Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 124

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3726 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Sadowie nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
2019 3718 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/65/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku funkcyjnego
2019 3717 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/63/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3297 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3296 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2711 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sadowie
2019 1519 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadowie
2019 1518 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sadowie
2019 843 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2019 roku
2019 526 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 527 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie i nadania jej statutu
2019 528 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadowie
2019 353 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2019 rok
2019 115 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Sadowie na lata 2019-2023
2019 114 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4701 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Sadowie
2018 4702 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/250/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2018 4048 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4047 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 3647 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie
2018 3648 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/245/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Zmiany jednostkowej Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie
2018 3547 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr L/254/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadowie
2018 3340 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/252/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sadowie Nr LXV/220/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 3304 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/243/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Sadowie
2018 3305 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowie
2018 3306 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/250/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2018 2552 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/230/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sadowie
2018 2555 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/233/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2554 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/232/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sadowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2553 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/231/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sadowie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1351 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/215/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 1352 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/216/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w  Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu
2018 1350 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/214/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 1348 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/211/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sadowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1349 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/212/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sadowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1356 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/220/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 1357 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/221/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
2018 1355 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/219/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1353 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/217/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2018 roku
2018 1354 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/218/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających
2018 518 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/206/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowie
2018 230 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/198/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2018 rok
2017 3617 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/190/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Sadowie.
2017 3576 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/192/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3575 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/191/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 3574 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/187/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 3113 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/181/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Sadowie
2017 2420 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowie
2017 1313 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Sadowie
2017 1312 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2017 roku
2017 1311 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 881 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Sadowie
2017 880 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/151/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sadowie przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2017 879 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadowiu i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu
2017 423 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sadowie przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2016 4200 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/142/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2017 rok
2016 3540 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3539 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.
2016 3538 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/174/10 z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, dla których zarządcą jest Gmina Sadowie.
2016 3111 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 11 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2016 roku”
2016 2789 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 8 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadowie
2016 1898 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie Zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie
2016 1899 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX/97/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczącej Zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie.
2016 1129 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu
2016 1130 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2016 roku ”
2016 1131 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Sadowie
2016 436 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2016 rok
2015 3422 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3421 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3420 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3419 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 2524 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
2015 2019 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2015 1734 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunek klon pospolity położonego w miejscowości Rżuchów
2015 1735 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2015 1158 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2015 roku ”
2015 318 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sadowie na 2015 rok
2014 3246 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/253/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2014 3247 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2243 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XL/241/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sadowie lub jednostkom podległym
2014 1943 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1942 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie.
2014 1358 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie.
2014 990 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr NR XXXVI/217/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2014 roku”.
2014 991 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz o zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowie.
2014 489 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 490 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 171 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Sadowie.
2014 170 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2014 rok
2013 3784 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2013 3783 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 2128 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sadowie
2013 2033 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w tekście Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie
2013 1280 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadowie
2013 1279 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2013 roku".
2013 994 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2013 rok
2013 995 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie.
2012 3360 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3359 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2012 3358 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2957 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sadowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2956 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sadowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2959 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu.
2012 2958 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sadowie.
2012 2217 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie.
2012 1350 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2012 roku
2012 1182 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Sadowie
2012 890 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2012 rok
2012 811 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadowiu.
2012 201 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadowiu.
2012 123 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadowiu
2012 122 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadowie
2011 3472 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 3471 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3473 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 3475 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3474 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3232 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sadowie.
2011 3233 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2814 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 15 września 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Sadowie i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.
2011 2557 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 11 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie.
2011 1756 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1757 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sadowie
2011 1758 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Sadowie.