Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 443

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4117 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/144/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów
2019 4118 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/145/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 3916 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/133/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 3915 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/132/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/114/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i  zasad korzystania z tych obiektów
2019 3911 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/128/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2019 3663 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/127/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/112/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów
2019 3662 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/126/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2019 3661 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/124/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVl/348/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2019 3660 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/123/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
2019 3483 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/118/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów
2019 3484 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/119/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 3336 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2019 3339 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/113/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
2019 3338 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawiw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów
2019 3069 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/114/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i  zasad korzystania z tych obiektów
2019 2910 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/104/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 2909 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 2120 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/95/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 2119 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/93/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2019 2118 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/92/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 1961 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/69/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice-Scholasteria na terenie gminy Masłów
2019 1963 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/70/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2019 1736 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela oddziału przedszkolnego pracującego z grupami dzieci 6-letnich i młodszych, w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów
2019 1737 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/81/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1738 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/82/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 1244 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2019 rok”
2019 1243 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie połączenia Placówki Wsparcia Dziennego- Promyczek z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie
2019 1246 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 1245 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 43/10 i nr 44/8, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 733 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/66/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów
2019 732 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 731 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/58/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 257/11 w Woli Kopcowej, obręb Wola Kopcowa
2019 730 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 542, położonej w Woli Kopcowej, obręb Wola Kopcowa, gmina Masłów
2019 729 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów, w tym kategorie dzieci na które przyznawana jest dotacja w roku kalendarzowym 2019
2019 728 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 462 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok
2019 460 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2019 451 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 456 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/49/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 79/3, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 455 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/48/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 77/2, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 338 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2019 323 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/47/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 51/17, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 322 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/46/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 41/8 i nr 42/1, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 316 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2018
2019 320 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/44/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 48/4, nr 48/12 i nr 49/22, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 319 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/43/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 49/5 i nr 49/21, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 318 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/42/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 317 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/41/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 314 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 313 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 312 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 321 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/45/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 61/6, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 4229 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 4228 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4227 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz udzielania pomocy de minimis
2018 4226 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3892 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/538/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 3869 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LIII/528/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 2894 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr LII/521/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 2773 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr L/501/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów
2018 2717 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr LI/511/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2718 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr LI/512/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłów
2018 2719 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr LI/514/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 2625 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr L/498/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 2305 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/505/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Masłów Pierwszy, w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów
2018 2306 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/510/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu
2018 2163 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/491/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 2164 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/493/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 2051 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/489/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżeowej Gminy
2018 1921 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/488/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach
2018 1196 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2018 rok”
2018 1197 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/485/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 1195 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/479/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1194 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1193 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/477/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2018 1002 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/475/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1001 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/472/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 1000 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/471/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów
2018 997 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/466/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek nr 59/10 i nr 60/2 położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 998 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/467/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 148/12 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 999 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/468/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 204/8 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 996 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/465/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przez podmioty prowadzące działalność oświatową na terenie Gminy Masłów
2018 995 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/462/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 993 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/458/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 994 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/461/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 473 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLV/454/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 472 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLV/448/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Masłów na lata 2018-2022”
2018 228 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok
2018 229 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/442/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2017
2018 211 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część działki nr 17 oraz działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 212 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/429/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/369/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 213 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/430/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 214 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/431/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/371/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 215 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/375/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2 i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 216 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/446/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 3894 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/436/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 3893 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów.
