Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 74

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4378 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
2019 4377 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4376 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruda Maleniecka
2019 3994 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3989 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/227/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Gminę Ruda Maleniecka
2019 3199 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2019 3002 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3003 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2965 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2964 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Ruda Maleniecka oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2019 2533 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020
2019 2532 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2019 2130 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1993 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso
2019 1853 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 973 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 974 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2019 roku”
2019 975 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ruda Maleniecka, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 969 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów Sołectw Gminy Ruda Maleniecka
2019 824 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2019 rok
2019 820 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 726 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 725 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4608 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4610 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 4609 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4607 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 4606 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym
2018 3823 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z  mieszkańcami Gminy Ruda Maleniecka
2018 3822 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ruda Maleniecka
2018 3540 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XII/73/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruda Maleniecka oraz zasad korzystania z nich
2018 3539 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2890 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2889 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
2018 2744 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/260/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2599 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2018 2600 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2596 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym
2018 2597 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2018 2598 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 2041 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruda Maleniecka
2018 2040 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1973 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1766 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso
2018 1765 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1397 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ruda Maleniecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1396 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2018 roku”
2018 1395 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Gminę Ruda Maleniecka
2018 1394 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1393 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ruda Maleniecka na okręgi wyborcze
2018 421 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 335 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2018 rok
2018 326 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 327 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso
2017 3913 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 3392 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3024 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2718 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2717 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2720 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr I/10/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłek
2017 2719 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ruda Maleniecka
2017 2248 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1651 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 1580 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2017 rok
2017 1581 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1544 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 1537 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/67/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 1536 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wygaszenia Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów
2017 1535 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1534 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
2017 1533 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Ruda Maleniecka jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 1532 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2016 4165 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2016 4164 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej