Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 135

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2503 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2366 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2019 2306 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Seniora w Gminie Złota
2019 2305 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Złotej
2019 2131 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2019 1856 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2019.
2019 1711 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Złota zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 1685 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2019 930 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2019 rok
2019 932 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 931 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso
2019 923 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/ 37 / 2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020
2019 198 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 199 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/ 24 /2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/204/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Złota w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 200 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior + w Gminie Złota
2019 68 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/ 22 / 2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020
2019 67 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4561 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4497 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/204/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Złota w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4494 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4495 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota
2018 4496 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4411 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4410 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 3967 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Złota z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złota
2018 3902 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3893 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowniach oraz  schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych
2018 3871 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Złota
2018 3872 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Złota z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złota
2018 2839 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2018 2838 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2787 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota
2018 2533 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2500 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2018 2501 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2231 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w  placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota
2018 1191 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Złota na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1192 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1093 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2018
2018 243 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 159 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
2017 3841 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3840 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3839 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3207 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Gminy Złota z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota
2017 2810 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Złota z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Złota instrumentem płatniczym
2017 2012 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom oświatowym Gminy Złota przez Urząd Gminy Złota
2017 1630 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2017 rok
2017 1472 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złota do nowego ustroju szkolnego
2017 1473 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 1310 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Złota na lata 2017-2024
2017 1309 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały: NR XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. U. Woj. Św. poz. 1907 z 2013r. ; zm. Dz.U. Woj. Św. poz. 590 z 2014r.)
2017 1308 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawieprzyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2017
2017 296 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 227 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XX /145 /2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego dowozu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Złota
2016 3943 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 3944 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3945 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3256 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Złota z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 3257 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Złota z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 3209 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Złota z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Złota
2016 2828 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy Złota z dnia 7 września 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Złota publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2016 2219 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso.
2016 2218 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr NR XV/105/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/87/2016 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej
2016 2220 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr NR XV/109/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2222 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr NR XV/111/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2221 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2016 1195 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/96/ 2016 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej
2016 763 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2016 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej
2016 736 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Złota oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 734 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2016
2016 735 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota
2016 702 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2016 rok
2016 127 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
2015 4140 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
2015 3873 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej, ul Parkowa 4
2015 3585 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 3586 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3587 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 1915 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Złota z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Złota w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Złota
2015 1613 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr Nr Nr Nr V/30/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1353 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Złota
2015 1326 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2015.
2015 1032 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków : rolnego, leśnego,od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności.
2015 362 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2015 rok
2015 359 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2013 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2014 rok
2014 3530 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3532 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/12 /2014 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3531 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2070 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2014 Rady Gminy Złota z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota.
2014 2052 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2014 Rady Gminy Złota z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Złotej NR XXI/120/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2014 2036 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2014 Rady Gminy Złota z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota.
2014 1404 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2014 Rady Gminy Złota z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2014.
2014 590 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2014 Rady Gminy Złota z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 589 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2014 Rady Gminy Złota z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014- 2020.
2014 588 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2014 Rady Gminy Złota z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014- 2020
2014 236 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013r. uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złota”.
2014 235 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej
2013 4314 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX /171/ 2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 4313 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 4312 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3332 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 września 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2013 2640 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2013 Rady Gminy Złota z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2013 2236 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2013 Rady Gminy Złota z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Złotej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota
2013 1907 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII /140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1894 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 1240 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2013 rok
2013 489 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2013 488 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Złota
2013 487 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 486 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 412 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota
2013 411 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 410 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy Złota z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Złota na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2013 318 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 317 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 316 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2342 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Złota z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Złota
2011 3892 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3890 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2011 3893 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3895 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3894 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3880 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej.
2011 3709 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Złota z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso.
2011 147 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 148 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 149 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 79 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 4073 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 4072 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4074 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4075 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 2086 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/09 Rady Gminy Złota z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej Nr 004692 T Żurawniki przez wieś
2009 1560 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXII/125/09 Rady Gminy Złota z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Złota