2017 3892 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/366/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3891 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/423/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, dla działek nr 898, 1152 stanowiących drogę wewnętrzną położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3890 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/422/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr DW 745 stanowiącej działkę nr 879/7 oraz drogi powiatowej nr 0314T stanowiącej działkę nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3889 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/421/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową nr 0315T oznaczonej jako działka gruntu nr 1137 oraz części drogi powiatowej nr 0314T oznaczonej jako działka nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3888 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/420/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr DW 745, oznaczonej jako działka nr 950/2, oraz drogi gminnej nr 344028 oznaczonej jako działka nr 1045 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3887 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową Nr 0317T oznaczonej jako działki nr 1161/3, 1161/10, 1161/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3886 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczoną jako część działki nr 727 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3885 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/417/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, dla części działki nr 1046 stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3884 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminną nr 344002 oznaczonej jako działka gruntu nr 833 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki gruntu nr 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, części działki nr 242 i działek nr 360, 367 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3883 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/415/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, którą stanowi część działki nr 288 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3882 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/414/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek nr 1162, 359/10, 359/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3881 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/408/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
2017 3880 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/406/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów w roku kalendarzowym 2018
2017 3879 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2017 3878 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/397/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 3858 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/435/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawek opłaty targowej
2017 3857 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/434/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3856 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz udzielania pomocy de minimis
2017 3077 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część działki nr 17 oraz działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3089 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/377/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 359 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3078 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/366/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3079 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/367/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 67 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3080 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/368/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3081 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3091 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/387/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 roku – regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
2017 3082 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/370/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3083 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/371/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3084 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/372/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 104 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3085 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/373/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 144 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3086 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/374/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 170/4 i 170/1 położone w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3087 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/375/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2 i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3088 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/376/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 300/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3092 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/391/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 3090 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/386/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 3072 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/382/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/167/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2017 3073 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/388/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych
2017 2408 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2407 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2409 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XL/362/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych
2017 2411 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XL/364/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2410 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XL/363/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2374 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XL/359/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 2373 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XL/357/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Masłów
2017 2275 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 2274 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/351/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 2043 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/341/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów zmienioną uchwałą nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2017 2044 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr XXXI/275/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2045 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Masłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 2042 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 1670 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1669 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 1668 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 1079 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 1080 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok”
2017 740 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 739 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
2017 612 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2017 613 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Masłów
2017 282 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2016-2019
2017 150 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok
2017 155 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów
2017 154 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 153 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2017 152 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2016
2017 151 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 4073 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 3869 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 3868 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
2016 3690 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 3689 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3551 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2017 rok.
2016 3550 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz udzielania pomocy de minimis.
2016 3549 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/249/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2016 3171 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 7 października 2016r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”
2016 3172 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 3069 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów
2016 2814 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXV/239/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2787 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016r. w sprawie statutu Gminy Masłów
2016 2786 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXV/231/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 2592 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2573 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu
2016 2571 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 2572 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Masłów zaliczonych do sektora finansów publicznych
2016 2574 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2016 2575 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2576 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 2577 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów
2016 2578 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 2288 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia dodatkowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 2287 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Masłów
2016 1795 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/206/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 1794 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/204/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia dodatkowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1556 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 1554 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/192/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 1555 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 1177 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/187/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/372/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Masłów
2016 1176 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/186/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/359/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014 r.
2016 1178 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/188/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”
2016 1180 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/191/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2016 1179 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/189/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych
2016 842 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 801 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 802 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI/128/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2016 803 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów
2016 687 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2016 510 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/130/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłów na lata 2016-2022
2016 438 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2015
2016 437 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 440 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 439 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2016 rok
2016 337 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVI/131/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2016-2020
2016 60 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 59 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2016 58 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie
2015 3827 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 3828 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/145/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/90/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Masłów "Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek"
2015 3826 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/128/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2015 3545 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3544 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3543 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3546 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2016 rok
2015 3314 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/124/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”
2015 3295 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XV/122/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 3296 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XV/126/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2015 3294 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XV/121/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2015 3019 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XIV/114/15 Rady Gminy Masłów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 2766 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/116/15 Rady Gminy Masłów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (udzielanej w ramach pomocy de minimis) dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów
2015 2765 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/113/15 Rady Gminy Masłów z dnia 24 września 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Żłobek Samorządowy Raj Maluszka”
2015 2764 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Gminy Masłów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Masłów
2015 2729 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XIII/104/15 Rady Gminy Masłów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Masłów
2015 2319 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/100/15 Rady Gminy Masłów z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 2318 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 2283 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 2284 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/91/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku
2015 1712 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/74/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 1713 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/76/15 Rady Gminy Masłów z dnia 4 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 1709 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/69/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów
2015 1710 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
2015 1711 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/71/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1403 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/60/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”.
2015 1402 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr III/24/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2015 1388 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/64/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2015 1387 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr V/51/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2015 1386 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/44/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2015 1365 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 1236 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/50/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 09.11.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Masłów Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie, zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2008r. oraz uchwałą nr XV/91/11 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011r.
2015 846 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 505 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/23/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok
2015 163 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/28/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/347/14 Rady Gminy Masłów z dnia 10 lutego 2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.
2015 162 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/27/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/346/14 Rady Gminy Masłów z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 161 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/26/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2014
2014 3355 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3345 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2015 rok
2014 3344 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3343 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 2978 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIII/418/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 2977 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIII/417/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Masłów, a nie będących drogami publicznymi
2014 2789 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LII/411/14 Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 2788 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LII/406/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2691 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/404/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2014 2692 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/405/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/269/2013 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 2296 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/398/14 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 2256 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/383/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 1102/4 w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego.
2014 2179 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr L/392/14 Rady Gminy Masłów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 2178 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr L/390/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Masłów lub jej jednostkom podległym.
2014 2077 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/377/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany nr 3 w sołectwie Dąbrowa, w gminie Masłów
2014 1983 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr L/391/14 Rady Gminy Masłów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów.
2014 1814 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/379/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/259/05 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego, zmienionej uchwałą Nr VI/45/07 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2007 roku i Nr LI/404/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r.
2014 1815 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Masłów
2014 1816 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 1562 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Masłów
2014 1563 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/14 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 1475 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 1474 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 1186 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/359/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
2014 1187 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/362/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”.
2014 968 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2014 821 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/330/13 Rady Gminy Masłów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłow na 2014 rok.
2014 744 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/13 Rady Gminy Masłów z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 743 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/13 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 713 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/347/14 Rady Gminy Masłów z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.
2014 712 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/346/14 Rady Gminy Masłów z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2014 711 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 454 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 456 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 455 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 453 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/323/13 Rady Gminy Masłów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 452 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/318/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 451 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/13 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 449 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 450 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/13 Rady Gminy Masłów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 448 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/13 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 447 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/13 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 173 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.
2014 172 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/13 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2013.
2013 4102 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/13 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów.
2013 4107 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/316/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2014 rok.
2013 4106 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/315/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 4105 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/314/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014rok.
2013 4104 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/313/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 4103 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/312/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/315/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009 roku, w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3757 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.
2013 3756 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/301/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Marczakowa I" na terenie gminy Masłów.
2013 3664 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DOMASZOWICE I" na terenie gminy Masłów.
2013 3477 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów.
2013 2910 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2873 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/13 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 2811 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 2467 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2466 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.
2013 2227 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/223/2013 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów.
2013 1884 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2013 1885 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”.
2013 1564 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1565 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów.
2013 1566 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2013 1462 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów.
2013 1463 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria na terenie gminy Masłów.
2013 1461 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.
2013 1205 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/230/13 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2013 1204 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.
2013 1203 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.
2013 1202 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie
2013 1201 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie
2013 762 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/12 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok.
2013 660 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 659 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.
2013 658 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 657 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 656 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów.
2013 140 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2013 141 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2012.
2013 138 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2013 139 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/12 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2013 116 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2013 115 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2013 112 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2013 50 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2013 49 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2013 48 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2013 47 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3753 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2013 rok.
2012 3752 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3751 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3750 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013rok.
2012 3322 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/03 Rady Gminy Masłów z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów zmienionego uchwałą Nr XXXVI/291/09 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2009 roku.
2012 3094 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012r. nadania statutu Samorządowemu Zespołowi Obsługi Oświaty w Masłowie
2012 2967 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/167/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2488 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/99 Rady Gminy Masłów z dnia 04 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Masłowie, zmienionej uchwałą nr VIII/57/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 r. oraz uchwałą nr XXVI/203/08 Rady Gminy Masłów z dnia 04 grudnia 2008 roku
2012 2487 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.
2012 2436 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/151/12 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 2324 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.
2012 2145 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 2144 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2012r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych
2012 1863 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XX/140/12 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 1862 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/127/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 1691 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów"
2012 1690 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie
2012 1207 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 1206 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2012-2015
2012 1096 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka w gminie Masłów.
2012 1095 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok.
2012 689 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/106/11 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 2011.
2012 688 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 687 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 192 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.
2012 166 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 09 listopada 2000r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Masłów Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie, zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie oraz uchwałą Nr XXVII/215/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 165 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Masłów „Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek”
2011 3641 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok.
2011 3640 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3642 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3644 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/97/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2012 rok.
2011 3643 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3201 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011-2015
2011 3200 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Masłów
2011 3203 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 3202 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy placowii usytuowanemu w granicach działki nr 1102/4 w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego.
2011 3093 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Masłów z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 2980 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy Masłów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 2981 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Masłów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 2755 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Masłów
2011 2357 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Masłowie
2011 2356 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 2359 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Masłów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 2358 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Masłów
2011 1472 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2011 1473 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 1086 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 27 stycznia 2011r. określenia formy organizacyjno – prawnej szkół prowadzonych przez gminę Masłów
2011 1087 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Masłów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Masłów na 2011 rok.
2011 668 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/415/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 632 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/328/05 Rady Gminy Masłów z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/334/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2005 roku.
2011 631 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku.
2011 634 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2010.
2011 630 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Masłów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 633 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 577 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr LI/404/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/259/05 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego, zmienionej uchwałą Nr VI/45/07 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2007 roku.
2011 401 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr LIII/409/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa "DOMASZOWICE II" na terenie gminy Masłów.
2011 328 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LI/398/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2010 3826 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr LIII/419/10 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej Gminy.
2010 3529 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LIII/418/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 3481 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/402/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa MASŁÓW PIERWSZY - OBSZAR 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów.
2010 3447 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/415/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3450 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/420/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku.
2010 3449 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/417/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2010 3448 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/416/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2794 2010-10-12 uchwala Uchwala nr L/387/10 Rady Gminy Masłów z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.
2010 2793 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XLIX/385/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Masłów lub jej jednostkom podległym.
2010 2796 2010-10-12 uchwala Uchwala nr L/389/10 Rady Gminy Masłów z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.
2010 2795 2010-10-12 uchwala Uchwala nr L/388/10 Rady Gminy Masłów z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOMASZOWICE III” na terenie gminy Masłów.
2010 2607 2010-09-20 uchwala Uchwala nr XLVII/367/10 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 2609 2010-09-20 uchwala Uchwala nr XLIX/386/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 2608 2010-09-20 uchwala Uchwala nr XLVIII/377/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 2499 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/370/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Marczakowa I" na terenie gminy Masłów.
2010 2451 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/373/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Masłów
2010 2452 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Ciekoty, gmina Masłów
2010 2374 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLV/350/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 2003 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2010 2000 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów
2010 2001 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.
2010 1641 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa MASŁÓW PIERWSZY na terenie gminy Masłów.
2010 217 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/09 Rady Gminy Masłów z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2010 218 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 3964 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/316/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3963 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/315/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3953 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/09 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 3954 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/09 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/03 Rady Gminy Masłów z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów
2009 3965 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/317/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 3951 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/271/09 Rady Gminy Masłów z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 3952 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 3962 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/314/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2632 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/09 Rady Gminy Masłów z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Masłów
2009 2633 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/09 Rady Gminy Masłów z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 2504 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/09 Rady Gminy Masłów z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 2501 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2009 2502 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/247/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 2378 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie na rok 2009
2009 2376 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/258/05 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2009 2375 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
2009 2380 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 2377 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI//265/05 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Masłów zmienionej uchwałą Nr XXXIII/289/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2005r.
2009 2379 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/216/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1320 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Masłów z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłów na lata 2009-2015
2009 1228 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2008 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2009 rok
2009 1226 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 1172 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Masłów od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Gminy Masłów
2009 108 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/194/08 Rady Gminy Masłów z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy