Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 340

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4518 2019-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 4517 2019-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie na rok 2020
2019 4516 2019-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4515 2019-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów
2019 4270 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym
2019 4269 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalania Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów
2019 4268 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3870 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/86/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3869 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bałtów
2019 3868 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/84/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 3575 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3574 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3067 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3066 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Bałtów jest organem prowadzącym
2019 2835 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 2834 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/53/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bałtów
2019 2837 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2836 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2365 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1885 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1884 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 1883 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bałtów
2019 1461 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1460 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bałtów
2019 1459 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2019 roku
2019 1458 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole
2019 1177 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 702 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 703 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 366 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2019 rok
2019 310 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4476 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4475 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4474 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4473 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4264 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3966 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/323/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3740 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LIII/321/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3485 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LII/316/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3484 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LII/312/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bałtów
2018 3145 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LI/309/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2886 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr L/305/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2476 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 2443 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2018 2442 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/296/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bałtów
2018 2441 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/295/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bałtów
2018 2440 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/294/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bałtów
2018 2439 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/293/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach/punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bałtów
2018 2438 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/292/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bałtów i ustalenia liczby godzin dla nauczyciela bibliotekarza
2018 2437 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018
2018 1959 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1820 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1343 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bałtów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1342 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2018 roku
2018 1344 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bałtów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1346 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1345 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2018 948 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 873 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 872 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania
2018 667 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 663 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/157/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2018 662 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 661 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 666 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bałtów instrumentem płatniczym
2018 665 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/216/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów
2018 664 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2018 189 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2018 rok
2018 188 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 4028 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLI/249/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 3641 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/244/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3642 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/248/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 3347 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bałtowie NR XXV/153/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów
2017 3348 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/156/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3349 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2945 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2946 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/187/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
2017 2451 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
2017 2326 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2017 2327 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bałtów, warunków i zasad oraz opłat za ich korzystanie
2017 2328 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2000 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1999 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2017 roku
2017 1998 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1997 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 1996 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2017 roku
2017 1720 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1719 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/21/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości/lokali na okres dłuższy niż 3 lata
2017 1540 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1539 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Bałtów jest organem prowadzącym
2017 1538 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 912 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 617 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
2017 209 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2017 rok
2017 208 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 207 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2017 206 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
2016 3941 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bałtów na lata 2016-2020”
2016 3942 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 3720 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/108/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad poboru oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwały Nr XVI/116/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad poboru oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 3719 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3718 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3312 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 3311 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych Gminy Bałtów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 2909 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bałtów, warunków i zasad oraz opłat za ich korzystanie
2016 2893 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 2892 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej lokalnej do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie przebiegu istniejącej drogi gminnej w gminie Bałtów
2016 2436 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 2435 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2016 2434 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2016 2433 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2432 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 2431 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bałtów
2016 2430 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów
2016 2314 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1838 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/162/2012 z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bałtów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2016 1837 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/190/2013 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Bałtów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 1836 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/216/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów.
2016 1835 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 191 ze zm. )
2016 1834 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1833 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
2016 1677 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1549 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1242 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 1243 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 847 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2016 846 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 650 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 415 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 261 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 262 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2016 rok
2016 263 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych Przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bałtów przez inne niż Gmina Bałtów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 148 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bałtów na lata 2016-2026
2015 3927 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/96/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 3671 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3670 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3669 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3668 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/83/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3102 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2661 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2660 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych w gminie Bałtów
2015 2353 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2131 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2130 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Bałtów
2015 1852 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 1834 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 1833 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 1575 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 1304 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 1305 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 801 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 486 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 293 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 294 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2015 rok
2014 3467 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 3272 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2943 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2944 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/324/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2945 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/325/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2661 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2237 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2238 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
2014 1924 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1923 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bałtów lub jednostkom podległym
2014 1805 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
2014 1804 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
2014 1807 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2014 1806 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych Przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1546 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bałtów
2014 1547 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/286/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2014 1545 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/281/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1035 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1009 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów i nadaniu jej Statutu
2014 1008 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/276/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/241/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1007 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2014 roku
2014 694 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XL/265/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 693 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XL/264/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 692 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XL/263/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2014-2020.
2014 691 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XL/262/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
2014 194 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bałtów.
2014 193 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2014 rok.
2014 192 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 4202 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4201 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4200 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4203 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4206 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności.
2013 4205 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 4204 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3667 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 3666 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3361 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3265 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3004 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3005 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Bałtowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2013 3006 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/177/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bałtów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 2502 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
2013 2501 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
2013 1984 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 1962 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bałtów
2013 1516 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2013 roku
2013 1515 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
2013 1436 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1435 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2013 1434 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1433 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 1432 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów.
2013 1299 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Bałtów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 993 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 763 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2013 rok
2013 662 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 392 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 3988 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 3959 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bałtów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 3542 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3541 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3540 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3496 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Bałtów oraz zasad ich stosowania
2012 3377 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bałtów.
2012 3376 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i logopedy, jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bałtów.
2012 3379 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2012 3378 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bałtów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2995 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2777 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/150/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bałtów.
2012 2512 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 2443 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2030 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bałtów.
2012 1990 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1864 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011rok.
2012 1793 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1582 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1379 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bałtów.
2012 1378 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2012 roku.
2012 1297 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1205 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1101 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 784 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2012 rok.
2012 510 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 509 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,, Programu Opieki nad Zabytkami gminy Bałtów na lata 2011-2015”
2012 111 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 3382 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 3360 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3359 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3361 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3363 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/114/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednsotek gminy.
2011 3362 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3198 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 3051 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 2803 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/108/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Bałtów”
2011 2802 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2804 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/32/2007 RADY GMINY W Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności.
2011 2806 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/216/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów.
2011 2805 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/215/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2011 2539 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 2540 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bałtów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2011 2307 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2048 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 1843 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 1844 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1845 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
2011 1584 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bałtów
2011 1585 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 1181 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności, zmienionej uchwałą Nr X/42/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r., uchwałą Nr XXX/134/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r, uchwałą Nr XXXV/170/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r., uchwałą Nr XXXVIII/181/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r.
2011 1182 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bałtów lub jej jednostkom podległym
2011 1183 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 882 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 830 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2011 rok
2011 384 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 385 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/158/2005 z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie zmienionej Uchwałą Nr XXXI/190/2005 z dnia 25 listopada 2005r. i Uchwałą Nr XXXIII/161/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r.
2011 78 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 40 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3751 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr I/8/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/249/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych.
2010 3752 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr I/9/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwąły Nr XLIX/250/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 3552 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr L/255/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 3514 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3206 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr L/252/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymairu podatku rolnego.
2010 3207 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr L/253/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 3165 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/249/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3166 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/250/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 2850 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XLVIII/240/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 2851 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XLVIII/241/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bałtów
2010 2507 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 2449 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/231/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawieokreślenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bałtów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2450 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/232/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 2439 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/235/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Bałtów na okręgi wyborcze
2010 2440 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/236/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Bałtów
2010 2225 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/230/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1531 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/225/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie.
2010 1532 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1326 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole.
2010 1325 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 955 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/212/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 954 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/211/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Bałtów
2010 957 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów
2010 956 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/215/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2010 816 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2010 rok
2010 597 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XL/200/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bałtów.
2010 598 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XL/202/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie
2010 599 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XL/203/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 238 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 239 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 240 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 27 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XL/201/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/189/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3977 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2009 3980 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3979 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3978 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/189/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3858 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3611 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności, zmienionej uchwałą Nr X/42/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r., uchwałą Nr XXX/134/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r. oraz uchwałą Nr XXXV/170/2009 Rady gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r.
2009 3515 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2928 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2879 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności, zmienionej uchwałą Nr X/42/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r. oraz uchwałą Nr XXX/134/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r.
2009 2880 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2881 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2586 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2122 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2121 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie.
2009 2123 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Bałtów.
2009 2126 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogę gminną o nazwie: „ Michałów przez wieś”
2009 2124 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów
2009 2125 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/158/2005 z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie zmienionej Uchwałą Nr XXXI/190/2005 z dnia 25 listopada 2005r.
2009 1926 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Bałtów
2009 1925 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1924 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/150/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w gminie Bałtów
2009 1388 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w gminie Bałtów
2009 1385 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Bałtów oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych
2009 1383 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/101/2008r. Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września. 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Bałtowie
2009 1384 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/102/2008r. Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Okole
2009 1386 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1387 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 1223 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/132/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2009 rok
2009 1009 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 1007 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 717 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2009
2009 426 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bałtów do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub poręczeniem wekslowym jako zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Bałtów - III etap” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu III - Rozwój lokalny, Działanie 3.1 - Obszary wiejskie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowanego przez Gminę Bałtów w 2006r.
2009 425 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/125/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 363 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/134/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności, zmienionej uchwałą Nr X/42/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r.
2009 218 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 158 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/111/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 43 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/121/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych