Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 245

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4351 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/114/ 2019 Rady Gminy Górno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Górno
2019 3552 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Bęczków”
2019 3535 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków w Gminie Górno i uchwalenia jego Statutu
2019 3514 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Górno
2019 3513 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3512 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2019 3511 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII392/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górno
2019 3510 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/290/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górno, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2019 3182 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/434/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Górno dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2019 3181 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2019 3184 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Cedzynie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Górno oraz nadania mu Statutu
2019 3183 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Bęczków
2019 3011 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Górno z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 2797 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2455 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Górno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 2454 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Górno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad zalewem w miejscowości Cedzyna
2019 2453 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Górno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2019 1370 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach publicznych i wewnętrznych w miejscowości Bęczków
2019 1369 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Cedzyna
2019 1367 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno-Parcele”
2019 1297 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górno
2019 1296 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Górno
2019 1295 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Górno
2019 1292 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1298 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w  2019 roku”
2019 1293 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 1294 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 672 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 671 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2019 rok
2019 229 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 230 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4486 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Górno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 4487 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Górno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku
2018 4488 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Górno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4489 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Górno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 3614 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/455/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Górno
2018 3525 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/444/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2018 3514 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/448/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XX/198/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Górno „Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie” w jednostkę budżetową Gminy Górno „Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie”
2018 3515 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/449/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/401/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 3516 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/451/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 3297 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/435/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/428/2018 z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2018 3152 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/434/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Górno dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2018 3153 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/436/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 0320T Krajno Drugie – Wymyślona – Bęczków do kategorii dróg gminnych
2018 3084 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/439/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Górno
2018 3083 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/433/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Górno
2018 2811 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/428/2018 Rady Gminy Górno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2018 2747 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/430/2018 Rady Gminy Górno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Górno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2186 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/2018 Rady Gminy Górno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 2185 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/416/2018 Rady Gminy Górno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie XLIV/416/2018 wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad zalewem w miejscowości Cedzyna
2018 1993 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/2018 Rady Gminy Górno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Cedzyna
2018 1716 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/400/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w roku 2018”
2018 1638 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górno
2018 1635 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Górno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1636 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/390/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Górno na stałe obwody, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1637 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/391/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2018 1639 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/401/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1640 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/402/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2018 804 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/382/2018 Rady Gminy Górno z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Górno
2018 802 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/380/2018 Rady Gminy Górno z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2018 803 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/381/2018 Rady Gminy Górno z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Górno
2018 447 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/367/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2018 rok
2018 423 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XL/364/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/361/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach będących w zarządzie gminy Górno w miejscowości Cedzyna
2018 48 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach będących w zarządzie gminy Górno w miejscowości Cedzyna
2018 47 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2018 49 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/362/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach publicznych w miejscowości Cedzyna będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział w Kielcach
2018 50 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach publicznych w miejscowości Cedzyna będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
2018 45 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2018 46 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3590 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/167/2009 Rady Gminy Górno z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Górno
2017 3591 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/337/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 3592 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/338/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku
2017 3538 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2017 3489 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Żłobka Gminnego w Radlinie oraz zmiany Statutu
2017 3488 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/290/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górno, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2017 3487 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/324/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3042 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2017 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Górno
2017 3041 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2017 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/198/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Górno „Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie” w jednostkę budżetową Gminy Górno „Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie”
2017 1963 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2017 Rady Gminy Górno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Skorzeszyce”
2017 1871 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2017 Rady Gminy Górno z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Radlinie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Górno oraz nadania mu Statutu
2017 1856 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2017 Rady Gminy Górno z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gmin Górno
2017 1857 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/2017 Rady Gminy Górno z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górno, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2017 1858 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/2017 Rady Gminy Górno z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 1789 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/277/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Radlin”
2017 1619 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX/280/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia cennika usług wykonywanych przez Zakładu Usług Komunalnych w Górnie
2017 1552 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/275/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1553 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w roku 2017”
2017 894 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/236/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno "Górno"
2017 893 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno”
2017 845 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Radlin”
2017 757 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/2017 Rady Gminy Górno z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Górno
2017 755 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2017 Rady Gminy Górno z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 756 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2017 Rady Gminy Górno z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Górno
2017 458 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia
2017 457 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 456 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2017 rok
2017 328 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górno
2017 247 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Górno
2017 246 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno
2017 248 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 3995 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2016 Rady Gminy Górno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/290/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
2016 3789 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2016 Rady Gminy Górno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 3348 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2016 Rady Gminy Górno z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „GÓRNO”
2016 2425 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXI /208/2016 Rady Gminy Górno z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnych z terenu gminy Górno za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym
2016 2317 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/198/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Górno „Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie” w jednostkę budżetową Gminy Górno „Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie”
2016 2304 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/202/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2016 2303 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/201/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2302 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/200/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli na terenie Gminy Górno
2016 2301 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX / 199 / 2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Górnie
2016 2300 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX / 193 / 2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Górno
2016 1772 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Górno z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 800 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XV/159/2016 Rady Gminy Górno z dnia 23 lutego 2016r. zmiany uchwały Nr XII/135/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 388 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/147/2016 Rady Gminy Górno z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2016 rok
2016 389 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2016 Rady Gminy Górno z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 5 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2015 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/139/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4147 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XII/135/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/357/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2015 3825 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/139/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3777 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/136/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 3779 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII 138/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.
2015 3778 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/137/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
2015 2843 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/119/2015 Rady Gminy Górno z dnia 23 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2015 2489 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/110/2015 Rady Gminy Górno z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Górno Nr XXIX/226/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Górno na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2449 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/102/2015 Rady Gminy Górno z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie Zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno”
2015 1880 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/90/2015 Rady Gminy Górno z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1610 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/83/2015 Rady Gminy Górno z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2011 Rady Gminy Górno z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy Górno
2015 1609 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/80/2015 Rady Gminy Górno z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Górno i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2015 1313 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/52/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Krajno Pierwsze”
2015 1312 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/51/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Krajno Zagórze”
2015 1129 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/77/2015 Rady Gminy Górno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w 2015r.”
2015 1085 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/75/2015 Rady Gminy Górno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1058 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/74/2015 Rady Gminy Górno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górno
2015 1059 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/76/2015 Rady Gminy Górno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Górno
2015 677 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/57/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 646 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia
2015 645 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 648 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/55/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Górno
2015 647 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/54/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 539 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno "Bęczków"
2015 419 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Skorzeszyce”
2015 234 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2015 rok
2015 235 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/28/2014 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku
2014 3416 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/162/2012 Rady Gminy Górno z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3415 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.
2014 3414 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku
2014 3413 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3318 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIII/419/2014 Rady Gminy Górno z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Radlin”.
2014 3053 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LV/426/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/341/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2014
2014 2816 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LIII / 420 / 2014 Rady Gminy Górno z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górnie
2014 2545 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Górno z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Podmąchocice”.
2014 2353 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LI/406/2014 Rady Gminy Górno z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/191/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012r w sprawie podziału Gminy Górno na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych
2014 2163 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/2014 Rady Gminy Górno z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Górno
2014 1623 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2014 Rady Gminy Górno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Górno na lata 2014 – 2017
2014 1576 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/2014 Rady Gminy Górno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego korzystania z „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012”
2014 980 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/2014 Rady Gminy Górno z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/341/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2014
2014 794 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLV/361/2014 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/353/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 793 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLV/360/2014 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany chwały XLIV/352/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 792 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLV/359/2014 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/351/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 253 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/346/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2014 252 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 251 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 250 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 204 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 205 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/346/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 luty 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2014 206 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2014 rok
2014 84 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2014
2014 83 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013.
2013 4309 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/93/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3999 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 3998 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy na 2014 r.
2013 3997 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4002 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/331/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013
2013 4001 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4000 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku
2013 3791 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/320/2013 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Usług Komunalnych
2013 3790 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2013 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Górno i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2013 3789 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2013 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3506 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/308/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013.
2013 3505 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/307/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i agospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 3504 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/302/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3100 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi świadczone przez Gminne Przedszkola prowadzone przez Gminę Górno
2013 3099 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Górno i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2013 3098 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3103 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2012 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013
2013 3102 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg gminnych
2013 3101 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w 2013r
2013 2941 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2013 Rady Gminy Górno z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2895 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2013 Rady Gminy Górno z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2894 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2013 Rady Gminy Górno z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia
2013 2893 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2013 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2012 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013
2013 2427 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2013 Rady Gminy Górno z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2426 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Górno z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2228 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Leszczyny”.
2013 2206 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 259/2013 Rady Gminy Górno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2207 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2013 Rady Gminy Górno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Górno.
2013 1888 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1889 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w 2013r”
2013 1890 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1341 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1340 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1339 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawi takiej opłaty
2013 1344 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2013 Rady Gminy Górno z dnia 24 lutego 2013r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1343 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2013 1342 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1338 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Górno.
2013 1077 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2013 Rady Gminy Górno z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 910 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013.
2013 909 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/213/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku.
2013 908 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 911 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Górno
2013 914 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr xxix/228/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2013 rok
2013 913 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Górno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 912 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2013 722 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2013 Rady Gminy Górno z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/11 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3927 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2012 roku zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2012.
2012 3902 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2012 Rady Gminy Górno z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3892 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3609 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 października 2012r. w sprawie uzupełnienia Statutu Gminy Górno.
2012 3610 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2012 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2012.
2012 3501 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 3502 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy na 2013 rok.
2012 3503 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.
2012 3071 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2785 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie
2012 2786 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie
2012 2730 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Górno na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych
2012 2729 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/183//2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2525 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2314 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy Górno z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2315 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Gminy Górno z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/162/2012 Rady Gminy Górno z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2038 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/ 168 /2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1804 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1746 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela tj. pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 1729 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1625 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górno.
2012 1624 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1426 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2012 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2012.
2012 1427 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 11/2012 Wójta Gminy Górno z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwie Krajno - Parcele
2012 1424 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII /126/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1425 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Górnie
2012 1430 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Górno
2012 1431 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Górno Gminnego Przedszkola w Cedzynie.
2012 1428 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Górno
2012 1429 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Górno”
2012 1180 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Górno z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1181 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Górno z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Górno.
2009 1313 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2009 Rady Gminy Górno z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego