Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 307

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4039 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/124/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3611 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/116/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3610 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/113/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie
2019 3609 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/120/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3608 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/119/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wojciechów 1” w obrębie geodezyjnym Wojciechów
2019 3240 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3239 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/102/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 3242 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/109/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3241 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/107/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 2961 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/96/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2856 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid. 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17
2019 2607 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2508 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2507 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – szkołach, zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin na rok 2019
2019 2102 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1847 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krasocin w roku 2019
2019 847 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 511 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/40/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikające ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasocin
2019 510 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/39/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krasocin oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2019 513 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/48/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2019 rok
2019 512 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/46/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 425 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4730 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/38/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4729 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/37/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4728 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Krasocin
2018 4727 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie
2018 4726 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krasocin
2018 4139 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4136 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4138 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4137 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4135 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4134 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
2018 3613 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLII/403/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Krasocin
2018 3572 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/405/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3331 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/399/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikające ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasocin
2018 3333 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/401/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3332 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin
2018 3034 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/396/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3033 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/394/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących nadania statutów sołectwom na terenie Gminy Krasocin
2018 3032 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/393/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krasocin
2018 3031 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/392/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3030 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/388/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin
2018 2867 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
2018 2603 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/380/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2602 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/373/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasocin
2018 2293 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1669 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1668 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krasocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1667 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Krasocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1238 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/349/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krasocin na lata 2018–2021
2018 1216 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 1217 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1218 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/354/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasocin w roku 2018
2018 750 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 31 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 751 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżecie gminy na 2018 rok
2018 531 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin, dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krasocin, w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i ul. Księdza Urbańskiego
2018 444 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2018 rok
2018 443 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 442 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Krasocin
2018 441 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krasocin
2018 440 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krasocin na lata 2018-2022
2018 439 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie
2017 4119 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie
2017 3771 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3770 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3769 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3768 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2017 3767 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie
2017 3595 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/295/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Krasocin i Lipie – część 2
2017 3441 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/307/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3164 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/291/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasocin w roku 2017
2017 3163 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/243/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasocin w roku 2017
2017 3127 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/293/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2537 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/288//17 Rady Gminy Krasocin z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2536 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Krasocin
2017 2255 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2252 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2253 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/276/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2017 2254 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasocin
2017 1767 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/262/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1219 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/253/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1218 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/247/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1217 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/246/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia: kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 1216 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/245/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia: kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 1215 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/244/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez gminę przedszkolach
2017 627 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Krasocin i Lipie – część 1
2017 500 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 429 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2017 rok
2017 416 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 4170 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/221/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3649 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/219/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3648 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/218/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3647 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/217/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3572 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/209/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki takiej opłaty.
2016 3433 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/195/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Nowy Dwór
2016 2860 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XX/189/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 6 września 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Krasocin „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie” w jednostkę budżetową Gminy Krasocin „Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie”
2016 2861 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XX/193/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2859 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XX/185/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 6 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 2849 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/182/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krasocin
2016 2125 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2124 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin
2016 2123 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2122 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2016 2121 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 2120 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2119 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 1976 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/160/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Świdno
2016 1885 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/161/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krasocin
2016 1886 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/168/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1403 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/153/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie określenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń dydaktycznych i sal gimnastycznych w publicznych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin
2016 1404 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/157/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1405 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/158/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasocinie
2016 1088 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/151/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1085 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/138/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Krasocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 1086 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/139/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin
2016 1087 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/141/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 1084 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/137/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Krasocin, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2016 804 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/136/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 556 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/115/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/90/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin - "Bukowa A"
2016 413 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/122/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 414 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/125/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2016 rok
2016 37 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/102/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/90/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin - "Bukowa A"
2015 4169 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/104/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie oraz organizacji i trybu jej działania.
2015 4038 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/113/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 4037 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/101/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
2015 3888 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/111/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 3887 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 3886 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/109/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 3885 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/108/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3884 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/107/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3883 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/106/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3882 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/105/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016rok.
2015 3364 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/97/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3277 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/90/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin – „Bukowa A”
2015 3275 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/89/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Sułków
2015 3225 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/92/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2643 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr VIII/82/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2237 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/67/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2015 2238 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/69/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1849 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/55/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin
2015 1726 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Oleszno na terenie Gminy Krasocin
2015 1714 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/61/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1348 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1349 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/51/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 marca 2015r. zmieniająca Statut Gminy Krasocin
2015 1031 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2015 975 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 954 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2015 rok
2015 315 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 314 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 202 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 3043 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/386/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3044 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/398/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3008 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/396/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3006 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/394/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3007 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/395/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2903 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/391/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 2591 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2515 2014-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/374/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2014 2479 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2014 2480 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin.
2014 2271 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/367/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa II”
2014 2223 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLII/372/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1999 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/358/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego fragment obszaru sołectwa Lipie.
2014 2000 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/359/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Krasocin.
2014 2001 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/360/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Świdno.
2014 1909 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/362/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1908 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/357/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. W sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIX/337/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2014 r.
2014 1650 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/350/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1651 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/351/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego gruntu oraz wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Krasocin na ustalenie stawek czynszu wyższych od stawek minimalnych
2014 1649 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/346/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/98/08 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomści na terenie Gminy Krasocin.
2014 1341 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1340 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków
2014 1339 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie.
2014 1338 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 1024 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1023 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2014 1022 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2014 1021 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków
2014 1020 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 751 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 280 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2014 rok
2014 279 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 278 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 306/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 247 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 248 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/196/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4257 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3994 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3995 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3996 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3701 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3700 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 października 2013r. zmieniająca Statut Gminy Krasocin
2013 3632 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3631 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Krasocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3630 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 3629 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XIX/160/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 3552 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 494, 495, 496/1 i 496/2 obręb Krasocin
2013 3525 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3524 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3523 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 września 2013r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin.
2013 3150 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie.
2013 3084 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3083 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie nadania sztandaru oraz pieczęci Gminy Krasocin
2013 2907 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/249/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2610 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/198/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
2013 2609 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2608 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2487 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasocinie.
2013 2486 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/196/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2485 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2484 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/197/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 2483 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/195/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin.
2013 2099 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2100 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1532 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/209/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2013 rok
2013 855 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasocin
2013 865 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV /204/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. Rady Gminy Krasocin w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krasocin.
2013 864 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 203/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasocin na lata 2013 – 2017
2013 863 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 862 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 861 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
2013 860 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 859 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 858 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin
2013 857 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 856 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 504 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasocin
2013 503 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania herbu i flagi Gminy Krasocin
2012 3990 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3772 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 22 listopada 2012r. określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013rok.
2012 3766 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3479 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/179/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3478 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/178/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3481 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3480 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2908 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Krasocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2909 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/166/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2414 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz granic ich obwodów.
2012 2413 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1982 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1976 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/139/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ludynia - Tory na obszarze gminy Krasocin.
2012 1910 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/138/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2012 1907 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasocin w 2012 roku.
2012 1906 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/115/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1606 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/105/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1605 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2012 rok
2012 1361 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1074 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/92/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2012 1073 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 708 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 115 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego gruntu oraz wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Krasocin na ustalanie stawek czynszu wyższych od stawek minimalnych.
2012 114 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/72/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/155/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 listopada 2009 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin.
2012 113 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2012 112 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3439 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012rok.
2011 3438 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/81/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3441 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3440 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3229 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3230 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin stanowiący Załącznik nr 1 oraz zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/155/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin.
2011 2493 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków
2011 2492 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2495 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krasocin w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin.
2011 2494 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/156/05 Rady Gminy Krasocin w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasocin
2011 1966 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2011 1967 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII /43/ 2011 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Krasocin.
2011 1964 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1965 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin.
2011 1968 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 1971 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2011 r.
2011 1972 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/30/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2011 1969 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1970 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 maja 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom gimnazjów, szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2011 1667 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1668 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2011 1669 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1447 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2011 rok
2011 1448 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie
2011 1450 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cieślach
2010 3825 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krasocin
2010 3798 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 3705 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. i zwolnień od tego podatku.
2010 3704 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011rok.
2010 3707 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3706 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/220/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku.
2010 2327 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2201 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2200 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2199 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
2010 2202 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2203 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2010r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie
2010 1638 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2010 1637 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Krasocin
2010 1640 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Oleszno na terenie Gminy Krasocin.
2010 1639 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krasocin na terenie Gminy Krasocin.
2010 535 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 3305 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2716 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr XXX/143/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2482 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2152 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1583 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1582 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2009r. sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków
2009 1581 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/09/ Rady Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1580 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2009 1584 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin
2009 396 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/08 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin
2009 395 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/08 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.