Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 120

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4044 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 4043 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr 102/XIV/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2019 4042 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr 98/XIV/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 113/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 3881 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 96/XIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 3625 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mniowie
2019 3626 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 94/XII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 3318 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Mniów
2019 3317 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 82/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 3319 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów
2019 3320 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 92/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 2699 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 80/X/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 2307 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 56/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
2019 2294 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 61/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2293 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 60/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2295 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 1697 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów
2019 1603 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mniów
2019 1602 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
2019 1604 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2019 roku
2019 1606 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 1605 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/ 2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów oraz zasad korzystania z nich
2019 985 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 39/VII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 986 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mniów
2019 780 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 25/VI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2019 rok
2019 690 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 20/VI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
2019 630 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 19/VI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
2019 5 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 16/V/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 4500 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 7/IV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mniów
2018 4501 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 12/IV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 4334 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 6/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4333 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 5/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4332 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 4/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 – 2023
2018 3978 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 311/XLIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Mniów na rok 2019
2018 3977 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 310/XLIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań Osłonowych dla rodzin, w których wychowywane są dzieci do osiemnastego roku życia „Gmina Mniów dzieciom” na rok 2019
2018 3957 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 315/L/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 3956 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 313/L/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mniów
2018 3955 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 312/L/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mniów
2018 3739 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 309/XLVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 3709 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 307/XLVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Mniów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2018 3545 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr 305/XLVII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 3136 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 297/XLVI/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów
2018 3137 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 301/XLVI/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 2858 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr 294/XLV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 2665 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr 289/XLIV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 2654 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 287/xliv/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mniów
2018 2291 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 285/XLIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 2114 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 276/XLII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 250/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2115 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 280/XLII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 1772 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 269/XLI/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 23 kwietnia 2018 r. przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2018 1773 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 274/XLI/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 1711 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 266/XL/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1094 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 260/XXXIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2018 roku
2018 1095 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 261/XXXIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1096 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 264/XXXIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 694 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 695 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 251/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Mniów
2018 696 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 252 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2018 rok
2018 171 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy
2018 172 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 245/XXXVII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 15 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVI/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Mniów
2017 4146 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVI/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 4147 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 3914 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 233/XXXV/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2017 3915 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 234/XXXV/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przebiegu dróg i ulic gminnych w granicach administracyjnych Gminy Mniów
2017 3728 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 237/XXXV/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 3260 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 228/XXXIV/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 2992 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 223/XXXIII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 2991 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 221/XXXIII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2727 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 217/XXXII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2678 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 216/XXXII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 2063 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 212/XXXI/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 1854 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 201/XXX/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 1425 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 191/XXIX/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2017 roku
2017 1424 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 189/XXIX/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1427 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 194/XXIX/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 1426 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 192/XXIX/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mniów na lata 2017-2021”
2017 802 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr 185/XXVIII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2017 738 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 737 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr 183/XXVIII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 172/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 178 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 172/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 177 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 171/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów
2017 179 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 173/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 181 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 180/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 180 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 178/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2017 rok
2016 3856 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 162/XXVI/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3857 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 166/XXVI/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 3674 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 163/XXVI/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3673 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 161/XXVI/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2827 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr Nr 151/XXIV/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 2826 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 147/XXIV/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 14 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów
2016 2825 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 145/XXIV/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 14 września 2016r. w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2016 1977 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 139/XXII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 1702 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 111/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów
2016 1703 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 112/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mniów na lata 2015-2032”
2016 1704 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1666 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1664 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 113/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1663 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 110/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. zmiany Uchwały Nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów
2016 1669 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 120/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 1668 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 118/XX/16 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 1667 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1032 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr 94/XIX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2016 973 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 103/XIX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2016 roku
2016 955 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 105/XIX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 625 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 71/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Wólce Kłuckiej
2016 626 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 92/XVIII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 227 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 86/XVI/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2016 rok
2016 225 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 88/XVI/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 4186 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 80/XV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Mniów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4170 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 79/XV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 3971 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 67/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3518 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 3471 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 69/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. uchylająca uchwały w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2015 3470 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 68/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad oraz terminów jego poboru.
2015 3469 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 66/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3468 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 65/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2980 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr 62/XIII/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 2979 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr 56/XIII/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
2015 2881 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 59/XIII/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego