Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 255

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5060 2019-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/106/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/82/2019 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.10.2019 roku w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
2019 4944 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/104/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 4943 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
2019 4942 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Brody
2019 4941 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4940 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4829 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/109/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 4828 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/108/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4827 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/107/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2020 roku
2019 4116 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NrXII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 4115 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2019 rok
2019 3877 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach nr III/18/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2019
2019 3876 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3449 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 3448 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3447 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Brody” oraz „Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”
2019 3446 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3445 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3444 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Gminy Brody
2019 3443 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3442 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr III/18/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2019
2019 3109 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2857 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2818 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 2817 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Styków
2019 2816 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody
2019 2446 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2018 rok
2019 2445 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Gminy Brody w Stykowie, ul. Świętokrzyska 25
2019 2444 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2443 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2442 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą Nr II/13/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 2016 roku
2019 2096 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2019 r. dotycząca zmiany uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2095 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2094 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r
2019 2093 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Lipie
2019 1689 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/22/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 1688 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/21/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 1687 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/19/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1686 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/18/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2019
2019 1115 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr II/9/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brody
2019 1101 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr II/11/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie statutów sołectw: Adamów, Brody, Budy Brodzkie, Bór Kunowski, Dziurów, Jabłonna, Kuczów, Krynki, Lipie, Lubienia, Młynek Przymiarki, Ruda, Rudnik, Staw Kunowski, Styków
2019 1014 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/14/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r
2019 1013 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/8/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 111/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1012 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/6/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NrVIII/61/2017 Rady Gminy Brody w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalenia
2019 605 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr I/4/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 346 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/106/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2019 rok
2019 345 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/98/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/9/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2019 344 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/97/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 343 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 342 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 341 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/93/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4556 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/89/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4322 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/88/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
2018 4321 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/87/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/78/2015 r. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4320 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/86/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2019 r
2018 4319 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/85/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Brodach nr IV/26/18 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2018
2018 4318 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/84/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Brody
2018 4317 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/82/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brody, zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4316 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/80/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3866 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/73/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3857 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/74/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/68/18 Rady Gminy w Brodach w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody
2018 3358 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr X/64/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015r. dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3352 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr X/61/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3351 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr X/60/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2925 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym w czasie roku szkolnego bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
2018 2924 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr VIII/53/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r
2018 2564 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brody
2018 2563 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/47/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Brody miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2562 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/45/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2127 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/42/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017 rok
2018 2107 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/39/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w miejscowości Staw Kunowski
2018 2106 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/38/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2105 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1928 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr V/31/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1890 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr V/30/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1829 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr V/34/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów lub wicedyrektorów szkół, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2018 1828 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr V/33/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017 Rady Gminy Brody w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania
2018 1827 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr V/32/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brody
2014 755 2014-02-19 Postanowienie Postanowienie nr 1/2012 Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2014 707 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXX/252/2014 Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2014 rok
2014 216 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 215 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Brody w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 75 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
2014 76 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2014 51 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Brody na 2014 rok
2014 24 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXVII/236/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 23 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Ucvhwały Nr XXXI/197/23013 w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiu przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody oraz zarzadzenia poboru opłaty, określenia inkasentow i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 22 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/195/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 21 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3993 2013-12-04 Postanowienie Postanowienie nr 1/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej powstałej podczas numerowania uchwał
2013 3924 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3921 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2014 roku
2013 3920 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały NrXII/107/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
2013 3919 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3918 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXVI/148/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3672 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody”.
2013 3671 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody
2013 3670 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3300 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3301 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 3119 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2406 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach
2013 2183 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Brody za 2012 rok
2013 2182 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2064 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2063 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci
2013 2062 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2061 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NrXXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
2013 2060 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Brody
2013 1725 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie okreslenia zasad i trybu udostępniania lokali uzytkowych stanowiących własnośc gminy Brody
2013 1724 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2013
2013 1723 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/180/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1672 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brody
2013 1610 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXVIII/169/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2013 1609 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz wearunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właściciwlem lub zarzadzajacym jest Gmina Brody
2013 1386 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2013 rok
2013 1163 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2013-2018"
2013 978 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których wlaścicielem lub zarzadzajacym jest Gmina Brody
2013 977 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznanwania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, warunków cześciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania
2013 976 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 901 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
2013 847 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2013 rok.
2013 550 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2013 549 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
2013 551 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 553 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na oprożnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 552 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 548 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia z Powiatem Starachowickim w sprawie przakazania gmnie Brody ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Brody.
2013 547 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa -Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach w sprawie przekazania Gminie Brody ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej nr 9 i 42 w granicach administracyjnych Gminy Brody.
2013 351 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrX/73/2008 z dnia 26 nwrześnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Brody przez osobu fizyczne lub osoby prawne inne niz jednostka samorządu terytorialnego
2013 350 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 261 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 102 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXVI/148/2012 z dnia 29 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3362 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecxie gminy na 2012 rok
2012 3338 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3339 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku na obszarze gminy w 2013 roku
2012 3340 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2012 3019 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2960 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.
2012 2885 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Brody na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2780 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1737 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2011 rok.
2012 1728 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/119/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1619 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1313 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1, położonej w miejscowości Brody z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
2012 1162 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
2012 194 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/72/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NrIII/12/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2012 44 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
2012 43 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NrI/6/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2008 roku
2011 3490 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 3489 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3491 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3493 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/79/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3492 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/78/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, okreslenia inkasentów i terminów płatności
2011 2628 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2010 rok.
2011 2605 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2274 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2275 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1810 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1811 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1812 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2011 1663 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2011 1212 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1213 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brodach
2011 948 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określania zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Brody oraz pobierania z tego tytułu opłat
2011 949 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 725 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 583 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2011 rok
2011 510 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2011 509 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2011 508 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2011 513 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014
2011 512 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIX/121/2003 w sprawie powołania Zakładu Budżetowego
2011 511 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2011
2011 171 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrII/6/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 06 grudnia 2010r.
2010 3660 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXII/105/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008 roku.
2010 3661 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3519 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr X/52/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3520 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr X/53/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brody i jednostkom jej podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 3122 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2009r.
2010 2974 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/47/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2973 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/46/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2976 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/49/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NrI/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Brody
2010 2975 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/48/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2461 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami uzytkowymi oraz ustalania stawek czynszu za lokale uzytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Brody
2010 2173 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/35/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Brodach Nr XI/84/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sparawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
2010 2172 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2171 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/30/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2176 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/39/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2175 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/38/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2174 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/36/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1691 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr V/25/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia przez Gminę Brody poręczenia kredytu zaciągnietego przez Lokalna Grupę Działania "Brody nad Kamienną" w Brodach
2010 1692 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr V/26/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1513 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1514 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1512 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1431 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Brody".
2010 1430 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010r. w sprawie określenia stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub zarząd trwały gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brody
2010 1432 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach
2010 1106 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XI/86/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2010 rok
2010 1107 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr I/2/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1039 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach
2010 846 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XI/83/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Brody
2010 845 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XI/82/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 848 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XI/85/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
2010 847 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XI/84/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenie i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2010 30 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr X/70/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 29 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr X/69/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3890 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/65/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
2009 3891 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/68/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brody
2009 3426 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Brody poręczenia kredytu zaciąganego przez Lokalną Grupę Działania „Brody nad Kamienną” w Brodach
2009 3427 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
2009 3428 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brody
2009 3425 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3424 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3423 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2009r. Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3302 2009-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3024 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2009r. Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3025 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/49/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2698 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr VI/38/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2699 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr VI/40/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2701 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr VI/47/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uznania za park gminny nieruchomości, stanowiącej własność gminy Brody
2009 2700 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr VI/42/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
2009 2519 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr V/31/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2278 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr IV/25/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
2009 2277 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr IV/23/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1856 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr III/21/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2008 rok
2009 1855 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr III/18/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2009 w spranie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
2009 1418 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr I/4/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2009 1420 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr II/10/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1419 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr II/6/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
2009 1422 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr II/16/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1421 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr II/15/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2009 rok
2009 1247 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr I/5/09 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 maja 2008r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Brody
2009 1246 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr I/3/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
2009 849 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 851 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 852 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2009 850 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2009 853 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/124/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie
2009 848 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 847 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 685 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/113/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2009 388 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/102/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 389 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/103/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 392 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/112/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 391 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/111/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 390 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/110/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbycia udziałów i akcji przez Wójta Gminy w Brodach
2009 387 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/101/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 385 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/99/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/73/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2009 386 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/100/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 21 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/89/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 20 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/87/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 23 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/94/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2009 22 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/90/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.