Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 219

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4383 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr 86/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4382 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr 84/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4381 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr 83/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 4380 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr 81/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3732 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 77/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28  stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2019 3731 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 75/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3734 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 79/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków
2019 3733 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków oraz zasad korzystania z nich
2019 3452 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2904 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2821 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2815 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 82/XIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29.12.2015r w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Smyków na lata 2016-2020
2019 2201 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2200 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2199 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2029 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2198 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2197 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smyków
2019 2196 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Smyków
2019 2195 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1302 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2019”
2019 1286 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 45/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa WÓLKA SMOLANA
2019 1285 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa TRAWNIKI
2019 1284 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa STANOWISKA
2019 1283 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa SMYKÓW
2019 1282 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa SALATA
2019 1281 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa PRZYŁOGI
2019 1280 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 39/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa MIEDZIERZA
2019 1279 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa MATYNIÓW
2019 1278 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa KRÓLEWIEC
2019 1277 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 36/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa KOZÓW
2019 1276 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa CISOWNIK
2019 1275 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa ADAMÓW
2019 1271 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 29/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków
2019 1270 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 28/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1273 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 33/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 1272 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smyków
2019 468 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 10/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXXV/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza
2019 56 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2019 rok
2018 4706 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4707 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r.w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2018 4571 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4477 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4478 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2018 4467 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 9/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 1701 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 203/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Smyków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1628 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr 204/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Smyków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1629 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr 206/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 123/XIX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 30 września 2016r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2018 1627 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr 202/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 755 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 192/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 756 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 197/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Smyków na rok 2018”
2018 757 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 198/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Smyków
2018 287 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 186/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2018 rok
2018 170 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 189/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym z terenu gminy Smyków
2018 77 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 183/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3828 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 181/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 143/XXIV/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Smyków do kategorii dróg gminnych
2017 3715 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 180/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 3714 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 172/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2802 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2803 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 169/XXVI/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków
2017 2230 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 164/XXV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1756 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr 159/XXIV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1004 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków
2017 1003 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 150/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1006 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1005 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków
2017 713 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 143/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Smyków na rok 2017”
2017 712 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 141/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 714 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie
2017 217 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2017 rok
2017 214 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4022 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 126/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4023 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 127/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 229/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „ Rodzina 3 PLUS w Gminie Smyków”
2016 2986 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r.w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2016 2985 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 121/XIX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2505 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 116/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 2504 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 115/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2506 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 117/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 2508 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 119/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2507 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 118/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smyków
2016 2263 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1708 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 107/XVI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1227 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 99/XV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1228 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 104/XV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie
2016 1173 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 101/XV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Smyków na rok 2016”
2016 631 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 85/XIV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 632 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania
2016 272 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 82/XIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Smyków na lata 2016-2020
2016 130 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2016 rok
2016 129 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4127 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3878 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3617 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3616 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 3615 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 189/XXII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3183 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 65/XI/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2892 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 61/X/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2359 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1921 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 42/VII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1911 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 1728 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1013 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 30/V/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1012 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1011 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 24/V/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 626 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 169/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 625 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 210/XXV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2015 624 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr Nr 15/IV/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 207 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr 13/III/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2015 rok
2015 177 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 6/III/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3264 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 237/XXIX/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków zmienionej Uchwałą Nr 182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków
2014 3263 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 235/XXIX/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2477 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 233/XXVIII/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1959 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 229/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „ Rodzina 3 PLUS w Gminie Smyków”
2014 1958 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 225/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1490 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 220/XXVI/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1301 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 217/XXV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały NR 189/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków
2014 1300 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 216/XXV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1299 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 210/XXV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 27 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2014 1298 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 209/XXV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 723 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr 205/XXIV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 724 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr 206/XXIV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 722 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr 204/XXIV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020.
2014 227 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 198/XXIII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2014 rok
2014 114 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 192/XXIII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 115 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 193/XXIII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 4151 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 187/XXII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4026 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 190/XXII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4025 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 189/XXII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3468 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr 184/XXI/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3333 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 185/XXI/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2013 2731 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków .
2013 2730 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2729 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 180/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków zmienionej Uchwałą Nr 170/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 137/XV/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków
2013 2728 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 179/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2013 2727 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 178/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2342 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 172/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2341 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 171/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XVI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr 151/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XVI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2340 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 170/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków
2013 2339 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 169/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2338 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 168/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2013 2337 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 164/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1508 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 161/XVIII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2013”.
2013 1507 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 156/XVIII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1035 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr 155/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1034 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr 154/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2013 1033 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr 152/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XVI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 793 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 145/XVI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2013 rok
2013 705 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 141/XVI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 704 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 139/XVI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 323 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 136/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 322 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków
2013 9 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 129/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4014 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 130/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XII/2012 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie
2012 3794 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 137/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków
2012 3793 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 135/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków
2012 3756 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 133/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3755 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 132/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3213 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 119/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Smyków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3212 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Smyków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3214 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 122/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Smyków
2012 3216 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 126/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie
2012 3215 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 123/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Smyków z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych.
2012 3058 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 121/XIV /2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków oraz zasad korzystania z nich.
2012 3057 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 120/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków oraz zasad korzystania z nich.
2012 2999 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 117/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2395 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2309 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr 104/XI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2012”.
2012 2222 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr 114/XII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie.
2012 1984 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 112/XII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1667 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr 103/XI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 819 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 96/X/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 638 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 93/IX/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2012 rok
2012 526 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 89/IX/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Smyków
2012 488 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 87/IX/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 95 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 96 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 78 / VIII / 2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzenia ścieków
2012 66 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr 88/IX/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu
2011 3611 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 81/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3610 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 80/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3609 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3614 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2011 3613 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru
2011 3612 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 82/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2011 2888 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Cisownik
2011 2889 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Kozów
2011 2890 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Królewiec
2011 2887 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Adamów
2011 2884 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2885 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 57/VII//2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Smyków na lata 2011-2014
2011 2886 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 60/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2011 2891 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Matyniów
2011 2896 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 71/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Stanowiska
2011 2897 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 72/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Trawniki
2011 2898 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Wólka Smolana
2011 2895 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Smyków
2011 2892 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 67/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Miedzierza
2011 2893 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 68/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Przyłogi
2011 2894 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Salata
2011 2421 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr 41VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2217 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2011 2216 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2011 2218 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze.
2011 2220 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków
2011 2219 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 48/VI /2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 148/XX/2009 Rady Gminy Smyków z dnia 16 września 2009 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2011 1655 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 38/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Smyków .
2011 1515 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 30/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1516 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 33/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Smyków na lata 2011 - 2015
2011 1430 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 37/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Miedzierzy
2011 1091 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr 31/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 872 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 871 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2011 rok
2011 873 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2011 875 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie określenia nazwy i zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie z siedzibą w Miedzierzy.
2011 874 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie z siedzibą w Miedzierzy
2011 607 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 23/IV/07 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego
2011 546 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2011 rok
2011 440 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 67 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 209/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 68 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2009 54 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/08 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 104/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok