Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 250

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4361 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4360 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew
2019 4359 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3804 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Moskorzew
2019 3808 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/2019 Rady Gminy Moskorzew w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Moskorzew
2019 3807 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3806 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
2019 3805 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3027 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
2019 3022 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29.03.2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 3021 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moskorzew na rok 2019
2019 3020 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli
2019 3019 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2019
2019 3018 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/2019
2019 3017 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019
2019 3016 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/162/06 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2006 oraz Statutu Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie
2019 3015 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 3014 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych przyznanych pod warunkiem zwrotu - pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki okresowe i celowe
2019 3013 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3012 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2918 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2796 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania
2019 2795 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moskorzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Moskorzew
2019 2794 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Moskorzew
2019 2793 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew
2019 2792 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2041 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
2019 2040 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/162/06 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2006 oraz Statutu Wiejskiego Centrum Kulturalno- Turystycznego w  Moskorzewie
2019 2039 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2042 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
2019 2045 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, ustalenia specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2044 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
2019 2043 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
2019 1795 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moskorzew
2019 1794 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2019
2019 1793 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego
2019 1792 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 1791 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2019 1790 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 1789 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1788 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej podatek od nieruchomości
2019 1786 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
2019 1787 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 1785 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Moskorzew
2019 1377 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 761 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
2019 760 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew
2019 759 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectw Gminy Moskorzew
2019 758 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew
2019 757 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/174/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
2019 756 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 755 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do prowadzenia postępowania w  sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moskorzew
2019 754 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 753 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2019 rok
2019 124 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i  żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 123 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 4528 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 4466 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4465 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4464 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2019 rok
2018 4132 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3638 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 3637 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3169 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 3173 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moskorzew
2018 3172 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Moskorzew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3171 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 3170 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
2018 2548 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2549 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2547 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 1790 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 1791 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, ustalenia przebiegu drogi gminnej oraz uchylenia Uchwały Nr XXXII/152/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r.
2018 1129 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2018
2018 1131 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1130 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1128 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.
2018 1127 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/134/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 1126 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 272 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2018 rok
2018 271 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 3480 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXX/138/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie użytków ekologicznych
2017 3440 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/133/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3439 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/134/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3438 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/135/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2018 rok
2017 3437 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/141/2017 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Chlewice
2017 3436 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/132/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 3165 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/115/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Moskorzew na 2017 rok
2017 3144 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 2081 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/122/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 1648 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 1225 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/114/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1224 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/112/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 27 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty na terenie gminy Moskorzew
2017 26 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2017 rok
2017 25 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 3668 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3667 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/96/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3226 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/94/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Moskorzew
2016 3225 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/93/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 2714 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/91/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 2024 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/82/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1537 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.
2016 1528 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
2016 1527 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1030 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVII/71/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 460 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/69/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2016 459 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/67/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2016 rok
2016 141 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/63/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 3578 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/61/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3577 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/60/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 3576 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/59/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3575 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/58/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2015 3202 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/55/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2015 3201 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/54/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2015-2019
2015 2876 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/51/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 2133 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/48/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015 r.
2015 2132 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/45/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 1825 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014 r.
2015 1824 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Moskorzew
2015 1823 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/40/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/171/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów
2015 1822 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/39/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 1821 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/38/2015 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1063 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/33/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1064 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/12/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12.12.2014 w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku
2015 1062 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/29/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 414 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr VII/23/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy MOSKORZEW na 2015r.
2015 415 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr VII/27/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2015 128 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr VI/21/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 127 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr VI/19/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 126 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr VI/18/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3542 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr V/12/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku
2014 3544 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr V/14/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3543 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr V/13/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3232 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXXI/192/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2864 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXX/190/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2669 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/94/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 2604 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/2014 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r. w sprawie: zmian w budżecie na 2014r.
2014 2605 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/114/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2462 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1504 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1117 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV / 171 / 14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów
2014 1116 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV / 170 / 14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1115 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 601 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 600 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 599 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/159/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy MOSKORZEW na 2014r
2014 175 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 174 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 4355 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/2013 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4354 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2014 roku
2013 4353 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4352 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
2013 3687 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3459 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/139/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Moskorzew
2013 3458 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/138/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
2013 3457 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/137/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 2756 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/113/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r
2013 2755 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 1912 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
2013 1581 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
2013 1060 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/120/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy MOSKORZEW na 2013r
2013 1061 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/122/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011 r.
2013 476 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 475 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 474 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Moskorzew
2013 473 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w 2013 roku.
2013 472 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 391 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2013 188 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moskorzew, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasadach korzystania z tych obiektów.
2013 137 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 114 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/98/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2013 54 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/97/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/95/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r.
2013 8 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 3818 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2012 3784 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 3783 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określania terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3747 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2013 roku
2012 3746 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3745 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2012 3744 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3364 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/94/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3361 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/96/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 3112 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/95/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 3111 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/90/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2659 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX/89/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2118 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy MOSKORZEW oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moskorzew.
2012 1996 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/85/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1853 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1123 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XV/76/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1122 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/67/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy MOSKRZEW na 2012 r.
2012 1034 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIV/74/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/97/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za : wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 1033 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIV/71/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Moskorzew
2012 992 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 471 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Moskorzew
2012 426 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011r.
2012 427 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/59/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 250 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/51/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 217 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/45/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 195 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 60 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/52/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011
2011 3735 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3734 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/52/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie : określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3737 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie : stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2012 roku
2011 3736 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/54/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3167 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2996 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2997 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmian w statucie Wiejskiego Centrum Kulturalno – Turystycznego w Moskorzewie.
2011 2545 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2207 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2208 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 2209 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2011 1290 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie .
2011 1088 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2011 1061 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy MOSKORZEW na 2011 rok.
2011 1030 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Moskorzew w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 433 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 434 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 123 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3877 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie : określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3878 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3532 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/140/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3111 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/139/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 października 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIII/98/09 z dnia 28.04.2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2010 2571 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/137/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2572 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/138/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: przyjęcia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Moskorzew
2010 2310 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/135/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1709 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/132/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1616 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic okręgu wyborczego
2010 1057 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/128/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 969 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/120/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2010 rok.
2010 970 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/123/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Moskorzew
2010 971 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/125/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
2010 181 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/112/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 182 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/114/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum w Gminie Moskorzew oraz określenie granic obwodów
2009 4019 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3920 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/110/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3486 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/108/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3487 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/109/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/97/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3102 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/107/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2009r.
2009 2821 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Moskorzew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moskorzew
2009 2819 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2820 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Moskorzew
2009 2463 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 2335 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe, i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2334 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/96/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2333 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 721 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/79/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/04 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
2009 462 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/74/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 110 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2009 109 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok