Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 256

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3860 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3859 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3858 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3857 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3856 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku
2019 3855 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2019 3854 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3091 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2919 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kluczewsko
2019 2886 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2885 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/23/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2884 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2883 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 2882 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw
2019 2881 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko
2019 2880 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023
2019 2879 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dotycząca zmiany uchwały Nr IV/7/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2228 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2157 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/25/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2019 2156 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/16/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2019 2123 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kluczewsko
2019 2124 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2121 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw
2019 2122 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/17/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kluczewsko
2019 2125 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko
2019 2128 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023
2019 2129 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko
2019 2126 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Kluczewsku przy ulicy Spółdzielczej 12
2019 2127 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko
2019 1781 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1780 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/9/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kluczewsko
2019 1779 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/8/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych na terenie gminy Kluczewsko
2019 1778 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/7/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1777 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/5/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1776 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/4/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1775 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2019 roku
2019 394 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczewsko
2019 393 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 300 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 299 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 298 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 297 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 296 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 3501 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/39/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3500 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/38/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2018 3499 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/37/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/20/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXVI/47/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2573 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/32/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2572 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/27/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko
2018 1888 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/21/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1580 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/13/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1579 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/7/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko
2018 1578 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/5/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2018 roku
2018 1577 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/4/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1576 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/3/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 845 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/1/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 261 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/45/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 240 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/52/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 239 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/50/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Kluczewsko
2018 238 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/47/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/20/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3846 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/43/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3845 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/42/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Kluczewsko - Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku
2017 3844 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/39/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Kluczewsko
2017 3367 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/31/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2017 3368 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/37/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2693 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/29/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2238 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII/24/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1688 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/16/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kluczewsko i nadania jej statutu
2017 1689 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/17/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kluczewsko
2017 1690 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/20/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1527 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/5/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2017 roku
2017 1526 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/3/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz niezbędne dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1525 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/2/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1528 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/6/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 1531 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/11/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1530 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/8/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczewsko
2017 1529 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/7/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczewsko
2017 170 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/46/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 171 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/53/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4099 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/41/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczewsko
2016 4041 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/44/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3903 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/43/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 3902 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/42/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Kluczewsko
2016 3030 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/39/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2800 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XV/31/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2214 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/20/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2213 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/19/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2212 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/18/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2016 2217 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/23/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2216 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/22/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 2215 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/21/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kluczewsko
2016 1750 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XIII/14/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1538 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XII/12/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1230 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XI/4/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP na terenie gminy Kluczewsko
2016 1229 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP na terenie gminy Kluczewsko
2016 1181 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI/2/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 1182 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI/3/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2016 roku
2016 1183 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI/5/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 198 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 170 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 169 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3943 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3711 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
2015 3710 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Kluczewsko
2015 3709 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016
2015 3708 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2015 3707 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 2917 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko
2015 2858 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2857 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/34/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011 roku w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku
2015 2136 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/16/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/42/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2015 2137 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kluczewsko
2015 2138 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1839 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1838 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/16/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/42/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2015 1627 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr V/11/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce” w obrębie wsi Rzewuszyce na obszarze Gminy Kluczewsko
2015 1282 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1281 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/6/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie Gminy Kluczewsko w 2015 roku
2015 587 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/3/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 113 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 112 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2014 3432 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3433 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy Kluczewsko
2014 2678 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/27/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2679 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/31/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/22/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2014 2680 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/32/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2014 2472 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/23/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2356 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/8/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko
2014 1980 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/21/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1696 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/14/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1695 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/13/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko
2014 1265 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXV/10/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 737 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/1/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 738 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/2/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 739 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/3/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 222 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/54/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 82 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/57/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4176 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/52/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4175 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/51/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014
2013 4174 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/50/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 4173 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/49/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy Kluczewsko
2013 4172 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/47/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/18/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3370 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/42/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3303 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/38/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie powierzenia jednostce budżetowej Gminy Kluczewsko - Komunalnemu Usługowemu Zakładowi Gospodarczemu w Kluczewsku zadań własnych Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2013 3304 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/39/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Kluczewsko - Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku
2013 3305 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/40/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kluczewsko
2013 2737 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/35/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2736 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/33/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2013 2735 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/32/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2013 2734 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/31/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko w 2013 roku
2013 2733 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/30/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kluczewsko
2013 2732 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/29/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XVII/53/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2144 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/24/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2103 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/19/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Komunalnemu Usługowemu Zakładowi Gospodarczemu w Kluczewsku zadań własnych Gminy Kluczewsko z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2013 2104 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/20/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku
2013 2101 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/17/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2013 2102 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/18/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2107 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/23/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko
2013 2108 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/26/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dofinansowania przez Gminę Kluczewsko usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Kluczewsko”
2013 2105 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/21/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2106 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/22/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2013 1413 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/12/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Kluczewsko
2013 1412 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/9/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko
2013 1411 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/8/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko
2013 1416 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/15/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1415 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/14/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko
2013 1414 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/13/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kluczewsko lub jej jednostkom podległym
2013 724 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/51/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 609 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/58/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 608 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/57/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczewsko
2013 607 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/56/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 606 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/55/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 605 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/54/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 604 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/53/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 603 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/52/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2013 378 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XVII/61/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3199 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/40/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kluczewsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneawie
2012 3200 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/45/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 3079 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/46/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3012 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/44/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Kluczewsko
2012 3011 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/43/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty targowej na rok 2013
2012 3010 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/42/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2012 3009 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/41/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 2469 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/34/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2138 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/29/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2084 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/28/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko oraz zasad korzystania przez przewoźników z tych przystanków
2012 2083 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/23/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania
2012 1585 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/15/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 1584 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/13/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej– Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku
2012 1587 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/18/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1586 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kluczewsko
2012 1322 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XII/10/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1321 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XII/7/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 16 marca 2012r. w sprawie regulaminu najmu pomieszceń w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko
2012 1320 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XII/6/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 16 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnej hali sportowej w Kluczewsku
2012 1236 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/9/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przyjęcia pragramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko
2012 828 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 561 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 207 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 151 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/44/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2012 89 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/38/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2011 3680 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/39/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej na rok 2012
2011 3679 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawiew wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2011 3678 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/37/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3683 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
2011 3682 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 3681 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Kluczewsko
2011 3257 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/33/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011r. w sprawie pomnika przyrody
2011 3256 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/32/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
2011 3259 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3258 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/34/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku
2011 2811 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2467 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/21/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2468 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/23/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2066 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/18/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr V/8/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 05 marca 2011 roku
2011 2065 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/17/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla działających na terenie gminy Kluczewsko
2011 2068 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2067 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2011 1280 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/8/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 5 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/22/2004 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku
2011 1279 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/7/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/98 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 17 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Organizacyjnego Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku
2011 1282 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/12/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kluczewsko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1281 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/9/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 953 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/2/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
2011 952 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/1/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
2011 954 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/3/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/20/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 956 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedla w gminie Kluczewsko
2011 955 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/30/2007 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy , informacji i deklaracji podatkowych
2011 535 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 466 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 467 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/18/2001 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2011 3 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/23/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3210 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/20/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3211 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/21/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2010 3212 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/22/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na rok 2011
2010 2641 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XXX/19/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2145 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/18/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2010r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2063 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/16/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1360 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/8/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1359 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/7/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 1361 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/11/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1363 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/13/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Kluczewsko osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 1362 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/12/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko
2010 1041 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/4/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
2010 1040 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/3/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
2010 1043 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/6/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/19/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2010 1042 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/5/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy , szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 873 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/2/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2009 3183 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/19/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2009 3116 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXII/18/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2494 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/14/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1723 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/7/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1724 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/9/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
2009 1722 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/6/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 1725 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/10/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1513 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/4/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/14/2005 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1512 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/2/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 444 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/27/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 233 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/21/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok