Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 394

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4854 2019-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Bodzechów
2019 4853 2019-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Bodzechów
2019 4852 2019-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
2019 4851 2019-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 4850 2019-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
2019 4849 2019-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 4180 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 4009 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4007 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 4008 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4011 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 4010 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3599 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/78/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 3551 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2019 3550 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3549 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu
2019 3548 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 3136 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VII/20/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2019 3135 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3134 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 3137 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2019 3140 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3139 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3138 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie”
2019 2805 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/55/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2018 rok
2019 2804 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/48/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2671 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/49/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzechów
2019 2670 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/44/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 2673 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/51/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz zwolnień z opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów
2019 2672 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/50/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2530 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XI/43/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2019 2529 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XI/41/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2528 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XI/39/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 2181 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/37/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2019 2180 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/36/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 2179 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/33/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 1859 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/65/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1857 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 1858 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bodzechów pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu
2019 1532 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/21/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Bodzechowie
2019 1531 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/13/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 1533 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/24/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Denkówku
2019 1535 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/27/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sudole
2019 1534 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/25/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Goździelinie
2019 1468 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/20/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2019 1467 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/19/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów
2019 1466 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/18/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2019 1465 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/16/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bodzechów pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu
2019 946 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/9/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 833 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/65/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 832 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 831 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/1/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 481 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2019 rok
2019 379 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 4484 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2018 4395 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4394 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2019-2023
2018 4393 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad kwalifikowania do pobytu w Klubie Senior + oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Gminy Bodzechów
2018 4396 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4392 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 4101 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II / 10 / 2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4100 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II / 9 / 2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4099 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II / 8 / 2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 4019 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/90/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 3980 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/89/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2018 3979 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/88/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów
2018 3729 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXII/85/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie statutu Gminy Bodzechów
2018 3728 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXII/83/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 3544 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LXI/80/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 3543 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LX/77/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 3506 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/78/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3265 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIX/67/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 3268 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIX/74/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2018 3266 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIX/71/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bodzechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3267 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIX/72/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bodzechów
2018 2853 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/66/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2018 2852 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/65/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2851 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/64/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2850 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/61/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2849 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVI/50/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2697 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LVII/58/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2288 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LV/40/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2289 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LV/42/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2018 2104 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/39/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bodzechów latach 2018 – 2022
2018 2103 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/36/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 1922 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/28/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Bodzechów
2018 1923 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/29/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 1925 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/32/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Bodzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1924 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/31/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2018 1680 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LII/20/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bodzechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1679 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LII/17/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 1681 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LII/21/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2018 1683 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LII/24/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 1682 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LII/22/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 901 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/11/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 900 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/8/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 903 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/16/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 902 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/12/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bodzechów
2018 566 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr L/1/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 567 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr L/4/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 568 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr L/7/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 355 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/114/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2018 356 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/116/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2018 rok
2017 4042 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/109/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 4043 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/112/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4044 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/113/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3615 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/99/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3616 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/100/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/65/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bodzechów
2017 3611 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/92/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3610 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/90/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 3612 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/93/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 3614 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/95/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Bodzechów instrumentem płatniczym
2017 3613 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/94/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3266 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/85/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 3071 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/82/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3070 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/78/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 2609 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/77/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2608 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/76/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2607 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/75/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2606 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/74/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na realizację prac związanych z budową podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Bodzechów”
2017 2605 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/72/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
2017 2453 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/67/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
2017 2454 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/70/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie.
2017 2455 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/71/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bodzechów
2017 2415 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLII/65/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bodzechów
2017 2413 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLII/63/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2017 2412 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLII/61/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 2416 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLII/66/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów”
2017 2414 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLII/64/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032 „ oraz ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na realizację prac związanych z transportem i utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze Gminy Bodzechów”
2017 2313 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/60/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bodzechów
2017 2312 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/58/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 2038 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/41/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 2041 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/55/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2016 rok
2017 2040 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/51/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie
2017 2039 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/50/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów do nowego ustroju szkolnego
2017 1680 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/36/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 1377 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/35/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1376 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/30/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2017 1375 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/28/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2017 1374 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/27/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie
2017 1373 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/26/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów
2017 1372 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/25/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzechów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1371 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/24/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów do nowego ustroju szkolnego
2017 1370 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/22/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 819 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/17/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
2017 692 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/9/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2017 691 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/5/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 694 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/13/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032 „ oraz ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na realizację prac związanych z transportem i utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze Gminy Bodzechów”
2017 693 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/10/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2017 349 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/1/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 350 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/4/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 320 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/87/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bodzechów
2017 319 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/86/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Bodzechów”
2017 318 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/84/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2017 321 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/88/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2017 rok
2017 324 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/94/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2017 323 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/92/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów”
2017 322 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/90/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2016 3818 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/82/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
2016 3817 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/77/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Bodzechów
2016 3816 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/75/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2016 3815 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/70/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok.
2016 3627 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/79/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3626 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/78/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok .
2016 3629 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 81 / 2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3628 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/80/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/70/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 3127 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/66/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2719 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/64/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie”
2016 2718 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/60/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2591 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX/58/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2479 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/55/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2258 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/51/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2250 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/52/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2249 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/50/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2248 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/49/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzechów.
2016 2247 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/46/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do do budżetu gminy na 2016 rok.
2016 2232 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/43/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok.
2016 1917 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/41/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2015 rok.
2016 1916 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/40/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Bodzechów”
2016 1915 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/30/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 1622 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXV/25/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 1284 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/21/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 1062 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/18/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2016 1061 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/12/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 658 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/10/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bodzechów
2016 659 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/11/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bodzechów
2016 654 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/8/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 517 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/7/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2016 516 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/1/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2016 rok
2016 312 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2016 313 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4112 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 4065 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4064 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.
2015 3872 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 3855 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2015 3735 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI / 70 / 2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3589 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 68 / 2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3588 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 67 / 2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok .
2015 3591 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Bodzechów.
2015 3590 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 69 / 2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3221 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/60/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.
2015 2968 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 2797 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIII/51/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 2568 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/47/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.
2015 2569 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/49/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2015 2327 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/43/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 2182 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/35/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2015 2181 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/32/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie sposobu poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2180 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/29/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 2183 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2014 rok
2015 1796 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/20/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 1798 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/27/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2015 1797 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/24/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 maja 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów
2015 1614 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/14/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 1030 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/13/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bodzechów.
2015 1029 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/9/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 17 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.
2015 429 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/1/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2015 rok
2015 270 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2015 111 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 3363 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3362 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3361 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok .
2014 3360 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 3218 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/78/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2787 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LVII/72/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2645 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/64/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2405 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LV/62/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2014 2404 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LV/59/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2281 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/56/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2280 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/55/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw położonych na terenie Gminy Bodzechów
2014 2279 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/54/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2014 2278 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/51/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bodzechów
2014 2277 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/49/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1950 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/46/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2013 rok.
2014 1949 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/43/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2014 1948 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/38/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bodzechów lub jednostkom jej podległym.
2014 1947 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/36/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1625 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr LII/30/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1346 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LI/23/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1087 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr L/12/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 970 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/10/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 769 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/5/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2014 rok
2014 200 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/1/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 199 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr xlvi/77/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2014 202 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/3/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego - „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020.
2014 201 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/2/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 4497 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLV/76/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bodzechów.
2013 4496 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLV/74/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 3954 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/61/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 3953 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/60/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3952 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/59/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3951 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/58/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok .
2013 3586 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/53/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 3489 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/48/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2013 2926 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI/45/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 2925 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI/43/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2691 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/41/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2012 rok.
2013 2690 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/36/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bodzechów w latach 2013 – 2018”.
2013 2689 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/32/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2421 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/29/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2002 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/26/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1895 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/24/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1657 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/19/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1499 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/15/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1498 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/14/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1497 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/13/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1496 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/12/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1495 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/11/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1494 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/10/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzechów
2013 1388 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/9/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1387 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/5/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2013 1053 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/1/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2013 rok
2013 421 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/88/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2013 379 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/94/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2013 189 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/51/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2011 rok.
2013 14 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/89/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 3276 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/77/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3275 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/76/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3277 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/78/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok .
2012 3279 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/80/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 3278 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/79/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3086 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/73/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bodzechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3087 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/74/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bodzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2828 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/69/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok
2012 2579 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/64/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2497 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/57/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2380 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/56/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie: nadania nazwy rondu w miejscowości Szewna
2012 2239 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/53/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2154 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXV/44/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2013 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/35/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2012 2012 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/32/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów .
2012 1820 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/36/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 1808 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII / 33 / 2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 1742 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXII/22/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032 „ oraz ,, Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na realizację prac związanych z transportem i utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze Gminy Bodzechów”
2012 1695 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/30/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 1434 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/28/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 1340 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/18/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2012 1339 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/17/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów oraz warunków i zasad korzystania z nich
2012 1183 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/15/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 1067 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/5/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów.
2012 1036 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIX/6/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
2012 911 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/1/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2012 rok
2012 656 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Bodzechów
2012 625 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie
2012 626 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie
2012 587 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011rok
2012 229 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII / 109 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 3542 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII / 99 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 3541 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII / 98 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3544 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII / 101 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3543 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII / 100 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3227 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI / 92 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 października 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej na raty
2011 3228 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 3149 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XV / 90 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2942 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej
2011 2943 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV / 83 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2733 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII / 74 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej
2011 2732 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII / 73 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej starodroże drogi krajowej nr. 9
2011 2734 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII / 77 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie
2011 2736 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII / 80 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2735 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII / 78 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok
2011 2541 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII / 70 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2427 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.
2011 2428 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI / 69 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2429 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI / 70 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Bodzechów
2011 2308 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X / 61 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Bodzechów
2011 2309 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X / 63 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1925 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 42 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Bodzechów
2011 1924 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 41 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzechów.
2011 1923 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 40 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie.
2011 1928 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 50 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bodzechów
2011 1927 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 48 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1926 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 44 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 1626 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII / 35 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie sposobu poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2011 1627 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII / 37 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1565 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
2011 1462 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 944 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/10/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z centrum sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Goździelin
2011 943 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/9/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Gromadzice
2011 942 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/8/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Szyby
2011 947 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI / 19 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 946 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI / 14 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2011 945 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/11/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z centrum sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Sudół
2011 724 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV / 6 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2011 rok
2011 388 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2011 121 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3771 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/85/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bodzechów lub jej jednostkom podległym.
2010 3772 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/92/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 3637 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIII/80/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 3636 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIII / 79 / 2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia ,, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bodzechów na lata 2010 – 2014”
2010 3282 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/87/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3281 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/86/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3284 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/89/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3283 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV /88/ 2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2924 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LII/69/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2060 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 55 / 2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmain do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2059 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/53/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 1991 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII / 44 /2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”
2010 1992 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/47/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 1757 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/35/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 1758 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI / 39 / 2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2009 rok.
2010 1381 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLV /24 /2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów.
2010 1034 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLV/18/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 1035 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLV/20/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie
2010 892 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/2/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2010 rok.
2010 817 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/9/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”
2010 818 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/10/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 819 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/11/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 455 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/97/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2010 167 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/83/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 4125 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLI/77/ 2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 3866 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/81/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3864 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/79/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 3865 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/80/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3867 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/82/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3661 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/67/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 3351 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/65/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 3248 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/58/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 3247 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/57/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 3182 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/48/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 2759 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/41/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 2760 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/46/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bodzechowie
2009 1596 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/23/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 1546 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/18/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1547 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/20/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 1305 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/5/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2009 rok
2009 1303 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/1/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2009 1304 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/3/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych
2009 846 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/78/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok
2009 845 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/71/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2009 220 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/57/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych
2009 219 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/56/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok
2009 14 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”