Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 337

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4081 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
2019 4080 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach prowadzonych przez Gminę Dwikozy
2019 4079 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/56/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3598 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3526 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3108 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2832 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2292 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy
2019 2291 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dwikozy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2290 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2275 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/91/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów, ich zadań i odpowiedzialności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1489 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach
2019 1488 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dwikozy w 2019 r.
2019 1487 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 781 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2019 rok
2019 293 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2019 43 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 42 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 41 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4611 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4483 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4085 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dwikozy
2018 4084 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”
2018 4083 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dwikozy
2018 3615 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3558 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 października 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dwikozy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3557 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy
2018 3256 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/231/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2750 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2726 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest gmina Dwikozy
2018 2531 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dwikozy”
2018 2530 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dwikozy
2018 2529 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest gmina Dwikozy
2018 2528 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2527 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1908 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1909 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną
2018 1841 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 918 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 917 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dwikozy w 2018 r.
2018 916 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 508 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy
2018 486 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
2018 485 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2018 rok
2018 82 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 78 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 4027 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3988 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2017 3987 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3985 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3986 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3460 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3234 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2956 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2733 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2017 roku
2017 2732 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2480 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2481 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2017 2037 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1913 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1303 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Dwikozy
2017 1302 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach
2017 1301 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2017 roku
2017 1300 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1299 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 795 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 794 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Dwikozach.
2017 455 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 454 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2017 rok
2017 158 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 157 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3956 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Dwikozy.
2016 3955 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
2016 3954 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy.
2016 3953 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3728 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.
2016 3727 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3726 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3725 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 3112 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2702 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XVI/82/2016 z dnia 30 marca 2016 r. Rady Gminy w Dwikozach w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Dwikozach
2016 2683 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2685 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/137/05 Rady Gminy Dwikozy z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dwikozy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 2684 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli na terenie Gminy Dwikozy
2016 1808 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1546 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1216 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Dwikozach
2016 1218 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2022
2016 1220 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2016 roku
2016 1219 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
2016 1217 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach
2016 1215 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/74/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok
2016 1214 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/75/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1213 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 442 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/71/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2016 rok
2016 443 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/74/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok
2016 444 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/75/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 164 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3994 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru formularzy deklaracji, informacji i załączników do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3993 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/53/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3953 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3952 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy
2015 3728 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3727 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3729 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Dwikozy
2015 3731 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2015 3730 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3320 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/161/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dwikozy
2015 3319 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”
2015 2988 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2423 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2072 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zawichost.
2015 2038 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1864 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1512 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1466 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach
2015 1465 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
2015 1207 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1101 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2015 roku.
2015 1100 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 rok
2015 1103 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy.
2015 1102 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Romanówka i utworzenia Sołectwa Jaroszówka.
2015 485 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 rok
2015 421 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2015 rok
2015 253 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”
2015 243 2015-01-19 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu do Legislatora uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.
2015 123 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.
2015 122 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 26 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ustalenia diet radnych
2015 25 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy.
2014 3529 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3455 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Dwikozy
2014 3448 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3447 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2014 3446 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3445 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/4/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3221 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LIII/241/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2742 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LII/239/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2525 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LI/235/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2494 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LI/237/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 września 2014r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XXVII/132/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 2391 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr L/234/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2250 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/232/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr X/38/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
2014 2249 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/230/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1964 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/222/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1812 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/217/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1813 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/219/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr X/38/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
2014 1181 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/215/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dwikozy.
2014 1180 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/214/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2014 roku.
2014 1179 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/211/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 889 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/210/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. utworzenia sołectwa Jaroszówka w obrębie wsi Romanówka.
2014 888 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/208/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 396 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/206/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 395 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/205/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/05 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 394 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/202/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIII/198/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dwikozy na 2014 rok.
2014 143 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/201/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 142 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/200/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2014 rok.
2014 141 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/198/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2014 rok.
2013 4465 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/195/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 4109 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/185/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
2013 4117 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/194/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawnie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2013 4116 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/193/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 4115 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/192/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2013 4114 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/191/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 4113 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/190/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4112 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/189/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.
2013 4111 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/188/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/158/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 31 stycznia 2013 roku sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2013 rok.
2013 4110 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/187/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3608 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/184/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 3607 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/183/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3491 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/179/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2848 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2847 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2798 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/174/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2134 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną.
2013 2133 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/168/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1785 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dwikozy w 2013 roku.
2013 1784 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/165/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII/158/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2013 roku sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2013 rok
2013 1783 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/163/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1378 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dwikozy.
2013 1377 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dwikozy.
2013 1376 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/160/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1118 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.
2013 1089 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2013 rok
2013 1088 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2013 rok.
2013 381 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 382 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 187 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy
2013 110 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/81/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012 roku sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2012 rok
2013 111 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.
2012 4027 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/145/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 4015 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 4016 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3705 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 3661 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/148/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3660 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/147/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3663 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/150/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2012 3662 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/149/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3257 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2972 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2888 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2628 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/81/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012 roku sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2012 rok.
2012 2404 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/120/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 2403 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2202 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/207/10 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną.
2012 2174 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/115/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2050 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1795 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1380 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/99/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2012 roku.
2012 1304 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/94/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1092 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXI/91/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1010 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/83/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.
2012 1009 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/82/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012-2015.
2012 1008 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/81/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2012 rok.
2012 894 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dwikozy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 893 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIX/80/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Dwikozy.
2012 892 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIX/78/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2012 rok.
2012 700 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 699 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/74/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 320 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/71/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 289 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/64/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3919 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/60/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3567 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/67/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3566 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/66/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3569 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/69/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2011 3568 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/68/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3066 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/55/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3067 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/57/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Dwikozy.
2011 3068 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/58/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/79/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach.
2011 2754 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/52/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2606 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/48/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2234 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/45/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 2233 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/41/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2236 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/47/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach
2011 2235 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/46/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dwikozy.
2011 1890 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr X/36/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1891 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr X/38/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
2011 1629 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1342 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1343 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dwikozy.
2011 979 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 978 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/20/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian do uchwały Nr V/14/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2011 rok.
2011 980 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2011 982 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/99/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 października 2008r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach.
2011 981 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
2011 950 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
2011 951 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2011 rok
2011 819 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”.
2011 712 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/14/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2011 rok
2011 713 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dwikozy, prowadzonych przez organy inne niż samorząd terytorialny.
2011 525 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 158 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3926 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3927 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr I/4/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/86/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 października 2004 roku w sprawie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 3928 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3774 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3773 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 3776 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2010 3775 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3604 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/230/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3336 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/227/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2737 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LI/224/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2567 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/221/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2568 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/222/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/187/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2010 rok.
2010 2402 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/216/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2403 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/217/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dwikozy lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2404 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/218/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2010 2229 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/214/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Dwikozy, a Gminą Wilczyce.
2010 1994 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/212/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/195/10 z dnia 27 stycznia 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2010 1995 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/213/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1996 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/215/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/194/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2010 1635 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/206/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1636 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/207/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną.
2010 1258 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/200/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1259 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/202/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
2010 878 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/192/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Dwikozach Nr XLIII/186/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Dwikozy
2010 877 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLIII/185/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2010 rok
2010 876 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr XLIII/185/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2010 rok
2010 879 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/194/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010 882 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/197/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy
2010 881 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/196/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 880 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/195/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010 669 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/185/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2010 rok
2010 590 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/187/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2010 rok
2010 591 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/188/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”.
2010 589 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/186/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Dwikozy
2010 592 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/189/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 366 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/184/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 168 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/183/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 4145 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XL/171/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/166/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dot. zakazu poruszania się pojazdów o masie całkowitej pow. 12 ton na drodze powiatowej nr 0752T Dwikozy-Gałkowice Ocin
2009 4144 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XL/169/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
2009 4143 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XL/168/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4040 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/173/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 4042 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/175/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/56/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 4039 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/172/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4041 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/174/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2009 3518 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/164/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3517 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/163/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3520 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/166/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dot. zakazu poruszania się pojazdów o masie całkowitej pow. 12 ton na drodze powiatowej nr 0752T Dwikozy-Gałkowice Ocin
2009 3516 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/162/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3519 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/165/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
2009 3017 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/160/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3018 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/161/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2009 3016 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3015 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/158/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/153/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/150/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2874 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/153/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/150/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r
2009 2875 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/2009 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Dwikozy
2009 2873 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/152/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2666 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/150/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 2664 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/148/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu.
2009 2665 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/149/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
2009 2667 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/151/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2009 2559 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/145/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
2009 2561 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/147/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2560 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/146/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
2009 2140 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/141/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2141 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/143/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 kwietnia 2009r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/2009 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Dwikozy
2009 2142 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/144/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/138/2009 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Dwikozy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 2082 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/138/2009 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Dwikozy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 2081 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/137/2009 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Dwikozy
2009 2079 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/134/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2080 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/136.09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dwikozy w roku 2009
2009 1633 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/129/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1634 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/131/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
2009 1285 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia drogi transportu rolnego oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki ewid. nr 35 położonej w obrębie wsi Mściów do kategorii dróg gminnych
2009 1284 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/127/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r
2009 1087 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Dwikozy
2009 1031 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/123/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”
2009 1029 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/120/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2009 rok
2009 1030 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/121/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2009r.
2009 1028 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/119/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 460 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/112/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 461 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/113/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 365 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/111/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 364 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/110/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 223 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/107/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 222 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/106/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 45 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/124/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/115/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości