Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 190

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5010 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piekoszów w 2019 roku
2019 5009 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty
2019 5008 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piekoszów
2019 5007 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/18/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 5006 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 4323 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piekoszów
2019 4322 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4321 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2019 4320 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/311/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Piekoszów
2019 4319 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 4002 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/115/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Piekoszów Nr LXI/419/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 4001 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/110/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków komunikacyjnych
2019 4000 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/108/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Piekoszów
2019 3999 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/106/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 3637 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez gminę Piekoszów
2019 3035 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2911 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2668 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr IX/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2669 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2505 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piekoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2506 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2447 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego położonego w miejscowościach Zajączków, Lesica i Gałęzice Gmina Piekoszów
2019 2301 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2300 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2250 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów
2019 2249 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/397/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest gmina Piekoszów
2019 2248 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Piekoszów za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1289 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 1288 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piekoszów
2019 1287 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty
2019 1255 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów
2019 1256 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr LII/376/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczne na terenie gminy Piekoszów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1257 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piekoszów w 2019 roku
2019 916 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 866 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków komunikacyjnych
2019 865 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Piekoszów jej jednostkom organizacyjnym i instytucjom kultury oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 864 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 438 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami GMINY PIEKOSZÓW na lata 2018 – 2021
2019 327 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 328 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Piekoszów jej jednostkom organizacyjnym i instytucjom kultury oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i  wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 325 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Piekoszów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 326 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2019 324 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4249 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 4248 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 4054 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Piekoszów
2018 3860 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXII/439/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego położonego w miejscowości Gałęzice Gmina Piekoszów
2018 3741 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXII/437/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 3577 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXII/441/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków komunikacyjnych
2018 3578 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXII/445/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/311/2017 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28.09.2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Piekoszów
2018 3310 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LXI/436/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie w wyborach samorządowych
2018 2865 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/435/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków komunikacyjnych
2018 2864 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/433/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Piekoszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2863 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/430/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 2698 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LIX/421/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie podziału gminy Piekoszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2699 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LIX/422/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie podziału gminy Piekoszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2700 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LIX/425/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 2615 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/413/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 2579 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/415/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
2018 2459 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/417/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2458 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/416/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2018 2460 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/420/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piekoszów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Piekoszów
2018 2208 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LVII/409/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność prywatną w miejscowości Piekoszów
2018 2181 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr LVII/406/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 2031 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr LV/399/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 1960 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LIV/396/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Piekoszów
2018 1935 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIV/397/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest gmina Piekoszów
2018 1934 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIV/393/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pełniącej Obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej, o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piekoszów
2018 1933 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIV/392/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2018 1932 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIV/389/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 1614 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/380/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 1615 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/385/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 1617 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/388/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Piekoszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1616 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/387/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2018 roku
2018 1009 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/374/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Piekoszów dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Piekoszów
2018 1012 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/377/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów „LAUR PIEKOSZOWSKI”
2018 1011 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/376/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczne na terenie gminy Piekoszów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1010 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/375/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez gminę Piekoszów
2018 1008 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/373/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków komunikacyjnych
2018 1007 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/372/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 1006 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/368/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 512 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/365/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Piekoszów oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu
2018 511 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/364/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Gminnego w Piekoszowie
2018 510 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/362/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 315 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr L/356/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 303 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr L/359/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w roku 2017
2018 302 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr L/358/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2017
2018 197 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/347/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/321/2017 Rady gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2 dla terenów położonych w obrębie Piekoszów p.n.: „Czarny Stok”
2017 3932 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Podzamcze
2017 3930 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Piekoszów
2017 3929 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/343/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2017
2017 3928 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 3931 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Piekoszów ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
2017 3381 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2 dla terenów położonych w obrębie Piekoszów p.n. „Czarny Stok”
2017 3362 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 3363 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wincentów
2017 3162 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/323/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 3053 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/311/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Piekoszów
2017 3055 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Piekoszów Nr XLI/284/2017 z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Piekoszów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
2017 3054 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad nabywania do gminnego zasobu, nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów, na których zlokalizowane są drogi obsługujące wyłącznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
2017 3052 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/307/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 2954 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 2955 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 2687 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLV/305/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 2342 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 2333 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 2334 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 2182 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr XLI/284/2017 z dnia 19 czerwca 2017r. dotyczącej określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Piekoszów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
2017 2181 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 2180 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 1949 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XL/279/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 1948 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XL/277/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2017 1484 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2017 roku
2017 1483 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1482 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 1487 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 1486 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/252/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekoszów na lata 2017-2021
2017 1485 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 1177 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów
2017 1176 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów
2017 863 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekoszów na lata 2017-2021
2017 864 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piekoszów
2017 865 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2017 362 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 223 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie
2017 222 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/331/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Piekoszów
2017 224 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2017 226 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 225 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2016
2016 4040 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 4039 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2016 4038 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Piekoszowie
2016 4037 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie
2016 4036 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie
2016 4035 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych gminy Piekoszów
2016 3050 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekoszów na lata 2016-2020
2016 3049 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekoszów
2016 3048 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Piekoszów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 3047 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Wójta Gminy Piekoszów „LAUR PIEKOSZOWSKI” dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz Listu Gratulacyjnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Gminnej Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2016 3046 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Gminnej Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2016 3045 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów
2016 3044 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 2862 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 2441 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2442 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca Statut Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie
2016 2440 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2016 1804 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 1700 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 1640 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 1233 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2016 roku
2016 1232 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Gminnego w Piekoszowie
2016 1231 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie
2016 945 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Piekoszów
2016 944 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piekoszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym
2016 943 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej, o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piekoszów
2016 942 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2016 848 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rykoszyn
2016 536 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/223/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piekoszów
2016 535 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 153 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2016 152 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 151 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2015
2016 150 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 4098 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 4101 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie
2015 4100 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów
2015 4099 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty
2015 3880 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Widokowa" w miejscowości Piekoszów
2015 3879 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Piekoszów
2015 3624 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3623 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3622 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2015 3400 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 3214 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy Piekoszów
2015 3199 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Piekoszowie
2015 3198 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/105/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Piekoszów
2015 3197 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 3042 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie i zmiany uchwały Nr LVII/384/2014 z dnia 21 marca 2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie
2015 2930 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów
2015 2929 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyboru określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2928 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2927 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 2926 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr LXIII/432/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2015 2925 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2011 263 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 127 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2009 2898 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2009 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2009 654 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2008 Rady Gminy Piekoszów z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 466 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2008 Rady Gminy Piekoszów z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 173 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2008 Rady Gminy Piekoszów z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok