Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 272

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 484 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/42/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/73/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia jako jednostki obsługującej oraz nadania mu statutu
2019 94 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/43/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 54 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/40/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowa Słupia „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2019-2023
2019 53 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 52 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/38/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 51 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4580 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/95/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach
2018 4581 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2018 4578 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4579 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/49/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2018 4584 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy oraz statutu instytucji kultury – Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi
2018 4585 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z obiektu Hali Sportowej w Nowej Słupi oraz odpłatności za jej użytkowanie
2018 4582 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/40/14 z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2018 4583 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/91/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 października2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Słupia
2018 4046 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/91/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Słupia
2018 4045 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia
2018 4044 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/91/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 4043 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4042 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4041 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4040 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3541 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVII/91/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Słupia
2018 3524 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVII/84/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3124 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/77/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2943 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LIV/70/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2942 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LIV/69/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/58/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowa Słupia oraz jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z  2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg
2018 2941 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LIV/67/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2944 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LIV/71/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Słupia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2570 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LIII/65/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2343 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/57/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi
2018 2342 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/54/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2116 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/40/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1764 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr L/37/2018 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2018 1763 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr L/36/2018 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela
2018 1762 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr L/28/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 989 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/23/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowa Słupia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 988 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/22/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowa Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 987 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/21/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 986 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/19/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2018 roku
2018 985 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/15/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia
2018 984 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/14/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2018 983 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/11/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Nowa Słupia
2018 982 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/7/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 484 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 296 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/2/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2018 rok
2018 182 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/109/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 181 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/107/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.
2018 180 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/102/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 63 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/106/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 3961 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/100/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3645 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/88/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Nowa Słupia służebnością przesyłu
2017 3646 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/89/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Nowa Słupia
2017 3643 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/85/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3644 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/87/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Gminy Nowa Słupia na rzecz ich najemców oraz udzielenia bonifikaty
2017 3647 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/90/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3650 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/93/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3651 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/94/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych
2017 3648 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/91/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 3649 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/92/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3356 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/79/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi
2017 3355 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/78/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowa Słupia na lata 2017-2021
2017 3354 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/76/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3135 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/66/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3137 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/73/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/66/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 3136 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/72/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Nowa Słupia statusu miasta
2017 2696 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/59/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowa Słupia dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2017 2695 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/58/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowa Słupia oraz jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 2694 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/57/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2699 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/64/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/73/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zmiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Słupia oraz ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2017 2698 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/62/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/25/17 z dnia 27 marca 2017 dotyczącej zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 2697 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/61/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki
2017 2437 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/50/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/95/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach.
2017 2438 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/51/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Słupia.
2017 2439 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/53/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2056 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2057 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/49/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 1843 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/40/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki
2017 1842 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/39/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1724 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/37/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
2017 1723 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/35/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego samorządowej instytucji kultury pn.: Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” oraz nadania jej statutu
2017 1140 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/33/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/107/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi
2017 1139 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/32/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania drodze publicznej nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia
2017 1138 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/30/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1137 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/28/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2017 1136 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/27/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1135 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/26/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2017 1134 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/25/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1133 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/24/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 1132 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/20/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 734 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/17/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2017 roku.”
2017 733 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/16/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/86/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Nowa Słupia
2017 732 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/13/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 731 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/9/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 409 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/6/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Słupia
2017 408 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/95/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach
2017 407 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2017 rok
2017 47 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/103/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.
2017 46 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/102/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3847 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/91/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2016 3846 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/87/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 3848 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/92/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3850 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/95/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/67/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach
2016 3849 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/93/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Nowa Słupia.
2016 3614 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/97/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3613 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/96/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 3616 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/99/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 3615 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/98/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3382 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/85/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie „Moje Boisko- Orlik 2012”
2016 3381 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/76/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3097 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/74/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/73/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Słupia oraz ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2016 2959 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/71/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VII/46/11 Rady Gminy Nowa Słupia w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia
2016 2958 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/69/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2650 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 62 /16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2340 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/56/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 1911 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXV/53/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowa Słupia
2016 1910 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXV/47/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1742 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/40/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1741 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII /35/ 16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Rudkach do Zespołu Szkół w Rudkach
2016 1744 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/43/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/14/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Nowa Słupia
2016 1743 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/41/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 1643 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/38/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1422 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXII/31/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1078 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/29/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1077 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/25/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2016 1076 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/24/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/92/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Nowa Słupia osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1075 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/23/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/14/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Nowa Słupia
2016 707 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XX/14/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 708 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XX/16/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Nowa Słupia na lata 2016-2019
2016 709 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XX/17/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2016 roku
2016 706 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XX/12/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu w Milanowskiej Wólce w Gminie Nowa Słupia
2016 467 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/4/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2016 rok
2016 468 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/7/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2016 469 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/8/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2015 4235 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/100/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.
2015 4234 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/99/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2015 4233 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/98/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Nowa Słupia
2015 4232 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/97/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4084 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/92/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Nowa Słupia osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 4083 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/89/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 4012 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/95/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XV/77/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4011 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/90/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2015 3932 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/87/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 3931 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/86/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Nowa Słupia
2015 3930 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/85/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach
2015 3929 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/83/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr I/11/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowa Słupia oraz określenia warunków ich sprzedaży oraz uchwały Nr IV/33/09 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę gruntu i wynajem lokali i budynków stanowiących własność Gminy Nowa Słupia
2015 3928 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/75/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 3676 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/80/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2015 3675 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/79/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3674 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/78/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/74/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2015 3673 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/77/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3672 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/76/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3122 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIV/71/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3123 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Słupia oraz ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2015 3023 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/81/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu Hali Sportowej w Nowej Słupi oraz odpłatności za jej użytkowanie.
2015 2546 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/61/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz zmiany Uchwały Nr XXV/53/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia
2015 2545 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/60/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/54/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia.
2015 2544 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębniaku.
2015 2543 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatków energetycznych
2015 2542 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/56/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2352 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2253 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/39/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej zwanej „Zespół Obsługi Szkół w Nowej Słupi” i nadania jej statutu
2015 2143 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/48/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 czerwca 2015r. dotycząca uchylenia uchwały nr VI/10/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectwa Dębniak i Jeleniów, polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Dębniak do sołectwa Jeleniów
2015 2142 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/47/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2015 2141 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/44/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1861 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/37/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/24/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1860 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/36/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1598 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/25/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1595 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/22/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VII/21/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31.03.2015 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa , określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1600 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/27/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2015 1599 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/26/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia
2015 1597 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/24/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1596 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/23/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia
2015 1271 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/21/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1270 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/20/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1098 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/12/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia na 2015 rok”
2015 1099 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/16/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gminę Nowa Słupia
2015 862 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/10/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectw Dębniak i Jeleniów, polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Dębniak do sołectwa Jeleniów.
2015 863 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/17/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 861 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/6/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 297 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr V/4/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2015 rok
2015 39 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3520 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/6/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3026 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/68/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia
2014 3025 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/64/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3028 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/71/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/66/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2014 3027 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/69/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 3014 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/70/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 2549 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/61/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/72/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2014 2548 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/57/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2322 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/50/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nowa Słupia sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia.
2014 2321 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/49/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Nowa Słupia osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2320 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/47/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1915 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/42/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1850 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/34/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 czerwca 2014r. uchylająca uchwałę Nr VII/47/05 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu w Rudkach
2014 1824 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/30/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1825 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/40/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2014 1248 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/19/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 887 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 883 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/14/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Nowa Słupia
2014 882 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/11/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 881 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/10/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania ramach wieloletniego programu wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 880 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/9/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowa Słupia „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014-2020.
2014 879 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/7/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Nowa Słupia na 2014 rok”
2014 90 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/81/2013 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/72/2013 z dnia 13 grudnia 2013r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2014 89 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/80/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2014 rok
2014 88 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4417 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/70/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4387 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/72/2013 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2013 4386 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/71/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3915 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/67/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach
2013 3914 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/66/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 3913 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/65/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Słupia” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Nowa Słupia”.
2013 3912 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/63/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3295 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/53/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany Uchwały Nr XVI/58/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia
2013 3294 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/52/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3297 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/59/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę NR XVII/68/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2013 3296 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/54/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/50/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia.
2013 3057 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/50/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/59/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 września 2012 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia.
2013 3056 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/47/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/40/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3055 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/46/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2531 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/36/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 2532 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/37/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/75/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia
2013 2529 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/33/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2530 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/35/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII / 73 / 12 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2013 2535 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/40/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2536 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/42/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Nowa Słupia posiada udziały lub jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań.
2013 2533 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/38/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/21/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2534 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/39/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniającą uchwałę Nr XXI/20/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia
2013 2162 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/29/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 2161 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/28/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1420 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/14/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Nowa Słupia na 2013 rok”
2013 1421 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/16/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych.
2013 1419 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/12/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowa Słupia
2013 1417 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 1418 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/10/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1425 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/20/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia
2013 1426 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/21/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1424 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/19/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1422 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/17/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1423 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/18/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowa Słupia
2013 1105 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/58/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany Uchwały Nr VI/44/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia
2013 941 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/3/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 665 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX/87/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowa Słupia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 664 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX/86/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2013 rok
2013 393 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3938 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia
2012 3937 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3808 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu korzystania z obiektu Hali Sportowej w Nowej Słupi oraz odpłatności za jej użytkowanie.
2012 3686 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3685 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/71/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3688 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/74/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.
2012 3687 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2012 3208 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII/66/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowa Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3209 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII/68/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2012 3068 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/65/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3046 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/59/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia.
2012 2664 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/57/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2663 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/52/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowa Słupia.
2012 2434 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/55/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2433 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/51/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/40/12 Rady Gminy Nowa Słupia w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 2184 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/41/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody
2012 1937 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIV/40/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1936 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIV/37/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1708 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIII/31/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1328 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XII/29/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III / 30 / 09 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2012 1327 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XII/27/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Nowa Słupia na 2012 rok”
2012 1326 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XII/24/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1099 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XI/10/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 895 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr X/4/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2012 rok
2012 582 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 583 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 183 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III / 30 / 09 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.