Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 271

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4129 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3694 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Bliżyn w prawo własności tych gruntów
2019 3693 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2019 3692 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3204 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2695 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2696 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 2697 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2279 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bliżyn
2019 2278 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2277 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1366 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn
2019 1365 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bliżyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bliżyn
2019 1364 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2019 1363 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022
2019 1362 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bliżyn oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2019
2019 1361 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2019 roku
2019 1360 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1342 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z  warunkami i  trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1343 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w statutach sołectw
2019 1344 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 676 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 675 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 674 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 673 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 182 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2019 rok
2019 181 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
2019 180 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4481 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3923 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3779 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 3778 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3780 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/210/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3782 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zasad promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Bliżyn
2018 3781 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3258 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bliżyn
2018 3257 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3041 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków, na obszarze Gminy Bliżyn
2018 2843 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Bliżyn
2018 2432 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Bliżyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2421 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bliżyn
2018 2418 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2419 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 2420 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1797 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1798 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bliżyn oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2018
2018 1786 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 1787 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1381 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Bliżyn, w czasie przekraczającym ten wymiar
2018 1384 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1388 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2018 roku
2018 1389 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bliżyn na lata 2018 – 2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2018 1382 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2018 1387 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1383 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1392 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu
2018 1391 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Bliżyn dla wybitnie uzdolnionych sportowców
2018 1386 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 1390 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2018 1385 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1310 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1309 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 639 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 638 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/174/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 637 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 352 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 234 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok
2018 133 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podziału sołectwa Płaczków i utworzenia sołectwa Pięty-Sołtyków
2018 132 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3573 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3134 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Płaczków w zakresie utworzenia sołectwa „Pięty-Sołtyków”
2017 3133 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3132 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2737 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 2551 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2550 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 2406 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1”, na obszarze gminy Bliżyn
2017 2153 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2017 r.
2017 2155 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2154 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/38/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 2152 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Bliżyn instrumentem płatniczym
2017 2151 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 1428 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 1429 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2017 roku
2017 1430 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
2017 1319 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn
2017 1318 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1016 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/145/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn
2017 1018 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/146/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów, na terenie gminy Bliżyn
2017 772 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/147/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
2017 127 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2017 128 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2017 rok
2016 4205 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/124/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4004 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2016 4003 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 4006 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bliżyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 4005 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3791 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3790 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3083 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 3082 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bliżyn
2016 3081 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2798 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn
2016 2799 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 2797 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn
2016 2181 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn
2016 2180 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn
2016 2183 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2016 2182 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1726 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 821 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2016 roku
2016 822 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 823 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/91/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bliżyn przez inne niż gmina Bliżyn osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2016 374 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XI/84/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn
2015 4190 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2016 rok
2015 4176 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 3172 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 3171 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3170 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3169 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2745 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 2567 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 2537 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 września 2015r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2015 2536 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 września 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1949 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 1950 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1951 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1106 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 1107 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2015 roku
2015 1108 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 423 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/11/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok
2015 424 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 425 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3558 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 2976 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 2975 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XL/268/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 4 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 2963 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2962 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2491 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XL/268/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 4 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1970 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli
2014 1969 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 1968 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1967 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1966 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1555 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 1503 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bliżyn.
2014 1502 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2014 r.
2014 727 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 726 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 729 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 728 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 640 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 639 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. zmieniajaca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 104 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok
2014 103 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 102 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zagórze.
2014 101 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
2013 3649 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3650 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3651 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 3521 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 3418 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bliżyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3417 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bliżyn.
2013 3420 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 3419 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3038 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 2966 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn
2013 2692 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 2356 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 2355 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2354 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2026 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn
2013 2025 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2024 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1708 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2013 roku
2013 1707 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Bliżyn
2013 1706 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 1711 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bliżynie
2013 1710 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie
2013 1709 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bliżyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 723 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2013 rok
2013 565 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obejmującego obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów.
2013 450 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn
2013 246 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Bliżyn
2013 247 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 171 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2013 100 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 3972 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3971 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn
2012 3485 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3484 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3195 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.
2012 2998 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 2997 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2996 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2739 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 2 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 2533 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy i statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
2012 2438 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 2187 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/63/03 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 października 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Bliżyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 2028 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi w Bliżynie
2012 2027 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy alei w Bliżynie
2012 1940 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina.
2012 1939 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 1745 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2012 roku
2012 1716 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 1614 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 1613 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzewa klon zwyczajny uznanego za pomnik przyrody
2012 1100 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 978 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 977 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/03 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Bliżyn
2012 676 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2012 rok
2012 629 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 566 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2012 567 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 152 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2012 12 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 11 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3424 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3332 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
2011 3333 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2011 2807 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 13 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 2808 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 13 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżyniez dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2475 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 2178 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/24/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów1", na obszarze gminy Bliżyn.
2011 2177 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2011 2179 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 2181 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2011 2180 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1768 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2011 1348 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów1", na obszarze gminy Bliżyn.
2011 1347 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn
2011 1349 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 1351 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2011 1350 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2011 790 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2011 rok
2011 387 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr III/7/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 195 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2011 196 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2010 3945 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/262/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3593 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Bliżyn w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3594 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 3356 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3169 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3170 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3171 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 3110 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Bliżyn w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2923 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XXXVIII/253/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2677 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/34/03 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Zespół Szkół w Bliżynie.
2010 2679 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2678 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez gminę Bliżyn
2010 2228 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bliżyn i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2227 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bliżyn.
2010 2226 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2006 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn.
2010 1653 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 1328 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 864 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2010 rok
2010 524 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r.
2010 523 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 148 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 3835 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3836 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 1 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 3749 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3750 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 3751 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 3293 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 3294 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2009 3295 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 września 2009r. w sprawie utworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Bliżyn oraz ustalenia kryteriów i trybu ich przyznawania
2009 2931 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 2914 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 2618 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009