Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 96

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1995 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XL/346/2018 Rady Gminy w Bogorii z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2011 2098 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 1750 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 1748 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 1747 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii
2011 1749 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria
2011 1352 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian do uchwały Nr IV/29/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 rok
2011 1353 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/49/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 1011 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”
2011 826 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/40/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru
2011 822 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 rok
2011 825 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXIII/307/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy i wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2011 824 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2011 823 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 391 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/22/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 389 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
2011 392 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/27/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały nr XLVI/319/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
2011 390 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2011 141 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/23/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr II/10/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2010 3924 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 roku
2010 3923 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr I/5/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku
2010 3925 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/19/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3686 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2011 r
2010 3687 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2010 3688 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3515 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3516 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/333/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu Jadłodajni Gminnej w Bogorii .
2010 3517 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/99/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria na lata 2008 - 2032.
2010 3064 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku
2010 2738 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku
2010 2739 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2740 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały nr XLV/315/10 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu
2010 2062 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/269/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy położonego w Szczeglicach.
2010 2061 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 1688 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 1689 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2010 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria.
2010 1690 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2010 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria.
2010 1687 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 1337 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLII/291/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 1038 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/289/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XVIII/179/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii.
2010 1037 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/288/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 1036 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/285/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XL/275/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 960 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/279/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”
2010 959 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/278/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia na 2010 rok programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 958 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/275/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 632 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy położonego w Szczeglicach.
2010 631 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 630 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 629 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
2010 119 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2009 4263 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 4264 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 4266 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bogoria.
2009 4265 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2009 3839 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2010 r.
2009 3838 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 3837 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2009 3780 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 3781 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych
2009 3320 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 17 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria
2009 3319 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 2949 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Jadłodajnia Gminna w Bogorii i nadania jej Statutu
2009 2952 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2009 2951 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bogoria
2009 2950 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2948 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie utworzenia straży gminnej
2009 2686 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 2587 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 2538 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 2365 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2368 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii
2009 2369 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie sołectwa Bogoria do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 2370 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie : zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały nr VI/37/07 z dnia 02.02.2007r. w sprawie inkasa podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2367 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii
2009 2366 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1944 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/197/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1943 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2009 1945 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/199/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bogoria poprzez wyłączenie z użytkowania
2009 1942 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/194/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XVI/154/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2009 1697 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Bogoria
2009 1696 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmiany nazw dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bogoria
2009 1700 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1701 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli
2009 1698 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii
2009 1256 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia na 2009 rok programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 1255 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1115 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2009 rok
2009 1108 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 1107 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”
2009 1106 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
2009 1109 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 435 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 428 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia zasad sprawowania pogrzebu zmarłym przez Gminę Bogoria oraz zwrotu kosztów
2009 384 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 249 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/155/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2009 250 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/156/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych