Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 181

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4220 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 4221 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2019 3373 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu
2019 3374 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Samborcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2610 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec nr V/39/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Samborzec na 2019 r.
2019 2609 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach
2019 2284 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy Samborzec
2019 2285 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Samborzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2283 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu
2019 1517 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Samborzec w 2019 roku
2019 546 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2019 418 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2019 rok
2019 73 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”
2019 72 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”
2019 71 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Samborzec
2018 4081 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 4082 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2018 3797 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Samborzec
2018 3639 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Samborzec
2018 3058 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Samborzec
2018 2711 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2018 Rady Gminy Samborzec z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Samborzec
2018 2258 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/276/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2018 2257 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/274/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 2256 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/273/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLI/265/18 w sprawie ustalenia limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy SAMBORZEC
2018 1986 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLI/265/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy SAMBORZEC
2018 1985 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLI/264/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Samborzec
2018 1181 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/253/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Samborzec w 2018 roku
2018 1180 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/250/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale XXXIX/242/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 1182 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/255/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2018 1184 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/257/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy SAMBORZEC na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1183 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/256/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy SAMBORZEC na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 529 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 530 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Samborzec na lata 2018-2022
2017 4135 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2018 rok
2017 4136 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2017 3751 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Samborzec
2017 3750 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Samborzec instrumentem płatniczym
2017 3749 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 3754 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Samborzec oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu
2017 3753 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Samborzec
2017 3752 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 2021 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2017 2022 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2017 Rady Gminy Samborzec z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Samborzec
2017 1411 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu
2017 1393 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2017 1392 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1391 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Samborzec w 2017 roku
2017 661 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXV/149/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 98 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2017 rok
2017 99 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2016 4171 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXV/149/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3975 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/149/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3866 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Samborzec
2016 3686 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Samborzec
2016 3685 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 3684 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Samborzec
2016 3683 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Samborzec
2016 2654 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXII/132/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Samborzec publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 2655 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2016 2115 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/128/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic sołectwa Strochcice i sołectwa Kobierniki w Gminie Samborzec
2016 1751 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/119/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Samborzec
2016 1752 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/121/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu
2016 1444 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/115/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XVIII/112/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1159 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1158 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 742 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/100/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Samborzec na lata 2016-2019
2016 743 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/103/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 744 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/106/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2016 449 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/94/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2016 65 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/83/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Samborzec
2016 64 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Samborzec
2016 63 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/80/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2016 rok
2015 3581 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec
2015 3580 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/71/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3582 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/73/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3584 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Samborzec
2015 3583 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Samborzec
2015 2022 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Samborzec
2015 1708 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1007 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Samborzec na rok 2015
2015 403 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2015 402 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2015 rok
2014 3408 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok
2014 3407 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 1882 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr L/275/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXXV1/193/13 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Samborzec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nich.
2014 1883 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr L/278/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 1381 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/262/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Samborzec
2014 1053 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Samborzec
2014 1052 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 256/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 marca 2014r. ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Samborzec na rok 2014
2014 803 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Samborzec 2007 - 2013 o lata 2014-2015
2014 802 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego
2014 468 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLV/238/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2014 467 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLV/236/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2014 rok.
2014 469 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLV/242/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 471 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLV/244/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 470 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLV/243/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia poniesionego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 4345 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny
2013 4344 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2014 rok
2013 4051 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny
2013 4050 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 4049 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3121 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/211/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych
2013 2396 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXXVI/193/13 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Samborzec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nich
2013 2395 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 2007 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2013 1562 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 19 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji regulacji cieku wodnego Stara Gorzyczanka na terenie Gminy Samborzec.
2013 1563 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 19 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Samborzec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nich
2013 1352 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/173/13 z dnia 22 stycznia 2013 roku- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2013 rok
2013 1300 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Samborzec.
2013 983 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2013 rok
2013 40 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Samborzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 39 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2012 3900 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec
2012 3762 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 grudnia 2012r. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów i formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3761 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 3760 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3088 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXX/154/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 października 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2012 2952 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Samborzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2691 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu
2012 2446 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1971 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/124/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Samborcu
2012 787 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/93/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok.
2012 788 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/96/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2012 58 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec
2012 59 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3815 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2011 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Samborzec oraz związanych z tym opłat
2011 3574 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/79/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3575 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec
2011 3576 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/81/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2558 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XIV/57/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 2535 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 2186 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 3 czerwca 2011r. zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 2185 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Samborzec w ramach inicjatywy lokalnej
2011 2188 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 2187 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/50/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr: VII/20/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 1543 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/33/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Samborzec
2011 1544 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/35/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 1493 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/27/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Samborzec środków stanowiących „fundusz sołecki”
2011 1492 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/26/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 1495 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Samborzec
2011 1494 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/30/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie dokonania zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu
2011 966 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/17/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
2011 965 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 968 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2011 967 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/20/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 604 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Samborzec
2011 603 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2011 606 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Samborzec na 2010 rok
2011 605 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 3544 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/198/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 3545 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/201/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Samborzec w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3101 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/196/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 3102 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/197/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2010 2785 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/190/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy Samborzec
2010 2786 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/191/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu.
2010 2787 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/194/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 2254 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/187/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 2255 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/188/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu.
2010 1711 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/180/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 1712 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/181/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 1713 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/182/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Samborzec
2010 1228 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/169/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr: XLI/163/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 1229 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/170/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 1227 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/168/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie szczegółowości uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 1225 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/165/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Samborzec
2010 1226 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/167/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2010 1233 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/177/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 1234 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/179/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Samborzec środków stanowiących „fundusz sołecki”.
2010 1232 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/176/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2010 1230 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/173/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Samborzec.
2010 1231 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/175/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/167/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r.
2010 675 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/163/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 595 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI/161/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 4237 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/160/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.
2009 4236 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/158/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 3576 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/155/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 0803 T Sandomierz – Szewce w miejscowości Bogoria Skotnicka”.
2009 3575 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/154/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 września 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 660 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/111/08 Rady Gminy Samborzec z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu na 2008 rok
2009 290 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/102/08 Rady Gminy Samborzec z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację inwestycji pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont drogi gminnej nr 003358T Gorzyczany-Bystrojowice i remont drogi gminnej nr 003370T Złota-Górki Złockie”
2009 293 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/105/08 Rady Gminy Samborzec z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2008
2009 187 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/99/08 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 października 2008r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2008