2019 1094 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok
2019 1093 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.36.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków ii zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2019 1092 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi, oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Imielno w roku 2019
2019 1091 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2019 1090 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 727 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.23.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2019 rok
2019 84 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 83 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 82 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 81 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2018 4112 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2018 4111 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2018 4110 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Imielno
2018 3617 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII.228.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2018 3421 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.220.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Imielno
2018 3422 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.222.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 3423 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.224.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2018 2722 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXI.219.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2018 2505 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX.216.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Imielno
2018 2504 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX.215.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie budowy pomnika pamięci w centrum wsi Imielno w formie kamiennego obelisku
2018 2503 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX.214.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 2038 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX.206.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2018 1468 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.202.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2018 1467 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.201.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie
2018 1466 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.200.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1465 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.199.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1464 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.198.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2018 roku
2018 1463 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.197.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2018 rok
2018 513 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII.192.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2018 rok
2018 151 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.183.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
2018 150 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.179.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok
2018 61 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.190.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny, rolny, dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2017 3746 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.168.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2017 3745 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.166.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2017 rok
2017 3748 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.178.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2017 roku
2017 3747 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.176.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
2017 3025 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV.158.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2017 rok
2017 2985 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.163.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2984 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.162.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2017 2983 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.161.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno
2017 2202 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII.153.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2017 rok
2017 2094 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.156.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2017 2093 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.147.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie
2017 1124 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI.133.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok
2017 1128 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI.141.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2017 1127 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI.140.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2017 roku
2017 1126 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI.139.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2017 1125 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI.135.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 579 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XX.126.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2017 rok
2017 49 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XIX.121.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Imielno
2017 48 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XIX.119.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2016 rok
2016 3444 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.111.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3443 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.110.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2016 3446 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.116.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Imielno
2016 3445 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.112.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3442 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.106.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2016 rok
2016 2764 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII.101.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok
2016 2045 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI.100.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
2016 2044 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI.98.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2043 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI.97.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2016 1633 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XV.89.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno za 2016 rok
2016 986 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV.88.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2016 985 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Imielno
2016 984 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV.84.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2016 roku
2016 515 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII.73.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2016 rok
2016 222 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI.72.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny, rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2015 4209 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI.67.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3908 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X.55.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015 rok
2015 3641 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.66.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów
2015 3640 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.64.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny, rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2015 3639 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 3638 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.62.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
2015 3637 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.61.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
2015 3636 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.60.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza Informacji w sprawie Podatku od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego
2015 3635 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.59.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3634 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.58.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3633 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.57.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2015 2670 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2015 2669 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VIII.45.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015 rok
2015 2057 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII.37.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015 rok
2015 1979 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VII.44.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2015 1792 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI.31.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno
2015 1794 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
2015 1793 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI.33.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2015 roku
2015 1791 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI.29.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno
2015 1145 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V.24.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2015 roku
2015 1144 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V.23.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 1143 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V.20.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015 rok
2015 498 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV.13.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2015 rok
2015 499 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV.16.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2015 4 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III.9.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok
2014 3060 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV.217.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2014 3059 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV.214.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2014 rok
2014 2776 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.210.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2014 rok
2014 2489 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.203.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Imielno
2014 2417 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.200.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2014 rok
2014 2418 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.202.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Imielno
2014 1565 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI.188.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2014 rok
2014 1362 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX.185.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XV/101/12 w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1361 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX.184.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2014 roku
2014 1360 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX.182.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2014 rok
2014 1359 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX.181.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok
2014 520 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.180.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
2014 519 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.179.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Imielno
2014 516 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.174.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 515 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.172.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2014 rok
2014 518 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.176.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 517 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.175.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 124 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.168.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2013 4013 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII.167.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 4012 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII.165.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4011 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII.164.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2013 3648 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.160.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2013 3224 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXV/158/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2013 3178 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2013 3179 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 5 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 2995 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2013 2552 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/150/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
2013 2549 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/143/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
2013 2550 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/144/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2551 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/149/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Imielno
2013 2067 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/139/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 2066 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/138/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok
2013 2065 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/136/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
2013 1598 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/129/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
2013 1599 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/131/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok
2013 1600 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/134/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno na 2013 rok
2013 982 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok
2013 822 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2013 340 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2013 292 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 291 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 290 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/116/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 289 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/114/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
2012 3738 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/118/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3737 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3736 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 3652 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2012 3394 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek od nieruchomości, rolnego, leśnego
2012 3391 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2012 3392 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3393 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości , leśny, rolny jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 2918 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2917 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/102/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2819 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/101/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2818 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/100/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2650 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XV/98/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2607 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/96/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2340 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/93/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2341 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 9 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2221 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XIII/88/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie
2012 2223 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XIII/91/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno
2012 2045 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/89/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2012 1929 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIII/86/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok
2012 1928 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIII/84/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2012 1283 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr X/73/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok
2012 424 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011
2012 209 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok
2012 208 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011
2012 61 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3632 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3633 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru,  określenia inkasentów
2011 3630 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2011 3631 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3634 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
2011 3637 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolnego, leśnego
2011 3638 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 3635 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
2011 3636 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 2918 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok
2011 2917 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok
2011 2920 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 września 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze
2011 2919 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2404 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok
2011 2405 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Imielno
2011 2237 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok
2011 1559 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 20 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok
2011 1560 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok
2011 1358 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok
2011 916 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Imielno
2011 917 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2011 442 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2011 41 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 3616 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 3615 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 3266 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3267 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2755 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 2689 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 2690 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Imielno w roku 2009
2010 2007 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 2008 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 2 czerwca 2010r. zmieniajaca uchwałę Nr XXX/147/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok
2010 2009 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 1433 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 1434 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 871 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/146/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Imielno
2010 872 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/147/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok
2010 494 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2010 40 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2010 31 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/136/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3840 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/135/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3841 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/136/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3680 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 19 października 2009r. Uchwała Nr XXVII/134/09 Rady Gminy w Imielnie w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2009 3067 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno
2009 3066 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2009 2593 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXV/123/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2009 2594 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXV/125/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Imielno
2009 2595 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXV/126/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach
2009 2592 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2009 2359 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Imielno w roku 2009
2009 2360 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2009 rok
2009 1597 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 12 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2009 rok
2009 1479 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXII/113/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2009 rok
2009 816 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/110/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2009 817 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/111/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 815 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/109/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 718 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/92/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2009 719 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/101/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Imielno w roku 2009
2009 517 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/106/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 354 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/104/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 230 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 107 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/90/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/82/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 105 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/88/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 106 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/89/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok